ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шегда Анатолій Васильович

12.09.1949

Місце народження: с. Бегета, Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1977 – закінчив екон. ф-т, 1982 – асп-ру каф. політ. економії Київ. ун-ту. З 1980 – асист., доц., проф. каф. економіки природн. ф-тів, з 1998 – зав. каф. теоретичної та прикладної економіки Київ. ун-ту (з 2012 р. переймен. на каф. економіки підприємства). Канд. дис. «Политэкономические вопросы обновления основных производственных фондов в условиях развитого социализма» (1983). Докт. дис. «Организационно-экономический механизм управления предприятием в условиях перехода к рыночной экономике» (1996). Сфера наук. досліджень: проблеми розвитку вищої освіти в Україні, методологія наук. досліджень, трансформація основ розвитку екон. науки, теорія економіки п-ва, оновлення осн. виробничих фондів, розвиток форм підприємницької діяльності, структурні зрушення в економіці України, трансформація пром. вир-ва в постіндустріальну епоху, теорія і практика сучас. менеджменту, організаційно-екон. механізм управління п-вами. Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Стратегічне управління», «Методологія наук. досліджень». Чл. Вчен. ради екон. ф-ту та ун-ту. Чл. двох спец. вчених рад по захисту канд. та докт. дис. Чл. фахової ради з менеджменту МОН України. Відпов. ред. зб. наук. праць «Теорет. та прикладні питання економіки». Чл. редкол. «Вісник Київського національного ун-ту» (серія «Економіка»); журн. «Економіка, госп-во, право». Нагороджений грамотою ВР України «За заслуги перед народом України», нагрудним знаком «Відмінник науки України» (2009). Автор понад 120 наук. та наук.-метод. публікацій. Осн. праці: Менеджмент – основы современного предпринимательства. Монография. К., 1995; Основи менеджменту: навч. посіб. К., 1998; Роль євроменеджера в європейському управлінні: Монографія. Ченстохова, 2000 (польськ.); Основи екон. теорії: Підруч. 3-тє вид. К., 2000 (у співавт.); Економіка п-ва: Підруч. К., 2006 (у співавт.); Форми корпоративного контролю в системі акціонерних відносин в Україні: Монографія. Х., 2007 (у співавт.); Менеджмент: Підручн. 3-е испр. и доп. (рос.). К., 2006; Ризики у підприємництві: оцінювання та управління: Навч. посіб. К., 2008; Стратегічне управління: підручник: К., 2009. 

Автор: Д.О.Баюра

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи