ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Біофізики кафедра Біофізики кафедра

Каф. створено в 1963 при безпосередній участі професор П. Д. Харченка (1910–73), на той час декана біол. ф-ту. Він став і першим її зав. (1963). В 1964 каф. очолив професор Д. М. Гродзинський, з кінця 1964 – професор П. Г. Богач (1964-73), з 1973 – професор В. Л. Зима, з 1984 – акад. НАН України професор М. Ф. Шуба. З 1995 року каф. біофізики очолює професор М. С. Мірошниченко, акад. АН ВШ України. З 2010 року кафедру очолює професор В. С. Мартинюк. Наук. тематика колективу була присвячена вивченню молекул. механізмів роботи скоротливого апарату гладеньких і скелетних м’язів, електричних процесів на мембранах гладеньком’язових клітин, моделюванню скоротливих процесів скорочення-розслаблення м’язів. Запропоновано доменну будову голівки міозину (В.Л. Зима). Запропонована нова концепція скорочення скелетного м’язу та концепція регуляції скорочення – розслаблення скелетного м’язу (М.С. Мірошниченко, М.Ф. Шуба) та ін. Запропоновано механізми впливу ультразвуку на скелетні м’язи (професор Нурищенко Н.Є.). З 2005 року на кафедрі розпочато тематику з проблем електромагнітної біології і геліобіології (професор В.С. Мартинюк) і біологічної активності наноматеріалів (професор Ю.І. Прилуцький, професор В.С. Мартинюк), а з 2012 року започатковано дослідження структурно-функціональних властивостей іонних каналів (професор О.В. Жолос). На сьогоднішній день на каф. працюють доктори наук: Мартинюк В.С., Мірошниченко М.С., Жолос О.В., Костерін С.О., Нурищенко Н.Є., Прилуцький Ю.І.; кандидат наук: Богуцька К.І., Цимбалюк О.В., Шелюк О.В., Ноздренко Д.М., Оглобля О.В., О.В.Артеменко. Каф. щільно співпрацює з Ін-том ім. О.О. Богомольця НАН України, Ін-том біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України і Ін-том молекулярної біології і генетики НАН України, має угоди про співробітництво з ун-тами України, Великобританії, Литви та Міжн. центром біоінженерії та біокібернетики (м. Варшава), Ін-том білка РАН (м. Пущино, Моск. обл.). Колективні праці останніх років: Биофизика: підруч. для ун-тів / П.Г. Костюк, Д.М. Гродзинський, В.Л. Зима, И.С. Магура, Е.П. Сидорик, М.Ф. Шуба (2001, перевидання 2008); Біофізика. Збірник задач: навч. посіб. / В.Л. Зима, 2001; Біофізика. Практикум, 2002; Мартынюк В.С., Темурьянц Н.А., Владимирский Б.М. У природы нет плохой погоды: космическая погода в нашей жизни, 2008. В.С. Мартинюк

Артеменко Олександр Юрійович

 • Останні зміни:
26.04.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (2001). Кандидат дис. «Вплив пероксиду водню на концентрацію кальцію в тимоцитах щура» (2005). У Київ. ун-тї: з 2004 – асист. Викладає: «Лабораторний практикум з спектральних методів досліджень», «Основи флюоресцентної спектроскопії», «Лабораторний практикум з біофізики», «Сучасні інформаційні технології в біології».

Читати далі >Богуцька Катерина Іванівна

 • Останні зміни:
03.08.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1995). 1998-2005 – асист. каф. біофізики; 2005 – доцент каф. біофізики біол. ф-ту. 2003 - кандидат дис. «Вплив полярності середовища та іонів металів на каталітичну активність транспортної і міозинової АТФаз м’язів». Стипендіат Міжн. наук.-освітньої програми для асп.(1998). Викладає курси: «Біофізика мембран», «Фізико-хімічні методи дослідження біомакромолекул», «Біофізичні методи досліджень», «Радіаційна біофізика». Осн. напрямок наук. діяльності: дослідження впливу фіз.-хім. факторів середовища на функціонування скоротливих білків серцевого та гладеньких м’язів. 2003 за серію наук. робіт «Дослідження впливу активних субстанцій стафілококу та фізико-хімічних факторів середовища на функціонування скоротливих білків серцевого та гладеньких м’язів» нагороджена грамотою Президії НАН України.

Читати далі >Жолос Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
10.11.1959

Місце народження: смт. Щетово Луганської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1981). Кандидат дис. «Електричні властивості та трансмембранні іонні струми ізольованої гладеньком’язової клітини» (1987). Докт. дис. «Мембранні та внутрішньо-клітинні механізми М-холінергічної активації гладеньком’язових клітин тонкого кишечнику» (2000). З 1981 по 2005 р. працював в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ. У Київ. ун-ті: 2005-2006, з 2011 професор каф. біофізики ННЦ «Інститут біології».

Читати далі >Зима Валентин Леонідович

 • Останні зміни:
28.10.1936- 18.05.2005

Місце народження: м. Брусилів, Житомирської області .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив фіз. ф-т Київ. ун-ту (1958). Кандидат дис. «Люминесценция и миграция энергии электронного возбуждения в кристаллах антрацена и нафталина с разными примесями» (1966). Докт. дис. «Спектральные и структурно-функциональные свойства фибриллообразующих белков» (1983). У 1958-60 – лаборант, старш. лаборант каф. експерим. фізики фіз. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1963-73 – асист., доцент, 1984-2005 професор каф. біофізики біол. ф-ту. У 1973–84 зав. каф. біофізики. Викладав: нормативний курс «Біофізика»; спецкурс «Біофізика рухливих моторів і клітинної рухливості»; спецкурс «Біофізичні методи досліджень. Спектральні методи»; спецкурс «Біофізика м’язів»; спецкурс «Принципи конфокальної мікроскопії»; спецкурс «Спектроскопія макромолекул»; спецкурс «Біофізика» для спеціальності «Радіаційна медицина» на фізичному факультеті.

Читати далі >Зозуля Микола Дмитрович

 • Останні зміни:
27.08.1936

Місце народження: с. Теліженці, Ізяславського району, Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив лікув. ф-т Київ. мед. ін-ту ім. О.О.Богомольця (1965), мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1968), асп. Київ. мед. ін-ту (1969). У Київ. ун-ті: у 1969-71 інженер-програміст на ф-ті кібернетики, у 1972-2001 асист., старш. викл., доцент каф. біофізики біол. ф-ту. Кандидат дис. «Поиск оптимальной работы мышц при повторных нагрузках и ее модель».

Читати далі >Костерін Сергій Олексійович

 • Останні зміни:
25.08.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Закінчив біол. ф-т, каф. біофізики Київ. ун-ту(1973). В 1973-76 асп-ру відділу біохімії м’язів Ін-ті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. З 1977 викл. в ун-ті на каф. біохімії.та біофізики біол. ф-ту,з 1993 – професор каф. біофізики. З 1973 працює в Ін-ті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України:1988 – зав. відділом, 1998 – заст. дир. з наук. роботи. Кандидат дис. (1976) «Кинетические свойства зависимой АТФазы плазматических мембран скелетных мышц в норме и при Е-авитаминозной дистрофии». Докт. дис. (1988) «Механизмы транспорта кальция в гладкой мышце». Сфера наук. інтересів: біохімія та біофізика м’язів, біохім. мембранологія та кінетика біохім. процесів. Одержав нов. фундамент. результати щодо АТФ-залежних транспортуючих систем гладеньком’язової тканини.

Читати далі >Мартинюк Віктор Семенович

 • Останні зміни:
17.01.1963

Місце народження: м.Сімферополь.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: проректор з наукової роботи, завідувач кафедри.
Закінчив ф-т природознавчих наук Сімферопол. держ. ун-ту ім. М.В. Фрунзе (1985). Кандидат дис. «Влияние слабых магнитных полей инфранизких частот на временную организацию физиологических процессов» (1992). Докт. дис. «Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм людини і тварин» (2008). У Київ. ун-ті: 2005-2008 – докторант каф. біофізики, 2008-2009 – доцент каф. біофізики, з 2009 – професор, зав. каф. біофізики, заст. дир. з наук. роботи ННЦ «Інститут біології».

Читати далі >Мінченко Павло Григорович

 • Останні зміни:
18.11.1948

Місце народження: с. Горенка, Києво-Святошинського району, Київська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1976). У Київ. ун-ті: з 1971 лаборант, з 1974 інженер, з 1976 старш. інженера, з 1989 наук. співроб., з 1992 старш. наук. співроб., з 1995 зав. навч. лаб. біофізики каф. біофізики біол. ф-ту.. Кандидат дис.: «Спектроскопическое изучение конформационных состояний миозина и актомиозина мышц при взаимодействии с АТФ и двухвалентными катионами» (1987). Наук. інтереси:молекул. механізми регуляції скорочення скелетних м’язів.

Читати далі >Мірошниченко Микола Степанович

 • Останні зміни:
05.03.1944

Місце народження: с. Кучинівка, Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН ВШ України.
Закінчив хім. ф-т Київ. ун-ту (1969). У Київ. ун-ті: з 1973 – асист., з 1974 – старш. викл., з 1982 – доцент, з 1991 – професор, з 1995 – зав. каф. біофізики біол. ф-ту. Кандидат дис. «Синтез и исследование замещенных имедазопиридинов и их гликозидов» (1973). Докт. дис. «Структурные и физико-химические основы процессов сокращения-расслабления скелетной мышци» (1990).

Читати далі >Ноздренко Дмитро Миколайович

 • Останні зміни:
07.12.1971

Місце народження: м. Тихорецьк, Краснодарський край, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1996), асп. Ін-ту фізіології ім. О.О. Богомольця (2001). Кандидат дис. «Динаміка формування моторних команд у сенсомоторній корі котів при виконанні цілеспрямованих рухів» (2003). У Київ. ун-ті: з 1996 мол. наук. співроб. каф. біофізики, з 2002 року наук. співроб. НДЛ збудливих систем біол. ф-ту. Читає спецкурси «Біофізика м’язів», «Радіаційна біофізика». Наук. інтереси: дослідження динаміки нелінійних скорочувальних процесів поодиноких волокон скелетного м’язу, контролю нелінійних ефектів скорочення з боку ЦНС, та впливу на процесси керування м’язовою активністю біологічно активних речовин.

Читати далі >Нурищенко Наталія Євгенівна

 • Останні зміни:
02.02.1957

Місце народження: м.Сімферопіль.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1979). 2004 – докт-ру каф. біофізики біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис.: «Комплексообразование адренергических средств с катионами биометаллов и биолигандам»(1986), докт. дис. «Молекул. та біофізичні механізми дії ультразвуку при експериментальному запаленні і хронічному тонзиліті» (2005). У Київ. ун-ті: у 2004–08 старш. наук. співроб. відділу біофізики, з 2008 зав. НДС «Біофізика» Ін-ту фізіології ім. акад. П.Г.Богача біол. ф-ту, одночасно – професор каф. біофізики.

Читати далі >Оглобля Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
26.04.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив фіз. ф-т Київ. ун-ту (1999). Кандидат дис. «Механічні, оптичні та електронні властивості одношарових вуглецевих нанотрубок» (2004). У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2006 доцент каф. біофіз. біол. ф-ту. Читає лекції з курсів: «Основи інформатики», «Комп’ютерне моделювання в біології», «Основи теорет. фізики», «Біофіз. методи дослідження», «Спектроскопія біомакромолекул». Наук. інтереси: фіз. властивості новітніх матеріалів (фулеренів, вуглецевих нанотрубок) та питання біофізики (м'язове скорочення, кінетика біохім. процесів). Запропонував мат. модель участі титіну у скороченні скелетного м’язу. Для нанотрубок ним запропонована спрощена граткова модель, в якій чисельно були отримані коливальні спектри нанотрубок різної хіральності. Розраховані коливальні спектри нанотрубок застосовані для розрахунку теплоємності нанотрубок, що дозволило теоретично дослідити вплив хіральності нанотрубок на їх теплові властивості. Дослідив у рамках чисельної моделі Зу-Шриффер-Хігер вплив геометрії нанотрубок на їх опт. властивості. Досліджує особливості електропров. індивід. нанотрубок, і різноманітних їх з'єднань в залежності від геометрії складових частин. Є лауреатом Держ. премії Президента України для молодих вчених за 2007 за цикл наук. праць «Нові квантові ефекти в електропровідності мікроконтактів та нанотрубок».

Читати далі >Прилуцький Юрій Іванович

 • Останні зміни:
25.05.1965

Місце народження: с. Насіківка Шаргородського району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1989 з відзнакою закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1995-98 докт-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті працює на посадах: 1992-93 – м.н.с., н.с. фіз. ф-ту; 1993-95 – асист., заст. декана фіз. ф-ту; 1998-2000 – доцент фіз. ф-ту; 2000-01 – доцент каф. біофізики біол. ф-ту; 2001-07 – професор каф. біофізики, 2007-2008 – професор каф. фізики функціональних матеріалів; 2008-2010 – зав. лаб. каф. фізики функціональних матеріалів; 2010 – професор каф. біофізики ННЦ «Інститут біології».

Читати далі >Цимбалюк Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
05.04.1977

Місце народження: с. Жуківщина Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1999 році закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2002 – асист., з 2007 – доцент каф. біофізики ННЦ «Інститут біології». Кандидат дис. «Вплив активних субстанцій золотистого стафілококу на механокінетичні параметри скорочення-розслаблення гладеньких м’язів» (2002). Читає нормат. курси «Мат. методи в біології» і «Біофізика», а також спецкурси: «Біофізика міжклітинних взаємодій», «Біофізика складних систем», «Комп’ютерне моделювання біофізичних процесів».

Читати далі >Шелюк Ольга Вікторівна

 • Останні зміни:
22.09.1982

Місце народження: м. Луцьк.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила біол. ф-т Волин. держ. ун-ту (2004), асп. на кафедрі біофізики Київ. ун-ту (з 2004). Кандидат дис. «Механокінетика процесу скорочення-розслабленя гладеньких м’язів саесum щурів та вплив на неї інгібіторів натрієвої помпи» (2008). З 2009 – м. н. с. відділу Біофізики НДІ фізіології та асист. каф. біофізики (0,25 ставки) Київ. ун-ту, з 2011 – по теперішній час – асист. каф. Виконує обов’язки секретаря каф. Викладає спецкурси: Біофізика сенсорних систем, Структура і функції білків. Наукові інтереси: біофізика м'язів, зокрема визначення впливу чинників різної природи на механізм м’язового скорочення та об’єктивізація його параметрів, кінетика скорочення-розслаблення м'язів.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи