ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Екології та охорони навколишнього середовища кафедра Екології та охорони навколишнього середовища кафедра

Каф. проводить підготовку фахівців за напрямом 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" з ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання. Каф. очолює доктор біологічних наук, доцент Лукашов Д.М. Наук.-виклад. склад каф.: доктор біологічних наук, професор Гандзюра В.П., кандидат біологічних наук, доцент Подобайло А.В., кандидат біологічних наук, доцент Горобчишин В.А., кандидат біологічних наук Проценко Ю.В., кандидат с.-г. наук Карлащук С.В. Навч. лаб. каф.: Лагойда І.А. (завідувач), Овчарик Т.В. (спеціаліст ІІ категорії), Лисенко Я.В. (фізіолог). Наявна сучасна акредитована лаб., на базі якої проводяться дослідження з визначення якості води та органічних добрив, ефективності інсектицидів, регуляторів розвитку комах та репелентів, впливу важких металів на індикаторні організми. Наук. діяльність каф.: дослідження впливу антропогенного забруднення довкілля на природні популяції індикаторних організмів, вивчення етолого-екологічних особливостей комах та їхніх трофічних зв’язків з рослинами, дослідження закономірностей формування ентомокомплексів в екосистемах за різного ступеня антропогенного навантаження, розробка теоретичних основ проектування екологічної мережі та методологічної концепції екологічного моніторингу забруднення важкими металами прісноводних екосистем з використанням організмів-акумуляторів, вивчення впливу хімічного забруднення довкілля на організми-індикатори. Наук. досягнення кафедри: розроблення методологічної концепції екологічного моніторингу забруднення важкими металами прісноводних екосистем з використанням організмів-акумуляторів (Лукашов Д.В.), створення більше 200 об’єктів природно-заповідного фонду України, розробка теоретичних основ проектування екології мережі (Подобайло А.В.). Спеціалістами каф. самостійно та у співавторстві з провідними вченими України видано навчальні посібники із заповідної справи, безпеки життєдіяльності, зоології безхребетних та хребетних тварин, підручники з зоології безхребетних та екології. Працівники кафедри беруть участь у роботі громадської організації «Незалежна служба екологічної безпеки», Центру екобезпеки та Євроатлантичного співробітництва при Державній екологічній інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, входять до складу редколегій періодичних видань з екології, гідрології, гідрохімії, заповідної справи. У ННЦ «Інститут біології» функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 03.00.16 – екологія. С. В. Карлащук.

Лукашов Дмитро Володимирович

  • Останні зміни:
28.10.1976

Місце народження: м. Кримськ, Краснодарського краю, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т. (1998), асп-ру біол. ф-ту (2001) Київ. ун-ту. З 2000 праціє в ун-ті: асистент, доцент, заст. декана біол. ф-ту; зав. каф. Екології та охорони навколишнього середовища (з 2012). Кандидат дис. «Роль двостулкових молюсків у міграції радіонуклідів в екосистемі водойми-охолоджувачі Чорнобильської АЕС (2002), докт. дис. «Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів – акумуляторів» (2011). Осн. напрямки наук. діяльності: вплив екологічних чинників на гідробіоценози прісних водойм; фауна прісноводних та наземних молюсків, розробка методів кількісної оцінки забруднення водних екосистем важкими металами та радіонуклідами. Чл. вчен. ради ННЦ «Інститут біології» і спец. вчен. ради Київ. ун-ту Д 26.001.24. Викладає нормативні курси «Безпека життєдіяльності», «Екологія». Автор 120 наук. праць, в т. ч. 1 монографії, 9 навч. посіб., 70 наук. статей.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи