ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Економічної теорії кафедра Економічної теорії кафедра

1842 створена каф. політ. економії та статистики на філос. ф-ті Ун-ту св. Володимира. За час існування включалася у різні структурні підрозділи ун-ту і пройшла у своєму розвитку ряд істор. етапів. Перший, доревол., етап – 1842-1917, другий, рад., – 1917-91, третій, сучас. етап, пов’язаний з системною трансформацією вітчизняної економіки. 1842-45 політ. економію і стат. викладали проф. О.І. Ставровський (1811-82), В.Ф. Домбровський (1810-45). Відновлення викладання цих навч. дисциплін в ун-ті відбулося 1847 з приходом на каф. проф. І.В.Вернадського (1821-84). Курс політ. економії охоплював теор. і приклад. част. (екон. політику) та фінанси. 1850-80 викладав політ. економію, стат. та ряд інш. курсів з економіки М.Х. Бунге. У різні періоди економічні науки викладали відомі вчені Г.Д. Сидоренко (1832-99), Г.М. Цехановецький (1833-98), М.І.Зібер (1844-88), Д.І. Піхно (1853-1909), А.Я. Антонович (1848-17), К.Г. Воблий (1876-47), М.М.Цитович (1861-1919), В.Я. Желєзнов (1869-1933), О.Д. Білімович (1876-1913), М.П. Яснопольський (1846-1920), Л.М. Яснопольський (1873-1957). Протягом першого етапу розвитку політ. економія була невід’ємною складовою фундамент. унів. освіти. Її викладання велось з врахуванням кращого світового і вітч. досвіду за власними підруч. і навч. посібн. вчених. У 30-і рр. ХХ ст. каф. була малочисельною. Викладання політ. економії було поділене на 2 навч. курси – теорії кап. госп. і екон. політики (з 1936 – політ. економії соц.). 1944 каф. стала основою створеного в ун-ті екон. ф-ту. Першим зав. каф. був проф. З.П.Шульга. У наступні роки зав. каф. були Д.Ф.Вірник, О.О. Нестеренко, А.Ю. Шевченко. Каф. очолювали талановиті педагоги і науковці, відомі організатори екон. науки в країні, д-ри екон. наук, проф. Л.І.Кухаренко (1954-71), І.С. Ступницький (1971-87), І.С.Ястремський (1987-89), В.П.Нестеренко (1989-98). Під їхнім кер. каф. стала повнокровним навч. і наук. осередком ф-ту та ун-ту. 1992 – каф. політ економії екон. ф-ту була реорганізована в каф. екон. теорії та управління нар. госп., 1998 – в каф. екон. теорії. Завідували каф. проф. П.С. Єщенко (1998-99), П.М. Леоненко (1999-2003). З 2003 зав. каф. – чл.-кор. НАН України, д-р екон. наук, проф. В.Д. Базилевич. Співроб. каф. розробляються наступні наук. напрями: теорія та практика постіндустріального сусп-ва, особливості формування і розвитку інформац. суспільства та економіки знань, перспективи їх становлення в Україні; метафізична сутність екон. знання, філософія економіки, екон.-культ. виміри діяльності людини, екон. антропологія, методол. підходи до вивчення цивілізаційної динаміки; трансформація екон. систем в умовах глобалізації, глобалізаційні процеси та їх вплив на Україну; теорет.-методол. проблеми макроекономіки, стратегія екон. зростання на етапі трансформації екон. систем, взаємозв’язок макроекономіки та екон. політики в умовах перехідної економіки, проблеми регіональної політики; держ. регулювання економіки, економіка держ. сектора і держ. підприємництво, державна власність в трансформаційній економіці; теорія та історія фінансів, держ. фінанси, міжурядові фінанс. відносини; соц. аспекти екон. розвитку, економіка добробуту, людський розвиток; інвестиц.-інновац. модель розвитку економіки України, інвестиц. складова екон. безпеки; інституц. перетворення в трансформаційних економіках, формування конкурентного середовища, детінізація економіки, подолання корупції, розвиток підприємництва; формування та функціонування страхового ринку, ринку електронної комерції, ринку інтелект. власності, грош.-кредит. та фінанс. ринків; сучас. парадигмальні підходи в іст.-екон. дослідженнях, новітня історія екон. думки, історія української економічної думки, генезис та розвиток методології інституційно-евол. теорії, екон. історія світу та України. На каф. сформовані потужні наук. школи, визнані в Україні та за її межами. Видатний укр. вчений, акад. НАН України, д-р екон. наук, проф. каф. екон. теорії А.А. Чухно був засн. сучас. Київ. наук. школи екон. теорії, що здійснював дослідж. проблем функціонування, розвитку і трансформації екон. систем, формування нових парадигмальних підходів в екон. теорії. Під кер. видатного укр. вченого, Засл. діяча науки і техніки України, лауреата Держ. премії України в галузі науки і техніки 2006, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук., проф. В. Д. Базилевича сформована потужна наук. школа економістів-теоретиків, зосереджена на розробці та втіленні новітніх методол. підходів у іст.-екон. дослідженнях, висвітленні сутнісних особливостей та суперечностей процесу глобалізації світогосподарського розвитку, теорет. аспектів становлення ринку інтелектуальної власності, формування та функціонування страхового ринку. На сьогоднішній день на каф. працює 6 д-рів. екон. наук, 19 канд. екон. наук, 6 лауреатів Держ премії в галузі науки і техніки України: д-р екон. наук В. Д. Базилевич, д-р екон. наук Гражевська Н.І., канд. екон. наук Гайдай Т.В., канд. екон. наук Нестеренко О.П., канд. екон. наук Маслов О.А., канд. екон. наук Вернигора Л.В. Каф. співпрацює із заруб. наук. центрами та ун-тами. Серед них МДУ, С.-Петерб. держ. ун-т, Міжн. ін-т управління, Ін-т економіки РАН (Росія), Білоруський держ. ун-т, Ун-т прикладних наук Шмалькаузена, ун-ти м. Мюнхена і м.Бремена (Німеччина), Ягеллонський ун-т м.Кракова (Польща), Арістотельський і Македонський ун-ти м. Салоніки (Греція). Викладачі, аспіранти та студенти каф. проходили стажування за кордоном в ун-ті Індіана (США), ун-ті м. Констанц (Німеччина), МДУ, С.-Петерб. держ. ун-ті (Росія), Карловому ун-ті (Чехія) тощо. Співроб. каф. – автори та співавтори числ. кол. наук. та навч. видань. За період 2004-2012 було підготовлено та видано більше 60 таких видань, в т.ч. Чухно А.А. Твори: У 3 т. К., 2007; М.Бунге: сучасний дискурс: Монографія / за ред. В.Д.Базилевича. К., 2005; Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності: Монографія / за ред. В.Д.Базилевича. К., 2007; Макроекономіка: Підруч. / за ред. В.Д.Базилевича 4-те вид. К., 2008; Мікроекономіка: Підручн. / за ред. В.Д.Базилевича 2-ге вид. К., 2008; Історія економічних учень: Підручн. у 2-х ч. / за ред. В.Д.Базилевича 3-тє вид. К., 2006. (Нагороджений Держ. премією України в галузі науки і техніки); Основи економічної теорії: політ економічний аспект К., 2004 / за наук. ред. Г.Н. Климка; Єщенко П.С. Економіка для всіх. К., 2009; Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво – 2-ге вид. К., 2007; Економічна теорія: Політекономія / за ред. В.Д.Базилевича – 7-ме вид. К., 2008; Страхування: Підруч. / за ред. В.Д.Базилевича. К., 2008; Екон. безпека / за ред. В.С. Варналія. К., 2009; І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії екон. думки в Україні / за ред. В.Д.Базилевича. К., 2009; Практикум з мікроекономіки: навч. посіб. / за ред. В.Д.Базилевича. К., 2010; Макроекономіка: практикум: навч. посіб. за ред. В.Д. Базилевича, 2-ге видання переробл. і допов. К.: Знання, 2010; Базилевич В.Д., Ильин В.В. Метафизика экономики: Монография. 2-е изд. испр. и доп. К.: Знання; М.: Рыбари, 2010; Економічна теорія: політекономія: практикум: навч. посіб. / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2010; Базилевич В.Д., Вальтер Д. та ін. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / Наукова редакція В.Базилевич, Д.Вальтер. К.: Знання, 2010; Чухно А.А. Економічна теорія: Монографія. У 2-х т. К., 2010; Ігнатюк А.І. Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання: Монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2010; Історія економічних учень: хрестоматія: навч. посібн. / уклад.: В.Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2011; Базилевич В.Д., Ильин В.В. Философия экономики. История: Монография. К.: Знання, 2011; Цінні папери: підручник / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, Н. В. Ковтун та ін., за ред. В. Д. Базилевича. К.: Знання, 2011; Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. 8-ме вид., переробл. і доповн. К., Знання, 2012; Маслов А.О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення: монографія / А.О. Маслов. К.: Аграр Медіа Груп, 2012; Єщенко П.С. Куда движется глобальная экономика в XXI веке? К.: Знання, 2012; Цінні папери: Практикум: Навч. посіб. + компакт-диск / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2013. В.Д.Базилевич

Базилевич Віктор Дмитрович

 • Останні зміни:
28.05.1949

Місце народження: м. Кіровськ Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
У 1968 закінчив Дніпропетр. хім.-мех. технікум, 1976 – екон. ф-т Київ. ун-ту. Асист.(1978-83), доц. (1983-85) каф. політ. економії екон. ф-ту Київ. ун-ту. Проректор з навч. роб. (1985-98), проректор з наук. роб., зав. каф. екон. теорії (1998-2002) КНТЕУ. 2002-03 – проф. каф. економічної теорії, 2003-08 –декан екон. ф-ту, зав. каф. екон. теорії, 2008 – проректор з наук.-пед. роботи, 2008 – декан екон. ф-ту, зав. каф. екон. теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Баластрик Лариса Олександрівна

 • Останні зміни:
17.11.1956

Місце народження: с. Новоархангельське, Новоарханг. р-ну, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила фіз.-мат. ф-т Запоріз. держ. пед. ін-ту, за спец. «Математика»(1978); екон. ф-т за спец. «Політична економія» (1985); асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту (1991). У 1978-80 працювала вчителем у сш Запоріз. обл.; 1980-85 – старш. інженер НДС Запоріз. Держ. пед. ін-ту; 1985-88 – асист. каф. політ. економії Запоріз. машинобудівного ін-ту ім. Чубаря; 1994-2003 – доц. каф. екон. теорії КНТЕУ; 2003-04 – проф. каф. економіки Європ. ун-ту; 2004 – доц. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Бодров Володимир Григорович

 • Останні зміни:
20.01.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив екон. ф-т, (1974), асп-ру (1977), докт-ру (1991) екон. ф-ту Київ. ун-ту. У 1977-85 – асист., у 1985-96 – доц. каф. політ. економії екон. ф-ту Київ, ун-ту, 1996-98 – проф. каф. економ, теорії та управління нар. госп. З 1998 – проф. каф. економіки і фінансів Нац. академії держ. управління при Президентові України (НАДУ), 1999 – зав. каф. екон. теорії та іст. економіки НАДУ, 2011 – зав. Каф. Управління нац. госп-вом НАДУ. З 2003 – проф. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун.-ту (за сумісн.).

Читати далі >Васильєва Рима Христофорівна

 • Останні зміни:
10.05.1928

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила іст. ф-т, асп-ру Київ. ун-ту в 1951. 1958-96 – асист., доц., проф. каф. економічної теорії екон. фак-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Вернигора Людмила Володимирівна

 • Останні зміни:
25.03.1975

Місце народження: м. Тараща Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1998 – закінчила геол. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Інженер-гідрогеолог»; у 1999 – екон. ф-т ІПО Київ. ун-ту за спец. «Фінанси та кредит»; 2002 – асп-ру Київ. ун-ту за спец. «Економічна історія та історія економічної думки». Із 2002 – асист., із 2007 – доц. каф. екон. теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Вірченко Володимир Віталійович

 • Останні зміни:
19.03.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2004 закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту, магістр за спец. «Екон. теорія»; у 2007 – асп-ру каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту без відриву від вир-ва. З 2005 – асист. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2010 – доц. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Вітренко Андрій Олександрович

 • Останні зміни:
23.05.1977

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 2000 закінчив ф-т економіки, менеджменту і права Київського національного торговельно-економічного університету, магістр за спец. «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності»; у 2003 – асп-ру каф. економічної теорії Київського національного торговельно-економічного університету без відриву від вир-ва. З 2004 – асист. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту, з 2012 – доцент каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гайдай Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
12.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту, 1982 – асп-ру КІНГ. 1996 – доц. каф. екон. теорії екон. фак-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гражевська Надія Іванівна

 • Останні зміни:
25.01.1962

Місце народження: с. Княжичі Бровар. р-ну, Київ. обл..
Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту за спец. «Політична економія» (1984). 1993 – зав. каб. політ. економії, з 2002 – доц. каф. екон. теорії, з 2011 – проф. каф. екон. теорії. екон. ф-ту Київ. ун-ту. екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Доліновська Оксана Ярославівна

 • Останні зміни:
11.02.1986

Місце народження: м.Нововолинськ Волинської обл..
У 2009 закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту (магістр за спец. «Фінанси»); у 2012 – асп-ру каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту без відриву від вир-ва. З 2012 – асист. каф. екон. теорії екон. Київ. ун-ту.

Читати далі >Єгоров Валентин Олександрович

 • Останні зміни:
23.02.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 – закінчив із відзнакою екон. ф-т, 1979 – асп-ру, 1996 – докт-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту.  З 2007 – доц. каф. економічної теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Єщенко Петро Степанович

 • Останні зміни:
04.12.1939

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, акад Академії екон. наук України.
1964 – закінчив юр.-екон. ф-т Київ. ун-ту. 1990-92 – зав. каф. політ. економії Київ. Ін-ту політології і соц. управління. 1998-99 – в.о. зав. каф. економічної теорії Київ. ун-ту.1992-98 – проф. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. 1998-2000 – радник Першого заст. Гол. ВР України. З 2000 – проф. каф. екон. теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна

 • Останні зміни:
20.12.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2002 закінчила ф-т економіки і управління Київ. національного економічного університету, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з державного управління економікою. 2003-2006 – асп. каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2006 – асист. каф. економічної теорії економічного факультету екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Зібер Микола Іванович

 • Останні зміни:
10.03.1844- 28.04.1888

Місце народження: м. Судак, тепер АР Крим.
Науковий ступінь: магістр політичної економії.
Наукове звання: доцент.
1968 – закінчив юр. ф-т Київ. ун-ту. 1871 – перебував у відрядженні (Німеччина, Швейцарія, Бельгія, Франція та Англія). В 1873-75 – доц., згодом проф. політ. економії і статистики.

Читати далі >Ігнатюк Анжела Іванівна

 • Останні зміни:
11.01.1969

Місце народження: м. Потсдам, Німеччина.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту (1992). 1997 – асист. каф. екон. теорії та госп. практики, потім каф. економічної теорії Київ.ун-ту. 2002-2007 – доц. каф. екон. теорії. 2007-2010 докторант екон. ф-ту. З 2012 – проф. каф. екон. теорії. 2002-07 – заст. декана екон. ф-ту з навч.-вих. роботи. З 2010 – заст. декана екон. ф-ту з наук. роботи.

Читати далі >Ільїн Володимир Васильович

 • Останні зміни:
28.11.1949

Місце народження: с. Розважів Іванків. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
1975 – закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту. 2002 – проф. каф. філос. та соц. наук КНТЕУ. 2004 – проф. каф. економічної теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Катигробова Ольга Валеріївна

 • Останні зміни:
11.08.1982

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
У 2004 р. закінчила факультет економіки та менеджменту Полтавського університету споживчої кооперації України, у 2008 р. – аспірантуру кафедри економічної теорії КНУ імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Ковальчук Станіслав Сергійович

 • Останні зміни:
07.04.1952- 11.03.2007

Місце народження: с. Голодьки, Тетіїв. р-н, Київ. обл. .
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив екон. ф-т, (1974), 1980 – асп-ру, 2003 – докт-ру каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту 1974-77 – асист. каф. політ. економії Львів. політехн. ін-ту. Проходив наук. стажування в МДУ (2002), в Мюнхен. ун-ті (Німеччина, 1994), ознайомлення з кооперативним рухом в США (1998, Нью-Йорк, Чікаго). 1980 – асист., доц каф. політ. економії гуманіт. ф-тів, 1998 – доц. каф. екон. теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна

 • Останні зміни:
21.02.1954

Місце народження: с. Водотиї, Брусилів. р-н, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 – закінчила з відзнакою екон. ф-т Київ. ун-ту, 1982 – асп-ру ун-ту. З 1983 – асист. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів, з 1995 – доц. каф. екон. теорії і господар. практики, з 1997 – доц. каф. екон. теорії економічного ф-ту Київ. ун-ту.; 2002-04 – заст. зав. каф. економічної теорії з навч.-метод. роботи.

Читати далі >Красота Олена Вадимівна

 • Останні зміни:
20.05.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1992 – закінчила з відзнакою екон. ф-т, 1996 – асп-ру каф. політичної економії КДЛУ. 1996-98 – ст. викладач, 1999-2007 – доц. каф. екон. теорії ВНЗ «Університет економіки та права “КРОК”», з 2008 доц. каф. екон. теорії екон. ф-ту КНУ. З 2008 – член навчально-методичної комісії каф. екон. теорії та екон. ф-ту. З 2011 – відповідальний секретар відбіркової комісії за ОКР «магістр» та «спеціаліст» екон. ф-ту.

Читати далі >Кудрявський Валентин Миколайович

 • Останні зміни:
26.07.1974

Місце народження: с. Стара Оржиця, Згурів. р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
1997 – закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту, 2001 – асп-ру НДЕІ Мін. економіки України. 1998-2004 асист., заст. зав. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. 2004 – гол. наук. співроб. ТОВ «Нафтогазінформатика». 2005 – виконавчий дир. ТОВ «Центр інституційного розвитку». 2006, 2008 – заст. дир. департаменту з питань інновац. та інвест. політики Укр. Союзу Промисловців та Підприємців.

Читати далі >Леоненко Петро Михайлович

 • Останні зміни:
29.12.1940

Місце народження: с. Мироцьке Києво-Святошин. р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1968). 1981-86 – заст. декана, 1999-2003 – зав. каф., 1999-2004 – проф. каф економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. 2004-07 – перший проректор, зав. каф. екон. теорії Укр. держ. ун-ту економіки і фінансів. З 2008 – зав. каф. екон. теорії Укр. держ. ун-ту фінансів та міжн. торгівлі.

Читати далі >Литвицький Валерій Олексійович

 • Останні зміни:
13.12.1948

Місце народження: с. Михайлівка, Комунар. р-н, Ворошиловград. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1972 – закінч. Київ. ун-т, за спец. «Економіст, викладач політичної економії»; 1975 – асп-ру екон. ф-ту; 1975 – асист., 1977 – старш. викл., 1982 – доц. каф. політ. економії екон. ф-ту, 1987 – в.о. зав. каф. політ. економії екон. ф-ту, 1985 – в.о. декана ф-ту. 2004-06, 2008 – доц. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту за сумісн.

Читати далі >Лиходій Валентин Григорович

 • Останні зміни:
28.01.1938

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1960 – закінч. відділення політ. економії екон. ф-ту Ленінград. держ. ун-ту ім. А.А. Жданова за спец. «Економіст, викладач політ. економії»; 1968 – асп-ру каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту; 1968 – старш. викл., 1971 – доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів, у 1998-2002 – доц. каф. екон. теорії Київ. ун-ту; 2002-07 – доц. каф. менеджменту зовн.-екон. діяльності Київ. екон. Ін-ту менеджменту; 2007 – доц. каф. прикладної економіки Укр. держ. ун-ту фінансів та міжн. торгівлі.

Читати далі >Лозова Ганна Матвіївна

 • Останні зміни:
17.01.1977

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 – закінчила з відзнакою Київ. держ. торг.-екон. ун-т., 2002 – асп-ру ун-ту. 1997 – фінанс. менеджер компанії «Донателла». 2001-2003 – асист. каф. економічної теорії КНТЕУ. 2003-2005 – асист., з 2005 – доц. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. Заст. зав. каф. з вих. роботи.

Читати далі >Мазур Ірина Іванівна

 • Останні зміни:
04.03.1956

Місце народження: м. Бранденбург, Німеччина.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1980 закінчила з відзнакою Київ. ун-т, 2007 – докт-ру Київ. ун-ту. 1981-85 – асист. каф. екон. теорії та господарської практики гуманіт. ф-тів, 1998 – доц., з 2008 – проф. каф. економічної теорії Київ. ун-ту. 1985-94 – старш. референт з екон. питань, заст. дир. Центру «Економікс» у Правлінні Тов-ва «Знання» України. З 1999 – вчен. секретар спец. вчен. ради Д 26.001.13 у Київ. ун-ті.

Читати далі >Мандибура Віктор Омелянович

 • Останні зміни:
03.11.1946

Місце народження: м. Барнаул Алтайського краю, Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, акад Академії екон. наук України.
1970 – закінчив Миколаїв. кораблебуд. ін-т ім. адмірала С.О. Макарова, 1980 – Київ. ун-т; 1988 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2001 – проф. каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Маслов Анатолій Олександрович

 • Останні зміни:
07.02.1958

Місце народження: с. Кам’янка, Старобільського р-ну, Луган. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив іст.-пед. ф-т Ворошиловград. державн. пед. ін-ту, (1980), асп-ру відділу «Історії народного господарства та екон. думки України» Ін-ту економіки НАН України (1994). З 2000 – доц. каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 2009 по 2012 – в докт-рі Київ. ун-ту; з 2012 – доц. каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Мельник Валентина Анатоліївна

 • Останні зміни:
14.02.1963

Місце народження: м. Шпола, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
1986 закінчила екон. ф-т, 1992 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1980-81 – лаборант екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1986-89 – асист. каф. екон. теорії Дніпродзержин. індустріального ін-ту ім. М.А. Арсенічева 1992-93 – мол. наук. співроб. НДЛ екон. ф-ту, 1993-2002 – асист., доц. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. З 1993 працює в банк. сфері. З 2000 – нач. управління міжн. фінансування ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Читати далі >Нагачевська Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
12.08.1966

Місце народження: с. Курсики Дубнів. р-ну Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1988 закінчила з відзнакою екон. ф-т Київ. ун-ту. З 1995 – асист. каф. економічної теорії ун-ту. З 1998 – асист., доц. каф. міжнародної економіки. В 1999-2000 – радник з екон. питань Гол. Держкомітету зв’язку та інформатизації України.

Читати далі >Нестеренко Олена Петрівна

 • Останні зміни:
30.08.1972

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила з відзнакою екон. ф-т (1995), асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту (1998). З 2007 – в докт-рі екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Демонополізація економіки та антимонопольне регулювання в умовах трансформаційного періоду економіки України» (1998). З 1998 – асист., з 2003 – доц. каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Ніколенко Василь Миколайович

 • Останні зміни:
05.02.1944

Місце народження: с. Михайлівка, Кам’ян. р-н, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1972 – закінчив екон. ф-т, 1972 – асп-ру каф. політ. економії Київ. ун-ту. 1975 – асист., старш. викл., 1981 – доц. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів, каф.екон. теорії. Київ. ун-ту. 1985-1993 – заст. декана з наук. роботи. 1981-83 – проф.-косультант ун-тів «Орьєнте» (Сантьяго де Куба), Гаванського ун-ту (Куба). До 2004 року працював на екон. ф-ті Київ. ун-ту.

Читати далі >Осецький Валерій Леонідович

 • Останні зміни:
03.09.1956

Місце народження: с. Заміри, Радомишл. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1983 закінчив. екон. ф-т Київ. ун-ту, 1989 – асп-ру каф. політ. економії КІНГ, 2004 – докт-ру каф. економічної теорії Київ. ун-ту. 1983-85 асист. каф. політ. економії Львів. торг.-екон. ін-ту. 1989-99 асист., доц. каф. екон. теорії Укр. держ. ун-ту харч. технологій. 2000 доц. каф. економіки п-в Ін-ту менеджменту та економіки, м. Івано-Франк. 2003-04 доц., з 2004 – проф., з 2007 по 2008 – в. о. зав. каф. екон. теорії Київ. ун-ту.

Читати далі >Палкін Юрій Іванович

 • Останні зміни:
28.04.1926

Місце народження: м. Свердловськ, тепер Єкатеринбург, Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1953 – закінчив ВПШ за спец. «Економіст». 1968 – доц. каф. політ. економії, 1978 – зав. каф. методики викладання сусп. наук ІПК Київ. ун-ту. 1985 – проф. каф. основ екон. теорії Київ. ун-ту. 1995-2001 – проф. каф. Військ. ін-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Радіонова Ірина Федорівна

 • Останні зміни:
14.12.1953

Місце народження: м. Макіївка Донец. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1976 – закінчила з відзнакою екон. ф-т Київ. ун-ту, 1979 – асп-ру КДПУ, 1990 – докт-ру в Ін-ті економіки НАН України. 1990-96 – викладала екон. дисципліни та зав. каф. екон. теорії в КДПУ. 1996-2003 – проректор з наук. роботи, зав. каф. екон. теорії Ун-ту економіки та права «КРОК». З 2003 – проф. каф. макроекономіки та держ. управління КНЕУ. З 2004 – проф. каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту (за сумісн.).

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 46
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи