ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Етнології та краєзнавства кафедра Етнології та краєзнавства кафедра

Створена за ініціативи керівництва іст. ф-ту в листопаді 1995. Народознавча наука в стінах ун-ту має давні традиції. Вже його перший ректор М.О.Максимович був видатним етнографом. Як співробітник Київ. Археографічної комісії кілька наук. експедицій з метою збирання етнограф. матеріалу здійснив Т.Г.Шевченко. Ці традиції підтримували В.Б.Антонович, В.Петров, а також представники наступних поколінь етнографів-співроб. ун-ту. З кінця 1920-х етнологія в СРСР була проголошена сурогатом буржуазного суспільствознавства, а народознавча наука взагалі, особливо в союзних республіках, зведена до другорядної; більшість її актуальних проблем, зокрема для укр. дослідників, перебувала під забороною. І тільки здобуття Україною незалежності створило сприятливі умови для відродження етнології як науки, досягнення нею рівня світ. розвитку. Гол. роль у розбудові каф. та навч. фольклорно-етногр. лаб. відіграла її перший зав. проф. В.К. Борисенко (1995–2000). На каф. працює творчий колектив однодумців. Забезпечують підготовку етнологів і краєзнавців 10 викладачів. В.К.Борисенко розробила навч. програми нормат. і спец. курсів з укр. та заруб. етнології, організувала і провела три міжн. конференції з питань етнології, культурології, підготувала ряд метод. розробок і наук. досліджень. Підручник «Українська етнологія» (К.,2007) зайняв 2 місце у Всеукр. рейтингу підручників. В.К. Борисенко є провідним спеціалістом в галузі етнографії, її дослідження залучають до наук. обігу величезний арх. та польовий матеріал з етнографії, ретельно систематизований і описаний. Вона виховала ціле покоління наук. кадрів зі спеціальності етнологія і є безсумнівним авторитетом в етнологічній науці. В.К. Борисенко – етнограф-практик, яка дослідила більше 500 сіл України. В її доробку понад 200 публікацій. Серед них – монографії про весільну обрядовість в Україні, про історію етнології у 1920–30-х, про голодомор 1932–33, розділи в колективних монографіях з окремих етногр. регіонів України – Поділля, Холмщини та Підляшшя а також в фундаментальному дослідженні «Українці». Є відп. ред. монографії «Холмщина та Підляшшя». Як педагог і методист В.К. Борисенко видала ряд навч. посібників про святково-обрядову культуру українців. Вона упорядкувала альбом замальовок відомого укр. художника-етнографа Ю.Ю.Павловича в Фінляндії. До 2009 В.К. Борисенко відп. ред. фахового наук. збірника з проблем етнічної історії народів Європи, організатор і керівник етногр. практики студ. у Київ. ун-ті, учасник багатьох міжн. конференцій (Гарвард, Сарасота, Варшава, Прага, Гельсінкі, Дюссельдорф, Амстердам та ряд ін.). В.К. Борисенко створила навч. лаб.-музей фольклорно-етногр. матеріалів, а також Рукописний фонд фольклорно-етногр. матеріалів при каф. етнології та краєзнавства, яким користуються магістри, аспіранти й викладачі. В.К. Борисенко наук. керівник і консультант багатьох аспірантів та докторантів каф. Під її кер. захистили дис. 15 канд. та 3 д-ри наук. Традиції, закладені відомим науковцем проф. В.К Борисенко, успішно продовжує викладацький склад каф. етнології та краєзнавства, серед яких 2 д-ри наук , проф. та 7 кандидатів наук., з них 5 доц. М.В. Гримич завідувала каф. з 2002 по жовтень 2006. Коло її наук. інтересів – етнопсихологія, соц. та юрид. антропологія, іст. етнологія, міжетнічна конфліктологія. У наук. роботі починала як фольклорист, однак поступово коло її інтересів перемістилося в споріднену галузь – етнографію та етнологію. Викладала нормативні курси «Зарубіжна етнологія» та «Етнологія та етнопсихологія». Уперше в Україні М.В. Гримич розробила нові курси лекцій «Соц. антропологія», «Іст. етнологія», «Юрид. антропологія» тощо. 2000 видала монографію, де вперше всебічно дослідила народні світоглядні уявлення українців. Дослідницею ґрунтовно висвітлено такі питання, як модель світу, уявлення про простір і час (риси нац. хронотопу), уявлення про сакральне, стереотип етнічного героя тощо. Уперше простежено явище нар. християнства. Дослідниця вивчала соц. структуру традиційного укр. суспільства, а також звичаєво-правові норми укр. села (інститут власності, кримінального звичаєвого права, договірного права тощо). З жовт. 2006 каф. очолює д-р. іст. наук, проф. В.П.Капелюшний. Колектив каф. розробив 4 нормат. курси – «Теоретичні проблеми етнології», «Зарубіжна етнологія», «Українська етнологія», «Історичне краєзнавство» і бл. 50 спец. курсів. Крім того, курс «Етнологія та етнопсихологія» читається для магістрів і спеціалістів ІЖ. Каф. веде широку наук. та видавничу діяльність. За останні роки її чл. опублікували до 20 книг, понад 100 статей, провели 4 міжн. наук. конференції. Каф. видає також періодичний збірник наук. праць «Етнічна історія народів Європи» (Вип. 1-38 за 1999–2012). Викл. склад разом з аспірантами та студ. намагається працювати в руслі загальних наук. напрямків, серед яких історія етнологічних та краєзнавчих досліджень, культура та побут крим. татар, соц. антропологія українців, усна історія укр. народу, регіональні дослідження Холмщини та Підляшшя. Ця тематика враховується при складанні планів етногр. практики, написанні курсових, бакалаврських, магістерських та дипломних робіт, практичних занять з етнології, підготовці до наук. (у т.ч. студ.) конференцій, експедицій та експедиційних відряджень. За останні роки налагоджено тісне міжн. співробітництво з канад., амер., рос., фінс., польс., яп., кит., корейс. та ін. колегами-етнологами, з якими проводиться чимало спільних заходів. У жовтні 2008 на базі каф. була проведена Міжн. конференція «Розвиток етнокультури в умовах транформаційних та глобалізаційних процесів», в якій, крім укр. науковців, взяли участь науковці-етнологи з РФ, Білорусі, США, Канади, Польщі, Кореї, Фінляндії та Японії. За матеріалами конференції опубліковано 3 зб. наук. праць. Наук. дослідження та навч. процес технічно забезпечують старші лаборанти Т.О.Жилко, Т.П.Вишня, О.В.Панчук, О.С.Лагунова. В.П.Капелюшний

Борисенко Валентина Кирилівна

  • Останні зміни:
07.07.1945

Місце народження: с. Хижинці, Вінницького району, Вінницької області.
Закінчила 1968 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1971 асп-ру ІМФЕ. Працювала наук. співроб., зав. сектором Рукописних фондів ІМФЕ (1981–95). У Київ. ун-ті з 1995: перший зав. каф. етнології та краєзнавства іст. ф-ту (1995–2002), проф. (1997). Канд. дис. «Взаимосвязи в традиционной культуре и быту украинцев и поляков Подолии в конце XIX – начале XX в» (1974), докт. дис. «Весільні звичаї та обряди на Україні» (1992). Підготувала 15 канд. та 3 д-рів наук, консультант 2 докторантів. Розробила програми нормат. курсів: "Українська етнологія", "Зарубіжна етнологія", "Українська етнологія в контексті європейської науки". Організувала і провела ряд міжн. конф. (Київ, 1999, 2000, 2001). Прочитала лекції з укр. культури за кордоном: ун-т Тампере (Фінляндія), Сарасота, Гарвард, Філадельфія, Нью-Йорк, Вашингтон (США), Прага (Чехія), Варшава (Польща). Відп. ред. журналу "Етнічна історія народів Європи" (К., 1999–2009, №1–30).

Читати далі >Борисенко Мирослав Володимирович

  • Останні зміни:
22.02.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1996 закінчив історичний ф-т Київ. ун-ту, 1999 асп-ру, 2009 докт-ру Київ. ун-ту. 1999–2006 асист., доц. (2005), Київ. Нац. Економ. Ун-ті імені Вадима Гетьмана. Канд. дис. «Літературні організації в суспільно-політичному житті України в 1920–1932 рр.» (1999), докт. дис. «Житло та побут міського населення в умовах трансформації урбаністичного середовища України в 20–30-х роках ХХ ст.» (2009). З 2009 доц. каф. етнології та краєзнавства іст. ф-ту Київ. ун-ту. Читає нормат. курс «Українська етнологія». Розробив та впровадив нові спец. курси для магістрів, що навчаються за спеціальністю «етнологія»: «Культура та побут міського населення в ХХ ст.», «Повсякдення та міфологія сучасності» та ін.

Читати далі >Гончаров Олександр Петрович

  • Останні зміни:
13.02.1958

Місце народження: с. Курне Червоноармійського району, Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті з 1985: лаборант, асп., асист., доц. каф. етнології та краєзнавства. Канд. дис. «Творческая активность коммунистов в осуществлении научно-технического прогресса: Опыт и уроки (На материалах парторганизаций промышленных предприятий Украины. 1976–1985 гг.)» (1990). Коло наук. інтересів – питання розробки теор.-метод. та практ. аспектів краєзнавства, туризму, питання історіографії та дослідження пам’яток історії та культури. Читає нормат. курс «Історичне краєзнавство», спец. курси на іст. ф-ті: «Історія краєзнавчих досліджень», «Етнографічні пам’ятки України», «Історія української етнології у ХІХ–ХХ ст.» та ін. Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2008).

Читати далі >Гримич Марина Віллівна

  • Останні зміни:
04.04.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила слов'янське відділення філологічного ф-ту Київ. ун-ту. З 1996 доц. історичного ф-ту Київ. ун-ту, 2002–06 зав. каф. етнології та краєзнавства іст. ф-ту. Викладала курси «Зарубіжна етнографія», «Українська етнологія», «Етнологія та етнопсихологія», «Світоглядні уявлення українців», «Соц. антропологія», «Іст. етнологія». Експедиції: «Етнокультура сучасного Криму», «Соціо-антропологічне дослідження населення України». Коло наук. інтересів: проблеми етнопсихології, соц. та юрид. антропології, антропології міста, іст. етнології, міжетнічної конфліктології. Докт. дис. «Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців ХІХ ст.» (2005). Гол. виконавець укр.-амер. наук. теми «Укр. нар. думи» (проект ІМФЕ, Гарвард. та Київ. ун-тів), в якому виступає як упорядник, автор наук. і текстологічних приміток. Уперше в Україні розробила текстологічні принципи наук. видання дум. Автор 4-х худ. романів. Тричі Лауреат Всеукр. літ. конкурсу «Коронація слова». З 2006 працює над наук. темами в Канаді.

Читати далі >Капелюшний Валерій Петрович

  • Останні зміни:
02.07.1963

Місце народження: с. Соболівка, Шполянського району, Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1985 історичний та 1998 юридичний ф-ти, докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті асист. (1987) , доц. (1996), проф. (2006) іст. ф-ту. У 1995–2005 декан юрид. ф-ту Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України. З жовт. 2006 зав каф. етнології та краєзнавства іст. ф-ту. Канд. дис. «Историография развития науки и ее связей с промышленным производством на Украине в 50-е – 80-е гг.» (1991), докт. дис. «Українська національна державність доби визвольних змагань 1917–1921 рр.: Історіографія» (2004). Сфера наук. інтересів – історія держави і права України, історія та історіографія історії України доби нац.-визвольних змагань 1917–21, укр. та заруб. етнологія. Голова спец. ради по захисту докт. і канд. дис. Д.26.001.01 (09.00.12 українознавство (історичні); 07.00.02 всесвітня історія; 07.00.05 етнологія). Засл. працівник освіти України (2003). Автор та співавттор понад 100 публікацій, статей до ЕСУ.

Читати далі >Мандебура Тамара Опанасівна

  • Останні зміни:
06.02.1947

Місце народження: м. Народичі, Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1972 історичний ф-т, 1984 асп-ру по каф. історії КПРС Київ. ун-ту. У 1972–84 на комсомол. та пед. роботі. У Київ. ун-ті: асист. (1984), доц (1987) каф. історії КПРС, доц. (1995) каф. етнології та краєзнавства іст. ф-ту. Заст. декана іст. ф-ту з навч.-вих. роботи (1990), з навч. роботи (1991-93). Читала курси «Історія КПРС», «Політична історія ХХ ст.», спецкурс «Реформа політичної системи в Україні», «Основи лекторської майстерності». Канд. дис. «Деятельность Компартии Украины по развитию творче ской активности рабочего класса в условиях зрелого социализма. Историография проблемы» (1984). З 1996 викладає в Нац. авіац. ун-ті: проф. каф. теорії та історії держави і права Ін-ту повітряного і косм. права та масових комунікацій.

Читати далі >Пилипенко Віктор Володимирович

  • Останні зміни:
26.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1979 іст. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту. У Київ. ун-ті з 1982: старш. лаборант, асист., доц. З 1995 на каф. етнології та краєзнавства. Проводить заняття з нормат. курсів: «Українська етнологія», «Зарубіжна етнологія», читає спец. курси на іст. ф-ті: «Етнологія народів Північної Європи», «Декоративно-прикладне мистецтво українців», «Укр. нар. архітектура» тощо. Канд. дис. «Критика буржуазных фальсификаций идеологической, политико-воспитательной работы КПСС. (На материалах англо-американской историографии 70-х – 80-х годов)» (1988). Коло наук. інтересів – мат. і дух. культура українців, антропологія міста. Окрім того, досліджував проблеми становлення та розвитку відносин між Україною та Фінляндією. Автор понад 30 наук. праць.

Читати далі >Скрипник Ганна Аркадіївна

  • Останні зміни:
09.09.1949

Місце народження: с. Плисків Погребищен. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, акад. НАН України.
1974 закінчила Київ. пед. ін-т. З 1977 працює в ІМФЕ: пройшла шлях від асп. відділу етнології до кер. відділу «Укр. етнологічний центр», дир. ІМФЕ (з 2000). У Київ. ун-ті 2000–08 проф. каф. етнології та краєзнавства.

Читати далі >Третяк Кирило Олегович

  • Останні зміни:
01.07.1974

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1996 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1998: асист., доц. каф. етнології та краєзнавства.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи