ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Біохімії кафедра Біохімії кафедра

Заснована в 1934. Каф. керували: президент АН України акад. О.В. Палладін (1934–54), професор, чл.- кор. АН СРСР та АН УРСР Д.Л. Фердман (1954–60), професор Є.Ф. Сопін (1960–73), акад. НАН України М.Є. Кучеренко (1973–2002), професор Л.І. Остапченко (з 2002). У розвитку каф. брали участь такі всесвітньо відомі вчені, як акад. В.О. Беліцер, Р.В. Чаговець, професор – А.С. Циперович, В.П. Короткоручко. Напрями наук. досліджень: дослідження біохім., молекул., імунол. механізмів розвитку різних патологічних станів організму за умов дії стресорних та пошкоджуючих факторів екзогенної природи. На базі каф. створена (1977) НДЛ фізико-хімічної біології, до складу якої входить 20 співроб., з них – 2 докт. наук, 11 кандидат наук. У складі каф.12 викл.: 4 професор, 5 доцент, 3 асист. Каф. готує біохіміків широкого профілю, які працюють у галузях молекул. біології, біотехнології, радіобіології, мед. біохімії, тощо. У рамках спец. «Біохімія» на каф. здійснюють підготовку студентів за спеціалізаціями: молекул. біологія (на базі Ін-ту молекул. біології та генетики НАН України), радіобіологія (на базі Ін-ту клітинної біології та генет. інженерії НАН України) та біотехнологія (на базі Ін-ту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України). Високоякісна підготовка студентів забезпечується викладанням 24-х спец. дисциплін профес. підготовки, до викладання яких залучені провідні вчені НАН та МОЗ України. Випускники каф. працюють та проходять стажування у різних наук. та пед. центрах України і за кордоном. Каф. співпрацює з: наук. установами НАН України, з Лейпціг. та Мюнхен. ун-тами /Німеччина/, Братислав. ун-том. Ін-том радіац. захисту /Китай/, Техн. ун-том м. Ільмінау (Німеччина), Ун-том Тампа (США), Ун-том Пітсбургу (США). Колективні праці останніх років: навч.-метод. комплекс з біохімії (1988, 1995, 2002), до якого входить підруч., практикум, зб. задач та вправ і навч. посіб.: «Біохімія нуклеїнових кислот» (1976); «Основи молекулярної радіобіології» (1977), «Молекулярні основи дії ферментів» (1978); «Структура и функции биологических мембран « (1981); «Біоенергетика» (1982); «Биохимическая модель регуляции активности хроматина» (1983); «Ліпіди» (1985); «Молекулярные механизмы гормональной регуляции обмена веществ»; (1986); «Біохімія. Еволюційна та порівняльна» (2000); «Сучасні методи біохімічних досліджень» (2001); «Гормональна регуляція обміну речовин і функцій організму» (2003); «Біологічні мембрани: методи дослідження структури та функцій» (2006); Біохімічні механізми апоптозу. Навчальний посібник. К., 2009; Біохімія. Підручник, К., вид. КНУ, 2012. У 1998 викладачі каф. за підруч. «Біохімія» були відзначені Держ. премією України в галузі науки і техніки. Л.І. Остапченко

Андрійчук Тетяна Ростиславівна

 • Останні зміни:
03.09.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1984). Кандидат дис. «Исследование свойств и регуляции активности Са2+, фосфолипид-зависимой протеинкиназы печени крыс на ранних этапах лучевого воздействия» (1990). У Київ. ун-ті: з 1988 інженер, з 1990 мол. наук. співроб., з 1992 наук. співроб., з 1998 старш. наук. cпівроб. лаб. фіз.-хім. біології, з 2004 доцент каф. біохімії біол. ф-ту.

Читати далі >Бабійчук Вікторія Станіславівна

 • Останні зміни:
07.02.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1983). Кандидат дис.: «Структурна організація і функціонування міофібрилярної фосфатази і кінази легких ланцюгів міозину гладеньких м’язів» (1998). У Київ. ун-ті: 1976–81 лаб-т, 1981–84 ст. лаб-т, 1984–89 інженер, 1989–99 м. н. с., 1999–2006 н. с. відділу біофізики НДІ фізіології.

Читати далі >Беліцер Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
17.09.1906- 04.03.1988

Місце народження: м. Рязань, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив біол. відділ фіз.-мат ф-ту 1–го Моск. держ. ін-ту (1930). За сукупністю наук. робіт присуджена вчен. ступінь кандидат біологічних наук (1935). Докт. дис. «Связь дыхания с анаэробными химическими превращениями в мышце» (1941). У 1944-88- зав. відділу структури і функції білка, заст. дир., дир. Ін-ту біохімії АН УРСР.

Читати далі >Войціцький Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
31.01.1950

Місце народження: м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН ВШ України.
У 1972 закінчив Київ. ун-т фіз. ф-т за спец. «Експериментальна ядерна фізика». У 1978 – асп-ру МДУ за спец. «Молекулярна біологія». Працює асист. (1978), доцент (1982), професор каф. біохімії (1992) Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Исследование электрогенной активности бактериородопсина в модельных водно-липидных системах» (1979). Докт. дис. «Кальций-транспортирующая система саркоплазматического ретикулума скелетных мышц на ранних этапах лучевого воздействия»(1990). Читав лекції з нормат. курсу «Біорізноманіття», спецкурсів «Біоенергетика», «Екологічна біохімія», «Основи використання радіоізотопів в біохім. дослідженнях», «Сучас. проблеми радіобіології».

Читати далі >Гребіник Дмитро Миколайович

 • Останні зміни:
13.02.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.
2002 закінчив біол. ф-т; асп-ру каф. біохімії біол. ф-ту Київ. ун-ту (2005). З 2005 асист. каф. біохімії. Кандидат дис. «Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура»(2006).Напрямком наук. роботи: вивчення механізмів індукції апоптичної загибелі у імунних клітинах на ранніх етапах дії радіації та активних форм кисню. Читає лекції за спецкурсами «Біохім. механізми ушкодження клітин», та «Нуклеїнові кислоти», проводить семінари та практ. заняття з нормат. курсів «Біотехнологія», «Хімія біоорганічна» та «Біохімія».

Читати далі >Давиденко Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
12.08.1946

Місце народження: м. Кречевиці Новгород.ської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Біолог-генетик»(1974). Працював на біол. ф-ті інженером (1975), мол. наук. співроб. (1976), старш. наук. співроб. (1983), з 2002 – доцент каф. біохімії. 1983 – кандидат дис. «Биохимические механизмы нейротоксического действия терефталевой кислоты и ее диметилового эфира». Осн. наук. інтереси: радіаційна біохімія і токсикологія: дослідження комбінованої дії сублетальних доз іонізуючої радіації та інших чинників (важких металів, пестицидів) на функціонал. активність клітин та їх органел.

Читати далі >Дворщенко Катерина Олександрівна

 • Останні зміни:
21.03.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.

Cфера наукових інтересів: Молекулярні механізми структурно-функціональної реорганізації біологічних систем організму при дії пошкоджуючих чинників і можливі шляхи їх корекції: біохімічні основи пошкодження і формування адаптаційно-компенсаторних реакцій, скоординовані механізми системної відповіді, діагностичні та прогностичні критерії оцінки функціонального стану організму.
Закінчила з відзнакою біологічний факультет (1999), аспірантуру кафедри біохімії біологічного факультету (2002). З 2004 – молодший науковий співробітник, з 2007 – науковий співробітник, з 2010 – зав. НДЛ Біохімії відділення біологічних та біомедичних технологій ННЦ «Інститут біології». Кандидатька дисертація «Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники окисно-антиоксидантної рівноваги та енергетичного обміну в тимоцитах та гепатоцитах in vitro»(2004).

Читати далі >Комісаренко Сергій Васильович

 • Останні зміни:
09.10.1943

Місце народження: м. Уфа, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН України, АМН України.
Закінчив Київ. мед. ін-т (1966), асп-ру Ін-ту біохімії АН УРСР (1969). Одночасно навчався на мех.-мат. ф-ті Київ. ун-ту (1964-66). У 1969-92 працював в Ін-ті біохімії ім. О.В.Палладіна АН України – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., вчен.секретарем, зав. лаб., зав. відділу молекул. імунології; у 1989-92 – дир. Ін-ту. В 1992-98 – на дипломат. роботі. З 1998 і по теперішній час – дир. Ін-ту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Із 2000 очолює філію каф. біохімії біол. ф-ту Київ. ун-ту зі спец. «Біотехнологія». Кандидат дис. «О роли цикла трикарбоновых кислот в биосинтезе белка животных» (1970). Докт. дис. «Биологическое действие бисфосфонатов и регуляция иммунного ответа»(1989). Сфера наук. інтересів: біохімія і молекул. імунологія. 1976 читає на каф. біохімії ун-ту курс лекцій: «Імунохімія», «Молекул. біологія», «Імуноаналіз».

Читати далі >Компанець Ірина Володимирівна

 • Останні зміни:
06.10.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 закінчила біол. ф-т. Київ. ун-ту, асп-ру з 1999. З 2001 – асист., а з 2006 – доцент каф. біохімії. Кандидат дис. «Функціонування інтерферонозалежних систем трансдукції сигналу в лімфоїдних клітинах щурів за умов дії іонізуючої радіації»(2002).Читає лекції зі спецкурсів: «Основи нейрохімії», «Біохім. механізми розвитку імунодефіциту». Осн. напрями наук. досліджень – вивчення клітинних систем трансдукції сигналу за різних патол. станів. Вивчено роль ключових ферментів системи інтерферону у реакціях лімфоїдних клітин тварин на дію іонізуючої радіації та у розвитку виразкової хвороби шлунку. Досліджено радіозахисні властивості речовин – індукторів інтерферону та їх вплив на активність інтерферонзалежних ферментів за умов опромінення. Має 35 наук. і 3 наук.-метод. праці.

Читати далі >Майданюк Анатолій Володимирович

 • Останні зміни:
30.08.1953

Місце народження: м. Гайворон Кіровогрдської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. З 1976 працював в Миронів. НДІ селекції та насінництва пшениці на посадах старш. лаборанта, мол. наук. співроб, старш. наук. співроб., кер. аналіт. групи відділу фізіології рослин. 1979 – аспір. каф. біохімії біол. ф-ту, з 1982 – асист.каф. біохімії біол. ф-ту Київ. ун-ту. З 1990 – на посаді доцент каф. біохімії. 1993 отримав звання доцент З 2001 – старш. наук. співроб. НДЛ фізико-хімічної біології біол. ф-ту. У 1983 – кандидат дис. «Молекулярные механизмы радиочувствительности аденилатциклазы головного мозга крыс». Проводив лаб. та семінарські заняття з курсу «Заг. біохімія», читав лекції із спецкурсів «Фіз.-хім. методи в біохімії» та «Основи ферментативної кінетики».

Читати далі >Матишевська Ольга Павлівна

 • Останні зміни:
03.08.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор .
1975 закінчила біол. ф-т, 1984- асп-ру каф. біохімії Київ. ун-ту. 1975-77 працювала в Ін-ті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України; мол. наук. співроб. (1981), наук. співроб. (1986), старш. наук. співроб.(1992); з 1994 – на посаді доцент, з 2000 – професор каф. біохімії Київ. ун-ту. 1984 – кандидат дис. «Мg2+,Са2+-АТФаза и АТФ-зависимое накопление Са2+в препарате плазматических мембран синапсом мозга крыс на раннем этапе острого лучевого поражения». У 1999 – докт. дис. «Дослідження ролі Са2+- залежних фосфоліпідних систем у розвитку програмованої загибелі лімфоцитів після радіаційного ураження». Читає лекції з окремих розділів заг. курсу біохімії та спецкурсів: «Структура і функції білків», « Структура і обмін ліпідів», розробила нов. спецкурс «Біохім. топографія клітини». Наук. діяльність пов'язана з дослідженням біохім. механізмів програмованої загибелі (апоптозу) клітин за дії іонізуючої радіації та інших чинників.

Читати далі >Огородник Любов Євгенівна

 • Останні зміни:
20.03.1954

Місце народження: м. Мінськ, Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1977 закінчила біол. ф-т Мінськ. держ. ун-ту ім. В.І. Леніна, у 1984 – заочно асп-ру. В Центр. бот. саду НАН Білорусі працює мол. наук. співроб. (1978), наук. співроб. (1988) З 1990 – працює на каф. ботаніки біол. ф-ту Київ. ун-ту. З 2004 – наук. співроб., 2007 – старш. наук. співроб. каф. біохімії. 1987 кандидат дис. «Бактериальные болезни цветочно-декоративных растений в Белоруссии и обоснование мер борьбы с ними». Осн. наук. дослідження: вивчення біохім. властивостей з метою ідентифікації збудників бактеріальних хвороб зникаючих та регіонально-рідкісних видів цінних лікар. рослин на території України.

Читати далі >Остапченко Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
14.02.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН ВШ України.
Закінчила біол. ф.-т (1976), асп-ру біол. ф-ту (1984) Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Свойства и регуляция активности цАМФ-зависимых протеинкиназ мозга крыс в начальный период острого лучевого поражения» (1983). Докт. дис. «Молекул. механізми функціонування систем білкового фосфорилювання в лімфоцитах селезінки щурів в умовах радіаційного впливу» (1997). У Київ. ун-ті: з 1984 мол. наук. співроб., з 1986 наук. співроб., з 1992 старш. наук. співроб., з 1994 пров. наук. співроб., з 1998 гол. наук. співроб., заст. декана біол. ф-ту, з 2000 професор каф. біохімії, з 2004 зав. каф. біохімії. 2002–10 декан біол. ф-ту. З 2010 р. – директор ННЦ «Інститут біології» Київ. ун-ту.

Читати далі >Палладін Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
10.09.1885- 06.12.1972

Місце народження: м. Москва .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, акад. АН СРСР (1942), акад. АМН СРСР (1944), акад. АН УРСР (1929), віце-президент (1939-1946) і президент (1946-1962) АН УРСР, акад. АН БРСР (1933). Почесний чл. Угор. АН (1953), чл. Польс. АН (1954), Румун. АН (1957), Болг. АН (1958).
У 1909 закінчив Петерб. ун-т. З 1916 – професор у вузах Харкова, з 1921– зав. каф. фізіол. хімії Харків. мед. ін-ту. 1925-69 фундатор і дир. Ін-ту біохімії АН УРСР, 1934-1954 засн. і зав. каф. біохімії Київ. ун-ту. Магістер. дис. «Исследования над образованием и выделением креатина у животных»(1917). Учен. ступінь доктора біологічних наук за видатні наук. досягнення (1926). Осн. наук. інтереси: нейрохімія, біохімія м'язевої діяльності, біохімія харчування і вітамінів. Синтезував водорозчинний аналог антигеморагічного вітаміну К3 – вікасол (1944), встановив біохім. топографію нерв. тканини; заклав основи функціон. біохімії головного мозку. Встановлені ним загальнобіол. закономірності, практ. розробки здобули світове визнання. Кер. фізіол. та біохім. науки в СРСР. Засн. укр. біохім. школи.

Читати далі >Полякова Вікторія Володимирівна

 • Останні зміни:
20.05.1961

Місце народження: м. Сєвєродонецьк, Луганська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1983 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту каф. біохімії. З 1986 – інженер, з 1994 – мол. наук. співроб. каф. біохімії, з 1997 – наук. співроб. НДЛ «Фізико-хімічної біології» біол. ф-ту. 1993 – кандидат дис. «Ранние лучевые реакции тимоцитов и их модификация тактивином».

Читати далі >Синельник Тетяна Борисівна

 • Останні зміни:
13.07.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
В 2000 закінчила біол. ф.-т, у 2004 – асп-ру Київ. ун-ту. З 2004 – мол. наук. співроб. відділу цитофізіології НДІ фізіології біол. ф-ту, з 2007 – асист., наук. співроб. каф. біохімії. Кандидат дис. «Дія різних за детергентними властивостями дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі». Сфера наук. інтересів: дослідження ролі детергентних властивостей жовчних кислот у їх дії на секрецію канальцевої жовчі із використанням методу перфузії ізольованої печінки щура; вивчення впливу ксенобіотиків на стан жовчосекреторної функції печінки.

Читати далі >Скопенко Олена Вікторівна

 • Останні зміни:
19.03.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1982 закінчила з відзнакою біол. ф.-т за спец. «Біолог-біохімік», у 1985 – асп-ру каф. біохімії Київ. ун-ту. 1985 – кандидат дис. «Кальций, нейромедиатори и система циклических нуклеотидов мозга крыс в начальный период острого лучевого поражения». 1986 -93 – асист., 1994-2002 – доцент каф. біохімії та екології харчових виробництв Національного ун-ту харчових технологій, де підготувала та викладала дисципліни: «Біохімія», «Біохімія молока та молочних продуктів», «Заг. біологія», «Фізіологія та гігієна харчування», «Радіобіологія», «Радіоекологія». З 2002 доцент каф. біохімії біол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Сопін Євген Федорович

 • Останні зміни:
05.02.1917- 27.10.1973

Місце народження: м. Маріупіль, тепер Донецької області .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1940 закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту, вступив до асп-ри, яку закінчив після ВВВ. З 1949 працював на каф. біохімії асист., старш. викл. (1949-50), доцент (1950-57). У 1950-52 – заст. декана біол. ф-ту. в 1949 захистив кандидат дис. В 1958 – докт. дис. «Обмен веществ как приспособительный процесс». Працював професор каф., в 1961-73 – зав. каф. біохімії. Осн. напрями наук. інтересів: дослідження обміну біол. важливих речовин за різних станів організму. Запропонував низку нових біохім. методів, зокрема методу мічених атомів для вивчення обміну ліпідів, білків, нуклеїнових кислот, активності ферментів. На основі досліджень впливу іонізуючої радіації на обмін речовин запропоновано гіпотезу первинного механізму променевого ураження. Викладав заг. курс «Біохімія», спецкурси: «Біохімія вітамінів», «Порівняльна біохімія нервово-м'язевої діяльності».

Читати далі >Томачинська Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
14.11.1949

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1980 закінчила каф. біохімії біол. ф.-ту Київ. ун-ту, 1985 асп-ру каф. біохімії, 1985 кандидат дис. «Биохимические механизмы регуляции активности кальмодулина головного мозга крыс в начальный период острого лучевого поражения». З 1974 – на каф. біохімії, з 1985 – старш. наук. співроб. Проводила наук.-експерим. дослідження по вивченню особливостей функціонування регуляторних систем у радіочутливих імунокомпетентних клітинах. Вивчає біохім. механізми розвитку виразкової хвороби шлунку.

Читати далі >Фердман Давид Лазарович

 • Останні зміни:
25.12.1903- 11.01.1970

Місце народження: м. Тересполь Сідлецької губернії, тепер Польща .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН СРСР та УРСР.
1925 закінчив біол. ф-т Харків. ІНО. Почав наук. діяльність під кер. О.В.Палладіна в Ін-ті біохімії в м. Харків. 1932-43 – працював в Харків. мед. ін.-ті (з 1933 – професор, 1938-41 – зав. каф.біохімії). 1932 організував в Ін-ті біохімії АН УРСР відділ біохімії м'язів, яким кер. протягом 27 років. 1935 докт. дис. «Изучение биологической роли нуклеотидов». 1943-1957– заст. дир. Ін-ту біохімії АН УРСР з наук. роботи. 1944 – професор каф. біохіміі, 1954-60 – зав. каф. біохімії Київ. ун-ту. Читав нормат. курси: «Біохімія», «Радіобіологія», спецкурси: «Біополімери», «Біохімія м'язів», «Обмін речовин», «Історія біохімії», «Гормони».

Читати далі >Фінагін Леонід Костянтинович

 • Останні зміни:
13.01.1937- 02.02.1993

Місце народження: м. Тамбов.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1959). Кандидат дис. «Обмен липидов (холестерина и фосфолипидов) при ультрафиолетовом и инфракрасном облучении» (1963). Докт. дис. «Регуляция обмена холестерина и особенности его накопления в тканях животного организма» (1983). У Київ. ун-ті: з 1962 наук. співроб., з 1964 зав. відділу біофізики та радіобіології, з 1971 зав. відділу біохімії, 1980–86 старш. наук. співроб. відділу церебро-вісцеральних взаємовідношень НДІ фізіології. Наук. інтереси: обмін холестерину та його регуляція.

Читати далі >Хижняк Світлана Володимирівна

 • Останні зміни:
14.04.1961

Місце народження: с. Успенівка, Гуляйпільського району Запорізької області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1984 закінчила біол. ф-т, у 1988 – асп-ру Київ. ун-ту за спец. «Біохімія». З 1989 – в лаб. «Фізико-хімічної біології» біол. ф.-ту, з 1998 пров. наук. співроб. 1989- кандидат дис. «Транспорт кальция мембранами саркоплазматического ретикулума скелетных мышц кролика на ранних этапах лучевого воздействия», 1997 – докт. дис. «Структурні особливості та транспортні властивості плазматичної мембрани ентероцитів тонкої кишки після впливу іонізуючої радіації». Сфера наук. досліджень: мембранологія та радіаційна біохімія; вивчення біохім. механізмів мембрано-залежних процесів клітинного ушкодження та адаптації за дії фіз. і хім. чинників. Кер. чи приймала участь у виконанні спільних наук.-досл. проектів, в т. ч. і міжн. Отримала міжн. наук. гранти Сороса (1992) та State Scholarships Foundation, Greece (2004).

Читати далі >Хілько Тетяна Дмитрівна

 • Останні зміни:
08.04.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1976 – закінчила Київ. ун-т, 1982 – асп-ру Ін-ту фізіології рослин АН України. 1983 – кандидат дис. «Кинетика клеточной популяции апикальной меристемы стебля озимой пшеницы в связи з её морозоустойчивостью». З 2002 – обрана за конкурсом і працює в ун-ті на посаді старш. наук. співроб. відділу біохімії НДІ фізіології імені Петра Богача біол. ф-ту. Осн. наук. напрямок – вивчення регуляторних біохім. механізмів трансдукції сигналів за умов розвитку різних патологічних станів; ферментного, ліпідного статусу мембран і стану клітин шлунково-кишкового тракту за умов експериментальних моделей. Приймає участь в міжн. грантах по визначенню ефективних біохім. механізмів дії екстрактів лікарських рослин.

Читати далі >Цудзевич Борис Олександрович

 • Останні зміни:
02.04.1939- 12.10.2015

Місце народження: м. Красилів, тепер Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН ВШ України.
Заслужений професор КНУ. Закінчив біол. ф.-т Київ. ун-ту (1966). Кандидат дис. «Вплив РНК дріжджів та її гідролізатів на обмін нуклеїнових кислот за променевого ураження» (1971). Докт. дис. «Роль посттрансляційних модифікацій білків у регуляції активності хроматину за променевого ураження» (1982). У Київ. ун-ті: з 1966 асист., з 1967 старш. викл., з 1974 доцент, з 1984 професор каф. біохімії біол. ф-ту. У 1976–79 заст. декана біол. ф.-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи