ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Експериментальної фізики кафедра Експериментальної фізики кафедра

Експериментальної фізики кафедра є однією із найстаріших в Київ. ун-ті. Заснована у 1834. Очолює каф. доктор фізіко-математичних наук проф. В.М. Ящук. У різні часи на каф. працювали видатні вчені як проф. М.П. Авенаріус, Й.Й. Косоногов, Г.Г. Де-Метц, В.Є. Лашкарьов, О.М. Файдиш, чл.-кор. НАН України І.І. Конділенко, чл.-кор. НАН України М.У. Білий, акад. НАН України І.С. Горбань, який заснував на каф. наук. школу “Оптика нових матеріалів функціонального призначення та опто-електронні системи контролю якості поверхні”. До складу каф. входять 12 викладачів та 14 співроб. учбово-допоміжного складу. З 1983 на каф. відкрита НДЛ „Електронно-оптичні процеси”, в складі якої працює 11 штатних співроб., з них 7 наук. працівників, 4 працівники інж.-техн. складу. Каф. забезпечує читання лекцій для студентів фізичного факультету з курсів: “Заг. фізики” (“Механіка”, “Молекул. фізика”, “Електрика”, “Оптика”, “Атомна фізика”, “Ядерна фізика”), проводять практ. заняття у відповідних практикумах. Викладачі каф. читають лекції з фізики для студентів ф-тів механіко-математичного, геологічного та ф-ту кібернетики; читаються лекції та проводяться семінарські заняття з учнями 8-10 класів фіз.-мат. ліцею при Київ. ун-ті. З 1990 каф. спеціалізується на підготовці фахівців з фотоніки, здійснюючи один набір (орієнтовно по 10 студентів) за два роки. Підготовка студентів на каф. органічно поєднується із наук. дослідженнями з таких актуальних напрямків, як вивчення колективних явищ в електронно-діркових системах напівпровідникових (н./п.) кристалів, особливостей взаємодії світла з гіротропними структурами, електрон. та фононних процесів в н./п. матеріалах (в тому числі у наноструктурах), структури та фазових переходів в рідких кристалах, фотоніки орган. середовищ (зокрема макромолекул синтетичного та біол. походження). В рамках бюджетної теми „Дослідження функціональних органічних та неорганічних матеріалів для фотоніки та наноелектроніки”, яка виконується на каф., проводяться дослідження локалізованих та власних електрон. станів в широкозонних кристалах та молекул. системах, досліджуються електронні, екситонні та фононні збудження в напівпровідникових кристалах та наноструктурах; ведеться робота по дизайну функціонально орієнтованих матеріалів і дослідження оптичних та електрон. процесів в них; досліджується взаємодія лазерного випромінювання з біол. об’єктами; вивчається процеси взаємодії світла з неоднорідними та хіральними структурами конденсованого стану; продовжується проведення спектральних досліджень металоорганічних систем, що містять металічні нанокластери на гетероциклічні молекул. структури. НДЛ обладнана автоматизованими на базі ПЕОМ спектрометрами високої роздільної здатності (подвійні монохроматори ДФС-24, ДФС-12, унікальний потрійний монохроматор Coderg T-800), різноманітними лазерами (аргоновими, криптоновими, азотними, мідними, гелій-неоновими), лазерами на барвниках, пікосекундною технікою, кріогенними установками для роботи при наднизьких температурах (~1.6К), системами лічби фотонів. Каф. підтримує сталі наук. зв’язки з ін-тами НАН України (Ін-т фізики, Ін-т фізики напівпровідників, Ін-т молекул. біології та генетики), а також з ін. ф-тами ун-ту, наприклад, хімічним, тісно співпрацює з ун-тами і наук. закладами різних країн світу (Ін-т лазерів, фотоніки та біофотоніки при Нью-Йоркському ун-ті (США); Гданський та Краківський ун-ти (Польща); Ін-тут ім. Чарльза Садрона, Страсбург (Франція); університет Тохоку, Сендай (Японія) та ін.). Співробітники каф. регулярно беруть участь в міжн. конференціях, публікуючи результати своїх досліджень в провідних вітч. та міжн. фахових журналах, проходять стажування та підвищення кваліфікації в пров. заруб. лабораторіях. Так, зав. каф. проф. В.М. Ящук проводив спільні роботи з Ін-том лазерів, фотоніки та біофотоніки ун-ту штату Нью-Йорк; проф. О.В.Слободянюк проходив стажування в ун-ті Міннесота, Дулут, США.; проф. І.М. Дмитрук – в Центрі міждисциплінарних досліджень (м. Сендай, Японія).

Білий Михайло Улянович

 • Останні зміни:
12.11.1922- 05.08.2001

Місце народження: с. Москалі Михайло-Коцюбин. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Чл.-кор. АН УРСР, Засл. діяч науки і техніки УРСР. 1948 закінчив фізичний факультет, 1951 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював: 1955-63 старш. виклад. фізичного факультету, 1956 доц., 1965 проф., зав. каф. експериментальної фізики, оптики твердого тіла, оптики (1963-93). 1962-70 декан фізичного факультету. 1970-85 ректор Київ. ун-ту.

Читати далі >Гаєвський Анатолій Степанович

 • Останні зміни:
01.09.1940- 01.01.1981

Місце народження: с. Ріпки Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший викладач.
1965 закінчив Київ. ун-т. В Київ. ун-ті: – 1965-1981 лекційний асист., старш. інж., асист., старш. виклад. каф. експериментальної фізики фізичного факультету.

Читати далі >Горбань Іван Степанович

 • Останні зміни:
07.10.1928- 30.01.2000

Місце народження: с. Займище Чернігівська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Академік НАН України. У 1952 р. закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1955 асп-ру цього ф-ту. В Київ. ун-ті до 2000: асист. радіофізичного факультету, доц., проф. каф. експериментальної фізики фізичного факультету, 1971-98 зав. каф. експериментальної фізики, 1970-72 декан фізичного факультету.

Читати далі >Грищук Валерій Павлович

 • Останні зміни:
29.07.1952

Місце народження: с. Никонівка Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1974 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, каф. оптики. В Київ. ун-ті у 1976-90: стажист-дослідник, зав. учбов. лаб., асист., доц. каф. експериментальної фізики фізичного факультету.

Читати далі >Губанов Віктор Олександрович

 • Останні зміни:
08.02.1946

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1968 закінчив фізичний факультет, 1971 асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1971-76 зав. учбов. лаб. каф. експериментальної фізики, 1977- 80 асист., 1981-83 старш. виклад., з 1983 доц. каф. експериментальної фізики.

Читати далі >Гуменюк Арсеній Федорович

 • Останні зміни:
02.06.1942

Місце народження: с. Розношинці Тернопільська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1965 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1968 асп -ру цього ун-ту. В Київ. ун-ті: 1969 інж проблемної лаб. напівпровідникової техніки, 1969-74 асист., 1974-85 старш. виклад., 1985-2002 доц. каф. експериментальної фізики фізичного факультету.

Читати далі >Дмитрук Ігор Миколайович

 • Останні зміни:
28.09.1964

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1986 р. закінчив Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. 1986-88 — інженер, 1988-93 — асистент, 1993-2006 – доцент к-ри експеримент. фізики, з 2006 – професор к-ри експеримент. фізики.

Читати далі >Єщенко Олег Анатолійович

 • Останні зміни:
09.09.1971

Місце народження: м. Васильків Київська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1993 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту зі спец. «Фотоніка». У Київ. ун-ті: 1993-96 інж ІІ кат. каф. експериментальної фізики фізичного факультету, 1996-2002 асист., доц. (з 2002) каф. експериментальної фізики.

Читати далі >Классен Ірина Федорівна

 • Останні зміни:
16.06.1932

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший викладач.
1955 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. Працювала в Київ. ун-ті 1958-88: асист., старш. викл. каф. експериментальної фізики фізичного факультету.

Читати далі >Конділенко Олена Іванівна

 • Останні зміни:
24.03.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1971 закінчила каф. молекулярної і радіоспектроскопії радіофізичного факультету Київ. ун-ту (занесена до Книги Пошани ун-ту), 1974 асп-ру цього ун-ту. З 1974 працює у Київ. ун-ті на каф. експериментальної фізики фізичного факультету: асист., 1981 старш. виклад., 1988 доц.

Читати далі >Кравченко Владислав Миколайович

 • Останні зміни:
22.10.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1994 з відзнакою закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту зі спец. оптичні прилади і системи, 1998 асп – ру (заочно). З 1994 працює у Київ. ун-ті: інж., мол. наук. співроб. каф. оптики фізичного факультету, 2000 асист. каф. експериментальної фізики, 2005 доц. цієї каф.

Читати далі >Кудря Владислав Юрійович

 • Останні зміни:
29.09.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
1990 закінчив Київ. ун-т. З 1995 працює у Київ. ун-ті: інж. каф. експериментальної фізики, 2004 мол. наук. співроб., наук. співроб. З 2012 доцент кафедри експериментальної фізики.

Читати далі >Кутовий Сергій Юрійович

 • Останні зміни:
26.02.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1978 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. З 1981 працює у Київ. ун-ті: інж., старш. наук. співроб., асист., 1996 доц.

Читати далі >Маразуєв Юрій Анатолійович

 • Останні зміни:
10.02.1944

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
З 1966 працює на фізичному ф-ті Київ. ун-ту: старш. наук. співроб., 1969 асист. каф. оптики, 1973 доц. каф. експериментальної фізики.

Читати далі >Мягченко Юрій Олександрович

 • Останні зміни:
22.07.1951

Місце народження: м. Алчевськ Луганська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1973 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту за спеціальністю “фізика” (спеціалізація “оптичні прилади та спектроскопія”). Працює в Київ. ун-ті: 1973-81 старш. лаб., 1981-86 інж., мол. наук. співроб., 1986-2001 наук. співроб., старш. наук. співроб., 2001 доц. фізичного факультету.

Читати далі >Погорелов Валерій Євгенійович

 • Останні зміни:
05.08.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1959 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1962 асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 1958: 1958-59 старш. лаб. за сумісн., 1962-67 асист., 1967-82 старш. виклад., 1982-86 доц., 1986 проф. (звання „проф.” присвоєно в 1988).

Читати далі >Слободяник Віталій Васильович

 • Останні зміни:
01.01.1936- 11.06.1983

Місце народження: м. Умань Черкаська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
У 1960 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1963 асп-ру Київ. ун-ту. У 1971 отримав вчене звання доцента.

Читати далі >Слободянюк Олександр Валентинович

 • Останні зміни:
24.04.1947- 22.02.2017

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1969 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. В ун-ті працює на посадах: 1968 старш. лаб., старш. інж. каф. оптики, 1973 асист., старш. виклад., доц., проф., 1998-2003 зав. каф. каф. експеримент. фізики. 1980-83 заст. декана фіз. ф-ту.

Читати далі >Сулейманов Юрій Мідхадович

 • Останні зміни:
13.06.1937

Місце народження: м. Уфа, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1959 закінчив Київ. ун-т, 1964 асп-ру каф. оптики. Працював старш. лаб. (інж.) каф. оптики, 1968 -2000 асист., старш. виклад., доц. каф. експериментальної фізики фізичного факультету. У 1993 отримав вчене звання доцента.

Читати далі >Файдиш Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
01.01.1914- 01.01.1987

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1933 закінчив Київ. ун-т. Працював наук. співроб., старш. наук. співроб. Ін-ту фізики АН УРСР; доц., проф. каф. експериментальної фізики.

Читати далі >Цвелих Микола Гаврилович

 • Останні зміни:
07.12.1923- 07.04.2011

Місце народження: с. Велика Кохнівка Полтавська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1951 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ.ун-ті: 1951-87 асист., старш. виклад., доц. каф. експериментальної фізики, каф. оптики твердого тіла, каф. оптики. 1963-68 заст. декана фіз. ф-ту.

Читати далі >Шаталов Анатолій Андрійович

 • Останні зміни:
22.10.1907- 05.03.1973

Місце народження: м. Ахтирка, Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1936 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. Поєднуючи навчання та роботу на фізичному ф-ті 1939 закінчив асп-ру. 1940-41 доц. фізичного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Шутов Борис Михайлович

 • Останні зміни:
14.11.1947

Місце народження: м. Ташкент, Узбекистан.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. Працював в ун-ті з 1970: старш. лаб., наук. співроб., асист. З 1998 – доц. каф. експериментальної фізики фізичного факультету.

Читати далі >Ящук Валерій Миколайович

 • Останні зміни:
01.01.1948

Місце народження: м. Струсів Тернопільська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри експериментальної фізики.
У 1971 р. закінчив Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. Працював: ст. інженером (1971-1972 та 1973-81), асистентом (1981-83), ст. викладачем (1983-88). 1988-2002 доц., 2002 проф., зав. каф. експериментальної фізики. У 2004 отримав вч. звання проф.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи