ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Археології та музеєзнавства кафедра Археології та музеєзнавства кафедра

Називалась: каф. «археології» (1944–53), «археології та музеєзнавства» (1953–87), «археології, етнографії та музеєзнавства» (1987–95), з 1995 – «археології та музеєзнавства». Організатором і першим зав. каф. був чл.-кор. АН УРСР Л.М. Славін (1944–70). Каф. завідували: М.М. Бондар (1970–87), М.І. Гладких (1987–2002), С.М. Рижов (2002–04). З липня 2004 Р.В. Терпиловський. Каф. була першою і довгий час – єдиною на Україні, що готувала кадри археологів та музеєзнавців. У складі каф. в різні роки працювали і зробили вагомий внесок в розробку різних напрямків археолог. науки та музеєзнавства, а також нормат. і спец. курсів такі відомі викладачі і дослідники як проф. Г.Г. Мезенцева, В.І. Наулко, Д.Я. Телегін, І.Г. Шовкопляс, М.О. Чмихов, доц. Ю.М. Малєєв, Ю.А. Омельченко, старш. викл. В.А. Богусевич, А.В. Добровольський, В.В.Лапін, асист. Ф.О. Андрощук, Є.А. Ліньова. Наук.пед. колектив каф. видав десятки навч.-метод. посібників, підручників, монографій, сотні наук. статей і звітів. Проф. каф. традиційно входять до авторських колективів фундаментальних багатотомних видань з археології та давньої історії України. Співроб. каф. беруть участь і організовують міжн. і всеукр. наук. конференціях. Каф. готує бакалаврів з історії та спеціалістів і магістрів з археології. Викладаються нормат. курси «Основи археології», «Історія первісного суспільства», «Основи антропології», а також низка спец. курсів з палеоліту, неоліту, енеоліту, доби бронзи та раннього заліза, з історії, теорії та практики музейної справи. Каф. підготувала 3 д-ра і 15 канд. наук. Завдячуючи багаторічній діяльності Л.М. Славіна, що виховав плеяду відомих вчених-антикознавців, на каф. склалася наук. школа античної археології. Наук.-дослід. робота на каф. тісно пов’язана з експед. дослідженнями та вивченням археол. матеріалів, добутих під час розкопок. Співроб. каф. були організаторами, керівниками або учасниками великих археол. експедицій: Л.М. Славін очолював розкопки в Олівії та її окрузі (1936–71), М.М. Бондар і Г.Г.Мезенцева керували Канів. комплексн. експед. (1957–72), що тепер продовжують Р.В. Терпиловський і Є.В.Синиця. В.В. Лапін проводив дослідження на о. Березань (1960–80), Д.Я. Телегін, М.М. Бондар та І.С Піоро організовували роботу експед. НДЧ, що проводила розкопки курганів (1974–94), Ю.М Малєєв керував Дністровською експед. (1969–92), Г.Г. Мезенцева (1965–1975) і Є.А. Ліньова (1982–1991) досліджували літописний Білгород. На базі експедицій каф. студ. іст. ф-ту щорічно проходять археол. практику. Окремим наук. напрямком каф. є вивчення пам’яток кам’яної доби. Під кер. М.І. Гладких (1974–96) і П.С. Шидловського (з 2004) досліджуються стоянки на Черкащині і Київщині, С.М. Рижов розкопує палеоліт. пам’ятки на Закарпатті (з 1990). Вагомий внесок в розвиток музейної справи, зробили Л.М. Славін, Г.Г. Мезенцева і Ю.А. Омельченко, започаткувавши на каф. школу музеєзнавства. У складі каф. нині працюють: 2 д-ри іст. наук (М.І.Гладких, Р.В.Терпиловський), 6 канд. наук (С.М.Зеленко, С.І.Іванисько, І.А.Карсим, С.М.Рижов, Є.В.Синиця, П.С.Шидловський). При каф. функціонує Археологічний музей, реставраційна лабораторія, громадська б-ка спеціаліз. л-ри. За ініціативою каф. відкрито Центр підводної археології (1990), засновано громадську організацію «Археології та антропології товариство» (1997) і видається періодична збірка наук. праць «Vita Antiqua». Каф. підтримує постійні наук. контакти з профільними наук. установами (ІА РАН, Ін-том сходознавства РАН, ІІМК РАН,) та навч. закладами (ун-тами Москви, С.-Петербурга, Кишинева, Варшави, Кракова, Любліна, Анкари, Стамбула; Греції, США, Франції, ФРН). Підписано договори про співпрацю з ІА НАН України, Нац. заповідником «Софія Київська», Нац. музеєм археології та історії Молдови, Ін-том культурної спадщини АН Молдови, «Центром археологічних досліджень» у м. Керч та ін. Осн. праці: Бондар М.М. Методические указания по курсу основы археологии для студ. 1 курса исторического факультета. К., 1984; Мезенцева Г.Г. Музеї України. К., 1959; Її ж. Древньоруське місто Родень: Княжа Гора. К., 1968; Її ж. Музеєзнавство: (На матеріалах музеїв УРСР). Курс лекцій. К., 1980; Чмихов М.М. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. К., 1992 (у співавт.); Малеев Ю.М. Щоденник і програма учбово-виробничої археологічної практики. К., 1985; Його ж. Словник археологічних термінів. К., 1999; Гладких М.І Давня історія України: В 3 т. / ІА НАН України. Т. 1: Первісне суспільство. К., 1997. (у співавт.); Терпиловський Р.В. Археологія України: Курс лекцій: Навч. посібник. К., 2005. (у співавт.); Карсим І.А. Науково-фондова робота музеїв. Навч. посіб. К., 2007; Синиця Є.В., Терпиловський Р.В. Давні слов’яни. Археологія та історія. Навч. посіб. К., 2012 (у співавт). Л-ра: Бондар М.М., Гладких М.І., Омельченко Ю.А. Внесок вчених університету в розвиток археології та музейної справи // Вісник Київ. ун-ту. Серія історії. Вип. 26. К. 1984; Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства / Київ. Ун-т ім. Тараса Шевченка / Укл.: Малєєв Ю.М., Піоро І.С. К., 1996; Самойленко Л.Г. Гладких М.І. Кафедра археології та музеєзнавства // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Самойленко Л.Г., Терпиловський Р.В. Кафедрі археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 60 років // Історичний журнал. 2005. № 1; Рижов С.М. Розвиток кафедри археології та музеєзнавства за роки незалежності України // Вісник КНУТШ. Історія. 2004. №73; Самойленко Л.Г. Создание кафедры археологии и музееведения в Киевском университете // Археологія і давня історія України. Вип. 9. Історія археології: дослідники та наукові центри. К.: ІА НАНУ, 2012. Л.Г.Самойленко

Андрощук Федір Олександрович

 • Останні зміни:
20.02.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив історичний ф-т Київ. ун-ту (1995), навчався в асп-рі Київ. ун-ту. 1996–2001 асист. каф. археології та музеєзнавства іст. ф-ту. Археолог. Викладав спецкурси: «Археологія ранніх слов’ян», «Археологія Київ. Русі», «Метод. проблеми археології», «Етногенетичні процеси за археол. джерелами», «Історіографія археології». Брав участь у роботі археол. експедицій на території України, Росії, Швеції. Керував розкопками на городищі Коровель поблизу с. Шестовиця (Чернігів. обл.) та на давньоруських пам'ятках Канівщини. Cпеціаліст у галузі історії середньовічної Європи. Канд. дис. «Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (IХ–Х ст.)» (1998). У листопаді 2000 направлений до Археол. ін-ту Стокгольм. ун-ту для виконання наук. проекту. Автор понад 30 наук. статей та монографії.

Читати далі >Богусевич Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
24.07.1902- 18.07.1978

Місце народження: м. Тотьма Вологодської губ. .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Історик-археолог, мистецтвознавець. Закінчив іст.-економ. ф-т Ленінград. пед. ін-ту ім. Герцена (1925), 1926-1929 навчався в аспірантурі Держ. Академії історії матеріальної культури ім. Н.Я. Марра у Ленінграді. Канд. дис. захистив у Київ. в ун-ті (1947). У Київ. ун-ті: 1947-1953 ст. викладач каф. археології та музеєзнавства.

Читати далі >Бондар Микола Миколайович

 • Останні зміни:
21.09.1921- 31.12.2000

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1946 закінчив історичний ф-т, 1949 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1949–56 старш. викл., 1956–84 доц., 1984–93 проф. каф. археології та музеєзнавства, 1970–87 зав. каф. Викладав «Основи археології», спец. курси з археології бронзового віку та з античної археології. Канд. дис. «Торгівля Ольвії у догетську епоху» (1956), докт. дис. «Культура шнурової кераміки та її роль у стародавній історії Європи» (1981). Коло наук. інтересів пов’язане з дослідженнями поселень середньодніпровської культури на околицях м. Канева та вивченням проблеми формування культур шнурової кераміки. Керував Канів. археол. експедиціями (1957–72), 1974–91 очолював наук.-досл. тему НДЧ Київ. ун-ту, виконавцями якої проводились археол. розкопки в зонах новобудов України.

Читати далі >Гладких Михайло Іванович

 • Останні зміни:
15.11.1941

Місце народження: с. Покровське Тепло-Огарьовського району Тульської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1966 історичний ф-т, докт-ру (1987) Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1975 старш. викл., доц., зав. каф. (1987–2002), проф. каф. археології та музеєзнавства іст. ф-ту. Викладає нормат. курс «Історія первісного суспільства», а також в різні роки викладав: «Основи археології», «Історіографія археології», спец. курси з проблем палеоліту. Підготував 9 кандидатів наук. Канд. дис. «Пізній палеоліт Лісостепового Придніпров’я» (1973), докт. дис. «Историческая интерпретация позднего палеолита» (1991). Фахівець у галузі палеоліту та первісного сус-ва. Досліджує археологію кам’яного віку, зокрема, займається типологією і стат. аналізом кам’яних виробів, виявляє локальні варіанти матеріальної культури пізнього палеоліту, розробляє типологію та соц. реконструкцію палеоліт. жител і поселень.

Читати далі >Добровольський Аркадій Вікторович

 • Останні зміни:
02.03.1885- 27.06.1956

Місце народження: с. Полтавка Херсонського повіту Херсонської губернії, тепер Дніпропетровська область.
Науковий ступінь: кандат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1912 юрид. ф-т Новоросійського ун-ту. Працював на каф. археології у 1948–49 на посаді асист., викладав первісну археологію. Відомий археолог, визнаний гол. творцем періодизації первісної археології України, якою майже в незмінному вигляді вчені користуються до сьогоднішнього дня. Досліджував на високому метод. рівні широко знані археол. пам’ятки неоліту, трипільської культури, доби бронзи, стародавніх слов’ян, які увійшли до осн. фонду джерел археології України, а деякі з них дали ім’я археол. культурам: середньостогівській, бабинській, сабатинівській. Розкопаний ним Одеський курган за рівнем стратиграфічної фіксації високо відзначений відомим англ. археологом Г.Чайлдом. Старш. наук. співроб. ІА АН УРСР, зав. відділу.

Читати далі >Зеленко Сергій Мусійович

 • Останні зміни:
01.08.1965

Місце народження: м. Бялогард, Польща.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Працює з 1994 на каф. археології та музеєзнавства у НДЧ на посаді наук. співроб, старш. наук. співроб. (2005). Викладає курс для магістрів «Підводна археологія», керує польовою археол. практикою студ. Засновник центру Підводної археології Київ. ун-ту. Кер. і організанор щорічних підводних археол. експедицій, що досліджують узбережжя Криму та річок України з 1990. Канд. дис. «Торговельне судноплавство середньовічної Таврики (VI – XII ст.)» (2004). Фахівець в галузі підводної археології. Вивчає торговельні зв’язки і судноплавство античності та середньовіччя в басейні Чорного моря. Відкрив і досліджує місце загибелі італійського (13 ст.) і візантійського (11 ст.) кораблів у бухті біля м. Судак та залишки візантійського корабля (7 ст.) біля мису Плака (Алушта). Наук. керівник кількох міжн. проектів в галузі підводної археології з Ін-том Морської Археології Техаського ун-ту (США) та Ліонського ун-ту (Франція). Віце-президент, голова наук. комітету Федерації підводного спорту та підводної діяльності України. Чл. наук. комітету Всесвіт. конфедерації підводної діяльності (CMAS). Заст. голови Товариства археології та антропології Київ. ун-ту.

Читати далі >Іванисько Світлана Іванівна

 • Останні зміни:
11.08.1977

Місце народження: с. Курне Червоноармійського р-ну Житомирської обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчила 1999 іст. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з грудня 2004 – ст. лаборант каф. археології та музеєзнавства, з жовтня 2005 – спеціаліст І кат., з 2009 - асист. каф.

Читати далі >Карсим Інна Анатоліївна

 • Останні зміни:
22.12.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчила 1993 історичний ф-т, 2002 асп-ру Київ. ун-ту. Працювала в ІА та Ін-ті історії НАН України (1993–96), Нац. заповіднику «Софія Київська» (2002–07). У київ. ун-ті: з 2005 асист. каф. археології та музеєзнавства іст. ф-ту. Викладає спецкурси з історії, теорії та практики музейної справи. Канд. дис. «Розвиток церковної археології та музейництва в Україні у другій половині XIX – на початку XX ст.» (2003).

Читати далі >Косміна Оксана Юліївна

 • Останні зміни:
11.09.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1984 архітект. ф-т Київ. держ. худ. ін-ту, 1987 асп-ру відділу етнографії Ін-ту мистецтвознавства, етнографії та фольклору АН Білоруської РСР, 2008 докт-ру каф. етнології та краєзнавства Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті викладала 1994–95 на каф. археології та музеєзнавства, читала курс «Українська етнологія» та спец. курси «Українське традиційне вбрання», «Українське традиційне житло». Проводила практичні заняття зі студ. в Музеї «Пирогів» (1994–95). Розробила і викладає курс«Історія костюму» та спецкурс «Етнодизайн». Канд. дис. «Спільне та регіональне в традиційному житлі України та Білорусії» (1988). Досліджує матеріальну культуру українців (житло, одяг).

Читати далі >Лапін Володимир Васильович

 • Останні зміни:
28.01.1928- 19.04.1981

Місце народження: смт. Слобідський, тепер В’ятська область, Татарстан, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Працював мол. наук. співроб. скіфо-античного (1961–68), музейного (1968–72) відділів ІА АН УРСР, старш. наук. співроб. Археолгічного музею АН УРСР (1972–77). У Київ. ун-ті: з 1972 за сумісн., з 1977 старш. викл. каф. археології та музеєзнавства історичного ф-ту. Викладав спецкурси «Антична археологія», «Музеєзнавство», «Методика експозиційної та екскурсійної роботи», керував польовою археол. практикою студ. Канд. дис. «Проблемы греческой колонизации Северного Причерноморья» (1964). Осн. наук. інтереси зосереджені на проблемі генезису античної цивілізації в Північному Причорномор’ї. Упродовж 1960–80 керував Березанською археол. експедицією, що проводила комплексні дослідження о. Березань, в яких брали участь студ. іст. ф-ту. Нагороджений медаллю «За доблесну працю» (1970); Почесною грамотою Президії АН УРСР за участь у створенні експозиції Археол. музею НАН України.

Читати далі >Ліньова Євніка Анатоліївна

 • Останні зміни:
16.01.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Археолог. Закінчила 1978 історичний ф-т, 1984 асп-ру при каф. археології та музеєзнавства Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працювала: технік проблемної лаб. НДЧ (1969-72), старш. лаборант. каф. археології і музеєзнавства (1974-87), зав. Археологічним музеєм (1987-92), асист. каф. археології і музеєзнавства (1992-96). Викладала курси з археології доби античності, ранніх слов'ян, Давньої Русі, історіографії археології. До кола наук. інтересів входять питання ремісничого (гончарного) виробництва давньоруського часу, історія археол. науки в Рос. імперії, реставрації та консервації археол. об'єктів, широке коло пам'яткоохоронних проблем. Учасник та кер. багатьох археол. експедицій як в Україні (1975-95), так і за її межами – Росії (1988), Польщі (1989, 1990), Сербії (1996). З 1996 працювала на відповідальних посадах Міністерства культури і мистецтв України: гол. спеціалістом, нач. відділу інспекції Управління охорони культ. спадщини, нач. відділу заповідників і охорони культ. спадщини, нач. Управління культ. спадщини, заст. голови Держ. служби охорони культ. спадщини.

Читати далі >Малєєв Юрій Миколайович

 • Останні зміни:
02.08.1941- 19.05.2006

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1968 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1968–2001: старш. лаборант (1968–74), асист. (1974–82), старш. викл. (1982–85), доц. (1986–2001) каф. археології та музеєзнавства іст. ф-ту. Викладав курси: «Основи археології», «Методика польових археологічних досліджень», «Археологія раннього залізного віку», «Антична археологія», «Археологія ранніх слов’ян», «Давньоруська археологія» та ін. Канд. дис. «Історія племен Західного Поділля та Прикарпаття у кінці бронзового та початку залізного віків» (1981). Керував Дністровською археол. експедицією Київ. ун-ту (1969–91), основна увага якої зосереджувалась на виявленні та вивченні пам’яток передскіфського часу лісостепового Подністров’я, але було відкрито і зафіксовано пам’ятки й ін. археол. періодів. Дослідження гальштатських пам’яток поєднував з вивченням кам’яних гробниць культури кулястих амфор: Хартонівці, Довге, Слобідка Кошилівська (Тернопільщина), Горбасів (Хмельниччина), Товпижин (Рівненщина).

Читати далі >Мезенцева Галина Георгіївна

 • Останні зміни:
15.09.1923- 24.11.1997

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1946 історичний ф-т, 1949 асп-ру каф. археології Київ. ун-ту. Працювала наук. співроб. Держ. іст.-архіт. Заповідника «Софійський музей» (1947–49), ІА АН УРСР (1949–50). У Київ. ун-ті працювала з червня 1950 по вересень 1976 на посадах старш. викл., доц. (1959–70), проф. (1970–76). У різні роки викладала спец. курси з археології Давньої Русі, стародавніх слов’ян, історії та теорії музейної справи, методики фондової та екскурсійної роботи, краєзнавства, а також «Основи археології». Канд. дис. «Теракоти Ольвії та їх значення як історичного джерела» (1950), наук. кер. проф. Л.М.Славін, докт. дис. «Давньоруське місто Родень: Княжа гора» (1969). Досліджувала античні міста Пн. Причорномор’я, Канівське поселення полян та давньоруські міста – Київ, Родень, Білгород-Київський та Білгород-Дністровський.

Читати далі >Наулко Всеволод Іванович

 • Останні зміни:
08.12.1933

Місце народження: м. Тараща Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАНУ.
Закінчив 1956 географічний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру відділу статистики і картографії Ін-ту етнографії ім. М.М.Миклухо-Маклая АН СРСР. У Київ. ун-ті працював 1972–1992: доц. (1972–77), проф. (1978–86) каф. історії стародавнього світу та середніх віків, проф. (1987–92) каф. археології, етнографії та музеєзнавства (сучас. назва каф. археології та мезеєзнавства); 1973–74 заст. декана іст. ф-ту. Викладав нормат. курс лекцій з основ етнографії та спец. курси «Етногенез та етнічна історія народів», «Сучасні етнічні процеси в Україні», «Питання зарубіжної етнографії» та ін. З 1992 працює в ІУАД, з 2000 проф. каф. країнознавства Київ. Славістичного ун-ту. З 2008 гол. наук. співроб. ІМФЕ НАН України. Канд. дис. «Етнічний склад населення УРСР» (1964), докт. дис. «Розвиток міжетнічних взаємин в Україні» (1976). Чл.-кор. НАН України (1997). Чл. Вч. ради по створенню Республік. музею нар. архітектури та побуту, працював у Держ. комітеті по обрядовості при ВР України. Наук. розробки Н. стосуються теорет. проблем етносу, питань етногенезу і етнічної історії України та укр. діаспори, етносоц. і етнодемограф. розвитку, міжетнічних взаємин, нац.-держ. будівництва, історії та сучас. стану етнічних спільнот, співвідношення найважливіших етнічних ознак: самосвідомості, мови, культури та ін. Чл. ред. колегії жур. НТЕ, заст. гол. ред. жур. «Університет».

Читати далі >Ольговський Сергій Якович

 • Останні зміни:
05.01.1952

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1973 іст. ф-т Ніжин. держ. пед. ін-ту ім. М.В.Гоголя, 1983 асп-ру Ін-ту археології АН УРСР. З 1998 зав. каф. музеєзнавства Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. У Київ. ун-ті 2002–03 доц. каф. археології та музеєзнавства історичного ф-ту. Викладав курси з історії теорії і практики музейної справи, «Класичну археологію», «Археологічні фонди і джерела». Канд. дис. «Кольорова металообробка античних міст Північно-Західного Причорномор’я» (1983). Фахівець в галузі скіфо-античної археології. Досліджує металообробне ремесло у ранньому залізному віці з використанням природн. і мат.-стат. методів. Розробив власну модель стосунків грец. колоністів і скіфів. Брав участь в роботі багатьох археол. експедицій в Ольвії та на о. Березань, очолював Черкаську новобудовну експедицію (1984–86). Автор понад 60 наук., наук.-метод. праць, звітів, навч. посіб.

Читати далі >Омельченко Юрій Андрійович

 • Останні зміни:
16.06.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1963 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював: 1964–66 лаборант, 1981–86 старш. викл., 1986–2002 доц. каф. археології та музеєзнавства іст. ф-ту. Канд. дис. «Музейне будівництво на Україні 1917–1932 рр.» (1972). Осн. напрямки наук.-пед. діяльності – музеєзнавство, історія та теорія музейної справи, методика музейної діяльності, проблеми музейного буд-ва, охорона іст.-культ. спадщини. Наук. інтереси загалом зосереджені на дослідженні осн. тенденцій розвитку музейної справи шляхом вивчення та узагальнення іст. і сучас. досвіду роботи музеїв різних типів та профілів, а також на процесах формування і нагромадження музейних підсистем та формах їх використання. Продовжував вивчення історії музейної справи, розпочате працівниками каф. в 1950–70, у галузі теорії музейництва вперше запропонував трирівневу систему успадкування іст.-культ. цінностей; цей підхід реалізовував і впроваджував у своїх працях з історії та теорії музейної справи, викладанні цих предметів. Заст. голови профбюро іст. ф-ту.

Читати далі >Патриляк Іван Казимирович

 • Останні зміни:
02.12.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1998 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2001: мол. наук. співроб., наук. співроб. НДЧ іст. ф-ту (2001–03), асист. каф. археології та музеєзнавства (2003–05), доц. каф. новітньої історії України (2003). З 2002 зав. Музею історії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Діяльність Організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940–1942 рр. (військовий аспект)» (2001). Автор понад 100 наук., навч.-метод., наук.-популярних і публіцист. праць.

Читати далі >Піоро Ігор Станіславович

 • Останні зміни:
18.02.1948- 04.01.2005

Місце народження: м. Бердичів Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив історичний ф-т (1971), асп-ру при каф. археології та музеєзнавства (1971–74) Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював на каф. археології та музеєзнавства: мол. наук. співроб. (1974–88), наук. співроб. (1988–90), 1990–2002, старш. наук. співроб. НДЧ. 1992 присвоєно звання старш. наук. співроб. зі спеціальності «Археологія». Брав участь в Ольвійскій (1967), Крим. (Мангупський загін, 1968–74) археол. експедиціях. Організатор і кер. госпрозрахункової новобудовної постійнодіючої археологічної експедиції Київ. ун-ту (1976–93). У 1993–2000 – наук. кер. наук.-досл. тем (№№ 235, 97124) НДЧ ун-ту. Канд. дис. «Проблемы этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье» (1989) захистив за двома спеціальностями – всесвітня історія та археологія. П. – відомий дослідник проблем історії та археології Криму пізньорим. доби та раннього середньовіччя, формування етнічного складу населення п-ову в часи вторгнення готів та гунів, панування Візантійської імперії та хазарської присутності.

Читати далі >Рижов Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
23.12.1965

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1993 історичний ф-т Київ. ун-ту. Паралельно з навчанням, у 1990-93 працював музейним наглядачем у Цн. наук.-природ. музеї НАН України (археол. музей). У Київ. ун-ті старш. лаборант НДЧ іст. ф-ту (1993–96), асист. (1996–2002), доц., в.о. зав. каф. археології та музеєзнавства (2002–03), доц. каф. археології та музеєзнавства (з 2003). Канд. дис. «Адаптація ранніх палеоантропів до навколишнього середовища Центральної Європи», наук. кер. проф. М.І. Гладких (1999). До осн. напрямків наук. діяльності належать палеолітознавство, проблема походження людини, сировинні ресурси кам’яної доби, палеоекологія палеоліт. поселень, антропологія. З 1989 проводить археол. дослідження на палеоліт. пам’ятках Закарпаття, Криму, Подніпров’я, Південного Бугу та ін. З 1988 брав участь у дослідженнях таких відомих палеоліт. пам’яток: Межирич, Гордашівка, Мислове, Андріївка, Канів. поселення (Черкас. обл.), Меджибож, Плески (Хмельн. обл.) Бирзульове, Виклино (Кіровоград. обл.), Заскельна, Кабазі (Крим), Королево, Малий Раковець, Берегове, Молочний Камінь, Рокосове (Закарпаття), Керліш, Мізенхайм, Валертайм (Німеччина). Чл.-засн. Археології та антропології товариства (1997). Автор понад 30 наук. праць.

Читати далі >Синиця Євген Валентинович

 • Останні зміни:
01.07.1974

Місце народження: с. Камінь-Риболов Ханкайського р-ну Приморського краю, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив історичний ф-т 1996, асп-ру 1999 Київ. ун-ту. Працює в Київ. ун-ті з 1999 на посаді асист. каф. археології та музеєзнавства.

Читати далі >Славін Лазар Мойсейович

 • Останні зміни:
11.07.1906- 30.11.1971

Місце народження: м. Вітебськ, тепер Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.
Закінчив Ленінград. ун-т (1928). ). У Київ. ун-ті з 1939, зав. каф. археології (1944–52).

Читати далі >Телегін Дмитро Якович

 • Останні зміни:
26.10.1919- 01.01.2011

Місце народження: с. Плісове, Зміїв. р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив іст. ф-т Слов’янського вчит. ін-ту (кінець1930-х ), іст. ф-т Чернівец. ун-ту (1949), асп-ру ІА НАН України (наук. кер. акад. П.П. Єфименко). Працював в ІА НАН України (1958–86). У Київ. ун-ті 1973–80, 1994.

Читати далі >Терпиловський Ростислав Всеволодович

 • Останні зміни:
24.04.1949

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1974 історичний ф-т Київ. ун-ту. З 1969 в ІА НАН України: мол. наук. співроб. (1976–85), старш. наук. співроб. (1985–95) з 1995 пров. н. с. відділу археології ранніх слов’ян. У Київ. ун-ті: з 2004 зав. каф. археології та музеєзнавства.

Читати далі >Чмихов Микола Олександрович

 • Останні зміни:
26.09.1953- 26.04.1994

Місце народження: м. Слов’янськ Донец. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1975 історичний ф-т, 1978 асп-ру, 1992 докт-ру каф. археології та музеєзнавства Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював на посадах: асист. (1978–87), доц. (1987–92). 18.11.1988 присвоєно вчене звання доц. У 1992–94 проф., зав. каф. культурології та археології ф-ту гуманіт. наук НАУКМА.

Читати далі >Шидловський Павло Сергійович

 • Останні зміни:
09.10.1974

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: кандидат історичних наук.
Закінчив 1997 історичний ф-т, навчався в асп-рі на каф. археології та музеєзнавства Київ. ун-ту. Працював: старш. лаборант ІА НАН України, пров. наук. співроб. Київ. обл. центру з охорони пам’яток історії, археології та мистецтва, наук. співроб. Ін-ту пам’яткоохоронних досліджень Мінкультури України. У Київ. ун-ті з 2002 асист. каф. археології та музеєзнавства.

Читати далі >Шовкопляс Іван Гаврилович

 • Останні зміни:
08.04.1921- 13.06.1997

Місце народження: с. Лазірки Оржицького р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1945 історичний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру ІА АН УРСР. У 1954–56 викладав курси з археології у Київ. пед. ін-ті. У Київ. ун-ті: проф. каф. археології та музеєзнавства (1971–74).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи