ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань науково-дослідна лабораторія Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань науково-дослідна лабораторія

Засн. у 1982 при каф. вірусології біол. ф-ту Київ. ун-ту як «Проблемна лаб. синтетичних та антимікробних речовин». З 2002 НДЛ отримала сучас. назву. З 1982 по 2003 НДЛ керував професор, докт. біологічних наук, акад. УААН А.Л.Бойко, з 2007 і по сьогоднішній день – кандидат біологічних наук О.В.Шевченко. Осн. етапи розвитку НДЛ: 1982 – розвиток фітовірусологічного напрямку досліджень та продовження наук. роботи, пов’язаної з дослідженням вірусу грипу, 1988 – вивчення вірусів фітопатогенних бактерій; вивчення впливу постійного магнітного поля та рентгенівського опромінення на властивості вірусів та вірусних інфекцій in vivo, 1988 – розвиток напряму досліджень вірусних захворювань цукрового буряка; 1992 – нов. напрямок вірусол. досліджень «Моніторинг та стратегія прогнозування вірусних захворювань рослин»; 1993 – розвиток напряму досліджень впливу стресових факторів довкілля на розвиток вірусних інфекцій рослин;1996 – вивчення антивірусної активності хіміотерапевтичних сполук та вірусних захворювань декоративних рослин; 2001 – мікроклональне розмноження рослин для отримання безвірусного рослинного матеріалу; 2004 – дослідження з епідеміології вірусних інфекцій фруктових культур та лікар. рослин, екології та еволюції вірусів рослин в екстремальних клімат. умовах. Гол. аспектами наук. роботи каф. вірусології є: екологія та епідеміологія вірусів рослин та мікроорганізмів;діагностика вірусних інфекцій; дослідження особливостей структури та функцій вірусних патогенів;розробка технол. прийомів боротьби та профілактики фітовірусних та бактеріальних захворювань с.-г. культур; скринінг антивірусних речовин. До штату НДЛ входить 16 науковців, серед них 1 доктор наук та 7 кандидат наук. НДЛ має тісні творчі зв’язки з чисел. наук. центрами в Україні та за кордоном (ун-ти, Ін-ти та п-ва США, Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Чехії, Болгарії, Росії, Білорусі, Тайваню, В’єтнаму), зокрема з Оксфорд. Ун-том, Ун-том Опен, Ун-том Брукс, Едінбур. Ун-том (Великобританія), Ун-том Акрон, Ун-том Оборн (США), Ін-том захисту рослин (Болгарія), Ін-том ботаніки (Латвія), INRA (Франція), Ін-том біології (В’єтнам) та ін. Співроб. НДЛ опубліковано ряд монографій та навч. посіб., навч.-метод. рекомендацій для навч. процесу та вир-ва, зокрема: В.П Поліщук., І.Г.Будзанівська, С.М Рижук., В.П.Патика, А.Л. Бойко Моніторинг вірусних інфекцій рослин в біоценозах України. К. 2001;Шевченко О.В., Будзанівська І.Г., Патика В.П., Бойко А.Л., Поліщук В.П. Вплив важких металів на перебіг вірусн. інфекцій рослин. К. 2003. Харіна А.В., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Хіміотерапія вірусних інфекцій. К. 2003; Л.Т.Міщенко, В.П. Поліщук, О.П. Таран, О.І. Гордєйчик Вірусні інфекції картоплі та їх перебіг за умов модельованої мікрогравітації. К., 2011; Dmitriev A.P., Shevchenko O.V., Polischuk V.P., Guscha N.I. Chapter XVII: Effects of low dose chronic radiation and heavy metals on plant-pathogen interactions. In: Burlakova E.B., Naydich V.I. (eds.). The lessons of Chernobyl: 25 years later. Nova Science Publishers, 2012.Наук. здобутки НДЛ широко використовуються у лекц. та практ. матеріалі нормат. та спец. курсів з вірусології на біол. ф-ті Київ. ун-ту. О.В. Шевченко

Андрійчук Олена Миколаївна

  • Останні зміни:
12.02.1972

Місце народження: м. Миргород, Полтав.обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Остання займана посада: асистент.

У 1994 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. Працювала на посадах: інженер II кат.(1994), інженер I кат.(2000), мол. наук. співроб. (2004), (2008) наук. співроб. НДЛ «Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань», асист. (2009). Кандидат дис. «Біол. характеристика фагів фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas та Xanthomonas, виділених із агроценозів України» (2004).

Читати далі >Міщенко Лідія Трохимівна

  • Останні зміни:
24.02.1951

Місце народження: с. Устивиця Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1973 закінчила УСГА. У 1975 вступила до асп-ри ф-ту агрохімії та ґрунтознавства. В Київ. ун-ті працює з 1986 на посаді старш. наук. співроб., а з 2006 – пров. наук. співроб. НДЛ «Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань». У 1979 – кандидат дис. «Влияние постоянного магнитного поля на физиологические процессы и продуктивность сельскохозяйственных растений» в МДУ. У 2004 –докт. дис. «Смугаста мозаїка пшениці (Wheаt streak mosaic virus) в природних умовах і в трансформованому середовищі».

Читати далі >Постоєнко Олена Михайлівна

  • Останні зміни:
23.07.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
У 1987 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, каф. вірусології. З 1987 – інженер, мол. наук. співроб., з 2008 – наук. співроб. НДЛ «Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань» біол. ф-ту. У 2003 – кандидат дис. «Екологічні характеристики культурних і дикорослих каротиноносних рослин – накопичувачів вірусів та ксенобіотиків і метод отримання з них каротину». Осн. напрямок наук. діяльності: аналіз персистенції вірусів рослин з урахуванням епіфітологічних факторів територій. Чл. тов. мікробіол. Укр. та міжнар. орг. «Інтернаціональне каротиноїдне товариство». Опубліковано 53 наук. праці, є власником патенту України.

Читати далі >Семчук Лідія Іванівна

  • Останні зміни:
16.09.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
У 1979 закінчила біол. ф-т, у 1988 – асп-ру. Київ. ун-ту, працювала на каф. вірусології: старш. лаборант, інженер (1982). З 1984 працює в НДЛ «Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань: мол., наук. співроб. (1992), старш. наук. співроб. (1994). Кандидат дис. «Молекулярно-биологические свойства бактериофагов 9В, 123, 788/8 Pseudomonas» (1988). Осн. напрями досліджень: вивчення коеволюції фагів і фітопатогенних бактерій, їх генет. зв’язків, механізмів адаптації в природі. В роботі використовуються фаги фітопатогенних бактерій родів Xanthomonas, Ervinia, Pseudomonas, зразки яких отримували із місць активної репродукції фітопатогенних бактерій, зябер риб Чорного моря, з моху, поширеному на території Укр. антарктичної станції.

Читати далі >Сенчугова Наталія Аркадіівна

  • Останні зміни:
18.12.1951- 08.07.2010

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.
1975 закінчила Київ. ун-т. Старш. інженер (з 1976), мол. наук. співроб. (з 1982) НДЛімунологічних та вірусологічних проблем біотехнології, наук. співроб. НДЛ «Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань» біол. ф-ту (з 2004) Київ. ун-ту. У 2003 – кандидат дис. «Вірусні хвороби основних ефіроолійних культур Кримського регіону».

Читати далі >Шевченко Олексій Володимирович

  • Останні зміни:
31.12.1979

Місце народження: м.Ірпінь Київcької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
У 2001 закінчив біол. ф-т, 2004– асп-ру. каф. вірусол. Київ. ун-ту. 2004 – мол. наук. співр, 2006 – наук. співроб., з 2007 – зав. НДЛ «Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 2004 кандидат дис. «Вплив сполук важких металів на перебіг фітовірусної інфекції в модельних системах». Осн. напрями наук. діяльності: вплив абіотичних стресів на розвиток вірусних інфекцій рослин та якість врожаю; молекул. основи стійкості рослин до вірусних захворювань; захисні сигнальні шляхи рослин; різноманіття вірусів рослин у зміненому середовищі; діагностика вірусів рослин у с.-г. рослинах. Чл. тов. мікробіол. України.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи