ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Факультет психології Факультет психології

Ф-т психології Київ. ун-ту є найавторитетнішим центром підготовки проф. психологів в Україні. Традиції психол. освіти тут закладені понад століття тому. З 1898 в Київ. Ун-ті св. Володимира функціонував Психол. семінарій, утворений за ініціативою проф. Г.І. Челпанова та О.М. Гілярова. Була створена та функціонувала одна з перших у світі та Європі і перша на теренах Рос. імперії психол. лаб. З 1967 року в Ун-ті ведеться безперервна підготовка психологів у межах відділення психології. Відтоді тут примножуються традиції класичної акад. освіти у галузі психології, відкриваються перспективи освоєння новітніх сфер психол. науки і практики. Підготовка психологів здійснювалась у рамках відділення психології на філос. ф-ті (з 1967), ф-ті соціології та психології (з 1991). Історія ф-ту тісно пов’язана з іменами його видатних психологів та організаторів науки, такими як: О.М. Раєвський, Л.Й. Марісова, Т.В. Косма, Й.Т. Романюк, М.В. Вовчик-Блакитна, О.М.Ткаченко, В.А. Роменець. У 2007 утворений і функціонує самостійний ф-т психології. Ф-т психології очолює доктор психологічних наук, проф. І.В. Динилюк. У структурі ф-ту 6 каф.: каф. загальної та організаційної психології, каф. психодіагностики та клінічної психології, каф. соціальної психології, каф. психології розвитку, каф. педагогіки, каф. соціальної роботи. Окрім того, функціонують: навч. лаб. заг. психології ім. Г.І.Челпанова, навч.-метод. каб. ім. В.А.Роменця, Центр практ. психології, мультимедійний центр та мультимедійний клас, комп’ютерний клас, тренінгові класи. Ф-т має потужний кадровий потенціал: чл.-кор. АПН України, 20 проф., 41 доц., 17 асист., 20 д-рів наук, 58 канд. наук, 17 метод. працівників. На ф-ті навчається 583 студенти, 92 аспіранти, 7 докт-рантів, 11 здобувачів, в т. ч. іноземні громадяни. Разом зі студентами ф-ту слухають лекції курсанти Військ. ін-ту. Ф-т готує фахівців з психології, соц. роботи 3-х освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр. Здійснюється підготовка магістрів за спец. управління навчальними закладами (два роки денна та заочна форми навчання на основ. базової чи повної вищої освіти). У рамках магіст. підготовки має місце наступний перелік спеціалізацій: 1) за напрямом підготовки Психологія: Психологія особистості; Організаційна психологія; Клінічна психологія; Психологія розвитку; Соціальна психологія 2) за напрямом підготовки Соц. робота: Соц. менеджмент та робота з громадами; Соц. робота з особливими категоріями населення; Соц. робота та професійна кар’єра 3) за напрямом підготовки Управління навчальним закладом: Управління вищим навчальним закладом; Управління загальноосвітнім навчальним закладом; Управління позашкільним закладом. На ф-ті діють спец. вчені ради по захисту докт. і канд. дис. у галузі психології та педагогіки, 2 період. фахові видання, здійснюються підготовка та видання новітніх навч. посіб. та підруч.

Автомонов Петро Павлович

 • Останні зміни:
06.08.1947

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив худ.-пед. ф-т, Київ. держ. худ. ін-т ім. Т.Г. Шевченка за спец. "Художник-педагог" (1969), асп-ру каф. пед. КДПІ (1979). Асист. Київ. технол. ін-ту легкої промисл (1969-1977). У Київ. ун-ті на посадах: асист. (1979-80), старш. викл. (1980-87), доц. каф. педагогіки Київ. ун-ту (з 1987).

Читати далі >Алексєєва Майя Іванівна

 • Останні зміни:
22.06.1929- 28.09.2002

Місце народження: с. Карамишево, Карамишевського району, Ленінградської області.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філос. ф-т, Київ. ун-ту (1952). Асист., старш. викл. каф. психології і педагогіки Донец. пед. ін-ту (1952-57). Наук. співроб. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (1957-74). З 1974 – доц. каф. соц. і пед. психології, у 1976 – заст. декана філос. ф-ту по спец. «Психологія». 1977-78 - наук. кер. госпдоговірної теми “Дослідження динаміки працездатності дорослих людей при тривалому впливі побутових шумів”.

Читати далі >Алексюк Анатолій Миколайович

 • Останні зміни:
14.06.1932

Місце народження: с. Олізарка Баранівського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту за спец. “Філософія і історія” (1957), асп-ру каф. заг. педагогіки філософ. ф-ту (1962). У 1963 - канд. дис. під кер.засл. діяча науки УРСР, проф., чл.-кор. АПН УРСР С.Х.Чавдарова. За призначенням працював учителем семирічної школи села Осички Потіїв. р-н Житомир. обл., вчителем історії і завучем СШ с. Цибулів Монастирищен. р-ну Черкас. обл.

Читати далі >Ананьїн Степан Андрійович

 • Останні зміни:
28.10.1873- 01.01.1942

Місце народження: м. Зміїв, Харківська область.
Наукове звання: професор.
Закінчив юрид. ф-т Харків. ун-ту (1897). Працював на каф. кримін. Права та на іст.-філол. ф-ті Київ. ун-ту (1905), на каф. філософії для приготування до проф. звання. Викл. у Київ. у-ті курси філос. пропедевтики, дитячої і пед. психології, історію педагогіки. У 1915-1925 працював у Київ. ун-ті. Очолював ф-т проф. освіти Київ. ІНО, каф. педагогіки, був деканом пед. ф-ту Київ. консерваторії, викл. у Київ. Фребелівському, Комерційному, Агрономічному Ін-тах та на Київ. Вищих жіночих курсах, а також, за сумісн.- дир. труд. школи № 33 та Тимчасових пед. курсів, зав. відділом Київ. обл. педаг. станції, Президентом Київ. Педологічного Ін-ту.

Читати далі >Антонов Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
08.08.1932

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту (1967); асп-ру (1969). У Київ. ун-ті на посадах: асист. каф. психології (1970-1971), старш. викл. каф. заг. та інж. психології (1971-1975), доц. каф. заг. та інж. психології (1975-1980).

Читати далі >Ануфрієва Наталія Михайлівна

 • Останні зміни:
06.12.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філос.ф-т Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка (1977). На постійній роботі на каф. соціальної психології (до 1995 – соц. та пед. психології) Київ. ун-ту: асист. (1980), доц.(1985). Канд. дис. “Формування колективістських стосунків студентів у вузі” (1985). Осн. напрями наук. діяльності: розробка соц.-психол. проблем міжособистісних стосунків, психології спілкування та конфлікту. Розробила 5 нормат. курсів, серед яких: “Соц. психологія”, “Основи заг. та соціальної психології”, «Основи психології та педагогіки» та 3 спец. курси.

Читати далі >Баєв Борис Федорович

 • Останні зміни:
14.08.1923- 05.09.1979

Місце народження: с. Аполонівка, Сахновщинський район, Харківська область.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив філол. ф-т Київ. ун-ту (1950), асп-ру НДІ психології (1954). У Київ. ун-ті на посадах: зав. каф. заг. та інж. психології (1972-79).

Читати далі >Бондар Андрій Данилович

 • Останні зміни:
07.09.1913

Місце народження: с. Степанівка, Черкаська область.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив фіз.-мат. ф-т Кременчуц. пед. ін-ту (1935), асп-ру АПН РРФСР м. Москви (1951-54), учитель матем. СШ с. Козельщина Полтав. обл. (1935-36), дир. школи с. Бирлівка Полтав. обл. (1936-38). Завуч сш м. Жмеринка Вінниц. обл. (1938). Дир. сш м. Мукачева Закарпат. обл. (1947-51).

Читати далі >Булатевич Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
15.07.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Закінчила ф-т соціології та психології (2001), асп-ру Київ. ун-ту (2004). Працювала у Київ. ун-ті на посадах: асист. каф. соц. та пед. психології (2004), асист. каф. психології розвитку (з 2009). Канд. дис. «Синдром емоційного вигоряння вчителя» (2005)

Читати далі >Бурлачук Леонід Фокович

 • Останні зміни:
01.01.1947

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту (1970). Канд. дис. (1976), докт. дис. «Психодіагностика особистості: понятійний апарат і методи дослідження» (1990). З 1970 працює в Київ. ун-ті: асист., доц. проф. З 1992 — зав. каф. психодіагностики та мед. психології (з 2008 — каф. психодіагностики та клінічної психології).

Читати далі >Вакуленко Олександр Леонідович

 • Останні зміни:
08.01.1975

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Остання займана посада: Заступник декана з виховної роботи.
Закінчив ф-т соціології та психології Київ. ун-ту (2005). Канд. дис. «Структурно-динамічні характеристики етнонаціональних ідентитетів української молоді» (2012). З 2011 асист. каф. загальної психології. 2012-2016 – заступник декана ф-ту. психології з виховної роботи. З 2012 – чл. Вчен. Ради ф-ту психології.

Читати далі >Васьківська Світлана Василівна

 • Останні зміни:
01.10.1957

Місце народження: с. Немирівка Коростенського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філософ. ф-т Київ. ун-ту (1983). Працювала викл. психол. дисциплін у Луцьк. пед. ін-ті та Київ. міжрегіон. ін-ті удоскон. вчителів. З 2000 - доц. каф. психодіагностики та мед. психології (з 2008 – каф. психодіагностики та клінічної психології) Київ. ун-ту. Канд. дис. «Психол. умови формування професіонального самопізнання майбутнього учителя» (1987).

Читати далі >Васютинський Вадим Олександрович

 • Останні зміни:
21.01.1955

Місце народження: с. Серебрія, Могилів-Подільський район, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту, 1992 – асп-ру Ін-ту психології АПН України; 2001 – докт-ру Ін-ту соц. та політ. психології АПН України. 1977-80 – психолог Львів. обл. психіатричної лікарні. 1981-85 – асист. каф. педагогіки та психології ЛДУ. 1986-89 – психолог служби сім’ї Львів. міської фірми обрядових послуг. 1993-94 – старш. наук. співроб. Ін-ту психології АПН України. 1994-98 – зав. лаб. психології мас та організацій, 2001-06 – пров. наук. співроб., 2007-08 – зав. лаб. психології мас і спільнот Ін-ту соц. та політ. психології АПН України. З 2008 – проф., в. о. зав. каф. соц. психології та психології розвитку, з 2009 – в. о. зав. каф. соц. психології Київ. ун-ту. (1977).

Читати далі >Ващенко Ірина Володимирівна

 • Останні зміни:
12.02.1962

Місце народження: м. Харків .
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: Заступник декана з наукової роботи.
Закінчила фіз.-мат. ф-т Харків. держ. пед. ін.-ту ім. Г. С. Сковороди (1983). 1988-1995 — Харків. держ. пед. ін.-т ім. Г.С. Сковороди (нині Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди): ст. лаб., ст. методист, викл. каф. елемент. мат-ки та методики мат-ки; 1994 – захист канд. дис. «Розвиток логічної пам'яті підлітків методами активного групового навчання»; 2003 – захист д-р дис. «Конфлікти у діяльності працівників органів внутрішніх справ і шляхи їх подолання (соціально-психологічний аспект)»; З 2009 по тепер. час — КНУ імені Тараса Шевченка, проф., заст. декана з наук. роб. ф-ту психології.

Читати далі >Власова Олена Іванівна

 • Останні зміни:
09.11.1961

Місце народження: м. Алчевськ, Луганської області.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філос. ф-т (1985), асп-ру Київ. ун-ту (1989). У Київ. ун-ті на посадах: мол. наук. співроб. (1989-90), наук. співроб. (1991-93) лаб. проблем ВШ; асист. каф. соц. та пед.психології (1993), доц. (1998), проф. ( з 2007), в.о. зав. каф. соц. психології – 2007-08 н.р. з 2009 – проф. каф. психології розвитку Київ. ун-ту. Канд. дис. ”Психологічні механізми соціальної активності підлітків (1989), докт. дис. ”Психологічна структура та чинники розвитку соціальних здібностей” (2006).

Читати далі >Вовк Марія Валеріївна

 • Останні зміни:
12.03.1983

Місце народження: м. Сабір.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Закінчила соціал.-гуманіт. ф-тю Дрогобицького ДПУ держ. пед. ун-т. ім. І.Я. Франка (2004); асп-ру нац. пед. ун-т. ім. М.П. Драгоманова (2009). У нац. пед. ун-т. ім. М.П. Драгоманова на посаді викл. каф. практич.псих. та психотер. ін.-т соціології, псих. та управління (2007-2012). Асист.(2012) каф. заг. псих. КНУ імені Тараса Шевченка. 2011 - захист канд. дис. «Психологічні наслідки переживань фрустраційних ситуацій в юнацькому віці».

Читати далі >Вовчик-Блакитна Майя Василівна

 • Останні зміни:
14.07.1923- 24.06.2015

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доцент.
Наукове звання: кандидат психологічних наук.
Закінчила з відзнакою відділ. логіки та психології філол. ф-ту Київ. ун-ту (1950), асп-ру НДІ психології (1951-53). До 1960 - старш. наук. співроб. НДІ психології. Канд. дис. “Особливості числової абстракції у дітей на ранніх етапах її розвитку” (1954). Викл. , доц. каф. психології (1960-88) Київ. ун-ту.

Читати далі >Головко Борис Андрійович

 • Останні зміни:
20.10.1946

Місце народження: м. Клінци, Брянcька область.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
В 1972 закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту, у 1975 – асп-ру Ін-ту філософії АН УРСР. у 1991 – докт-ру Ін-ту філософії АН СРСР. З 2001 – проф. каф. історії та теорії соціології ф-ту соціології та психології, з 2007 – проф. каф. теорії та історії соціології ф-т у соціології, з 2009 – проф. каф. педагогіки ф-ту психології, в.о. заст. декана з наук. роботи. В 1981 – канд. дис. «Критичний аналіз еволюції філос. поглядів О.Ф. Больнова. (Від герменевтики до екзистенційної антропології)».

Читати далі >Головко Наталія Іванівна

 • Останні зміни:
15.03.1961

Місце народження: смт. Згурівка, Яготинського району, Київської обл..
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент .
В 1983 р закінчила Київський Державний пед. ін.-т імені М. Горького фіз.-мат. ф-т. З 1991 р. по 2002 р. працювала в Інст. Пед.. АПН України в лаб. дидактики. В 1997 р. захистила канд. дис. за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». З 2002 р. по 2007 р. працювала в Міжрегіональній Академії управління персоналом спочатку на посаді зав. бюро навч. документації та обліку пед. навантаження, пізніше - деканом Інституту права, в. о. заступника директора Інституту права; заступ. зав. кафедри історії та теорії держави і права, проф. каф. історії та теорії держави і права, професор МКА. З 2008р. по 2012р. працювала в Нац. пед. унів. ім. М. П. Драгоманова на посаді доц. кафедри теорії та технології соц. роботи Інституту соціальної роботи та управління. З 2012 р. працює на посаді доц. каф. педагогіки Київського нац. Університету імені  Тараса Шевченка.

Читати далі >Голубєва Марія Олександрівна

 • Останні зміни:
03.02.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила філос. ф-т відділ. філос. (1978), асп-ру каф. педагогіки Київ. ун-ту (1983). Викл. в ун-ті марксизму-ленінізму Київ. міськкому КП України (1979-83).У Київ. ун-ті на посадах: асист. каф. пед. вищ. і серед. шк. (1983-91).

Читати далі >Гончарук Петро Антонович

 • Останні зміни:
31.12.1940

Місце народження: c. Козятин.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту (1968), асп-ру (1974). У Київ. ун-ті на посадах: асист. каф. заг та інж. психології (1974-1979), старш. викл. (1979 – 1982), доц. каф. заг. та інж. психології (1982-2002). Отримав звання доц. (1985).

Читати далі >Грабська Ірина Адамівна

 • Останні зміни:
08.08.1961

Місце народження: м. Бердичів Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філос. ф-т (1983), аспірантуру на каф. соц. та пед. психології Київ. ун-т (1987), сертифікований курс Європ. ін-ту психодрами; представник України в Європ. Ін-ті психодрами.

Читати далі >Данилюк Іван Васильович

 • Останні зміни:
06.07.1969

Місце народження: с. Княже, Снятинський район, Івано-Франківська область.
Науковий ступінь: доктор психологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан факультету психології.
Закінчив ф-т. соціології та психології Київ. ун-ту (1993). Канд. дис. «Історія психології в Україні: західні регіони (кінець ХIХ початок ХХ століття). Проблеми періодизації та основні напрямки» (1998), док. дис. «Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір» (2010). У Київ. ун-ті: з 1999 асистент, з 2000-06 заступник декана з виховної роботи, з 2002 доцент, з 2005-06 виконуючий обов’язки завідувача каф. соціальної психології, з 2006-07 заступник декана з навчальної роботи ф-т. соціології та психології, з 2008-11 доцент кафедри соціальної психології, з 2011 завідувач кафедри загальної психології, з 2012 декан ф-т. психології, з 2013 – професор кафедри загальної психології.

Читати далі >Дем’яненко Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
20.05.1963

Місце народження: с. Кротенки Полтавського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила Харків. держ. ун-т ім. О.М. Горького (1986). Асист., старш. викл., доц. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка (1986-93), зав. лаб. пед. і психол. ВШ в Ін-ті пед. і психол. проф. освіти АПН України та зав. відділ. пед. і психол. вищ. освіти Ін-ту вищ. освіти АПН України (1994–2000). У Київ. ун-ті на посадах: проф. каф. соц. роботи та педагогіки (2000-03), зав. каф. педагогіки Київ. ун-ту (2003).

Читати далі >Дзюб Григорій Костянтинович

 • Останні зміни:
17.04.1954

Місце народження: с. Олишівка Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив ф-т лікарської справи КМІ (1978). В Київ. ун-ті з 1998 – доц., проф. каф психодіагностики та клінічної психології. Одночасно працював заст. дир.а з наук. роботи Українського НДІ заг. та судової психіатрії, зав. каф. психіатрії та мед. психології Київ. мед. ун-ту.

Читати далі >Дишловий Павло Сазонович

 • Останні зміни:
01.09.1924- 13.06.1998

Місце народження: смт. Юрківка, Звенигородського району Черкаської області .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив іст. ф-т КДПІ. Канд. дис. “Боротьба українського народу проти пограбування і експлуатації України німецько-фашистськими загарбниками (1941-1944 рр.)” (1974). Викл. каф. іст. Полт. пед. ін-ту.(1963-68), наук. ред., старш. наук. ред. “Історії міст і сіл УРСР” (1968-71), нач. наук-видав. відділу Гол. архів. упр. при РМ УРСР (1971-74), інсп. відділу у-тів Мінвузу УРСР (1974). 1969-74 – викл. іст. СРСР КДПІ.

Читати далі >Діденко Сергій Васильович

 • Останні зміни:
21.10.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат медичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Ужгородський ун-т (мед. ф-т) (1975). У Київ. ун-ті з 1993 на посаді доц. каф. психодіагностики та медичної психології. Канд. дис. «Отдаленные результаты хирургического лечения митральных рекомиссуротомий» (1988).

Читати далі >Емішянц Ольга Борисівна

 • Останні зміни:
14.09.1968

Місце народження: с. Золотарівка .
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент .
Закінчила Шахтарське пед. училище (1987), 1999 - закінчила Донецький ін-т. соціальної освіти, ф-т психології. 2006 – канд. дис. «Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик навчальної діяльності студентів» за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. У Київ. ун-ті на посадах: провідний спеціаліст-психолог, що проводить науково-технічні розробки для виконання робіт по темі № БФ13 – 02/1 фак-ту соціології та психології Київ. нац. уні-ту імені Тараса Шевченка (2002) , ас. каф. загальної та інженерної психології (2002-2008 ). З 2008 ас. каф. загальної та організаційної психології. З 2010 ас. каф. загальної психології. З 2012 доц. каф. загальної психології.

Читати далі >Жиленко Микола Володимирович

 • Останні зміни:
18.06.1955

Місце народження: Дрезден.
Науковий ступінь: Кандидат педогогічних наук.
Наукове звання: Доцент.
У 1976 році закінчив з відзнакою Донецьке вище військове училище (факультет зв’язку), у 1988 році пед. фак.-т військової академії (м. Москва) за спеціальністю військово-педагогічна, суспільні науки з присвоєнням кваліфікації офіцера з вищою військовою освітою, викладача військової педагогіки і психології.

Читати далі >Жорнова Олена Іллівна

 • Останні зміни:
30.03.1962

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінч. Київ. держ. ін-т культури ім. О.Є. Корнійчука (ф-т культ.-освітньої роботи). Працювала у Запоріз. педучилищі, 1999-2008 – старш. викл. Запоріз. обл. ін-ту вдоск. вчителів, зав. каф. теорії та метод. соціокульт. роботи Запоріз. держ. ун-ту, доц. каф. політол. та права Запоріз. нац. техн. ун-ту. У Київ. ун-ті на посадах: проф. каф. педагогіки(2008).

Читати далі >Завязкіна Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
01.01.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 р. з відзн. закінч. ф-т соціол. та психол. Київського націон. ун-ту ім. Т. Шевченка, спец. «Психологія». Має публ. щодо особливостей праці психолога з психічно хворими. Прийм. участь у багат. конф. на Україні та за кордоном. Спеціаліст вищ. катег., судов.експ.-психолог. 2000-2010 р. – Генер.секретар громад. орг.-ції «Українська протиепілептична Ліга». З 2001 року по тепер. час секретар вид. «Вісник епілептології». Має подяку Київського міського Голови.

Читати далі >Заслуженюк Володимир Степанович

 • Останні зміни:
21.05.1936

Місце народження: с. Дранне, Тульчинського району, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив іст. ф-т (1959), асп-ру (1970) Київ. ун-ту.Працював учителем історії, вихователем, заст. дир. в школах м. Києва. У Київ. ун-ті на посадах: асист., викл., доц. (1970-84), зав. каф. (1990), проф. каф. пед. вищ. та сер. школи філос. ф-ту. (1989), проф. каф. пед. ф-ту. соціол. та психол.(1993-2001).

Читати далі >Захарченко Віра Григорівна

 • Останні зміни:
08.08.1958

Місце народження: м. Кіров, Калужської області, Росія.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. держ. пед. ін.-т ім. О.М. Горького, пед. ф-т (1981), асп.-ру УНДІП (1995), канд. пед. н. (1997р.), доц. (2005), У Київ. ун-ті на посадах: наук. співроб. науково-дослідної частини Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка; (1996) ін-ту українознавства; з 2011р. – доц. каф. психології розвитку Київ. ун-ту. Канд. дис. ”Формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри» (1997).

Читати далі >Казміренко В’ячеслав Петрович

 • Останні зміни:
09.02.1946

Місце народження: м. Балашов, Саратовської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор псигологічних наук.
Наукове звання: професор.
1974 закінчив відділення психології філос. ф-ту Київ. ун-ту, 1983 – канд. дис. «Успішність навчаної групи операторів спільної діяльності» (Ленінград), 1994 – докт. дис. «Соціально-психол. механізми регулювання діяльності організацій». У 1974-2001 працював у Київ. ун-ті на посадах асист. (до 1983), доц. а (до 1993), проф., зав. каф. (до 2001). З 2001 працює зав. лаб. фундамент. та прикладних проблем спілкування Ін-ту соц. та політ.

Читати далі >Калениченко Аїда Георгіївна

 • Останні зміни:
25.09.1954

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. держ. консерваторію ім. П.І. Чайковського (1978). Працювала у симфонічному оркестрі Держ. комітету РМ УРСР з телебачення та радіомовлення (1977-81), вчителем музики СШ (1982-83). Асп., доц. каф. педагогіки КПДІ (1983-86). У Київ. ун-ті на посадах: доц. каф. педагогіки вищ. і серед. школи, соц. роботи та педагогіки (1996-2001).

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 96
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи