ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Факультет кібернетики Факультет кібернетики

Кібернетики факультет відкритий у Київ. ун-ті у травні 1969. У 60-х рр. ХХ ст. Київ став центром з розробки та випуску обчисл. техніки, що створювалась в Ін-ті кібернетики НАН України і випускалася серійно на збудованому заводі обчисл. та керуючих машин, спец. конструкторських бюро. Почала різко зростати потреба в спеціалістах – розробниках програмного забезпечення, фахівцях з чисел. методів оптимізації, баз даних, інформац. систем та їхнього застосування. Систем. підхід до організації та розвитку комп’ютерної інфраструктури актуалізував необхідність підготовки кадрів. Саме тому у Київ. ун-ті було відкрито ф-т кібернетики – перший ф-т відповідного профілю в колишньому СРСР, який увібрав у себе спец. комп’ютерного профілю мех.-мат., екон. та філол. ф-тів. Нині ф-т складається з 9 каф.: обчисл. математики, моделювання складних систем, дослідження операцій, теорет. кібернетики, теорії та технології програмування, мат інформатики, системного аналізу і теорії прийняття рішень, інформаційних систем, прикладної статистики, де працює 102 викл. (26 проф. та д-рів наук, 59 доц. та канд. наук). НДЧ ф-ту має 4 НДЛ: обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ, моделювання та оптимізації, високопродуктивних систем обробки інформації, імовірнісно-статистичних методів, 3 НДС: теоретичної кібернетики, проблем програмування, проблем системного аналізу, де працюють 78 науковців (6 д-рів наук, 31 канд. наук). На ф-ті навчається близько 900 студентів та понад 90 аспірантів та докторантів. Ф-т готує фахівців за напрямами «Прикладна математика», «Інформатика», «Системний аналіз» та «Програмна інженерія». Підготовка спеціалістів на ф-ті відповідає міжн. стандартам і ґрунтується на фундамент. підготовці з математики та інформатики, а також на сучас. техн. базі. За роки свого існування на ф-ті було підготовлено близько 6 тисяч фахівців у галузі кібернетики, близько 400 канд. та 60 д-рів наук. Першим деканом ф-ту кібернетики було призначено проф. І.І.Ляшка; деканами ф-ту кібернетики були професори Б.М.Бублик, В.Н.Редько, О.К.Закусило; нині ф-т очолює чл.-кор. НАН України А.В.Анісімов. Пед. діяльність і наук. школи на ф-ті пов’язані з іменами відомих вчених, які працювали і працюють на ф-ті: акад. В.М.Глушков та В.С.Михалевич, акад. НАН України І.І.Ляшко, Я.М.Григоренко, Ю.М.Єрмольєв, І.М.Коваленко, В.С.Королюк, Б.М.Пшеничний, В.Н.Редько, І.В.Сергієнко, Н.З.Шор, В.С.Дейнека, О.А.Летічевський, В.Л.Макаров, чл.-кор. НАН України С.І.Ляшко, А.В.Анісімов, В.В.Анісімов, Ю.І.Самойленко, В.В.Скопецький, А.О.Чикрій, К.Л.Ющенко, чл.-кор. АПН України О.К.Закусило та багато ін. На ф-ті плідно працюють 5 наук. шкіл фундамент.-наук. та прикладного спрямування: моделювання та оптимізації інформаційних систем (засн. школи І.І.Ляшко; нині школу очолює С.І.Ляшко), математичне моделювання та теорія оптимальних рішень (засн. школи: Б.М.Бублик та М.Ф.Кириченко, О.Г.Наконечний, Ф.Г.Гаращенко, І.В.Бейко, Д.Я.Хусаінов; наук. кер. школи Ф.Г.Гаращенко та О.Г.Наконечний), програмологія та її застосування (наук. кер. та засновник школи В.Н.Редько), теорія стохастичних систем і прикладна статистика (наук. кер. школи О.К.Закусило; біля витоків школи стояли видатні вчені – Б.В.Гнєденко, І.М.Коваленко, В.С.Королюк, А.В.Скороход, М.Й.Ядренко), математична інформатика (наук. кер. школи А.В.Анісімов). Осн. наук.-техн. досягнення ф-ту кібернетики: у галузі математики створено заг. мат. теорію та методи чисельного розв'язування задач неопуклої оптимізації лінійних систем; конструктивну теорію мінімаксного оцінювання та прогнозування в умовах невизначеності; розроблені моделі та алгоритми аналізу й оптимізації ризику в складних системах; розроблені методи дослідження багатокритеріальних ігор; побудована теорія асимптотичного аналізу стохастичних моделей; побудована теорія асиметричних розбиттів; досліджено кардинальні інваріанти максимальних та нерозкладних лівотопологічних груп; розв’язана проблема Комфорта-Міла про абсолютно розкладні групи. У галузі інформатики розвинути методи шифрування інформації з використанням теорії циклічних решіток; отримані фундамент. мат. результати з заг. теорії взаємодії агентів і середовищ; створені моделі та методи для планування й пошуку стратегій керування логічним виводом в інтелектуальних системах; досліджені програмні алгебри композиційного типу та некласичні програмні логіки, орієнтовані на завдання семантики сучасних мов програмування; розвинута технологія програмування ПАРКС; розроблена теорія динамічних коаліційних систем захисту інформації з ключами загального доступу; розроблено семантико-синтаксичний аналізатор текстів природних мов. У галузі прикладних аспектів розроблені екол.-екон. та екон.-екол. класи моделей сталого розвитку; розв‘язані актуальні проблеми оптимального керування, параметризації і регуляризації розподілених лінійних систем; розроблені методи марковського оцінювання для важливих прикладних моделей; для мереж Джексона спец. типу знайдені умови існування стаціонарного режиму; знайдені оцінки параметрів зносу за допомогою методів моментів; отримано оцінки інтенсивностей вхідних потоків та функцій розподілу величин стрибків; розвинута теорія можливостей, орієнтована на застосування в біоінформатиці; розроблена експериментальна система для моделювання та синтезу міміки людського обличчя при реалізації мовного процесу; розроблені програмні системи дистанційного навчання; створені факультетська комп‘ютерна мережа, Web-сайт ф-ту кібернетики, наповнена електронна бібліотека навч. л-ри. Одним з визнань рівня наук. досліджень ф-ту кібернетики є обрання акад. НАН України проф. ф-ту І.І.Ляшка та В.Н.Редька, чл.-кор. НАН України – Б.Н.Бублика, А.В.Анісімова, В.В.Анісімова та С.І.Ляшка, чл.-кор. АПН України – О.К.Закусила. Чимало вчених ф-ту обрані акад. та чл.-кор. ін. галузевих АН. 10 вчених ф-ту є лауреатами Держ. премій України в галузі науки і техніки: І.І.Ляшко, В.П.Діденко, І.М.Великоіваненко (1981); А.В.Анісімов (1988); О.К.Боярчук, І.І.Ляшко (1989); В.Н.Редько, М.С.Нікітченко, О.І.Провотар (2003); С.І.Ляшко, Д.А. Номіровський (2009). Ф-т підтримує тісні наук. та навч.-метод. зв’язки з пров. укр. і закорд. навч.-наук. установами: Кібернетичним центром НАН України, Нац. техн. ун-том України “КПІ”, Львів. нац. ун-том ім. Івана Франка, НаУКМА, Волин. держ. ун-том ім. Лесі Українки, МДУ, ОЦ та Ін-том прикладної математики РАН, Білорус. Держ. ун-том, Лейпціг. ун-том, Ін-том математики Берлін. АН, Варшав. Техн. ун-том, Ін-том прикладного систем. аналізу (IIASA, Австрія), Йєлльським та Пенсільван. ун-тами (США). Л-ра: Факультету кібернетики – 30. К., 1999; Академик В.М.Глушков – пионер кибернетики / Составитель В.П.Деркач. К., 2003; Наука в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на зламі тисячоліть: Довідник. К., 2002. <i>А.В.Анісімов</i>

Аджубей Лариса Трохимівна

 • Останні зміни:
19.03.1950

Місце народження: с. Козачівка, Жмерин. р-н, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
канд. фіз.-мат наук, доц. У 1971 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту. У 1987 - канд. дис. ”Задачі керування та спостереження деяких хвильових процесів”. З 2002 – доц. каф. обчислювальної математики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Акіменко Віталій Володимирович

 • Останні зміни:
15.09.1965

Місце народження: м. Северодонецьк, Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1988 закінчив фізичний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, 1991 – асп-ру каф. мат. фіз. ф-ту МДУ; 1998 – докт-ру Східноукр. нац. ун-ту (м. Луганськ). З 2006 – проф. каф. систем. аналізу та теорії прийняття рішень ф-ту кібернетики.

Читати далі >Александрович Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
16.05.1945

Місце народження: м. Ковель, Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
У 1967 закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1968 – асист., з 1971 – ст. викл., з 1975 – доц. каф. обчислювальної математики.

Читати далі >Анісімов Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
15.06.1948

Місце народження: м. Південно-Сахалінськ, Сахалін. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан факультету, завідувач кафедри.
Д-р фіз.-мат наук, проф., чл.-кор. НАН України. 1970 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1980 – зав. каф. математичної інформатики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 2004 декан ф-у кібернетики Київ. ун-ту. Пров. спеціаліст в галузі інформатики, кер. наук. школи Мат. інформатика.

Читати далі >Анісімов Володимир Владиславович

 • Останні зміни:
07.03.1947

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник кафедри.
1969 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. В ун-ті з 1969: асист. каф. теоретичної кібернетики ф-ту кібернетики (1969-70), старш. викл. (1970-74), доц. (1974-78), зав. каф. (1978-98), проф. (1998-2000), пров. наук. співроб. каф. прикладної статистики (2000-02). З 2002 року дир. науково-стат. департаменту ГлаксоСмітКлайн Компаниї (GlaxoSmithKline), Лондон, Велика Британія.

Читати далі >Антонов Валерій Миколайович

 • Останні зміни:
28.10.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
1971 - закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту за спец. «Математика» з кваліфікацією «Обчисл. мат.». З 1993 по 2009 – доц. каф. інформаційних систем.

Читати далі >Бакан Геннадій Михайлович

 • Останні зміни:
27.04.1936- 25.07.2005

Місце народження: смт. Лопатино Пензенська обл. РФ..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1962 р. закінчив факультет радіоелектроніки Ленінград. політехнічного інституту за фахом “математичні і обчислювально-вирішальні прилади і пристрої”. У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1981 р. – докторську дисертацію. У 1988–2005 рр. – професор (за сумісництвом) кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень. Помер 25 липня 2005 р., похований на Південному кладовищі в Києві.

Читати далі >Башняков Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
26.10.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник кафедри.
1996 закінчив ф-т кібернетики, 1999 – асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. Із 1997 – мол. наук. співроб., з 1999 - наук. співроб., з 2008 - старш. наук. співроб. каф. моделювання складних систем.

Читати далі >Бездітний Борис Павлович

 • Останні зміни:
08.08.1941

Місце народження: с. Фльорино Бершад. р-н, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
У 1966 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1967 – асист., з 1971 – старш. викл., з 1981 по 2004 – доц. каф. обчисл. мат. З 2005 – зав. каф. фундамент. дисциплін ІПК працівників пром-сті Мін-ва промислової політики України.

Читати далі >Бейко Іван Васильович

 • Останні зміни:
11.04.1937

Місце народження: c. Брідок, Заставнів. р-н, Чернів. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1959 р. – фізико-математи¬чний факультет Чернівецького державного універси¬тету. З 1965 - у Київ. ун-ті на ф-ті кібернетики: за сумісн. старш. викл. (1965-76), з 1977 на штатних посадах: доц. (1977-93), з 1997 – проф. каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень. З 2008 р. — професор кафедри математичної фізики Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». З 2010 р. — Головний учений секретар АН ВШ України.

Читати далі >Бєлов Юрій Анатолійович

 • Останні зміни:
31.10.1946

Місце народження: м. Берлін, тепер Німеччина.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
1969 закінчив мех.-мат. ф-т, 1973 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. обчислювальної математики, 1981 – докт-ру Київ. ун-ту. З 1994 - зав. каф. теоретичної кібернетики. чл.-кор. Академії технол. наук, Росія.

Читати далі >Биць Віктор Вікторович

 • Останні зміни:
11.03.1947

Місце народження: с. Карпівці, Чуднів. р-н, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
1970 закінчив мех.-мат. ф-т, відділення “Математика”, 1974 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування Київ. ун-ту. Працював 1976 – ст. викл. каф. теорії програмування, 1985 – доц. тієї ж каф. 1990-98 – працював на каф. заг. інформатики. Працював заст. декана з наук. роботи.

Читати далі >Бичков Олексій Сергійович

 • Останні зміни:
24.08.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
1989 закінчив ф-т кібернетики, 1992 – асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1999 - доц. каф. теорет. кібернетики.

Читати далі >Бойко Борис Іванович

 • Останні зміни:
11.04.1947

Місце народження: м. Яготин, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
1970 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1974 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування. Доц. (з 1981) каф. теорії та технології програмування.

Читати далі >Бондарчук Юрій Васильович

 • Останні зміни:
22.12.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1979 закінчив ф-т кібернетики, 1984 – асп-ру каф. моделювання складних систем Київ. ун-ту. На ф-ті кібернетики з 1979,  з 1988 – доц. каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень.

Читати далі >Боярчук Олексій Климович

 • Останні зміни:
04.02.1925- 14.07.1999

Місце народження: с. Фесюри, Білоцерківський р-н, Київська обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1956 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У 1959-63 – асист. каф. мат. аналізу і теорії ймовірностей мех.-мат. ф-ту, у 1965–1966 – старш. викл. каф. мат. і мат. фізики радіофізичного ф-ту.  З 1970 по 1994 – доц. каф. обчислювальної математики новоутвореного ф-ту кібернетики. У 1994-99 – старш. наук. співроб. НДЧ.

Читати далі >Братійчук Микола Сергійович

 • Останні зміни:
17.12.1952

Місце народження: с. Верба, Дубнів. р-н, Рівнен.обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: старший науковий співробітник кафедри.
Після закінчення 1969 Київ. школи-інтернату фіз.-мат. профілю вступив на мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, потім до асп-ри в Ін-ті мат. АН України. 2004-05 – старш. наук. співроб. каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики. Проф. Шльонського політехн. ун-ту (Польща), з яким співпрацює з 1995.

Читати далі >Брона Юлія Йосипівна

 • Останні зміни:
12.07.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник лабораторії.
1989 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1996 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування. Працювала в ун-ті 2000-05 на посаді старш. наук. співроб. НДЛ проблем програмування.

Читати далі >Бублик Борис Миколайович

 • Останні зміни:
25.01.1936- 25.12.1999

Місце народження: с. Клюки, Тетіїв. р-н Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1958 закінчив мех.-мат. ф-т, 1961 – асп-ру ф-ту по каф. обчисл. мат. Київ. ун-ту. Працював у Київ. ун-ті доц. каф. мат. і мат. фізики (1966-69), у 1969 заснував каф. моделювання складних систем і завідував нею до 1999. Декан спец. ф-ту перепідготовки спеціалістів у галузі кібернетики (1971-75), декан ф-ту кібернетики (1979-84).

Читати далі >Бублик Володимир Васильович

 • Останні зміни:
08.02.1951

Місце народження: с. Срібне, Радивилів. р-н, Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1973 закінчив ф-т кібернетики Київ.ун-ту, 1978 – асп-ру Ін-ту кібернетики, 1973-82 - у відділі теорії цифрових автоматів Ін-ту кібернетики НАН України ім. В. М. Глушкова. 1982-90 – доц. каф. мат. фізики мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. 1984 – отримав вчен. звання доц. 1994-2000, 2004-06 – доц. каф. інформац. систем ф-ту кібернетики. 2001-03 – зав. каф. інформац. систем.

Читати далі >Буй Дмитро Борисович

 • Останні зміни:
10.08.1958

Місце народження: смт. Любеч, Чернігів. обл. зав. сектору. .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: заступник декана з наукової роботи, старший науковий співробітник, завіач сектору.
1980 закінчив ф-т кібернетики, 1984 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування, 1995 – докт-ру Київ. ун-ту. Працює в ун-ті на посадах зав. НДЛ проблем програмування (з 1996), зав. НДС «Проблем програмування» (з 2008), заст. декана з наук. роботи (з 2001).

Читати далі >Бурківська Валентина Лаврентіївна

 • Останні зміни:
19.05.1945

Місце народження: м. Біла Церква, Київ. обл. .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
1967 закінчила мех.-мат. ф-т, 1971 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту. З 1975 – мол. наук. співроб., з 1979 – старш. наук. співроб. каф. обчисл. мат., з 1992 – зав. лаб. теорії та практики обчисл. експерименту Київ. ун-ту. З 2002 на пенсії.

Читати далі >Васюков Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
21.09.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1974 - закінчив електроенергетичний ф-т КПІ. 1974-81 – інженер, ст. інженер Ін-ту кібернетики АН України. 1981-88 – мол. наук. співроб. НДЧ Київ. ун-ту. 1988-91 – нач. відділу СКБ ММС Ін-ту кібернетики. У Київ. ун-ті з 1991 – асист., а з 1992 – доц. каф. інформаційних систем.

Читати далі >Великоіваненко Іван Максимович

 • Останні зміни:
03.10.1930

Місце народження: с. Коржі Баришів. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1954 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1954 – асист., з 1966 – старш. викл. каф. мат. фізики, з 1967 і до виходу на пенсію в 2001 – доц. каф. обчислювальної математики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Вергунова Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
15.10.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач лабораторії.
1988 закінчила ф-т кібернетики, 1995 – асп. ф-ту кібернетики (каф. моделювання складних систем) Київ. ун-ту, з 1995 – наук. співроб, старш. наук. спів роб. лаб. методики та практики обчисл. експерименту; з 2001 – зав. НДЛ «Методики і практики обчислювального експерименту»; з 2006 – зав. НДЛ «Високопродуктивних систем обробки інформації».

Читати далі >Верес Максим Миколайович

 • Останні зміни:
09.01.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
2000 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту за спец. “Соц. інформатика” з кваліф. спеціаліста з соціальної інформатики. 2003 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. систем. аналізу та теорії прийняття рішень. З 2006 – асист. каф. інформ. систем.

Читати далі >Верченко Андрій Петрович

 • Останні зміни:
27.08.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1999 закінчив ф-т кібернетики, 2002 – асп-ру ф-ту кібернетики по каф. моделювання складних систем Київ. ун-ту. З 2002 − мол. наук. співроб., з 2004 – наук. співроб. каф. моделювання складних систем.

Читати далі >Виноградська Алла Вікторівна

 • Останні зміни:
26.02.1949

Місце народження: с. Озера, тепер Кобеляц. р-н, Полтав. обл. .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
1974 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту. З 1974 навчалась в асп-рі, працювала на посаді інженера лаб. моделювання та оптимізації ф-ту кібернетики. З 1981 працювала у Київ. ун-ті на посаді старш. наук. співроб., наук. кер. та відповід. виконавця госпдоговірних тем. З 1992 – асист. каф. прикладної статистики.

Читати далі >Вознюк Олександр Васильович

 • Останні зміни:
05.03.1937

Місце народження: с. Тараси, Поліс. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1964 закінчив мех.-мат. ф-т, 1968 - асп-ру мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Працював в Ін-ті мат. НАН України. 1968-71 – консультант Президії АН УРСР, 1972 – старш. викл., 1974 – доц. ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 2002 – на пенсії.

Читати далі >Война Олександр Андрійович

 • Останні зміни:
30.06.1954

Місце народження: с. Білозерка, Білозер. р-н, Херсон. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1976 закінчив ф-т кібернетики, у 1979 – асп-ру каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1979 наук. співроб., з 1981 – асист., з 1984 – доц., з 1999 – проф. каф. прикладної статистики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту, з 1999 - проф. ф-ту економіки та управління Кошалінського політехн. ун-ту (Польща).

Читати далі >Волкович Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
16.12.1960- 20.07.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: науковий співробітник.
В 1977 р. закінчив СШ № 2 в м. Києві, у 1982 p. – факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за фахом “прикладна математика”. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію “Метод послідовного аналізу варіантів в задачах математичного програмування спеціальної структури та його застосування”, науковий керівник професор Волошин О.Ф. У 1992–1994 рр. – старший науковий співробітник лабораторії моделювання та оптимiзацiї факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Волкович Віктор Леонідович

 • Останні зміни:
24.06.1939- 07.04.2004

Місце народження: м. Гомель, Білорусь.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
1962 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1966 – канд. дис., 1973 – докт. дис. за спец. тематикою. На ф-ті кібернетики працював за сумісн. (1972-99), зав. каф. теорії автоматизованих систем (зараз каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень) за сумісн. (1988-95).

Читати далі >Волохов Віктор Миколайович

 • Останні зміни:
23.03.1953

Місце народження: с. Василівка, Ново-Азовський р-н, Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 закінчив ф-т кібернетики, 1982 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування Київ. ун-ту. Працював в ун-ті на посадах: мол. наук. співроб. (з 1982), наук. співроб. проблемної НДЛ ІОЦ ун-ту (з 1986), асист. (з 1987); з 1997 доц. каф. теорії програмування.

Читати далі >Волошин Олексій Федорович

 • Останні зміни:
02.05.1951

Місце народження: с. Вороньків, Бориспіл. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1973 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту за фахом «Прикладна математика». З 1973 на ф-ті кібернетики – асист., 1978 – старш. викл., 1983 – доц., 1992 –проф.; заст. декана з наук. роботи (1980-1985). З 2007 р. - на кафедрі моделювання складних систем.

Читати далі >Волощук Сергій Дмитрович

 • Останні зміни:
06.04.1975

Місце народження: м. Луцьк.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
1997 закінчив Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2003 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. моделювання складних систем. На ф-ті кібернетики з 2003: мол. наук. співроб. без ступеня (2003-04), з 2008-2010 рр. – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору “Проблем системного аналізу”. З 2010 р. – доцент кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 215
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи