ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Економічної та соціальної географії кафедра Економічної та соціальної географії кафедра

Cтворена 1933 у складі геол.-геогр. ф-ту акад. К.Г. Воблим (1988 перейменована у каф. економічної та соціальної географії). На каф. здійснюється підготовка фахівців із управ. розвитком регіону та розвитку продуктивних сил та регіон. економіки. У роки ВВВ, коли Київ. ун-т був евакуйований (1941-43), каф. не працювала. Представники старш. покоління продовжували наук. роботу в евакуації. Зав. каф. – доц. К.П. Пяртлі (1947-58); проф. О.Т. Діброва (1959-73); доц. С.С. Мохначук (1973-74); проф. В.М. Юрківський (1975); проф. М.Д. Пістун (1975-98). З груд. 1998 – зав. каф. проф. Я.Б. Олійник. На каф. працювали: Г.О. Кривченко, Ф.М. Мачихін, М.Я. Міжега, І.Ф. Мукомель, В.Д. Поданчук, І.М. Рибачок, М.Г. Русаков, Г.Л. Станкевич, Є.Й. Шипович. При каф. розвивається наук. школа «Регіональні сусп.-геогр. процеси» (наук. кер. проф. Я.Б. Олійник). 2002 створена НДЛ «Регіональні проблеми економіки і політики» за ініціативи зав. каф. Я.Б. Олійника. Проф.-викл. склад досліджує: – теорет. засади сусп. географії; – сусп.-геогр. процеси; – територ. організацію госп. діяльності людини; – проблеми сусп.-геогр. районування України; – регіон. політику України; – геополітику і політ. географію; – прогнозування сусп.-геогр. розвитку території. Викладачі беруть участь у виконанні комплекс. наук. програми «Раціональне природокористування». У 2005-10 під кер. Я.Б. Олійника виконувалась держбюджетна тема: «Сусп.-географ. основи регіон. екол. безпеки». Результатом дослідження стали теоретико-методологічні основи природокористування, аналіз складових природно-ресурсного потенціалу регіону, вироб. і соц. потенціалу. Оцінено рівень соц. потенціалу регіону. Виявлено елементи територ. структури госп-ва Столичного регіону та відмінності у рівнях екол. безпеки адмін. р-нів. Проведено оцінку еколого-економ. ефективності пром. вир-ва, обґрунтовано шляхи покращення умов життєдіяльності населення регіону. За результатами досліджень видано монографію «Суспільно-географічні основи регіональної екологічної безпеки». Вченими каф. досліджуються сусп.-геогр. основи регіон. екол. безпеки. Склад каф.: 5 д-рів наук (Я.Б. Олійник – зав. каф., О.В. Гладкий, С.І. Іщук, К.В. Мезенцев, Ю.М. Хвесик); 6 канд. наук (В.І. Дорошенко, Н.І. Мезенцева, С.П. Запотоцький, В.М. Матвієнко, В.Ф. Пасько, О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук, О.Л. Дронова, В.Л. Глибовець, О.М. Трусій), 1 асист. без ступеня (Л.М. Тиква, М.А. Молочко). Каф. підтримує наук. співроб-во з Ін-том географії НАН України, Ін-том економіки НАН України, геогр. вузами України, ун-ми Угорщини, Росії, Білорусі, Німеччини, Великої Британії, США. Викладачами за останні 10 років опубліковано 50 підруч., навч. посіб., монографій. Серед них: Регіональна економіка. К., 2007; Суспільно-географічне районування України. К., 2000; Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. К., 2001; Регіональна політика в Україні: суспільно-географічних аспект. К., 2004; Теоретичні основи туризмології. К., 2005, Теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. К., 2011, Методологічні основи розвитку суспільної географії в Україні у ХХ столітті. К., 2011; Географія промислових комплексів. К., 2011; Суспільно-географічне районування України. К., 2000; Географія транспорту. К., 2010; Суспільно-географічні основи регіонального природокористування. К., 2006; Економічна та соціальна географія України. К., 2010. Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003. Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. Я.Б. Олійник

Воблий Костянтин Григорович

 • Останні зміни:
27.05.1876- 12.09.1947

Місце народження: с. Царичанка Дніпропетровської області .
Науковий ступінь: магістр політ. економії і статистики.
Наукове звання: ординарний професор, академік АН УРСР.
Після закінчення 1900 КДА вступив до Юріївського (нині Тартуського, Естонія) ун-ту. 1901 перевівся на юрид. ф-т Варшав. ун-ту. Закінчив 1904 юрид. ф-т Варшав. ун-ту зі ступенем канд. права із золотою медаллю за працю: «Сучасна заатлантична еміграція. Її причини та наслідки». У Київ. ун-ті 1905-06 витримав усний іспит на ступінь магістра політекономії. 1904-06 мол. ред. Варшав. стат. комітету. Упродовж 1906-09 приват-доц. каф. політ. економіки юридичного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гладкий Олександр Віталійович

 • Останні зміни:
16.09.1977

Місце народження: м. Немирів, тепер Вінницька область.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1999 географічний ф-т, 2002 – аспірантуру, 2010 – докторантуру Київ. ун-ту. Канд. дис.: «Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток Київської господарської агломерації» (2003), докторська дисертація «Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України: теорія, методи, практика». 1999-2002 З 2010 року доц. кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету.

Читати далі >Глибовець Вікторія Леонідівна

 • Останні зміни:
05.12.1985

Місце народження: с. Моровськ Козелецького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2008 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району)» (2011). З 2011 працює в Київ. ун-ті асист. каф. економічної та соціальної географії. Викладає курси: «Наук. семінар з екон. та соц. географії», «Основи міського планування», «Територіальне планування», «Основи районного планування». Фахівець у галузі геоурбаністики та географії міжнародного туризму. Автор понад 20 наук. праць.

Читати далі >Гуцал Віктор Олександрович

 • Останні зміни:
29.12.1953- 13.03.2004

Місце народження: смт. Ярмолинці Хмельницької області .
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1980 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Функціонально-територіальна структура Київського приміського аграрно-територіального комплексу» (1990). 1970-71 вчитель історії Антонівецької школи. У Київ. ун-ті: 1980-81 голова комітету ДТСААФ, з 1984 інженер, з 1988 асист., з 1993 доц. каф. економічної та соціальної географії.

Читати далі >Діброва Олексій Тимофійович

 • Останні зміни:
12.11.1904- 21.01.1973

Місце народження: с. Тупичів, тепер Городнянського району Чернігівської області .
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1928 Київ. кооперативний ін-т, 1932 асп-ру Харків. НДІ географії і картографії зі спец. «екон. географія». Канд. дис. «Економіко-географічна характеристика Бесарабії (МАРСР)» (1936), докт. дис. з питань економ. географії України (1959). 1930-33 викладав у Харків. фінанс. ін-ті та Харків. ін-ті торгівлі. 1933-34 працював доц. ун-ту, Пед. ін-ту, Військ.-політ. академії у Ленінграді. 1934-41 викл. Київ. кооперативного ін-ту. У Київ. ун-ті: з 1934 доц. екон. географії каф., зав. відділом екон. географії НДІ географії (до 1937). За сумісн. завідував каф. екон. географії КДПІ імені М. Горького. 1944-47 працював у Київ. ун-ті на посаді дир. НДІ географії. Завідував відділом методики географії НДІ педагогіки Мін-ва освіти України. У 1944-56 обіймав посаду зав. каф. екон. географії КДПІ імені М. Горького. 1959-73 зав. каф. економічної та соціальної географії Київ. ун-ту. .

Читати далі >Дорошенко Віктор Іванович

 • Останні зміни:
12.02.1952

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1974 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах розселення» (1994). 1974-77 вчитель географії cш. 1977-94 працював: асист., ст. викл. каф. екон. географії (з 1992 зовнішньоеконом. діяльності) Київ. держ. торг.-екон. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1995 доц. каф. економічної та соціальної географії.

Читати далі >Дронова Олена Леонідівна

 • Останні зміни:
23.08.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Закінчила 1993 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Геосистемний аналіз факторів ризиків техногенних надзвичайних ситуацій в Україні» (2011). З 2009 р. працює за сум. наук. співр. Від-лу природокористування та збалансованого розвитку Інст. географії НАНУ. З 2009 по 2011 р. працювала наук. співр. Сектору природокористування та охорони природи НОВ Президії НАНУ; з 1994 по 2008 р. - координатором проектів в міжнародній програмі тех. допомоги Укр., РБ , РФ з питань екологічного оздоровлення басейну ріки Дніпро. З 2011 р. викл. каф. економічної та соціальної географії геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Запотоцький Сергій Петрович

 • Останні зміни:
01.10.1976

Місце народження: м. Канів Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області» (2002). У Київ. ун-ті: 2002-07 асист., з 2007 доц., у період 2009-2012 рр. – докторант географічного ф-ту.

Читати далі >Іщук Степан Іванович

 • Останні зміни:
14.12.1937

Місце народження: с. Івча Літинського району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 геогр. ф-т ЛДУ імені Івана Франка, 1968 асп-ру Сектору географії при Ін-ті геол. наук АН УРСР (м. Київ). Канд. дис. «Територіальна спеціалізація і виробничі зв’язки промисловості» (1968), докт. дис. «Виробничі комплекси: територіальна і комплексно-пропорційна організація» (1996). 1959-65 старш. лаборант, зав. каб., асист. каф. політекономії ЛДУ. З 1968 мол. наук. співроб. відділу теорії економіки районів і екон. географії Сектору географії Ради по вивченню продуктивних сил АН УРСР. З 1970 старш. викл., з 1978 доц., з 1997 проф. каф. економічної та соціальної географії географічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Кононенко Олена Юріївна

 • Останні зміни:
01.09.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1996 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Розвиток потенційно небезпечних виробництв з урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій (на прикладі Східного регіону)» (2001). З 2003 працює у Київ. ун-ті: зав. НДЛ Регіональних проблем економіки і політики Київ. ун-ту, з 2012 доц. економічної і соціальної географії каф.

Читати далі >Кузьминська Олена Костянтинівна

 • Останні зміни:
09.09.1954- 05.04.1997

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчила 1976 каф. економічної географії Київ. ун-ту. Канд. дис. (кер. акад. НАН України М.М. Паламарчук) «Территориальная организация промышленности и расселения в зоне городской агломерации (на примере Киевской агломерации)» (1985). З 1976 працювала на каф. екон. географії Київ. ун-ту. 1994-97: викл., доц. каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту для інозем. студентів, доц. каф. міжн. екон. відносин Інституту міжнародних відносин, каф. міжн. журналістики Інституту журналістики. З 1992 працювала на географічному ф-ті Київ. ун-ту доц. каф. країнознавства і туризму.

Читати далі >Масляк Петро Олексійович

 • Останні зміни:
27.05.1948

Місце народження: м. Миргород Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив географічний ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. «Машинобудівні територіальні системи в агропромисловому комплексі Української РСР» (1982), докт. дис. «Машинобудування в господарських комплексах: теорія і практика територіальної взаємодії» (1993). З 1984 працює на геогр. ф-ті Київ. ун-ту доц. каф. економічної і соціальної географії, з 1994 проф. каф. географії України.

Читати далі >Матвієнко Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
22.01.1970

Місце народження: м. Богуслав Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1996 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії» (2001). У Київ. ун-ті: з 1999 інженер, з 2000 асист., з 2004 доц. каф. економічної та соціальної географії, з 2003 заст. декана.

Читати далі >Мезенцев Костянтин Володимирович

 • Останні зміни:
27.06.1971

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1993 географічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1992 інженер, асист., з 2002 доц., з 2007 проф. каф. економічної та соціальної географії.

Читати далі >Мезенцева Наталія Іванівна

 • Останні зміни:
25.05.1966

Місце народження: смт Димер Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1990 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток агропромислових комбінатів» (1993). З 1993 працює в Київ. ун-ті асист., з 1997 доц. каф. економічної та соціальної географії.

Читати далі >Мельничук Анатолій Леонідович

 • Останні зміни:
26.11.1973

Місце народження: м. Бердичів Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2000 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України» (2004). З 2003 р. мол. наук. співроб., з 2010 зав. НДЛ Регіональних проблем економіки і політики Київ. ун-ту, з 2011 доц. економічної і соціальної географії каф.

Читати далі >Міжега Микола Якович

 • Останні зміни:
14.03.1930- 25.04.1993

Місце народження: с. Ковчин Куликовського району Чернігівської області .
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
1950–51 курсант військ. авіац. уч-ща (м. Харків), 1951–52 Томського військ.-тех. уч-ща. 1952–55 ком. взводу у військ. частинах (м. Челябінськ). Закінчив 1961 Київ. ун-т. Канд. дис. «Основні закономірності формування систем міських поселень в аграрно-індустріальних районах» (1973). У Київ. ун-ті з 1975: старш. викл., з 1982 доц. каф. економічної географії.

Читати далі >Молочко Микола Анатолійович

 • Останні зміни:
03.04.1985

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: асистент.
З 2010 працює в в Київ. ун-ті спец. навч. лаб. каф. країнознавства та туризму, з 2012 асист., каф. економічної та соціальної географії.

Читати далі >Мохначук Степан Степанович

 • Останні зміни:
03.01.1931

Місце народження: с. Здовбичі Здолбунівського району Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1953 геогр. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка. Канд. дис. «Географія населення і населених пунктів Волинської області» (1967). У Київ. ун-ті працював на каф. економічної та соціальної географії: 1972-74 доц., 1974-75 в.о. зав. каф.

Читати далі >Мукомель Ізраїль Феліксович

 • Останні зміни:
19.04.1906- 27.04.1975

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1929 екон. ф-т Одес. ін-ту нар. госп-ва, 1936 асп-ру ОДУ ім. І.І. Мечникова. Канд. дис. (1946), докт. дис «Сільськогосподарські зони Української РСР» (1965, МДУ ім. М.В. Ломоносова). 1941-47 учасн. ВВВ. Працював економістом-плановиком на п-вах м. Одеси. У Київ. ун-ті: 1936-41 доц., 1946-59 зав. каф. економічної географії, декан геогр. ф-ту, заст. дир. НДІ географії.

Читати далі >Олійник Ярослав Богданович

 • Останні зміни:
14.12.1953

Місце народження: с. Купчинці Козівського району Тернопільської області.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан.
Закінчив 1975 географічний ф-т Київ. ун-ту, 1979 асп-ру. 1975–76 вчитель сш (с. Катюжанка Вишгород. р-ну Київ. обл.). Працював 1979-86 мол., наук. співроб. Відділення географії НАН України (нині Ін-тут географії). У Київ. ун-ті: з 1988 асист., з 1988 доц., з 1998 проф., з 1998 зав. каф. економічної та соціальної географії, з 1999 декан геогр. ф-ту.

Читати далі >Пасько Володимир Феодосійович

 • Останні зміни:
27.01.1976

Місце народження: с. Вересоч Куликівського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області» (2003). У Київ. ун-ті: з 2002 асист., з 2005 заст. декана з виховної роботи, з 2007 доц. каф. економічної та соціальної географії.

Читати далі >Пересєкін Валерій Миколайович

 • Останні зміни:
29.12.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1980 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Особливості формування інтегральних районів великого міста (на прикладі міста Києва)» (1984). У Київ. ун-ті: 1983-88 асист., з 1988 доц. каф. економічної та соціальної географії, з 1992 заст. дир., з 2004 дир. Інституту післядипломної освіти.

Читати далі >Пістун Микола Данилович

 • Останні зміни:
19.05.1933

Місце народження: с. Гійче Жовківського району Львівської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
З відзнакою закінчив 1955 геогр. ф-т ЛДУ зі спец. «економ. географія». Канд. дис. «Географія виробництва технічних культур Волинської і Ровенської областей» (1962), докт. дис. «Аграрно-територіальні комплекси: теорія і досвід економіко-географічного дослідження» (1975). З 1955 – вчитель географії, вихователь, старш. вихователь. З 1958 асп. Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1961 асист., з 1964 старш. викл., з 1966 доц. каф. економічної географії, з 1972 старш. наук. співроб., 1975–2003 проф., 1975-98 зав. каф. економічної і соціальної географії, з 2008 проф.-консультант. 1967–68 на стажуванні у Загребському ун-ті (Югославія).

Читати далі >Станкевич Галина Леонардівна

 • Останні зміни:
23.02.1918- 14.04.2000

Місце народження: м. Полоцьк, Білорусь .
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
1935 викл. географії, історії та природознавства в школах Охтирського р-ну Сум. обл. 1940-41 – зав. міським кабінетом в м. Ліда (Білорусь). 1941-44 вчитель географії та історії (с. Грязне Тепловського р-ну Оренбурзької обл.). Закінчила 1944 Урал. Казахський держ. пед. ін-т зі спец. «викл. географії». 1944-46 – дир. сш (м. Охтирка). 1946-48 наук. працівник з географії каб. соц.-економ. наук Респ. парт. школи при ЦК КП України (м. Київ). 1948-55 – викл. географії Київ. спец. школи Військ.-повітр. сил. Закінчила 1957 асп-ру НДІ педагогіки України (м. Київ). 1957 наук. співроб. відділу методики географії НДІ педагогіки України.

Читати далі >Стеченко Дмитро Миколайович

 • Останні зміни:
10.12.1937

Місце народження: с. Ковпита, Чернігів. р-н, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1966 закінчив геогр. ф-т Київ. ун-ту. 1974-95 – доц., проф. каф. екон. і соц. географії. 1995-2000 – проф. каф. менеджменту інновац. та інвест. діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Трусій Оксана Миколаївна

 • Останні зміни:
26.01.1980

Місце народження: с. Велика Каратуль, Переяслав- Хмельницького району Київського області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2004 географічний факультет Київського національного університету. Канд. дис. «Територіальна організація наукового потенціалу України» (2008). З 2006 працює в Київському університеті асистент, (за сумісництвом) з 2009 асистент кафедри економічної та соціальної географії.

Читати далі >Хвесик Юлія Михайлівна

 • Останні зміни:
26.07.1977

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: ддоктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1999 році закінчила фінансово-економічний факультет Київського національного економічного університету. Докт.дис. «Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських депресивних територій: теорія і практика». З 2013 року працює в Київ. ун-ті доц. каф. економічної та соціальної географії.

Читати далі >Шипович Євген Йосипович

 • Останні зміни:
23.12.1922- 10.10.2003

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1949 КДПІ ім. М.О. Горького, 1962 асп-ру каф. економічної географії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Экономико-географическая характеристика г. Запорожья» (1965). 1962-88 асист., старш. викл., з 1972 доц. каф. екон. географії Київ. ун-ту.

Читати далі >Шишацький Віктор Борисович

 • Останні зміни:
10.07.1972- 26.08.2009

Місце народження: м. Пирятин Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1994 каф. економічної і соціальної географії Київ. ун-ту, 1997 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація промислового виробництва Столичного суспільно-географічного району» (1998). Водночас працював інженером на каф. за сумісн. З 1997 асист. каф. екон. і соц. географії Київ. ун-ту, 2004-07 навчався в докт-рі ун-ту, водночас працював доц. за сумісн.

Читати далі >Юрківський Віктор Минович

 • Останні зміни:
13.02.1927- 25.07.2003

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: професор.
З відзнакою закінчив 1949 Київ. ун-т, ф-т міжнародних відносин, асп-ру 1960 Академії сусп. наук (Москва). Канд. дис. «Зовнішні позики дореволюційної Росії» (1960, Академія суспільних наук, Москва). У Київ. ун-ті 1963-2000 на каф. економічної та соціальної географії: з 1964 доц., з 1979 проф. Присвоєно вчен. звання доц. (1966), проф. (1981). Обирався 1980-85 деканом географічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи