ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки кафедра Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки кафедра

Кафедра має 70-літню історію і є провідним центром в Україні з підготовки істориків-архівістів, археографів, джерелознавців, спеціалістів у галузі архівістики, документознавства та спец. іст. дисциплін. Утворена у складі іст. ф-ту згідно з постановою РНК УРСР № 1119 від 31.08.1944 «Про заходи до створення документальної бази з історії України та історії Вітчизняної війни і впорядкуванню архівного господарства УРСР» та на підставі Наказу № 3597 Наркомату освіти УРСР від 29.09.1944 у зв’язку з розвитком арх. буд-ва в країні. Її заснування тісно пов’язувалось з нагальною необхідністю повернення та збереження вітчизн. документального арх. фонду, кваліфікованого використання арх. документів як іст. джерела. Першим зав. каф. (з жовт. 1944 до жовт. 1945) був Ф.П.Шевченко. 1945–82 к-ру очолював проф. В.І.Стрельський. Нині каф. очолює д-р іст. наук, проф. М.Г.Щербак, фахівець у галузі архівознавства, джерелознавства, історії держави і права. На каф. працювали відомі історики: проф. В.І.Стрельський, проф. А.О.Введенський, проф. М.Я.Варашавчик, проф. В.О.Замлинський, проф. Я.С.Калакура та ін. Серед випускників каф. – колишні голова Держ. комітету архівів України д-р іст. наук Г.В.Боряк, заст. голови Укрлержархіву О.В.Музичук, дир-ри Цн. держ. архівів України: Н.В.Маковська, Н.О.Топижко, дир-р Укр. наук.-досл. Ін-ту арх. справи та документознавства канд. іст. наук І.М.Мага та ін. Каф. підтримує зв’язки з Держ. Архівною службою України, Ін-том історії України НАН України, ІУАД, Укр. наук.-досл. ін-том арх. справи і документознавства та ін. наук. установами. Нині на каф. працює 5 д-рів іст. наук, проф., і 2 канд. іст. наук, доц. На каф. навчаються 9 асп. і бл. 80 студ. Осн. праці: Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. Период империализма (кон. ХІХ – 1917). М., 1962; Теория и методика источниковедения истории СССР. К., 1968; Калакура Я.С., Щербак М.Г. Архівознавство. К., 1998, 2003; Калакура Я.С., Войцехівська І.Н. та ін. Історичне джерелознавство. К., 2003; Щербак М.Г. Історія держави і права України. К., 2004. Л-ра: Замлинський В.О. Підготовка кадрів архівістів на кафедрі джерелознавства та архівознавства Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка // Архіви України. 1984. № 4; Калакура Я.С. Архівіст третього тисячоліття (модель історика-архівіста очима архівознавчої кафедри Національного університету ім. Тараса Шевченка) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Вип.1 К., 1999; Калакура Я.С., Щербак М.Г. Центр архівістики та джерелознавства в Київському університеті // Студії з архівознавства та документознавства. Т.ХІІ. К., 2004; Калакура Я.С. Сучасні підходи до підготовки архівознавців у Київському університеті імені Тараса Шевченка // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні. К., 1996; Стрельський В.І. Нове в роботі кафедри архівознавства та допоміжних історичних дисциплін Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка // Арх. України. 1971. № 5; Сургай Г.И., Табачник Д.В. Кафедра архивоведения и специальных исторических дисциплин Киевского государственного университета // Археографический ежегодник за 1983 г. М., 1985. М.Г.Щербак

Варшавчик Марко Якимович

 • Останні зміни:
17.12.1918- 27.05.2001

Місце народження: м. Сміла Київської губернії, тепер Черкаської області .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1941 історичнй ф-т Київ. ун-ту. 1946–52 працював в ЦДІА УРСР вч. секретарем, нач. наук.-видавн. відділу архіву. Наук. роботу в архіві поєднував з викл. діяльністю, працюючи за сумісн. на каф. архівознавства (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки) Київ. ун-ту, читав курс архівознавства. З 1957 працював в ІПК виклачів сусп. наук при Київ. ун-ті, 1992–97 проф. каф. архівознавства, викладав лекційні курси з теорет. джерелознавства, методології та логіки іст. досліджень. Підготував понад 30 д-рів та канд. наук. Канд. дис. (1948), докт. дис. (1972). Коло наук. інтересів: джерелознавство, дослідження проблем методології іст. науки. 1976 виступив ініціатором проведення на сторінках наук. преси Всесвіт. дискусії з проблем методології іст. науки. Засл. діяч науки УРСР (1987).

Читати далі >Введенський Андрій Олександрович

 • Останні зміни:
21.07.1891- 13.09.1965

Місце народження: м. Перм, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив ф-т сусп. наук Петроград. ун-ту (1920). Викладав у вузах Петрограда, Вологди, Вітебська. У 1938–41 зав. каф. історії народів СРСР Київ. ун-ту, у 1941–43 Урал. ун-ту (Свердловськ), 1943–44 – Об’єднаного укр. ун-ту, від 1944 зав. каф. історії СРСР Київ. ун-ту, проф. (1951) каф. архівознавства і спец. іст. дисциплін (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки). Викладав спецкурси з палеографії, метрології, дипломатики та історії арх. справи в заруб. країнах. За сумісн. працював в Ін-ті історії АН УРСР (1952–56). Чл. Вч. ради Ін-ту. Канд. дис. з історії давньоруської адвокатури (1921), док. дис. «Нариси з історії вотчини Строганових ХVI – ХVII ст.» (1943). Підготував близько 100 канд. і д-рів іст. наук. Дослідник проблем історії Росії та України ХV–ХVIII ст., зокрема, питань вотчинного феодального господарства, джерелознавства, дипломатики та ін. спец. іст. дисциплін.

Читати далі >Войцехівська Ірина Нінелівна

 • Останні зміни:
18.01.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1977 закінчила історичний ф-т Київ. ун-ту. З 2001 проф. каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Канд. дис. «Газеты «Коммунист» и «Советская Украина» периода Великой Отечественной войны как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиков» (1988), докт. дис. «Історичне джерелознавство у творчості В.С. Іконникова» (2000).

Читати далі >Грінберг Абрам Йосипович

 • Останні зміни:
02.09.1889- 25.03.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1914 юрид. ф-т Париз. ун-ту зі званням бакалавра юрид. наук. Слухав лекції з історії та філософії у Сорбонні. Випускник Курсів архівознавства при Київ. цн. іст. архіві. 1923–38 зав. відділу, заст. дир. З наук. частини КЦІА, 1938–41 старш. наук. співроб. Цн. Арх. Управління УРСР, 1941–50 старш. наук. співроб. відділу Арх. Управління УРСР. У Київ. ун-ті: 1944–59 старш. викл., доц., в.о. зав. каф. архівознавства (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки). Читав курси лекцій: «Історія арх. справи в Зх. Європі», «Теорія і практика арх. справи», «Історія і організація арх. справи в УРСР та СРСР», «Історія діяльності органів держ. влади та держ. управління в Україні» та ін. Юрист, історик-архівіст, археограф, педагог. Керував арх. студ. наук. практикою. Брав участь в організації та проведенні наук. студ. гуртка з архівознавства. Наук. доробок присвячений питанням історії України та архівознавства.

Читати далі >Долинський Олександр Васильович

 • Останні зміни:
16.10.1924- 27.12.2003

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1950 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1953 асп-ру. Впродовж 1953–93 асист., старш. викл., доц. (1986) іст. ф-ту. Заст. декана іст. ф-ту по закордин. зв’язкам. 1993–2003 ст. наук. співроб. ІУАД. Канд. дис. «Первые советские публикации дипломатических документов (1917–1922 гг.)» (1974). Архівознавець, досліджував перші рад. публікації дипломат. документів. Учасник ВВв. Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст., медалями «За бойові заслуги», «За оборону Києва». Заст. секретаря партбюро ф-ту. Чл. секції сусп. наук Укр. тов-ва дружби та культ. зв’язків з заруб. країнами.

Читати далі >Замлинський Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
24.06.1930- 23.12.1993

Місце народження: м. Андрушівка, Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1964 Москов. Іст.-Арх. ін-т. Працював учителем, дир. Волин. обл. парт. архіву, старш. наук. співроб. Ін-ту історії партії. 1975–81 заст. гол. ред. УІЖ. Протягом багатьох років чл. ред. колегії журналів «Архіви України», «Пам’ятки України», «Київська старовина». У Київ. ун-ті 1982–93 зав. каф. архівознавства та джерелознавства (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки) історичного ф-ту. Докт. дис. «Коммунистическая партия – организатор и руководитель всенародной борьбы против немецко-фашистских захватчиков в западных областях Украины» (1978).

Читати далі >Зубко Андрій Миколайович

 • Останні зміни:
03.04.1959

Місце народження: м. Гатчина Ленінградської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1981 історичний ф-т, 1984 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1985: асист., старш. викл., доц. каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Канд. дис. « Материалы земской статистики как исторический источник по изучению истории Украины периода капитализма» (1988). Осн. напрямком наук. діяльності є дослідження в галузі джерелознавства та спец. галузей іст. дисциплін, розробка нових кількісних методів в роботі з масовими джерелами по вітчизн. історії. Викладає іст. географію, ономастику, іст. картографію, палеографію, іст. хронологію, іст. метрологію, геральдику, сфрагістику, нумізматику, боністику та ін. іст. дисципліни.

Читати далі >Іваненко Анатолій Мусійович

 • Останні зміни:
22.02.1932

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1965 юридичний ф-т Київ. ун-ту, 1975 асп-ру каф. архівознавства історичного ф-ту. З 1967 на інженер. та наук.-метод. посадах (старш. інженер, дир. музею, методист) Київ. ун-ту. 1982–2000 асист., доц. (1990) каф. архівознавства та джерелознавства (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки). З 2000 доц. каф. загально-правових дисциплін Міжн. ун-ту «Україна» (Київ). Канд. дис. «Законодательный материал как источник рабочего движения в 1900–1904 гг.» (1975). Сфера наук. інтересів – історія держ. установ, архівознавство, джерелознавство. Підготував 3 канд. наук. Автор бл. 50 наук. статей.

Читати далі >Калакура Ярослав Степанович

 • Останні зміни:
24.09.1937

Місце народження: с. Рудники, тепер Підгаєцького району Тернопільської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив іст. ф-т Чернів. ун-ту (1963), асп-ру Київ. ун-ту (1968). Вчителював. Від 1964 викл., доц. Івано-Франків. пед. ін-ту; був на громадській роботі: 1-й секретар Коломийського МК ЛКСМУ, зав. сектором вузів Відділу науки і навч. закладів ЦК КПУ, помічник секретаря ЦК КПУ; від 1972 у Київ. ун-ті: заст. з наук. роботи дир. ІПК викл. сусп. наук; з 1981 проректор з навч. роботи ун-ту, проф. (1981); у 1994–2003 зав. каф. архівознавства та спеіальних. галузей історичної науки. Читає навч. курси: «Історіографія», «Укр. історіографія», «Арх. система України», «Менеджмент арх. галузі», «Джерела з історії укр. державності», «Джерела з історії укр. руху опору» та ін. Канд. дис. «Коммунистическая партия Украины в борьбе за выполнение и дальнейшее развитие ленинских принципов социалистического соревнования (1959–1965 гг.) На матер. парторганизаций пром-сти зап. областей УССР» (1968), докт. дис. «Коммунистическая партия Украины в условиях развитого социализма. Историография» (1980). Ініціатор архівознавчих, джерелознавчих та історіографічних читань; видання міжвідомч. наук. збірника «Проблеми архівознавства та джерелознавства».

Читати далі >Корольов Борис Іванович

 • Останні зміни:
30.06.1930

Місце народження: м. Шуя Івановської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 історичний ф-т Київ. ун-ту. Викладав у Київ. пед. ін-ті інозем. мов (1953–72). У Київ. ун-ті 1972–2000: доц. каф. архівознавства, заст. дир. з наук. роботи ІПК викл. сусп. наук (1977–84), проф. (1985), дир. ІПК, проректор ун-ту (1984–91), дир. Ін-ту післядипл. освіти ун-ту (1992–95). Проф. каф. архівознавства та спеіальних. галузей історичної науки іст. ф-ту (1995–2000). Канд. дис. «Рост и укрепление большевистских организаций Украины в 1917 году» (1963), докт. дис. (1980). Коло наук. інтересів – політ. історія ХХ ст., спец. галузі іст. науки, методика викладання, педагогіка вищої школи.

Читати далі >Павленко Світлана Федорівна

 • Останні зміни:
11.08.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1978 історичний ф-т, 1981 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1981: асист., доц. каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки іст. ф-ту. Канд. дис. «Русские сатирические журналы 1901–1917 гг. как исторический источник» (1986). Осн. напрям наук. та пед. діяльності є дослідження проблем джерелознавства, історіографії, історії України, спец. галузей іст. науки, підготовка професійних фахівців істориків-архівістів та джерелознавців. Автор бл. 50 наук. публікацій.

Читати далі >Палієнко Марина Геннадіївна

 • Останні зміни:
27.01.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1990 історичний ф-т, 1994 асп-ру, 2006 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1994), доц. (1999) каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки іст. ф-ту. Канд. дис. «Журнал «Киевская старина» в науковому та громадському житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (1994), докт. дис. «Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій)» (2009). Фахівець у галузі архівознавства, джерелознавства та спец. іст. дисциплін. Викладає лекційні курси «Архівознавство», «Зарубіжні архіви та порівняльне архівознавство», «Археографія», «Арх. центри україніки за кордоном» та ін. Коло наук. інтересів – проблеми громадсько-політ. та культ. Історії України ХІХ–ХХ ст., укр. і заруб. архівознавства, історіографії, джерелознавства, у т. ч. розвиток укр. іст. науки у ХІХ – на поч. ХХ ст., наук. контакти укр. та європ. ун-тів, історія виникнення та діяльність укр. арх. центрів за кордоном, заруб. арх. україніка. 1995–96 стажувалася на філософічному ф-ті УВУ (Мюнхен, Німеччина).

Читати далі >Романовський Віктор Олександрович

 • Останні зміни:
18.01.1890- 16.02.1971

Місце народження: м. Глухів, тепер Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Закінчив 1914 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Активний учасник, секретар історико-етнографічного гуртка проф. М.В. Довнар-Запольського. Залишений при ун-ті для підготовки до проф. звання. Перша наук. Розвідка «Экономический быт Черниговского полка в XVII – XVIII вв.» 1914 здобула золоту медаль. З 1914 помічник зав. Цн. архіву давніх актів, з 1918 виклад. Київ. ун-ту.

Читати далі >Сорока Юрій Михайлович

 • Останні зміни:
27.03.1954

Місце народження: с. Романів Луцького р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Закінчив 1980 історичний ф-т, 1985 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: лаборант каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів (1979–80); старш. лаборант каф. історії КПРС іст. ф-ту (1980–82); асист. (1985), доц. каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Працював заст. декана іст. ф-ту, в.о. зав. каф. (двічі), чл. вч. ради ф-ту, чл. ред. колегії жур. «Волинь моя», жур. Міжн. громад. об’єднання «Волинське братство», голова профбюро іст. ф-ту.

Читати далі >Стрельський В’ячеслав Ілліч

 • Останні зміни:
28.09.1910- 11.08.1983

Місце народження: м. Курськ, Росія .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1935 Москов. іст.-арх. ін-т. У Київ. ун-ті: 1944–82 зав. каф. архівознавства та спеціальних історичних дисциплін.

Читати далі >Шевченко Федір Павлович

 • Останні зміни:
24.08.1914- 01.11.1995

Місце народження: с. Дунаївка, тепер м. Дунаївка Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАНУ.
Закінчив 1937 Москов. іст.-арх. ін-т, асп-ру та викладав у ньому. У 1940–41 дир. Чернівец. обл. держ. архіву. Під час ВВв працював в арх. установах Краснодару та Ташкента. У Київ. ун-ті 1944–45 зав. новоствореної каф. архівознавства (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки), доц. каф. до 1950.

Читати далі >Щербак Микола Григорович

 • Останні зміни:
15.12.1949

Місце народження: с. Копіювате Канів. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1976 історичний ф-т, 1979 асп-ру, 1993 докт-ру Київ. ун-ту. Викл. підгот. ф-ту для інозем. громадян (1979–84), асист. (1984–89) каф. історії заруб. соціаліст. країн, доц.; проф. каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки (1994), зав. каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки (2003).

Читати далі >Яковлєв Семен Олексійович

 • Останні зміни:
03.08.1909- 17.03.1997

Місце народження: с. Підбереззя, тепер Сичівського р-ну Смоленської обл., РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1930 Таганрозький пед. технікум, учителював у сільських школах Азово-Чорноморського краю (1930–32). 1936 закінчив Москов. іст.-арх. ін-т. У Київ. ун-ті: 1950–82 старш. викл., доц. (1956), проф. (1972) каф. архівознавства і спец. іст. дисциплін (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи