ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наулко Всеволод Іванович

08.12.1933

Місце народження: м. Тараща Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАНУ.

Закінчив 1956 географічний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру відділу статистики і картографії Ін-ту етнографії ім. М.М.Миклухо-Маклая АН СРСР. У Київ. ун-ті працював 1972–1992: доц. (1972–77), проф. (1978–86) каф. історії стародавнього світу та середніх віків, проф. (1987–92) каф. археології, етнографії та музеєзнавства (сучас. назва каф. археології та мезеєзнавства); 1973–74 заст. декана іст. ф-ту. Викладав нормат. курс лекцій з основ етнографії та спец. курси «Етногенез та етнічна історія народів», «Сучасні етнічні процеси в Україні», «Питання зарубіжної етнографії» та ін. З 1992 працює в ІУАД, з 2000 проф. каф. країнознавства Київ. Славістичного ун-ту. З 2008 гол. наук. співроб. ІМФЕ НАН України. Канд. дис. «Етнічний склад населення УРСР» (1964), докт. дис. «Розвиток міжетнічних взаємин в Україні» (1976). Чл.-кор. НАН України (1997). Чл. Вч. ради по створенню Республік. музею нар. архітектури та побуту, працював у Держ. комітеті по обрядовості при ВР України. Наук. розробки Н. стосуються теорет. проблем етносу, питань етногенезу і етнічної історії України та укр. діаспори, етносоц. і етнодемограф. розвитку, міжетнічних взаємин, нац.-держ. будівництва, історії та сучас. стану етнічних спільнот, співвідношення найважливіших етнічних ознак: самосвідомості, мови, культури та ін. Чл. ред. колегії жур. НТЕ, заст. гол. ред. жур. «Університет». Кер. автор. колективів та співавт. навч. посіб. Праці Н. широко відомі у багатьох країнах світу: опубліковані у США, Канаді, Франції, РФ, Польщі, Японії, Швеції, Швейцарії, Нідерландах. Учасник VII – XI міжн. конгресів антропол. та етнологічних наук, VIII–XIV міжн. з’їздів славістів, обирався чл. Адміністративної ради етнології та фольклору Європи від України. Дир. ін-ту славістичних досліджень при Київ. славістичному ун-ті (2010). Автор понад 500 наук. праць, у т.ч. 10 монографій, ґрунтовних розвідок у багатотомних виданнях «Страны и народы», «Советсий Союз», «Енциклопедія світових культур» (англ. мовою, Чикаго, 1994). Учасник фундаментальних тем «Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність» (2001), співавттор та експерт блоку «Населення» Нац. Атласу України (2007). Осн. праці: Етнічний склад населення Української РСР. 1965, Географічне розміщення народів в УРСР. 1966, Развитие межэтнических связей на Украине. 1975, Культура и быт украинского народа. К., 1977 (у співавт.); Культура і побут населення України. К., 1991 (у співавт.); Хто і відколи живе в Україні (1998); Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. 2001; Альбоми Де ля Фліза. К., 1996. Вип.1., К., 1999. Вип.2; Країнознавство. Культура народів слов’янських країн. К., 2002. Ч.І., 2004. Ч.ІІ. Л-ра: Naulko V. Encyclopedia of Ukraine. Toronto, 1984. Vol. III; Всеволод Іванович Наулко. Біобібліографія вчених України. Інститут української археографії та джерелознавства Національної Академії Наук України. К., 2003; Імена України. Біографічний щорічник. К., 2002; Наулко Всеволод Іванович / Географічна енциклопедія України. К., 1993. Т.3; Піскун В. Від глибин етнографічного пізнання до міжнаціонального порозуміння / Українознавство. 2003. Календар-щорічник. К., 2002; Казьмирчук Г.Д. Наулко Всеволод Іванович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Павлюк С. Наулко Всеволод / Мала енциклопедія українського народознавства. Львів, 2007. 

Автор: Г.А.Скрипник, О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи