ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

Після закінчення Другої світової війни Радянський Союз, у складі якого тоді перебувала Україна, довгий час знаходився в стані “холодної війни” зі своїми колишніми союзниками по антигітлерівській коаліції. Це вимагало підтримки і розвитку озброєнь на достатньому рівні, забезпечити який могли лише висококваліфіковані кадри, включаючи фахівців у галузі радіоелектроніки. Для підготовки таких фахівців у СРСР було створено 4 радіофізичних факультети, які вже 1953 р. зробили перші випуски кваліфікованих інженерів-дослідників (так називали деякий час радіофізиків). Один з таких факультетів було створено в Київ. ун-ті. Юридично організація ф-ту розпочалась на початку 1952 відповідними урядовими постановами, а його фактичне створення започатковано наказами ректора в лютому 1952. Базою нового ф-ту став фізичний факультет, який в той час очолював доц. О.З.Жмудський, і з введенням посади заст. декана – ним було призначено старш. виклад. І.А.Дерюгіна, який безпосередньо й відповідав за організацію радіофізичного факультету. Навч. процес на новому ф-ті було організовано на базі каф. електрофізики (пізніше – фізичної електроніки), якою на той час керував чл.-кор. АН УРСР, проф. Н.Д.Моргуліс. На першому етапі формування ф-ту досить непростою була організація наук. і навч. лабораторій. Наказом ректора від 1 липня 1952 на базі каф. електрофізики було створено 6 лабораторій радіофізичного ф-ту, які стали основою для проведення навч. і наук. роботи і створених на ф-ті кафедр: електроніки (зав.- проф. Н.Д.Моргуліс), радіофізики (зав. – старш. виклад. І.А.Дерюгін), напівпровідників (зав. - проф. В.Є.Лашкарьов), електрофізики (зав. – доц. Ю.І.Карханін). Для проведення організаційної, наук. та навч. роботи, прийняття до захисту дипломних робіт наказом ректора від 9 серпня 1952 було створено закриту Вчену раду. Таким чином, протягом 1952-53 навч. року ф-т було фактично організовано, і наступний рік він розпочав самостійно. Заступника декана фізичного факультету І.А. Дерюгіна було призначено виконуючим обов'язки декана радіофізичного факультету. Завершувався нелегкий організаційний період. Третій навчальний рік вже розпочався під кер. нового декана Ю.І.Карханіна, який керував ф-том у 1954-63. Наступними деканами були: І.І.Конділенко – 1963-72, М.Г. Находкін– 1972-90, О.В. Третяк– 1990-92, Г.А. Мелков– 1992-2002, В.І.Григорук - 2002-07. З 2007 ф-т очолює І.О. Анісімов. В 50-х роках існувала велика кількість підприємств, які випускали радіоелектронну апаратуру, і науково-дослідних інститутів фізичного напрямку, що знаходились у Києві і його околицях. У цих організаціях працювало багато молоді, яка мала середню освіту, а з іншого боку відчувався гострий дефіцит інженерних та дослідницьких кадрів радіофізичного профілю. Це обумовило необхідність створення вечірнього відділення на ф-ті, яке існувало у 1956-95. Приблизно цю ж функцію виконував спеціальній факультет з перепідготовці інженерів та інших фахівців з новітніх напрямків науки і техніки, якій працював при ф-ті у 1979-95. З березня 2014 р. підрозділ перейменовано на Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем. Зараз на факультеті існує 7 кафедр: 2 з них – електрофізики і математики та теоретичної радіофізики - забезпечують навчання студентів мол. курсів, а кафедри фізичної електроніки, квантової радіофізики, медичної радіофізики, кріогенної та мікроелектроніки, комп’ютерної інженерії ведуть викладання на відповідних спеціалізаціях. Наук. дослідження вчених ф-ту концентруються навколо таких наук. напрямків, як: радіофізика; фізична, мікро-, нано- і квантова електроніка; фізика низькотемпературної плазми; напівпровідникова електроніка та структури на основі напівпровідників; мед. радіофізика. Останні роки дослідження ведуться згідно з комплекс. програмами: "Новітні та ресурсозберігаючі технології" (кер. – акад. НАН України, проф. М.Г.Находкін), "Інформатизація суспільства" (кер. – акад. АПН України, проф. О.В.Третяк), "Матеріали і речовини" (кер. – акад. НАН України, проф. В.В.Скопенко) та "Здоров'я людини" (кер. – проф. Л.І.Остапченко). Колектив ф-ту є співвиконавцем програми МОН України “Дослідження адсорбційних, каталітичних та корозійних явищ на поверхні твердих тіл з метою розвитку наукових основ ресурсозберігаючих технологій”, наук. кер. – акад. НАН України, проф М.Г.Находкін. З 1994 ця тематика включена у спільну Російсько-Українську програму “Наноелектроніка”, науковий керівник від України – акад. М.Г.Находкін, а з російськрої сторони – Лауреат Нобелевської Премії, акад. Ж.І.Алфьоров. Високий рівень наук. досліджень сприяв створенню на ф-ті трьох ПНДЛ за постановами Держ. комітету з науки і техніки СРСР та РМ УРСР: фізичної електроніки (1964), фізики та техніки напівпровідників (1965), квантової радіофізики (1969). Такої кількості ПНДЛ не було на жодному ф-ті ун-ту. Пізніше структури ф-ту було розширено і наказом ректора 1992 створено ряд нових наук. лабораторій: електронної спектроскопії, оптичної квантової електроніки, оптичної і мікрохвильової обробки інформації і теорії середовищ, автоматизації наукових досліджень. Осн. досягненнями будь-якого ф-ту ун-ту є успіхи його випускників. Є чим пишатися і радіофізичному ф-ту. Серед випускників радіофізичного ф-ту є академіки і чл.-кор. НАН України, АПН України, інших Академій, багато д-рів і кандидатів фіз.-мат. наук, лауреатів Держ. премії в галузі науки і техніки, чимало випускників займало і продовжує займати високі посади на підприємствах, пов’язаних з електронікою. Разом з тим, значна кількість випускників ф-ту в різний час обралася депутатами Верховної Ради та місцевих рад, призначалася міністрами та їх заступниками, була організаторами та керівниками відомих приватних підприємств різного профілю. За понад 55 років існування радіофізичного ф-ту понад 6 тис. фахівців отримали дипломи про вищу освіту. Нині на ф-ті працює 85 викладачів, у тому числі 5 академіків НАН України, 27 професорів, 42 доценти, 19 лауреатів Державних премій України та СРСР. За роки існування факультету його викладачі та співробітники захистили понад 300 канд. та 60 докт. дисертацій, опублікували більше 7000 статей, 70 монографій, 110 навч. посібників та підручників, отримали майже 500 автор. свідоцтв на винаходи. Наукові досягнення 23 учених факультету відзначені Держ. преміями України та СРСР в галузі науки і техніки: В.Г. Бар’яхтар (тричі), О.М.Воскобойніков, Я.Г.Гай, Д.О.Городецький, В.І.Григорук, В.В. Данилов (СРСР), І.А. Дерюгін (СРСР), В.М. Добровольський (двічі), П.А.Коротков, М.Г.Кувшинський (двічі), О.Ф.Калайда, В.Г.Литовченко, М.І. Ляшенко (СРСР), П.В.Мельник, М.Г. Находкін (двічі), А.Г. Наумовець (СРСР та України), В.П.Немцев, Г.П.Пека, С.П.Павлюк, В.І.Стріха, О.В.Третяк, Г.А.Холодар, Д.І. Шека. Лауреатами Премії РМ СРСР стали В.К. Малютенко та С.Д.Погорілий, іменних Премій НАН України – І.О.Анісімов, В.Г.Бар'яхтар (тричі), Є.Д.Білоколос, В.М.Добровольський, Б.О.Іванов, Ю.В.Коблянський, Г.А.Мелков, П.В.Мельник, М.Г.Находкін, В.Г.Литовченко, В.Л. Стрижевський, Д.Д.Шека, звання „Заслужений діяч науки і техніки” отримали І.О. Анісімов, В.Г.Бар'яхтар, Є.Д.Білоколос, В.С.Лисенко, В.Г.Литовченко, Г.А.Мелков, М.Г.Находкін, А.Г.Наумовець, Е.А. Сальков, О.В.Третяк.Великим є список випускників факультету, які отримали Державну премію СРСР, УРСР, України в галузі науки і техніки за роботи, виконані в інших організаціях: О.А.Бугай, В.С.Гвоздецький, С.О.Добролеж, В.Г.Калмановський, В.Й.Кравченко, Ю.П.Корчевой, П.О.Кот, В.В.Лісітченко, В.Г.Литовченко, Л.В.Ляшенко, В.К.Малютенко, В.М.Ораєвський, Л.А.Петров, А.М.Погорілий, С.П.Ракітін, Л.І.Романюк, О.В.Снітко, А.К.Смовж, М.С.Соскін, Ю.В.Тхорик, Д.Г.Топчій, Г.Є.Чайка, О.Б.Шевчук, М.К.Шейкман. Дійсними членами НАН України обрано випускників, викладачів та співробітників ф-ту В.Г.Бар'яхтара, Бродина М.С. (Лауреат Ленінської Премії), О.С.Давидова, А.Г.Загороднього, П.Г.Костюка, Ю.П.Корчевого, В.Є.Лашкарьова, М.П Лисицю., І.С.Магуру, А.Г.Наумовця, М.Г.Находкіна, О.Г.Ситенка, О.В.Ситька, А.О.Яковкіна, член-кореспонтентами цієї Академії – Б.М. Бублика, Д.М.Говоруна, І.І.Конділенка, М.О.Кривоглаза, В.С.Лисенка, В.Г.Литовченка, Н.Д.Моргуліса, О.К.Назаренка, Б.О.Нестеренка, С.Г.Одулова, А.М.Погорілого, Ю.Г.Птушинського, С.М.Рябченка, В.Ф Сагача., І.О.Солошенка, М.С.Соскіна, М.К.Шейнкмана, Шпака М.Т. Дійсним членом АПН України є О.В.Третяк. Звання „Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка” удостоєні Д.О.Городецький, М.Г.Находкін, С.М.Левитський, О.В.Третяк, а Лауреатами премії імені Тараса Шевченка нашого ун-ту стали В.І.Григорук, В.В.Данилов, І.В.Зависляк, С.С.Кільчицька, П.А.Коротков, С.А.Кривошея, Г.А.Мелков, Ю.С.Мусатенко, О.Ю.Нечипорук, С.М.Савенков. На ф-ті працює спец. Рада із захисту докт. і канд. дисертацій за спец. “Радіофізика”, “Фізика напівпровідників і діелектриків”, “Фізика плазми”. Радіофізичний ф-т є організатором щорічних Міжн. наук. конференцій мол. вчених з прикладної фізики (з 2000) та з електроніки і прикладної фізики (з 2005), регулярно бере участь в організації інших міжн. наук. заходів.У 2000 на радіофізичному факультеті вперше було проведено фахові інтелектуальні змагання, які первісно отримали назву турніру мол. радіофізиків (за зразком відомих турнірів юних фізиків для школярів). Досвід проведення таких турнірів став основою для організації Всеукр. студентських турнірів фізиків, які відбуваються з 2003 відповідно до наказів МОН України і фактично набули статусу міжнародних. Значною подією в житті колективу є Днi факультету, які святкуються двічі на рік, і історія яких сягає понад три десятиріччя. 7 травня проводиться День Радіофізика, а в першу п'ятницю грудня – День Зимового Протистояння. Дні Радіофізика висвітлюються в пресі, на радіо та телебаченні, а також широко підтримуються спонсорами з числа колишніх випускників ф-ту. 2003 на ф-ті створено Благодійний фонд “Радіофізик” (Голова Правління, Президент фонду - О.Ю.Нечипорук, Голова Наглядової Ради фонду - В.І.Григорук). Мета діяльності Фонду – реалізація благодійних програм, проектів та окремих акцій, спрямованих на підтримку ініціатив викладачів, співробітників, студентів та випускників радіофізичного ф-ту.

Анісімов Ігор Олексійович

 • Останні зміни:
30.06.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан, завідуючий кафедрою.
У 1980 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1980-1988 – асист. каф. радіоелектроніки; 1989-1998 – доц. каф. радіоелектроніки, каф. напівпровідникової електроніки; 1998-1999 – д-рант радіофізичного факультету; 2000-2001 – доц. каф напівпровідникової електроніки; 2001-2002 – проф. каф. напівпровідникової електроніки; 2002-2007 – зав. каф. фізичної електроніки; з 2007 – декан радіофізичного факультету.

Читати далі >Бiлоколос Євген Дмитрович

 • Останні зміни:
06.11.1939

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закiнчив 1962 Московськ. iнженерно-фiзичний iнститут.

Читати далі >Бабіч Іда Львівна

 • Останні зміни:
29.09.1928

Місце народження: м. Бердичів, Вінницьк., тепер Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: провідний інженер.
1951 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. Працювала на фізичному факультеті Київ. ун-ту старш. лаб-том., 1951-1954 інж. каф. оптики. Згодом працювала на радіофізичному факультеті 1954-1987 асист., старш. виклад. каф. електрофізики, з 1987– пров. інж. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Бабко Валерій Анатолійович

 • Останні зміни:
11.10.1926- 01.01.1997

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив Київ. у-нт (1956). Упродовж 1956-1960 працював асист., в 1960-1970 – старш. викл. З 1970 перебував на посадах мол., а згодом – старш. наук. співроб. каф. радіофізики.

Читати далі >Байраченко Іван Володимирович

 • Останні зміни:
14.11.1926- 01.01.2005

Місце народження: с. Шимкове Ананіївський р-н, Одеська обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту (1953). З 1954 - асист., 1956 – старш. викл. каф. радіофізики (нині – каф. квантової радіофізики). У 1962 перейшов працювати на каф. загальної радіотехніки, організовану на базі каф. радіофізики, ставши одним з її пров. викл.

Читати далі >Барабанов Олександр Валерійович

 • Останні зміни:
09.02.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1993 закінчив ф-т проблем фізики та енергетики Моск. фіз.-тех. ін-ту. З 1993 працює у Київ. ун-ті на посаді інж., 1996 – асист.

Читати далі >Баранчук Микола Степанович

 • Останні зміни:
19.05.1935

Місце народження: с. Старопорицьк, Іваничівський р-н, Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1959 закінчив Київ. ун-т . У 1959-2002 працював на каф. фізичної електроніки радіофізичного факультету на посадах: зав. навч. лаб., старш. інж., старш. наук. співроб., асист., старш. викл., доц., старш. наук. співроб.

Читати далі >Бардамид Олександра Федорівна

 • Останні зміни:
12.12.1945

Місце народження: м. Тбілісі, Грузія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1970 закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працює в Київ. ун-ті з 1970 спочатку на каф. фізичної електроніки, з 1989 на каф. кріогенної та мікроелектроніки на посадах старш. інж., мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб.

Читати далі >Барчук Оксана Іллівна

 • Останні зміни:
26.02.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: завідуючий лабораторією.
1981 закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1987 асп-ру за спец.“Радіофізика, включаючи квантову радіофізику”. Працює в ун-ті з 1981: інж. НДЛ оптичної обробки інформації радіофізичного ф-ту на каф. кріогенної та мікроелектроніки, інж. 2 кат., мол. наук. співроб., наук. співроб., з 2007– зав. лаб. оптичної та мікрохвильової обробки інформації.

Читати далі >Бар’яхтар Віктор Григорович

 • Останні зміни:
09.08.1930

Місце народження: Маріуполь.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою (1986 — 1996).
1953 закінчив Харків. ун-т. У 1954 — 1973 — наук. співроб., зав. лаб. Харків. фіз.–техн. ін-ту АН УРСР.

Читати далі >Баужа Олександр Стасісович

 • Останні зміни:
08.01.1976

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.
1999 закінчив радіофізичний факультет Київ ун-ту. З того ж року працює на посаді асист. каф. напівпровідникової електроніки Київ. ун-ту.

Читати далі >Бедюх Олександр Радійович

 • Останні зміни:
25.08.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1979 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював на посадах інж. 1981-1984, зав. навч. лаб. 1984-1986, мол. наук. співроб. 1986-1990, наук. співроб. 1990-1991 каф. квантової радіофізики У 1991 обраний на посаду старш. наук. співроб. каф. квантової радіофізики.

Читати далі >Безручко Володимир Матвійович

 • Останні зміни:
13.04.1937

Місце народження: Приморський край, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1959 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1961 асп-ру ун-ту. Працював на посадах асист. 1961-1977, старш. виклад. 1977-1985, доц. каф. електрофізики 1985-2003. З 2003 - на пенсії. 1973 захистив канд. дис. „Анізотропія колоїдальних центрів в лужно-галоїдних кристалах”.

Читати далі >Бех Ігор Іванович

 • Останні зміни:
02.10.1973

Місце народження: м. Надвірна, Івано-Франків. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1995 закінчив радіофізичний факультет, 2000 - асп-ру ун-ту. В Київ. ун-ті: 1995-1997 - стажист-дослідник ПНДЛ фізичної електроніки, 2002-2008 - асист., з 2008 – доц. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Бойко Борис Андрійович

 • Останні зміни:
19.02.1931

Місце народження: м. Сміла, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший викладач.
Закінчив 1953 фізичний факультет Київ. ун-ту, з цього ж року працює на радіофізичному факультеті ун-ту. Обіймає посади – зав. лаб., виклад., з 1965 - старш. виклад. У 1987 вийшов на пенсію.

Читати далі >Бойко Юрій Володимирович

 • Останні зміни:
23.09.1962

Місце народження: м. Тараща, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: начальник ІОЦ.
Закінчив 1984 радіофізичний факультет Київ. ун-ту за спец. «радіофізика і електроніка (кріогенна та мікроелектроніка)». В Київ. ун-ті з 1986: інж. НДЧ, інж., старш. інж., нач. сектору наук.-метод. центру з автоматизації наук. досліджень, асист., доц. каф. напівпровідникової електроніки, начальник ІОЦ Київ. ун-ту. З 2006 - зав. каф. напівпровідникової електроніки радіофізичного ф-ту.

Читати далі >Бондаренко Павло Степанович

 • Останні зміни:
21.01.1916- 23.12.1985

Місце народження: с. Милорадово Котелевськ. р-ну Полтав. губ. .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив Київ. ун-т (1938). Працював зав. каф. математики Слов’янськ. пед.ін-ту (Луганськ. обл.). У Київ. ун-ті з 1953, заснував каф. обчислювальної математики з Обчислювальним центром Київ. ун-ту.

Читати далі >Бондарчук Олександр Борисович

 • Останні зміни:
01.01.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
1983 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту.

Читати далі >Бродовий Володимир Антонович

 • Останні зміни:
26.11.1928- 20.12.2009

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1953 Київ. ун-т. У 1953 - 1957 працював на заводі «Арсенал» інж., інж.-конструктором, нач. вакуумної лаб. У 1957-1960 – асп. каф. фізики напівпровідників Київ. ун-ту. З 1960 працював на каф. мол. наук. співроб., асист., доц., 1988 – проф.

Читати далі >Бузанева Євгенія Вікторівна

 • Останні зміни:
01.03.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
Закінчила 1959 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Після закінчення ун-ту і до 2005 працювала в НДЛ на каф. фізики напівпровідників, де пройшла шлях від інж. до пров. наук. співроб.

Читати далі >Булавенко Сергій Юрійович

 • Останні зміни:
15.07.1975

Місце народження: м. Біла Церква Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
У 1998 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, отримав ступінь магістра. В 2005 р. отримав другу вищу освіту в Інституті післядипломної освіти Київ. ун-ту за спец. «Фінанси».У 1999-2003 рр. працював на каф. кріогенної та мікроелектроніки радіофізичного ф-ту на посадах: мол. наук. співроб., асист.

Читати далі >Веклич Анатолій Миколайович

 • Останні зміни:
09.08.1959

Місце народження: с. Приморське Василівського р-ну, Запоріз. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив радіофізичний факультет (1981) та асп. (1986) Київ. ун-ту. З 1981 працює на радіофізичному факультеті Київ. ун-ту на посадах: 1981-1983 - стажиста-досл., 1990-1993 - мол. наук. співроб., 1993-1999 - наук. співроб., 1999-2001 - старш. наук. співроб. ПНДЛ фіз. електроніки, з 2001 - доц. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Висоцький Володимир Іванович

 • Останні зміни:
29.07.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою.
Закінчив 1969 з відзнакою радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1974 - асп-ру цього ун-ту. У 1969-1971 служив в Рад. армії (нач. РЛС в Красноярському краї).

Читати далі >Воробйов Юрій Васильович

 • Останні зміни:
01.01.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 Київ. ун-т. У 1959-1962 - асист. каф. електрофізики, в 1962 вступив до асп-ри Київ. ун-ту, каф. фізики напівпровідників. Під час навчання в асп -рі у 1964-1965 проходив 10-місячне стажування в Гулльському ун-ті (Англія). Після закінчення асп-ри залишився працювати на каф. фізики напівпровідників, спочатку на посаді асист., доц.

Читати далі >Воробйова Надія Володимирівна

 • Останні зміни:
05.12.1934

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту (1958). Працювала на посадах старш. лаб-та (1958-1963) каф. фізики напівпровідників, асист. (1963-2000) каф. електрофізики. У 1975 захистила канд. дис. «Некоторые эффекты донорно-акцепторного взаимодествия в компенсированном хромом арсениде галлия» (наук. кер. - проф. Карханін Ю.І. ).

Читати далі >Воронцов Віталій Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1935- 01.01.1993

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1958 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Після закінчення асп-ри працював асист., доц., проф. каф. квантової радіофізики (1961-1983), проф. каф. теореттичної радіофізики (1983-1986), проф. каф. математики та теорететичної радіофізики радіофізичного ф-ту (1986-1993).

Читати далі >Воскобойніков Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
01.01.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1974 Ташкент. ун-т за спец. “Теоретична фізика”.

Читати далі >Гай Яків Гаврилович

 • Останні зміни:
03.04.1926- 17.10.2010

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1956 Київ. ун-т. У Київ. ун-ті впродовж 1956-1994 працював на посадах: 1956 - асист., 1966 - старш. викл.,1971 - доц. каф. математики та теоретичної радіофізики.

Читати далі >Гайдай Юрій Олексійович

 • Останні зміни:
15.11.1947

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1972 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Упродовж 1972-1976 навчався в заочній асп-рі каф. квантової радіофізики під кер. проф. І.І. Конділенка та доц. А.О. Соломко.

Читати далі >Галич Ніна Олександрівна

 • Останні зміни:
05.03.1949

Місце народження: с. Мала Березянка, Таращанський р-н., Київ. обл..
Остання займана посада: в.о. вченого секретаря.
Закінчила 1971 факультет романо-германської філології (іспанська та англійська мови) Київ. ун-ту. Працювала перекладачем наук.-техн. літ-ри в НДІ „Сатурн”. Викладала англ. мову у Фіз.-мат. ліцеї при Київ. ун-ті. З 1978 - в.о. вч. секретаря каф. квантової радіофізики радіофізичного факультету.

Читати далі >Гірник Володимир Іванович

 • Останні зміни:
03.02.1942

Місце народження: с. Покров-Березовка, Кондольский р-н, Пензенська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Працює в ун-ті з 1974 на посадах: пров. інж., наук. співроб., старш. наук. співроб. лабораторії запису інформації і теорії середовищ радіофізичного факультету.

Читати далі >Говорун Дмитро Миколайович

 • Останні зміни:
18.05.1950

Місце народження: с.м.т. Опішня, Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1972 з відзнакою радіофізичний факультет Київ. ун-ту по каф. нелінійної оптики, 1976 - асп-ру ун-ту.

Читати далі >Гойса Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
04.07.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1977 радіофізичний факультет Київ. ун-ту,1982 - асп-ру ун-ту. В Київ. ун-ті працював на посадах: 1976 - старш. лаб-т, 1977 - інж. каф. фізелектроніки, 1980 - мол. наук. співроб. каф. кріогенної і мікроелектроніки, 1987 - асист., 2003 - доц. каф. електрофізики.

Читати далі >Головач Григорiй Петрович

 • Останні зміни:
25.02.1940

Місце народження: с. Березова Гать, Новгород-Сіверський р-н, Черніг. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1963 механіко-математичний факультет, 1966 - асп-ру каф. математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету. 1966 - асист., 1976 - доц. каф. математики та теоретичної радіофізики.

Читати далі >Головко Ярослав Дмитрович

 • Останні зміни:
10.07.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Закінчив 1984 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. 1984-92 - наук. співроб. каф. квантової радіофізики.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 254
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи