ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Факультет соціології Факультет соціології

Основи сучас. ф-ту соціології закладалися протягом багатьох десятиліть на ф-ті філософії Київ. ун-ту. 1961 на філос. ф-ті була створена лаб. конкретних соціол. досліджень, 1979 - каф. соціології. 1986 каф. розширилася до відділення соціології. 1991 створений ф-т соціології та психології, на якому розпочалася підготовка фахівців-соціологів. Ф-т очолив д-р філос. наук, проф. В. І. Волович 2001 ф-т очолив чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук, проф. В. Б. Євтух 2007 на основі відділення соціології ф-ту соціології та психології створений ф-т соціології, який очолив канд. фізико-мат. наук, доц. А. П. Горбачик. За 18 років на ф-ті підготовлено когорту викл. соціології, дослідників, соціологів-практиків, які плідно працюють як в Україні, так і закордоном.Ф-т складається з 4-х каф. теорії та історії соціології, методології та методів соціологічних досліджень, соціальних структур та соціальних відносин, галузевої соціології. На ф-ті навчається понад 260 студентів, викл. 11 д-рів наук та 30 канд. наук. Ф-т активно співпрацює з Ін-том соціології НАН України, пров. фахівці якого читають студентам та аспірантам низку спецкурсів. На ф-ті готують фахівців із соціології двох рівнів кваліфікації – «бакалавр» та «магістр». Можливості наук. і наук.-пед. росту випускників ф-ту забезпечуються магістратурою, асп-рою та докт-рою. Випускники ф-ту соціології кваліфікуються як викл. соціології та суспільствовознавчих дисциплін у навч. закладах ІІ- IV рівнів акредитації та як дослідники – у держ. і приватних установах. Осн. сфери їхнього працевлаштування: НДІ та центри, служби вивчення громад. думки й суспільних настроїв, викладацька робота в державних і комерційних навч. закладах, державне управління всіх рівнів, установи громадських організацій та політичних партій, маркетингові служби комерційних п-в тощо. На ф-ті виходять друковані видання «Вісник Київського ун-ту» та «Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки». Викл., науковці, аспіранти та студенти ф-ту активно займаються наук. дослідженнями. Свідченням високого рівня їхніх наук. здобутків є отримані за участь і перемогу в конкурсах наук. робіт НАН України, МОН України дипломи, нагороди, премії, а також гранти Міжн. фонду "Відродження", програми Європ. Союзу ТЕМРUS-ТАСІS, Програми розвитку ПРООН, фонду Фулбрайта (США) тощо. Ф-т тісно співпрацює з фахівцями Ін-ту соціології НАН України, НаКМА, Харків. нац. ун-ту ім. В.Каразіна, Одес. нац. ун-ту ім. І.Мєчнікова, Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка, Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, Ун-ту штату Айова (США), Мюнхен. ун-ту ім. Людвига Максиміліана (Німеччина), ун-ту м. Констанц (Німеччина), Центрально-Європ. ун-ту (Угорщина), Вільного ун-ту м. Берлін (ФРН).

Аза Лариса Олександрівна

 • Останні зміни:
21.09.1942

Місце народження: м. Нижній Тагіл Свердлов. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1969 закінчила філос. ф-т Київ. ун-ту. З 1993 - пров. наук. співроб. Ін-ту соціології НАН України, з 2011 р. проф. каф. соц. структур та соц. відносин ф-ту соціології Київ. ун-ту. 1977 - канд. дис. «Свободное время как фактор социальной ориентации рабочей молодежи», 1994 – докт. дис. «Теоретико-соціологічний аналіз соц. проблем виховання».

Читати далі >Боровський Олексій Олександрович

 • Останні зміни:
09.10.1978

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
2000 закінчив іст. ф-т Запоріз. держ. ун-ту. З 2003 – на пост. роботі на каф. галузевої соціології Київ. ун-ту. 2004 - канд. дис. «Політичний режим як об’єкт соціологічного дослідження». Напрями наук. діяльності: соціологія політики та макросоціологія. Окреслив особливості проблематики досліджень трансформації політ. режиму в соціології, їх перспективи. Визначив специфіку управління соц. структурою через функціонування політ. режимів.

Читати далі >Волович Володимир Ілліч

 • Останні зміни:
15.03.1939

Місце народження: с. Мірча, Бородян.р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту в 1969, асп-ру в Ін-ті філософії АН УРСР (1972) та докт-ру в Академії сусп. наук при ЦК КПРС (Москва, 1984). В 1972-76 - наук. співроб. Ін-ту філософії АН УРСР, в 1976-90 - викл. , зав. каф. філософії та соціології Київ. Ін-ту політології та соц. управління. З 1990 працює в Київ. ун-ті. В 1990 заснував і до 2003 зав. каф. методології та методів соціол. досліджень. В 1991 – 2001 - декан новоутвореного ф-ту соціології та психології.

Читати далі >Горбачик Андрій Петрович

 • Останні зміни:
18.11.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: декан, завідувач кафедрою, доцент.
Закінчив ф-т кібернетики Київ.ун-ту. У 1980-90 наук. співроб. ОЦ Київ. ун-ту. З 1991 доц. ф-т у соціології та психології. 1992-99 заст. декана цього ф-ту. З 2003 зав. каф. методології та методів соціол. досліджень. З 2007 - декан новоствореного ф-ту соціології. (1980) - канд. дис. "Семантичне конструювання програм" (1986). Фахівець з методології соціол. досліджень, кількісних та якісних методів аналізу даних у соціології, методології порівняльних емпіричних соціол. досліджень, соціології політики.

Читати далі >Євтух Володимир Борисович

 • Останні зміни:
14.07.1948

Місце народження: смт Зарічне, Рівнен. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив Київ.ун-т, ф-т ром.-герм. філології, за спец. «Перекладач» (1971), асп-ру Ін-ту історії НАН України (1974). Працює в Київ. ун-ті з 1978 за сумісн.: доц. ф-т у міжн. відносин та міжн. права, з 2001 – проф. каф. галузевої соціології, декан ф-т у соціології та психології, у 2003- 07 -зав. каф. заг. соціології. 1975 - канд. дис. “Асиміляційні процеси та їх вплив на культуру етнічних груп США і Канади (1945-1970)”, 1989 – докт. дис. “Критика буржуазних концепцій етносоц. розвитку США і Канади”.

Читати далі >Жулькевська Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
15.02.1972- 04.11.2012

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила ф-т соціології та психології, відділення соціології у 1994, у 1998 – асп-ру ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту. З 1994 – у Київ. ун-ті: інженер, у 1997-2005 – асист., з 2005 – доц. каф. методології та методів соціол. досліджень, у 2007-10 - заст. декана ф-ту соціології. Канд. дис. «Специфіка застосування мережевого аналізу в соціології» (2003). Напрями наук. діяльності: методол. та метод. аспекти застосування мережевого аналізу у соціол. дослідженнях, методологія та методи соціол. досліджень, мат. методи в соціології.

Читати далі >Захарченко Марко Васильович

 • Останні зміни:
01.01.1938- 17.11.2015

Місце народження: с. Дідівщина, Фастів. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1960 закінчив іст.-філос. ф-т Київ.ун-ту за спец. “Філософія, історія”. З 1961 – лаборант соціол. лаб., асп. каф. філософії, старш. викл., доц. каф. філософії природн. ф-т ів. 1967 – канд. дис. «Методологічні питання конкретно-соц. досліджень в сфері марксиської загальносоціологічної теорії». З 1975 – доц. , 1978 – переведений на каф. іст. матеріалізму філос. ф-ту. З 1991 – доц. , з 1997 – проф. каф. історії та теорії соціології.

Читати далі >Камінська Лариса Федорівна

 • Останні зміни:
29.01.1967

Місце народження: м. Луцьк Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Остання займана посада: асистент.
У 1992 закінчила Луцьк. держ. пед. ін-т, ф-т практ. психології. В 2001 закінчила асп-ру ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту. З 2003 працює на пост. роботі на каф. соціальних структур та соціальних. відносин ф-ту соціології Київ. ун-ту. В 2002 - канд. дис. “Соц. зумовленість та механізми впровадження освітніх реформ”.

Читати далі >Ковтуненко Елліанна Станіславівна

 • Останні зміни:
19.12.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Остання займана посада: асистент.
Закінчила Київ. ун-т, ф-т соціології та психології, відділення соціології (2000), асп-ру Київ. ун-ту (2003), докт-ру ун-ту міста Констанц (Німеччина) (2005). Канд. дис. «Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів» (2005). Асист. каф. методології та методів соціологічних досліджень з 2004. Працює викл каф. соціології, політології та соціальної роботи НТУУ «КПІ» (з 2003).

Читати далі >Кузьменко Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
26.06.1966

Місце народження: с.Піщаний Брід Добровеличків. р-ну Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана з навчальної роботи, доцент.
Закінчила у 1992 ф-т політології Київ Ін-ту політології та соціального управління, у 1999 - асп-ру відділення соціології ф-т у соціології та психології Київ. ун-ту. В 2003 захистила канд. дис. на тему: “Особливості життєвих орієнтацій ліквідаторів аварії на ЧАЕС”. З 2010 р. заст. Декана факультету соціології.

Читати далі >Куценко Ольга Дмитрівна

 • Останні зміни:
28.09.1961

Місце народження: м. Антрацит Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедрою.
Закінчила відділення екон. ф-ту «Політекономія, соціологія» (1983), асп-ру каф. соціології (1989) та докт-ру соціол. ф-ту (1999) Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. У 2001- 2007 – зав. соціол. лаб. при Харків. нац. ун-ті. Присуджено вчен. звання проф. у 2002. У 2005 організує першу в Україні каф. політ. соціології соціол. ф-ту Харків. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна, яку очолює у 2005-07. З 2007 працює у Київ. ун-ті - зав. каф. соціальних структур та соціальних відносин ф-ту соціології. У 1990 канд. дис „Трудовий колектив як суб’єкт формування політичної культури особистості”. У 2001- докт.дис. „Діяльнісно-структурний потенціал трансформаційного процесу: до розробки концепції утворення класів”.

Читати далі >Кушерець Василь Іванович

 • Останні зміни:
01.02.1948

Місце народження: м. Орджонікідзе Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив філос. ф-т Київ.ун-ту (1976). В 1979 закінчив асп-ру філос. ф-т у Київ. ун-ту. Асист.каф. філософії природн. ф-т ів (1979). Кер. Центру соціол. досліджень (1991). Доц. каф. галузевої соціології (1993). В 1981 - канд. дис. «Роль громадської думки в наук. управлінні сусп-во м». У 2003 – докт. дис. “Аналіз знання як стратегічного ресурсу трансформації сусп-ва (світоглядно-методол. аспект)”.

Читати далі >Лукашевич Микола Павлович

 • Останні зміни:
22.07.1942

Місце народження: ст. Грязі, Липецька обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив Київ. Ін-т інженерів цивільної авіації, електро-техн. ф-т (1969). В 1978 асп-ру Вищої комсомол. школи при ЦК ВЛКСМ (Центральний комітет Всесоюзної ленінської комуністичної спілки молоді)(1977). З 2001 проф. каф. галузевої соціології, ф-ту соціології Київ. ун-ту. В 1979 - канд. дис. «Устойчивость трудовых коллективов всесоюзных ударных комсомольских строек». В 1989 – докт. дис. “Виробнича адаптація молоді в умовах перебудови”.

Читати далі >Малес Людмила Володимирівна

 • Останні зміни:
13.11.1975

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1999 закінчила ф-т соціології та психології Київ. ун-ту. З 1999 – асист. каф. галузевої соціології, з 2001 – асист., а з 2005 доц. каф. теорії та історії соціології ун-ту.2003 - канд. дис. “Організація простору суспільства як політична діяльність”, 2013 – докт. дис. “Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад”. Фахівець у сфері соціокультурних та гендерних досліджень. Автор більше 60 наук. праць.

Читати далі >Набруско Ірина Юріївна

 • Останні зміни:
10.08.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила філос. ф-т Київ. ун-ту (1983), 2001 закінчила Київ. держ. лінгвістичний ун-т за спец. «Англійська мова і л-ра». З 2005 – доц. каф. заг. соціології ф-ту соціології та психології. З 2007 - доц. каф. соц. структур та соц. відносин ф-т у соціології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Індивідуальна свідомість та процес її становлення (соціальний аспект)» (1990). Фахівець у галузі реклами і споживання як соц. феноменів сучас. сусп-ва, соціології екон. відносин. Чл. Спілки журанілстів України. Автор понад 40 наук. праць.

Читати далі >Наумова Марта Юріївна

 • Останні зміни:
27.09.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1995 закінчила ф-т соціології та психології Київ. ун-ту; того ж року - філос. ф-т Київ. ун-ту. 2007 доц. каф. галузевої соціології соціологічного ф-т у ун-ту. 1999 - канд. дис. «Соціальне знання в структурі комунікації». З Фахівець в галузі соціології комунікації, соціології знання, методології соціол. досліджень. Авторка бл. 20 наук. праць і метод. розробок.

Читати далі >Недюха Микола Петрович

 • Останні зміни:
10.01.1953

Місце народження: с.Козилівка Корюків. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив філос. ф-т (1976), асп-ру (1979), МДУ,докт-ру Київ. ун- (1996). Зав. сектору методології Ін-ту законодавства ВР України. Працював деканом музично-пед. ф-ту (1986–89), зав. каф. філософії та соціології Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. М.В.Гоголя (1989–94), проф. каф. галузевої соціології ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту (2000), зав. відділу НДЦ з проблем оподаткування, зав. каф. філософії та соціології Нац. ун-ту держ. податкової служби України (2000–02), радником кер. Держ. податкової служби України (2003–04).

Читати далі >Ніколаєнко Володимир Леонідович

 • Останні зміни:
04.10.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Остання займана посада: асистент.
Закінчив ф-т соціології та психології (2002) та асп-ру цього ж ф-ту (2005) Київ. ун-ту. Працював старш. викл. каф. філософії Київ. міського пед. ун-ту ім. Б.Д. Грінченка, з 2007 року – асист. каф. галузевої соціології ф-т у соціології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Концепція соц. мислення в соціології знання Карла Мангейма» (2006).Наук. діяльність пов’язана з дослідженням проблем історії соціології та соціології знання.

Читати далі >Ніколаєнко Леонід Григорович

 • Останні зміни:
10.07.1944

Місце народження: Шахта 5/6, Червоноарм. р-ну,тепер м. Димитрів Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1974 закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка. Працював інженером-соціологом у соціол. лаб. філос. ф-ту Київ. ун-ту (1974) та старш. лаборантом каф. філософії гуманіт. ф-тів. Після закінчення асп-ри при ун-ті (1979) асист.каф. філософії гуманіт. ф-тів. Канд. дис. «Діалектика соц. досвіду та духовної культури» (1983). З 1983 асист., а з 1984 доц. каф. соціології філос. ф-ту. Після створення ф-ту соціології та психології при Київ. ун-ті – доц. каф. історії і теорії соціології.

Читати далі >Паніотто Володимир Ілліч

 • Останні зміни:
22.01.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив Київ.ун-т (1970). У 1970-90 – наук. співроб., потім зав. сектора в Ін-ті філософії АН України у 1990-91 - зав. відділу Ін-ту соціології НАН України. У 1991-92 викл. на каф. методології та методів соціологічних досліджень новоствореного ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту. Згодом переходить до Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". З 1992 очолює Київ. міжн. Ін-т соціології. У 1994, 1995 та 1996 - запрошений проф. Ун-ту Дж. Гопкінса (США). Канд. дис. «Структура міжособистісних стосунків в малих соц. групах» (1973).

Читати далі >Погорілий Олександр Іванович

 • Останні зміни:
23.09.1940- 23.09.2005

Місце народження: с.Онішки Оржиц. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1962 – закінчив відділення філософії іст.-філос. ф-ту, 1965 – асп-ру Київ. ун-ту 1987 – докт-ру Ін-ту соціології АН СРСР. 1965-66 – інспектор відділу викладання сусп. наук МОН УРСР. 1966 –69 – викл. каф. філософії Київ.держ. Ін-ту інженерів цивільної авіації; 1969 – 1973 – відп. працівник відділу пропаганди й агітації ЦК Компартії України. Звільнений з роботи за зв’язки з правозахисним рухом. 1973 – 1975 – старш. викл. каф. філософії КПІ. Канд. дис. «Еволюція екзистенціалізму М.Хайдеггера і криза сучасної буржуазної філософії» (1975). 1975-85 – старш. викл., доц. каф. іст. матеріалізму філос. ф-ту Київ. ун-ту. Докт. дис «Проблеми культури в сучасній німецькій соціології» (1991). 1988-91 – зав. каф. соціології філос. ф-ту Київ. ун-ту. 1991-94 – зав. каф. історії та теорії соціології ф-т у соціології та психології ун-ту. 1994 – 98 – проф. каф. соціології, 1998 – 2005 – зав. каф. культурології та археології Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія».Фахівець з історії заруб. і вітчизн. соціологічної думки ХІХ-ХХ століть, аналізу сучас. напрямків соціологічної теорії, культурології, соціології культури. Працював також у галузі наук. перекладу.

Читати далі >Прибиткова Ірина Михайлівна

 • Останні зміни:
08.02.1937

Місце народження: м.Владивосток, Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчила Моск. Ін-т інженерів геодезії, аерофотозйомки та картографії (1960). Працювала в Київ. наук.-досл. та проектному Ін-ті містобудування (1966 - 1973), у Раді по вивченню продукт. сил України АН України (1973 - 76), НДІ Держплану УРСР (1976 -1987), Ін-ті філософії АН України (1987 - 90), нині - в Ін-ті соціології НАН України на посаді пров. наук. співроб. Викладала на ф-т і соціології та психології Київ. ун-ту (1991-97) курси "Основи демографії"", "Соціологія міста", "Соціологія села"). Фахівець з соціальної мобільності, соціології сім'ї та шлюбу, соціології міста та села, соціальної демографії.

Читати далі >Ручка Анатолій Олександрович

 • Останні зміни:
20.01.1940

Місце народження: м. Темрюк, Краснодар. край, Росія.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту, 1967; асп-ру Ін-ту філософії АН УРСР (1970). Канд. дис. «Соціологічні аспекти соціальної норми» (1972), д-р філос. наук. 1991–2006 очолював відділ соціології культури та масової комунікації, 1998–2001 в. о. заст. дир., гол. наук. співроб Ін-ту соціології НАН України. У Київ. ун-ті очолював з 1998 філію Ін-ту соціології НАН України на ф-т і соціології та психології, читав спецкурси з соціології. З 2007 працює за сумісн. на ф-ті соціології ун-ту. 2003–05 очолював журі студ. олімпіад з соціології, які проводяться під егідою МОН України. Коло наук. інтересів: історія і теорія соціології, соціологія культури, соціокультурний аналіз, ціннісна проблематика, соціологія демократії, медіа-дослідження.

Читати далі >Сидоров Микола-Володимир Станіславович

 • Останні зміни:
07.03.1972

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології.
Остання займана посада: доцент, адміністратор мережі.
1992 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту . З 1994 асист., з 1999 – доц каф. методології та методів соціол. досліджень ф-ту соціології та психології., з 2007 продовжує працювати доц. каф. методології та методів соціол. досліджень на ф-т і соціології. З 1994 – наук. кер. та адміністратор комп’ютерної мережі ф-ту, адміністратор Інтернет-сторінки ф-ту. З моменту створення ф-ту соціології (2007) продовжує виконувати дані обов’язки на ф-ті.Канд. дис. “Задачі оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції розривних марковських процесів та їх застосування” (1996). Сфера наук. інтересів: методологія соціол. досліджень, кількісні та якісні методи аналізу даних у соціології, аналіз пропущених даних у соціол. дослідженнях, Інтернет-опитування.

Читати далі >Соболевська Марина Олександрівна

 • Останні зміни:
06.01.1977

Місце народження: м. Прип’ять Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1999 закінчила ф-т соціології та психології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Концепція постструктуралістського синтезу в соціології П.Бурдьє» (2003). З 2001 - на постійній роботі на каф. теорії та історії соціології ф-т у соціології та псиології, з 2007 – на посаді доц. цієї ж каф. ф-ту соціології ун-ту. Фахівець у галузі історії соціології, сучасної соціологічної теорії. Викл. базові курси студентам соціол. ф-ту «Історія соціології», «Заг. соціол. теорія» та спец. курси магістрам-соціологам «Неофункціоналізм та постструктуралізм в соціології», «Рефлексивні процеси в сучас.й теоретичній соціології». Автор бл. 20 наук. і наук.-метод. праць.

Читати далі >Судаков Володимир Іванович

 • Останні зміни:
16.10.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедрою.
Закінчив філос. ф-т МДУ в 1978. З 1978 працював на посадах асист., доц., проф. у вузах Астрахані, Дніпропетр., Києва. У 1997-98 - пров. наук. співроб. Ін-ту соціології НАН України. У Київ. ун-ті працює з 2006: зав. каф. теорії та історії соціології ф-ту соціології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методологічні проблеми загально соціологічного рівня марксистської соціології» (1982). Докт.дис. «Детермінація соціологічного пізнання (світоглядний та теоретико-методол. аспекти)» (1996). Вчен. звання проф. присвоєно у 2005.

Читати далі >Тарабукін Юрій Орестович

 • Останні зміни:
22.12.1958

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив філос. ф-т (1987), асп-ру філос. ф-ту Київського ун-ту (1990). Канд. дис. на тему: “Соц. проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин” (1994). З 1990 – старш. інженер соціол. лаб. ф-ту, з 1992 – асист., з 1995 – доц. каф. галузевої соціології ф-ту соціології та психології. З 2007 – доц. каф. галузевої соціології ф-ту соціології.

Читати далі >Тарасенко Валентин Іванович

 • Останні зміни:
27.01.1940- 12.04.2014

Місце народження: с. Грабарівка Пирятинського р-н у Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1969 – закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту. У 1978-90 - працював в Ін-ті філософії АН УРСР на посаді мол., старш. наук. співроб., 1983 - отримав звання “старш. наук. співроб.” за спец. “Прикладна соціологія”, 1990-95 – працював в Ін-ті соціології НАН України на посадах старш. наук. співроб., зав. відділом заг. соціології. 1994 –2006 зав. , з 2006 – проф. каф. теорії та історії соціології. 1978 – канд. дис. “Піднесення соц. потреб особи”, 1992 – докт.дис “Соціологія споживання: предмет, методологія дослідження”.

Читати далі >Тихонов Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
17.09.1947

Місце народження: м. Мелітополь, Запоріз. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив МДУ (1973), асп-ру Ін-ту соціології АН СРСР (1983). 1973-74 – викл. Магнітогор. гірничо-металургійного Ін-ту. 1975- 80 - наук. співроб., зав. сектором соціол. досліджень НДІ хім. пром-сті (м. Черкаси). 1980-84 - мол. наук. співроб. лаб. соціології Київ. ун-ту. 1984-88 – наук. співроб. Ін-ту соціології АН УРСР. 1988 – 92 – доц., зав. відділенням соціології ф-ту підвищення кваліфікації при Київ. ун-ті. 1992 – 98 – доц. каф. методології та методів соціол. досліджень ф-т у соціології та психології університу. З 1998 – проф. Міжн. Соломонова Ун-ту. Дир. Ін-ту соц. технологій.

Читати далі >Туленков Микола Васильович

 • Останні зміни:
21.03.1950

Місце народження: м. Славута Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Засл. прац. освіти України (2006 р.). В 1967 р. закінчив Львів. держ. ін.-т фіз. культури; в 1984 р. – Вищу парт. школу при ЦК КПУ, в 2005 – Міжрег. акад. управ. персоналом. Розпочав працювати тренером-викладачем Славутської ДЮСШ в 1967 р. З 1975 р. по 1989 р. перебував на різних адмін. посадах у гром. організ. України. З 1989 р. по 1992 р. навчався в асп-рі Акад. сусп. наук і соц. управління (м. Софія, Болгарія) та Російської акад. управління (м. Москва).

Читати далі >Цимбалюк Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
06.06.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1974 закінчила ф-т культ.-просвітницької роботи Київ. держ. Ін-ту культури. Працювала викл. цього ун-ту до 1999; у 1997-99 – зав. каф. соціології. З 2003 доц., у 2006-07 – в. о. зав. каф. загальної соціології ф-ту соціології та психології, З 2007 - проф. каф. соц. структур та соц. відносин ф-ту соціології Київ. ун-ту. У 1980 - дис. «Трансформація інформаційно-освітньої функції клубу в умовах науково-технічної революції». У 2005 докт. дис. “Інституціональна модернізація культурно-дозвіллєвої сфери в Україні”.

Читати далі >Чепак Валентина Василівна

 • Останні зміни:
01.07.1970

Місце народження: с. Скрипчин Козелец. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана з наукової роботи, доцент.
1992 – закінчила ф-т інозем. мов Ніжин. держ. пед. Ін-ту ім. М.В.Гоголя;у 1995 – асп-ру ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту. та на постійній роботі на ф-т і соціології та психології: 1996-2000 – асист., 2001 – доц. каф. галузевої соціології, заст. декана з наук. роботи. 2003-2006 - доц. каф. заг. соціології, заст. декана з наук. роботи. З червня 2007 - доц. каф. соц. структур та соц. Відносин, з 2013 р. професор кафедри галузевої соціології. 1996 - канд. дис. «Управління освітою як соціологічна проблема», 2012 – докторська дисертація. 1997-99 – стипендіат КМ для молодих науковців. 2002-05 – Вчен. секретар Експертної ради ВАК України з філос., соціол. і політ. наук.

Читати далі >Червінська Тетяна Григорівна

 • Останні зміни:
02.03.1972

Місце народження: с.Іркліїв Чорнобаїв. р-н у Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1995 закінчила ф-т соціології та психології Київ. ун-ту. 1999-2008 працювала у МАУП на посадах доц. (1999-2001), заст. декана (2001-2002), декана (2002-2008). З 2008 - на посаді доц. каф. теорії та історії соціології ф-ту соціології Київ. ун-ту. 1999 - канд. дис. «Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків».

Читати далі >Чудовська Ірина Анатоліївна

 • Останні зміни:
30.06.1972

Місце народження: м. Коростишів Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1997 закінчила ф-т соціології та психології, 2000 – асп-ру Київ. ун-ту. У 2000-01 – стажування на каф. соціології культури та комунікації Варшав. ун-ту (Польща). З 2002 – асист. каф. галузевої соціології ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту . У 2001 - канд. дис «Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації», 2012 – докторська дисертація. Коло наук. інтересів: комунік. практики, якісні методи проведення соціол. досліджень.

Читати далі >Юзва Людмила Леонідівна

 • Останні зміни:
22.09.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: асистент.
Остання займана посада: асистент.
Закінчила ф-т соціології та психології (2003), асп-ру (2006) Київ. ун-ту. З 2007 – асист. каф. методології та методів соціол. досліджень ф-ту соціології Київ. ун-ту. Канд. дис. “Логіка запитань і валідизація соціологічного опитувальника” (2007). Має сертифікат внутр. аудитора (ISO 9001:2000) (2007). Протягом 2006-2007 працювала в компаніях MMI Ukraine (фахівець з технології та методології маркетингових досліджень) та TNS Ukraine (кер. відділу внутр. аудиту).

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 36
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи