ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Осецький Валерій Леонідович

03.09.1956

Місце народження: с. Заміри, Радомишл. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

У 1983 закінчив. екон. ф-т Київ. ун-ту, 1989 – асп-ру каф. політ. економії КІНГ, 2004 – докт-ру каф. економічної теорії Київ. ун-ту. 1983-85 асист. каф. політ. економії Львів. торг.-екон. ін-ту. 1989-99 асист., доц. каф. екон. теорії Укр. держ. ун-ту харч. технологій. 2000 доц. каф. економіки п-в Ін-ту менеджменту та економіки, м. Івано-Франк. 2003-04 доц., з 2004 – проф., з 2007 по 2008 – в. о. зав. каф. екон. теорії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Економічні інтереси як об’єктивна основа активізації особистості в умовах соціалістичного виробництва» (1989); докт. дис. «Інвестиційно-інноваційна модель розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації» (2003). Викладає дисципліни «Економічна теорія», «Актуальні проблеми екон. теорії», «Методика викладання економічних дисциплін», «Теорія інвестицій», «Ринкові механізми в умовах інфляції». Наук. інтереси: теорії інновац. розвитку, формування моделей інвест. регулювання забезпечення екон. рівноваги, виявлення зв’язків між інновац.-інвест. та екон. змінами. Чл. спеціалізованої Вченої ради Д26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Чл. редколегії Вісника Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Подяки МОН України (2005, 2006, 2008); Почесна грамота КНУ ім. Тараса Шевченка (2006, 2009). Автор більш ніж 150 наук. публікацій. Осн. праці: Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики: Монографія. К., 2003; Теорія фінансів: Навч. посіб. К., 2005 (у співавт.); Корпоративні структури в національній інноваційній системі України. К., 2007 (у співавт.); Slusarczyk BKrupa., K.Wl. Zarzadzanie w dobie globalizacj: monografia (wybrane aspekty) TIB. Bratislava, 2008. 415 р. (член авторського колективу); І Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2009. 862, [2] с., [12] с іл. (Славетні постаті). (Член авторського колективу); Економічна теорія. Політекономія: Практикум: Навчальний посібник / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2010; Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. Ін-т світ. екон. і міжн. відносин НААН України, ДННУ «Акад. фін. управління»; за ред. Т.І. Єфименко. К., 2010 (член авторського колективу); Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України: монографія / [Федулова Л.І., Бажал Ю.М., Осецький В.Л. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І.Федулової; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. К., 2011; Економічні системи: монографія. Т.2 / За ред. Г.І. Башнянина. Львів: Вид-во комерційної академії України, 2011 (член авторського колективу); Проблеми функціонування акціонерного механізму залучення інвестицій в Україні // Вісник НБУ. 1999. №8 (у співавт.); Конкурентні умови на ринку лізингових послуг і економічна політика держави // Академічний огляд. 2000. №2; Підвищення ролі банківської системи в стимулюванні розвитку лізингу в Україні // Вісник Української академії банківської справи. 2000. № 2 (9); Гроші як інвестиційний ресурс // Вісник Волинського Державного університету імені Лесі Українки. Випуск №4. Луцьк, 2001; Методичні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств // Підприємництво, господарство і право. 2002. №3; Інвестиційна модель зростання економіки // Фінанси України. 2003. №1; Роль заощаджень населення та інвестицій в трансформаційній економіці // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту. Економічні науки. Вип.5. Чернівці, 2004; Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки // Фінанси України. 2006. № 7; Модифікація інфляційних ризиків в умовах глобалізації // Банківська справа. 2006. №3; Соціальна відповідальність корпорацій України як фактор забезпечення їхньої конкурентоспроможності // Економіка та держава. 2007. № 1; Франчайзинг як сучасна форма підприємницької діяльності // Вісник Академії митної служби України (Дніпропетровськ). 2008. № 2 (38); Zarzadzanie w dobie globalizacji (Wibrane aspekty) TIB. Bratislava, 2008 (у співавт.); Зарубіжний досвід захисту та стимулювання розвитку інтелектуальної власності в України // Социальная экономика: научный журнал. 2009. №1; Економіка знань у «дзеркалі» сучасного підручника // Економічна теорія. 2010. №4; Еволюція і еволюціонізм у творчості Йозефа Шумпетера // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. 2011. Вип. 579-580. Економіка. 

Автор: В.Д. Базилевич

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи