ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Елліністики кафедра Елліністики кафедра

Створена 20 трав. 1999 р. Її заснування зумовлене потребою підготовки в Україні філологів і перекладачів зі знанням новогрец. мови та л-ри, розроблення актуальних проблем елліністики і стало можливим завдяки нагромадженню і узагальненню досвіду елліністичних студій в Київ. ун-ті. Традиції викладання новогрец. мови в ньому започатковані 1958 р. відомими елліністами професор. А. Білецьким та доцент., кандидат філологічних  наук Т. Чернишовою, що працювали на каф. класичної філології і загального мовознавства. Тоді студенти починали вивчати новогрец. мову на 2 курсі як другу інозем. й одержували спец. «учитель грец. мови і л-ри». Паралельно з навчанням грец. мови засн. елліністичних студій в Україні організували переклад новогрец. л-ри, разом із випускниками познайомили укр. читачів з творами відомих грец. письменників, а грец. – з творами Т.Шевченка, Лесі Українки, І.Франка. Зараз студенти відділення зх. мов і л-р ІФ та студенти ІЖ вивчають новогрец. і як першу, і другу іноземну. Фундатором каф. є доктор. філологічних  наук, професор. Клименко Н. З дня створення на каф. працювали професор. Пономарів О., доцент. Чернухін Є., викл. кандидат філологічних  наук Перепльотчикова С., Савенко А., Столярова А., асист. Титаренко І. 1999–2004 рр. каф. керувала Клименко Н. 2004–07 рр. кандидат філологічних  наук Перепльотчикова С. в. о. зав. каф. З 2007 р. зав. каф. елліністики – кандидат філологічних  наук Савенко А. Каф. здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів із спец. «Новогрецька мова і література та переклад». Викл. каф. читають практ. курс новогрец. мови, курси теорет. фонетики, теорет. граматики новогрец. мови, лексикології, стилістики, зіставної граматики новогрец. та укр. мов, вступ до спеціальності, спецкурси з лінгвокраїнознавства, ділової новогрец. мови, когнітивної лінгвістики, зіставної новогрец.-укр. лексикології, перекладознавства, теорії перекладу, дискурсології, теорії міжкульт. комунікації, лінгвістики тексту, історії мови. Співроб. каф. викладають новогрец. мову та лінгвокраїнознавство також і в ІЖ. На каф. розробляють актуальні проблеми елліністики: укр.-грец. міжмовні зв’язки (професор. ПономарівО.), зіставне вивчення новогрец. та укр. мов, функціональної та структурної граматики новогрец. мови (професор. Клименко Н.), перекладознавчі та текстологічні студії (кандидат філологічних  наук. Перепльотчикова С., Савенко А., Столярова А., асист. Титаренко І.). Щорічно співроб. каф. беруть участь у роботі секції «Елліністичні граматичні і перекладознавчі студії» наук. конф. Київ. ун-ту. За час існування каф. організувала дві міжн. конф.: «Грецьке православ’я в Україні» (К., 2000), та «З ХХ в ХХІ століття» (до 90-річчя з дня народження професор. Андрія Білецького) (К., 2001), а також міжн. симпозіум «Нікос Казандзакіс та Україна» (К., 2003). З часу заснування каф. співроб. опублікували такі книжки: Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького. К., 1999–2004, вип. 1–4; Грецьке православ’я в Україні. К., 2000; Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 6, ч. 1–2, 2000; Савенко А.О. Русско-новогреческий разговорник. К., 2002; Пономарів О.Д. Лексика грецького походження в українській мові. К., 2005; Антологія новогрецької літератури в українських перекладах. К., 2005 (упоряд. Пономарів О., Клименко Н., Перепльотчикова С.). Уперше в укр. та грец. лексикографії Клименко Н., Пономарів О. та Чернухін Є. уклали Новогрец.-укр. словник (К., І-е вид. 2003, ІІ-е вид. 2005). Пономарів О., Клименко Н. та Чернухін Є. написали перший практ. курс новогрец. мови для укр. користувачів (ч. 1), який опубліковано в додатках до «Записок Історико-філологічного товариства Андрія Білецького», К., 1999, вип. 3. Прийнято до друку «Українсько-новогрецький словник» (упорядники Н.Клименко, О.Пономарів, А.Савенко). Викл. каф. опублікували низку навч.-метод. посіб.: «Ділове новогрецьке мовлення», «Лінгвокраїнознавство Греції та Кіпру», «Короткий словник юридичних термінів». Професор. Пономарів О. та Клименко Н. перекладають з новогрец. на укр.: 2002 р. опубліковано роман К. Асимокопулоса «Дерева, що танцюють» (у перекладі О. Пономарева) та книгу відомого грец. вченого Хр. Яннараса «Нерозривна філософія» (переклад Н. Клименко та А. Чердаклі), 2003 р. в Салоніках опубліковано «Малу граматику димотики» (переклали Клименко Н. та Пономарів О.). А.Савенко і С.Перепльотчикова перекладають твори новогрец. л-ри ХІХ та ХХ ст. При каф. діє асп-ра із спец. «класичні мови». Окремі індоєвроп. мови – «Перекладознавство». 2004–08 рр. захистили кандидат дис. співроб. каф. Перепльотчикова С., Савенко А., Столярова А. Каф. допомагає готувати фахівців вищої кваліфікації ВНЗ України через цільову та заочну асп-ру, зокрема Маріупол. гуманіт. ун-ту, Таврійс. нац. ун-ту, Мелітопол. пед. ун-ту та КТЕІ. Серед асп. та пошукувачів, які готують дис. з елліністичною тематикою, є співроб. Маріупол. гуманіт. ун-ту, Таврійс. нац. ун-ту, Мелітопол. пед. ун-ту. Каф. співпрацює з Атенською АН, Атенським, Салоніцьким та Патрським ун-тами. Щорічно студенти, що вивчають новогрец. мову, вдосконалюють свої знання мови на літніх програмах в Греції. Асп. проходять наук. стажування в Атенському і Салоніцькому ун-тах. Студенти каф. беруть участь у Всеукр. олімпіадах з новогрец. мови і завойовують призові місця.

Любченко Тетяна Вікторівна

  • Останні зміни:
15.08.1978

Місце народження: м. Маріуполь.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 2000 р. закінчила Маріупол. гуманіт. ін.-т ДонНУ. 2000–02 – асист. каф. грецької філології Маріупол. гуманіт. ін.-т ДонНУ. 2002–05 – асп. каф. елліністики ІФ. 2005–10 – старш. викл. каф. грецької філології Маріупол. держ. гуманіт. ун-ту. В Київ. ун-ті з 2010: асист. каф. елліністики.

Читати далі >Перепльотчикова Світлана Євгеніївна

  • Останні зміни:
02.01.1979

Місце народження: м. Бориспіль Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 2000 закінчила ф-т інозем. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 2003: викл., 2004 – 2007 доцент., в. о. зав. каф. елліністики ІФ.

Читати далі >Савенко Андрій Олександрович

  • Останні зміни:
21.12.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 1999 закінчив Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1999: 1999 – викл. каф. елліністики, 2000–2003 асп. цієї ж каф., з 2003 – на посаді асист., з 2007 – зав. каф. елліністики.

Читати далі >Столярова Анна Анатоліївна

  • Останні зміни:
01.09.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила спец. сш №57 з поглибленим вивченням англ. мови, 2004 – ІФ. 2004–2007 асп. каф. елліністики ІФ. В Київ. ун-ті з 2007: асист. каф. елінистики.

Читати далі >Титаренко Ірина Віталіївна

  • Останні зміни:
13.01.1959

Місце народження: не встановлено.
У 1981 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1997: асист., веде заняття з практики новогрец. мови в ІЖ, ІМВ, з 2001 – на каф. елліністики.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи