ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Англійської філології кафедра Англійської філології кафедра

Була створена 1965 зі спеціалізацією на викладання теорет. курсів та англ. мови для студентів старш. курсів ф-ту ром.-герм. філології. На каф. працював відомий мовознавець – доктор. філологічних  наук, професор. Жлуктенко Ю., який першим в Україні захистив докт. дис. на матеріалі англ. мови та підготував декілька підруч. з теорет. курсів, які не втратили свого значення й досі, створив школу англістики, започаткувавши соціолінгвістику у Київ. ун-ті. Професор. Жлуктенко Ю., професор. Раєвська Н. сприяли розвитку сучас. лінгвістики в Україні, підготувавши понад 50 кандидат філологічних  наук, які працюють у різних регіонах України. Чимало їхніх учнів згодом захистили докт. дис., у тому числі доктор. філологічних  наук Старикова О., доктор філологічних  наук Медвєдєва Л., доктор філологічних  наук Бєлова А., які стали професор. каф. англ. філології. Традиції та вис. рівень їх наук. школи підтримують кандидат філологічних  наук, доцент. Бортничук О., кандидат філологічних  наук, доцент. Пастушенко Л., кандидат філологічних  наук, доцент. Нестеренко Н., кандидат філологічних  наук, професор. Верба Л. На каф. свого часу працювали також відомі фахівці – доктор філологічних  наук, професор., чл.-кор. НАНУ Акуленко В., доктор філологічних  наук, професор. Скороходько Є., доктор філологічних  наук Почепцов О., провідні доцент. Яворська Т., Лялько Є. Сьогодні на каф. працюють 2 доктори. філологічних  наук – Бєлова А., Неборсіна Н., 14 кандидат наук. Абсолютна більшість викл. підготували і захистили докт. і кандидат дис. на каф. англ. філології Київ. ун-ту. На каф. поступово здійснюється зміна поколінь. Всі молоді викл., які є випускниками Київ. ун-ту, або вже захистили кандидат дис., або здійснюють свої наук. дослідження. Гол. напрям наук. роботи каф. знаходиться в межах когнітивно-дискурсивних досліджень, які є найцікавішими і найпопулярнішими у сучас. лінгвістиці. Сучас. каф. англ. філології здійснює підготовку студентів-філологів, які вивчають інозем. мови як фах, з англ. мови як першої, англ. мови як другої та лінгв. дисциплін. У вивченні сучас. англ. мови акцент зроблено на використання брит. та амер. підруч., матеріалів мережі Інтернет, відео курсів, DVD, з використанням сучас. техн. засобів навчання. Крім нормат. теорет. курсів на каф. анг. філології читають цілу низку спецкурсів з актуальних проблем англістики, сучас. лінгвістики. Спецкурси оновлюються та змінються кожні 2–3 роки. Щорічно каф. англ. філології найширше представлена на наук. конф., які проходять в ун-ті у квіт. та жовт. Тематика студ. доповідей охоплює різноманітні питання сучас. лінгвістики – від відомих проблем, які розглядаються під новим кутом зору, з урахуванням нових здобутків сучас. мовознавства, до проблем, дослідження яких у лінгвістики ще не започатковано, які є фактично темами нових дис. Чимало наук. доповідей, магіст. робіт згодом переростають у кандидат дис. На каф. існує асп-ра. Випускники, які мають бажання продовжувати наук. студії, мають можливість здійснювати дослідження під кер. досвідчених професор. Каф. є ініціатором проведення багатьох наук. конф. Саме на каф. англ. філології було започатковане вид. зб. наук. праць «Мовні і концептуальні картини світу». На каф. створена і постійно поповнюється лінгв. бібліотека, яка щомісячно поповнюється найновішими вид. Студенти також мають можливість користуватися фондами Центру англ. мови та інформації, який розташовано у корпусі ІФ. У центрі проходять зустрічі з представниками амбасад, консульств, які розташовані у Києві, лекції англомовних фахівців у різних галузях знань.

Антонюк Микола Олександрович

 • Останні зміни:
01.12.1980

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2005 закінчив асп-ру при каф. англійської філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2007 на каф. англ. філології ІФ.

Читати далі >Бєлова Алла Дмитрівна

 • Останні зміни:
01.11.1962

Місце народження: с. Каримське Читинської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1985 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті працює з 1988: викл., доцент., в. о. зав. каф., з 1999 – зав. каф. англійської філології.

Читати далі >Близниченко Міліца Володимирівна

 • Останні зміни:
02.07.1914

Місце народження: м. Іркутськ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1936 закінчила Моск. пед. ін-т інозем. мов. У Київ ун-ті: 1944–69 – декан філологічного  ф-ту, 1960–65 – зав. каф. англійської філології.

Читати далі >Бортничук Олена Миколаївна

 • Останні зміни:
31.10.1949

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчила ф-т інозем. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1971: в. о. заст. декана ф-ту інозем. філології, в. о. зав. каф. англійської філології.

Читати далі >Бугулов Ігор Миколайович

 • Останні зміни:
19.03.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчив КДПІ інозем. мов. В Київ. ун-ті з 1980: викл. каф. англійської філології; доцент., зав. каф. англійської мови природничих ф-тів; доцент. каф. англійської мови фіз.-мат. ф-тів.

Читати далі >Ветвинська Тетяна Леонідівна

 • Останні зміни:
01.12.1922

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1949 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1949–58 – викл. каф. англійської мови, 1962–71 – старш. викл., доцент. каф. англійської філології.

Читати далі >Жлуктенко Юрій Олексійович

 • Останні зміни:
31.08.1915- 04.02.1990

Місце народження: с. Олександрівка (тепер Дніпропетр. обл.).
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Розпочав труд. стаж на шахтах Донеччини. 1937 вступив на ф-т зх.-європ. мов і л-р Київ. ун-ту, але війна перервала навчання; закінчив ун-т у 1946. У Київ. ун-ті: декан ф-ту ром.-герм. філології (1969–78); професор., зав. каф. англійської філології.

Читати далі >Зарицька Тамара Григорівна

 • Останні зміни:
19.02.1927

Місце народження: с. Кухарі Іванківського р-ну Київ. обл..
1950 закінчила Київ. технікум культ.-освіт. працівників; 1956 – Київ. ун-т; 1971 – вищі пед. курси по підготовці високопрофесійних викладачів інозем. мови для вищих учбових закладів при Київ. Пед. ін-ті інозем. мов. У Київ. ун-ті працює з верес. 1973: ст. викладач каф. англ. мови природнич. ф-тів; з 1987 – ст. викладач каф. англ. філології; з 1999 – ст. викладач каф. теорії та практики перекладу герм. мов (зараз англ. мови) Ін-ту філології.

Читати далі >Карабан В’ячеслав Іванович

 • Останні зміни:
16.07.1947

Місце народження: м. Новокузнецьк Кемеров. обл. (Росія).
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1971 р. закінчив відділення перекладачів ф-ту інозем. мов Харків. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1973–76 асп.; 1976–79 – викл., 1980–81 – доцент. каф. англійської філології; 1981–87, 1989–92 – зав., 1987–89 – старш. наук. співроб. каф. англійської мови; 1992–93 – професор., зав. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. З 1997 – зав. каф. теорії і практики перекладу з англійської мови ІФ.

Читати далі >Лялько Євгенія Павлівна

 • Останні зміни:
17.07.1939

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1961 закінчила КДПІ інозем. мов. У Київ. ун-ті працювала 1961–2002: 1961–65 – асист., 1965–76 – викл. каф. англ. мови; 1978 – старш. викл., 1985 – доцент. каф. англійської філології, 1984–93 в. о. голови наук.-метод. комісії ф-ту інозем. філології.

Читати далі >Малікова Ольга Валеріївна

 • Останні зміни:
25.10.1967

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 закінчила ф-т інозем. філології Київ. ун-ту, вступила до асп-ри. В Київ. ун-ті: 1999 – викл. каф. англійської філології; з 2000 – викл. каф. англійської філології західного відділення ІФ; з 2001 – на посаді доцент.; 2003 – доцент. каф. англійської філології.

Читати далі >Медведєва Людмила Михайлівна

 • Останні зміни:
04.09.1943

Місце народження: м. Куп’янськ Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1966 закінчила ф-т інозем. мов Київ. ун-ту; 1971–73 навчалась в асп-рі, 1982–83 – докт-рі; 1984 – стажування в Ілінзькому коледжі вищої освіти (Лондон), 1992 – стажування Джорджтаун. ун-ті (Вашингтон). В Київ. ун-ті 1966–2001: викл., старш. викл., доцент., професор. (1984) каф. англійської філології, каф. романо-германської філології та іноземної філології.

Читати далі >Неборсіна Наталія Павлівна

 • Останні зміни:
10.06.1948

Місце народження: м. Долинська Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила Хабаровськ. держ. пед. ін-т в 1971. В Київ. ун-ті: викл, доцент. (1988), з 1999 в.о. професор. каф. англійської філології.

Читати далі >Нестеренко Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
18.01.1952

Місце народження: м. Берегове Закарпат. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1973 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1973 – викл. каф. англійської мови, 1986–91 – зав. каф. англійської мови ІПК з інозем. мов при Київ. ун-ті, з 1991 – доцент. каф. англійської філології ІФ.

Читати далі >Пастушенко Людмила Павлівна

 • Останні зміни:
18.04.1952

Місце народження: смт Турійськ Турійського р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1974 закінчила ф-т інозем. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1974: викл., 1990 – доцент. каф. англійської філології.

Читати далі >Соколець Фріда Борисівна

 • Останні зміни:
19.05.1923- 07.11.2005

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1945 закінчила ф-т західних мов та літератури Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1945–84: викл., старш. викл., доцент. (1967) каф. англійської мови природничих факультетів, 1984–91 –доцент. каф. англійської філології.

Читати далі >Старікова Олена Миколаївна

 • Останні зміни:
29.04.1930

Місце народження: Свердловск.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1953 р. закінчила Ленінград. пед. ін-т інозем. мов, ф-т англ. мови. В 1957 р. закінчила асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1958–2002: викл. ром.-герм. відділення, з 1962 – на перекладацькому відділенні, кер. секції заочного відділення, секретар журн. «Вісник», з 1966 в. о. доцент., з 1970 доцент. каф. англійської філології. 1980–93 – зав. каф. англ. філології.

Читати далі >Швед Галина Олександрівна

 • Останні зміни:
14.02.1947

Місце народження: м. Здолбунів Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Мінський держ. ін-т інозем. мов, Київ. ун-т у 1973. З 1995 – доцент. каф. англійської філології.

Читати далі >Шевченко Ольга Федорівна

 • Останні зміни:
13.04.1942

Місце народження: м. Ташкент.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1964 закінчила ф-т інозем. мов, 1973 – асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1972 – викл. каф. англійської філології, з 1984 – доцент. каф. англійської мови гуманітарних факультетів.

Читати далі >Яшенкова Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
03.02.1963

Місце народження: м. Шахти Ростов. обл., тепер РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1986 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1988–89 – викл. каф. англійської мови; 1989–91 – викл. каф. англійської мови природничих факультетів; 1991–93 – викл. каф. англійської філології; 1993–97 – викл. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства, 1997–2000 – доцент., в. о. зав. каф., з 2003 – зав. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. 2000–03 – докторант каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. 2005–06 – заст. дир. ІФ з навч.-метод. роботи.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи