ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мандибура Віктор Омелянович

03.11.1946

Місце народження: м. Барнаул Алтайського краю, Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор, акад Академії екон. наук України.

1970 – закінчив Миколаїв. кораблебуд. ін-т ім. адмірала С.О. Макарова, 1980 – Київ. ун-т; 1988 – асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. 1970-81 – інженер-конструктор, старш. будівельник суден, нач. стапельних позицій, відп. здавальник суден Київ. суднобуд. з-ду «Ленінська кузня». 1981-82 – старш., провідний економіст ЦСУ УРСР, 1982-86 – викл. каф.політ. економії та військ. економіки Київ. вищого військ.-морського політ. училища. 1986-91 – старш. викл. каф. сусп. наук, планування і управління Укр. філії ІПК керівників та спеціалістів обліку і стат. Мінстату СРСР. 1991-92 – старш. викл., доц. каф. ринк. економіки та менеджменту ІПК спеціалістів стат. і ринку Мінстату України. 1992-94 – заст. кер. управління рівня життя, соц. гарантій і демографії Мін-ва праці України. 1994-97 – заст. зав. орг. відділу, зав. відділу соц.-екон. аналізу, зав. аналіт. відділу Секретаріату ВР України. 1997-2000 – кер. наук.-аналіт. управління Секретаріату ВР України. 2000-2001 – зав. каф. екон. теорії Київ. екон. ін-ту менеджменту. З 2001 – проф. каф. економічної теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Механізм взаємозв’язку міри праці і міри споживання та напрями його перебудови» (1990). Докт. дис. «Рівень життя населення та механізми його регулювання» (1999). Викладає дисципліни: «Економіка добробуту», «Методологія соціально-економічного пізнання», «Теорія власності», «Держ. регулювання економіки», «Економіка України в сучас. умовах», «Сучас. форми власності та їх ефективність», «Основи екон. теорії». Коло наук. інтересів: екон. теорія добробуту та антидобробуту, рівень життя населення, соціальні гарантії, механізм оплати праці в умовах ринк. економіки, теорія власності, інституц. архітектоніка, ієрархія та мережеві структури власності, тіньова економіка та організаційно-екон. механізми її подолання. Держ. службовець 3 рангу. Чл. спец. вченої ради Д 26.001.13 Київ. ун-ту; чл. спец. вчен. ради Д 26.239.01 Ін-ту екон. прогнозування НАН України. Автор більше 160 наук. праць, з них 2 одноосібні і 9 кол. монографій. Осн. праці:Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. К., 1988.; Тіньова економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження. К., 1988; Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований. Х., 2008 (у співавт.); Специфіка та провідні тенденції первісного нагромадження капіталу в Україні // Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій: матеріали методологічних семінарів, проведених у 2010 році / За заг. Ред. В.Г. Бодрова. К.: НАДУ, 2011; Напрями подолання тіньової економіки і корупції // Тіньова економіка України: масштаби та напрями подолання / За ред. А. Жаліла. К.: НІСД, 2011; Фіктивний капітал в умовах сучасної світової економіки // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. № 132. 2012; Фінансово-організаційні механізми подолання «чорної економіки» та корупції в системі забезпечення соціально-економічного зростання // Економіка ринкових відносин (наук. журнал). № 10; Фіктивний капітал та його вплив на кризу глобальної фінансової системи // Екон. теорія. (наук. журнал). 2012. 

Автор: В.Д.Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи