ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Економічної кібернетики кафедра Економічної кібернетики кафедра

Заснована 1965 у складі екон. ф-ту за акт. підтримки ректора ун-ту акад. Швеця І.Т. і засновника укр. кібернетичної школи акад. Глушкова В.М. Після створення ф-ту кібернетики каф. перебувала з 1969 в його складі, а з 1989 – знову у складі екон. ф-ту ун-ту. Перший зав. каф. проф. Швецов К. І. широко відомий своїми наук. працями у галузі теорії функцій дійсного змінного, мат. програмування, історії математики та педагогіки. Він залучив до роботи на каф. висококваліфікованих фахівців: доц. каф. працював майбутній акад. із світовим ім’ям В.С. Михалевич. Зав. каф. були: 1970-89 – проф. І. М. Ляшенко, 1989-93 – проф. О. І. Ястремський, 1993-96 – проф. О. О. Карагодова. З 1996 каф. очолює проф. О. І. Черняк. На каф. працювали проф. А.А. Алєксєєв, М.М. Клименюк, А.В. Крушевський, М.В. Михалевич, к В.Ф. Ситник, О.І. Ястремський.У складі каф. – 22 викл.: 3 проф., 10 доц., 9 асист. Серед них – 4 д-ри наук, 12 канд. наук. Каф. виконує наук.-досл. роботу за такими осн. напрямами: розробка нових технол. засобів підтримки та прийняття рішень; розробка нових методів управління портфелем цінних паперів; побудова та використання макроекон. моделей економіки України; розробка нових методів прогнозування макроекон. показників; побудова теорет. та чисел. методів оптимального розміщення при проведенні соц.-екон. вибіркових обстежень; розробка методики визначення рівня зовнішньоекономічної безпеки України; розробка методології прогнозування кризового стану підприємств та формування узагальнених оцінок галузевого стану. За час існування каф. опубліковано 80 монографій, підруч. та навч. посіб. з осн. предметів за напрямом «Економічна кібернетика». Викладачі каф. викладають такі дисципліни для студентів екон. ф-ту: «Екон. кібернетика»; «Вища математика для економістів»; «Теорія ймовірностей та мат. статистика»; «Інформатика і комп’ютерна техніка; системи обробки екон. інформації; дослідж. операцій в економіці»; «Економетрика»; «Мікроекономіка»; «Макроекономіка»; «Теорія екон. ризику»; «Техніка вибіркових досліджень»; «Теорія ігор»; «Корпоративні інформ. системи»; «Моделювання економіки»; «Експертні системи»; «Інформ. системи і технології в економіці»; «Системи підтримки прийняття рішень»; «Методологія екон.-матем. моделювання»; «Управління інвест. портфелем»; «Аналіз фондових ринків та інвест. проектів»; «Актуарна математика»; «Фінанс. математика»; «Теорія масового обслуговування»; «Прогнозування соц.-екон. процесів»; «Моделювання макроекономічних процесів»; «Моделювання мікроекономічних процесів»; «Моделювання методами нейронних мереж; електронна комерція»; «Прикладна економетрика»; «Методологія наук. дослідж.»; «Екон. динаміка». Наук. результати, отримані фахівцями каф., знаходять свою практичну реалізацію при виконанні договірних тем. У 1999-2002 каф. виконала дві госпдоговірні теми з Нац. банком України та Мін-вом економіки та з питань європ. інтеграції України, пов’язані з прогнозуванням платіжного балансу України та аналізом прибутків та збитків підприємств України. Розроблено програмно-технічні комплекси для прогнозування відповідних макроекон. показників і впроваджені в практику діяльності цих установ. Отримані результати та продовження наук. пошуків у галузі екон. кібернетики дадуть можливість піднести рівень обґрунтованості екон. рішень в управлінь. діяльн. щодо екон. розвитку України. Є позитивний досвід наук. роботи із студентами: аспіранти та студенти каф. неодноразово отримували нагороди в конкурсі НАН України для молодих учених і студентів за кращі наук. роботи, Всеукр. конкурсі «Економічні реформи в Україні: позиція молоді», міжвузівському конкурсі «Студент Києва», Всеукр. конкурсі «Новітній інтелект України», Всеукр. конкурсі студ. наук. робіт за напрямом «Кількісні методи в економіці» (економіко-математичне моделювання); неодноразово займали призові місця на Всеукр. олімпіадах з екон. кібернетики. Каф. плідно співпрацює з відомими наук. центрами і профільними каф. багатьох міжн. ун-тів: Мюнхен. ун-т, Бремен. ун-т, ун-т міста Шмалькальден (Німеччина), Дебрецен. ун-т (Угорщина), ун-т міста Умео (Швеція), Стокгольм. ун-т (Швеція), Гельсін. ун-т (Фінляндія), Карловий ун-т (Чехія), Сандерлен. ун-т (Велика Британія), Македон. та Арістотел. ун-ти м. Салоніки (Греція) та ін. Багато викладачів та студентів пройшли стажування та навчання в цих ун-тах, а також багато викл. із заруб. ун-тів на запрошення каф. прочитали лекції студентам екон. ф-ту. В основному ці зв’язки породжені виконанням каф. екон. кібернетики двох міжн. проектів Темпус-Тасіс. 1998 каф. екон. кібернетики разом з каф. теорії ймовірностей та мат. статистики виграли наук. проект в рамках програми Темпус (сумісна програма розвитку актуарної та фінансової математики в Київ. ун-ті разом з ун-тами Гельсінкі (Фінляндія), Стокгольма та Умео (Швеція)).2001 разом з каф. менеджменту інновац. та інвест. діяльності каф. виграла освітній проект у рамках програми Темпу (сумісна програма відкриття і підготовки магістрів з нової спец. «Прикладна економіка» в класичних ун-тах України спільно з Донецьким та Харківським нац. ун-тами, Сандерлендським ун-том (Велика Британія), Македонським та Арістотельським ун-тами міста Салоніки (Греція). 2002-03 в рамках цієї програми було підготовлено 14 нормат. курсів та написано 14 електронних навч. посібн. Тісні зв’язки з фахівцями з екон. кібернетики України, а також країн СНД, зокрема з каф. математ. методів аналізу економіки МДУ, каф. екон. кібернетики Донецьк. нац. ун-ту, Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, Дніпропетр. нац. ун-ту, Запоріз. нац. ун-ту, КНЕУ, Харків. нац. екон. ун-ту.Осн. праці, підготовлені співробітниками каф.: Теорія ймовірностей та математична статистика. Збірник задач: Навч. посібник. К., 2001; Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник. Х., 2005; Системи обробки економічної інформації: Підручник. К., 2006; Дослідження операцій в економіці: Підручник. К., 2007. Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності: Монографія. К., 2007; Вища математика для економістів: підруч. К., 2008. Л-ра: Хто є хто в українських суспільних науках. К., 1998; Chernyak O.I. On training the experts of economic cybernetics at Kyiv Taras Shevchenko University // Theory of Stochastic Processes. 1999, vol. 5 (21), N 1-2; Карагодова О.О., Коваленко І.І., Черняк О.І. Історія та перспективи розвитку економічної кібернетики // Вісник Київського університету. Економіка, 1999, №40; Черняк О., Обушна О. Здобутки кафедри у світлі ювілеїв // Освіта, № 22, 5-12.05.2004. О.І.Черняк

Алексєєв Анатолій Арсенійович

 • Останні зміни:
22.03.1936- 14.06.2006

Місце народження: м. Уфа, Росія.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
1958 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1994-2006 – проф. каф. економічної кібернетики екон. ф-ту ун-ту. Докт. дис. 1992 – «Математические методы в АСПР».

Читати далі >Баженова Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
28.11.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
В 2002 закінчила екон. ф-т, у 2005 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2005 – асист. каф. економічної кібернетики екон. ф-ту, З 2007 – в.о. відп. за міжн. співроб-во на екон. ф-ті Київ. ун-ту.

Читати далі >Герасименко Олег Миколайович

 • Останні зміни:
17.04.1960

Місце народження: с. Рівне Генічес. р-ну Херсон. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1982 закінчив ф-т кібернетики, 1983-87 – асп-ру ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. 1989 – канд. дис. 1982–84 – інженер відділу мат. методів в економіці НДЧ ун-ту, 1984-90 – асист. каф. економічної кібернетики ун-ту, 1990-1993 – доц. каф. екон. кібернетики ун-ту.

Читати далі >Головко Віктор Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1949

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, (1976). З 1987 – доц. каф. економічної кібернетики, з 1993 – доц. каф. обліку та аудиту ун-ту. Впродовж 8 р. в. о. заст. декана екон. ф-ту.

Читати далі >Затонацька Тетяна Георгіївна

 • Останні зміни:
06.04.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1992 закінчила мех.-мат. ф-т, 1996 – асп-ру каф. математики та теоретичної радіофізики радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Камінський Андрій Борисович

 • Останні зміни:
15.09.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1992 закінчив мех.-мат. ф-т 1995 – асп-ру мех.-мат. ф-ту, 2006 – докт-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. Стажувався в МДУ, Гельсін. ун-ті (Фінляндія) та ун-ті м. Умеа (Швеція). 1995-2001 – асист, з 2001 – доц. каф. економічної кібернетики. 2003 – звання доц. У 1999-2001 – заст. декана екон. ф-ту з міжн. співроб-ва. У 2001-02 викладав на магіст. програмі Бремен. ун-ту (Німеччина). У 2004 проводив наук. дослідження в ун-ті м. Айова (США).

Читати далі >Карагодова Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
24.09.1935

Місце народження: м. Севастополь.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1958 закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1959-61 – мол. наук. співроб. ОЦ НАН України в м. Києві, 1961-65 – пров. інженер, нач. відділу застосування мат. методів в екон. дослідженнях Миколаїв. ОЦ (м.Миколаїв), 1969-70 – доц. мех.-мат. ф-ту ун-ту, 1970-97 – доц., 1993-96 – зав., 1997–2001 – проф. каф. економічної кібернетики Київ.ун-ту.

Читати далі >Клименюк Микола Миколайович

 • Останні зміни:
10.12.1938

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1961 – закінчив Київ. інж.-буд. ін-т. 1961-62 – майстер цеху, 1962-63 – старш. нач., 1963-68 – нач. цеху ДСК № 3 (ДБК). 1973-78 – зав. відділом НДІ БВ Держбуду УРСР. 1978 – доц. каф. кібернетики, 1987-88 – доц., проф. каф. економічної кібернетики. 1989 – проф., 1995-98 – зав. каф. управління і економіки п-ва екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Коваленко Іван Іванович

 • Останні зміни:
06.04.1938

Місце народження: с. Вороньків Бориспіл. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1965 закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту. 1965-68 – асп-ру каф. мат. методів аналізу економіки МДУ. 1968-76 – асист., з 1976 – доц. каф. економічної кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Комашко Олег Валентинович

 • Останні зміни:
10.06.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1987 закінчив мех.-мат. ф-т, 1990 – асп-ру мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. 1994–97 – асист., з 1997 – доц. каф. екон. кібернетики ун-ту. 2000 – звання доц.

Читати далі >Корнилова Людмила Євгенівна

 • Останні зміни:
09.09.1939

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1963 закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1966 – асп-ру Ін-ту кібернетики НАН України. 1966–1970 – працівник Ін-ту кібернетики НАН України, 1970-94 – викл., доц. каф. економічної кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Кравець Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
20.04.1958

Місце народження: м. Євпаторія, АР Крим.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1980 закінчила мех.-мат. ф-т,1984 – асп-ру мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. 1984–97 – наук. співроб. СКБ «Спектр» при мех.-мат. ф-ті ун-ту, 1997–2004 – асист., старш. викл., доц. каф. вищої мат. Київ. ун-ту економіки та технологій транспорту, з 2004 – доц. каф. економічної кібернетики ун-ту.

Читати далі >Лук’яненко Ірина Григорівна

 • Останні зміни:
29.12.1954

Місце народження: м. Новогрудок Гроднен. обл., Білорусь.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1978 закінчила ф-т кібернетики, 1980-83 – асп-ру ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. 1978-80 – інженер, 1983-90 – мол. наук., стар. наук. співроб. лаб. екон. кібернетики ф-ту кібернетики, 1990-92 – асист., 1992-94 – доц. каф. економічної кібернетики екон. ф-ту ун-ту, 1994-2003 – доц. суспільного ф-ту, заст. дир. департаменту екон. наук, з 2003 – зав. каф. фінансів НаУКМА.

Читати далі >Ляшенко Олена Ігорівна

 • Останні зміни:
15.11.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 закінчила ф-т кібернетики, 1993 – асп. ф-ту кібернетики; 2005 – докт-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. Стажувалася в Гельсінському ун-ті (Фінляндія, 1999), ун-ті м. Умео (Швеція, 2001), Сандерлендському ун-ті (Велика Британія, 2001). 1994-2002 – асист., доц. каф. екон. кібернетики екон. ф-ту ун-ту, 2005-08 – доц. каф. екон. кібернетики екон. ф-ту, з 2008 – проф. каф. екон. кібернетики.

Читати далі >Мертенс Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
20.07.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1989 закінчив ф-т кібернетики, 1989-92 – асп. ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. Стажувався в Ін-ті Екон. розвитку Світового Банку, Ін-ті Міжн. Валютного фонду, Лондон. школі бізнесу, школі бізнесу Ун-ту Сіті (Велика Британія), Коледжі ім. Гранта Макюена (Канада), Ун-ті Далхаузу (Канада), Об’єднаному Віденському Ін-ті (Австрія).1993-97 – асист., 1997-2006 – доц. каф. економічної кібернетики екон. ф-ту Київ. ун-ту, з 2006 – президент Міжн. ін-ту бізнесу.

Читати далі >Обушна Олена Миколаївна

 • Останні зміни:
01.01.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1993 закінчила мех.-мат. ф-т, 1996 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. Стажувалася в Гельсін. ун-ті (Фінляндія, 1999), Ун-ті м. Умео (Швеція, 2000), Карловому ун-ті м. Прага (Чехія, 2003). 1997–2002 – асистент, 2002-2008 - доцент кафедри економічної кібернетики, 2008-2010 – докторант економічного факультету Київ. ун-ту. У 1997-2002 - Вчений секретар кафедри економічної кібернетики, 2001-2005 - заступник декана економічного факультету з міжнародного співробітництва, 2002-2005 – Вчений секретар Вченої ради економічного факультету.

Читати далі >П’ятницький Валерій Тезійович

 • Останні зміни:
19.04.1962

Місце народження: с. Червона Мотовилівка Фастів. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1985 закінчив ф-т кібернетики, 1987-90 – асп. ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. 1994 захистив канд. дис. 1985-86 – інженер лаб. екон. кібернетики НДЧ ун-ту, 1986-87 – стажер-викладач каф. екон. кібернетики ф-ту кібернетики, 1990-96 – асист., доц. каф. економічної кібернетики ун-ту, 1996-1999 – заст. нач. управління багатостороннього екон. співроб-ва Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, 1999-2003 – доц. КНТЕУ, 2003 – Держ. секретар з питань європ. інтеграції Мін-ва економіки та з питань європ. інтеграції України, 2003-2005 – Перший заст. Міністра економіки та з питань європ. інтеграції України, 2005 – Радник віце-прем’єр-міністра України, з 2005 – заст. Міністра економіки України.

Читати далі >Синявська Людмила Михайлівна

 • Останні зміни:
16.05.1945

Місце народження: станиця Успенська Матвєєво-Курган. р-ну Ростов. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1967 закінчила мех.-мат. ф-т, 1971 – асп-ру мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. 1994-2003 – доц. каф. економічної кібернетики екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Слушаєнко Наталія Василівна

 • Останні зміни:
18.06.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила ф-т кібернетики, 1983 – асп-ру ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. 1977-80 – інженер каф. обчислювальної математики науково-дослідного сектора ун-ту, 1981-86 – мол. наук. співроб. каф. чисельних методів математичної фізики ун-ту, 2002-03 – доц. каф. менеджменту інновац. та інвест. діяльності ун-ту, з 2003 – доц. каф. екон. кібернетики ун-ту. Стажувалась в Ліонському економічному ун-ті (Франція, 1986).

Читати далі >Ставицький Андрій Володимирович

 • Останні зміни:
03.07.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 закінчив екон. ф-т, 2001– асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 2001-05 – асист., з 2005 – доц. каф. економічної кібернетики екон. ф-ту. У 2007 – отримав звання доц. Стажувався у Мюнхен. ун-ті ім. Людвига Максиміліана (Німеччина, 1997-98), ун-ті м. Умео (Швеція, 1999, 2000, 2001), Арістотельському ун-тах м.Салоніки (Греція, 2002).

Читати далі >Федоренко Ірина Костянтинівна

 • Останні зміни:
04.03.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1978 закінчила ф-т кібернетики, 1978-81 – асп-ру ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. 1978 – інженер лаб. екон. кібернетики, 1982-83 – старш. наук. співроб. ОЦ ун-ту, 1984-92 – старш. наук. співроб. НДЧ ун-ту, 1993-94 – доц. каф. економіки та управління Київ. нац. ун-ту культури, з 1994 – доц. каф. екон. кібернетики ун-ту. 1994 – звання доц. 1995-2000 – вчен. секретар вчен. ради екон. ф-ту, 2000-03 – заст. декана з наук. роботи екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Харламова Ганна Олексіївна

 • Останні зміни:
13.10.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
В 2004 закінчила екон. ф-т, 2007 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2006 – асист. кафедри екон. кібернетики економічного ф-ту ун-ту.

Читати далі >Черняк Олександр Іванович

 • Останні зміни:
16.09.1958

Місце народження: смт Комиш-Зоря Куйбишев. р-ну Запоріз. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1980 закінчив ф-т кібернетики, 1983 – асп-ру ф-ту кібернетики Київ.ун-ту. 1983-95 – наук. співроб., асист., доц. каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики, з 1995 – доц., з 1996 – зав. каф. економічної кібернетики екон. ф-ту Київ. ун-ту. .

Читати далі >Чорноус Галина Олександрівна

 • Останні зміни:
25.10.1970

Місце народження: м. Архангельськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1993 закінчила екон. ф-т, 1993-96 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1996-2001 – асист. кафедри екон. кібернетики економічного ф-ту, з 2001 – доц. кафедри екон. кібернетики. 2003 – звання доц. Стажувалася в ун-тах м.Турку (Фінляндія, 2000), м.Умеа (Швеція, 2001) та м. Сандерленд (Велика Британія, 2001).

Читати далі >Швецов Костянтин Іванович

 • Останні зміни:
18.04.1913- 01.01.1978

Місце народження: с. Заріччя Пирятинського р-ну Полтавської обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1934 закінчив фіз.-мат. ф-т Харків. держ. ун-ту. 1935-38 – асп. НДІ математики і механіки при ХДУ. 1938–39 – асист. каф. мат. аналізу в Харків. ун-ті, асист. каф. вищої мат. Харків. авіаційного ін-ту, 1939-41 – зав. каф. мат. аналізу і декан фіз.-мат. ф-ту Харків. пед. ін.-ту, 1955-1960 – заст. дир. Ін-ту педагогіки УРСР по науці, 1960-78 – доц. каф. загальної математики, в.о. проф., зав. каф. економічної кібернетики Київ. ун-ту Шевченка.

Читати далі >Швець Ольга Федорівна

 • Останні зміни:
14.08.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
В 2003 закінчила ф-т кібернетики, 2007 – асп. ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 2005 – асист. каф. економічної кібернетики екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Ястремський Олександр Іванович

 • Останні зміни:
10.04.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1973 закінчив ф-т кібернетики, 1993-96 – асп. екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1973-79 – асист., 1979-81 – старш. викл., 1981-89 – доц., 1989-93 – проф., зав. каф. економічної кібернетики, Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи