ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Філософії кафедра Філософії кафедра

Створена 1988 як каф. діалектичного та іст. матеріалізму, у 1994–98 називалась каф. теорії та історії філософії. З 1999 сучас. назва. Зав. каф. – професор. Кушаков Ю.В. з 1988, професор. А.М. Лой з 1995; професор. Шашкова Л.О. з 2012. За рад. часів навч. та наук. робота на каф. визначалась впливом ідей та особистості акад. П.В. Копніна, котрий здійснив у рад. філософії перші кроки до незалежного дослідження в галузях онтології та гносеології. На каф. працювали акад. П.В. Копнін і В.І. Шинкарук, професор. Г.І. Горак, М.В. Дученко, М.В. Злотіна, Ю.В. Осічнюк, М.Ф. Тарасенко та ін. Осн. напрям діяльності каф. – викладання базових дисциплін з теорет. і практ. філософії на відділеннях філософських ф-ту. Каф. забезпечує підготовку студентів за спеціальностями: 1) онтологія, феноменологія, гносеологія, філософія науки; 2) філософських та культ. антропологія, філософія історії та соц. філософія. В останнє десятиліття розроблена концепція фахової філософських підготовки, яка успішно реалізується на практиці через низку нормат. та спец. курсів, таких як: метафізика, онтологія, філософських антропологія, гносеологія та епістемологія, філософія науки, феноменологія, філософських герменевтика, теорія гуманіт. знання, соц. філософія, філософія історії, практ. філософія, філософія культури. На основі цієї концепції розроблені та опубліковані програми складання кандидат мінімуму з філософії. Напрями наук. досліджень: Онтологія та метафізика; феноменологія та герменевтика; соціальна філософія та філософія історії; філософська антропологія та філософія культури; філософія права та практична філософія. Наук. школи: Індивідуальний підхід у соціальному пізнанні (засновник Г.І.Горак); кантіансько-антропологічна школа (засновник А.М.Лой); феноменологічно-герменевтична школа (засновники В.І.Кебуладзе та А.Л.Богачов); школа механізмів соціальної трансформації (засновник Т.І.Ящук); школа «особа і суспільство» (засновник О.Я.Лисенко); соціальні інститути і системи (засновник М.І.Бойченко); ідеологія і ідеологічні процеси (засновник І.М.Карнаухов). На базі каф. створена лабораторія німецькомовної філософії, продукцією якої є переклади творів заруб. філософів. 1997-98 каф. ініціювала створення Кантівського т-ва в України та Укр. феноменологічного т-ва. Встановлені регулярні наук. зв’язки з багатьма нац. відділеннями Міжн. феноменологічного т-ва. Здійснюється регулярний обмін публікаціями, відомі заруб. вчені запрошуються для участі в роботі міжн. феноменологічних конференцій у Київ. ун-ті. Підтримуются плідні контакти з провід. нім. філософських центрами: Ін-том філософії Ун-ту ім. Максиміліана у м. Мюнхен, Ун-том м. Констанц, Вільним ун-том м. Берлін, де проходили стажування викл. каф. А.Л. Богачов, В.І. Кебуладзе, Н.М. Спасенко, А.О. Баумейстер, В.В. Приходько.

Баумейстер Андрій Олегович

 • Останні зміни:
01.02.1970

Місце народження: не вказано.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1997). Канд. дис. "Першо-принцип і буття у метафізиці (на матеріалі метафізики томізму)" (2001). У Київ. ун-ті: з 2002 доцент каф. філософії.

Читати далі >Богачов Андрій Леонідович

 • Останні зміни:
02.02.1967

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1992). Канд. дис. "Релятивізм і філософська герменевтика" (1997). У Київ. ун-ті: з 1994 викл, з 1999 доцент кафедри філософії.

Читати далі >Бойченко Михайло Іванович

 • Останні зміни:
23.10.1972

Місце народження: с. Десантне Одеської обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1994). Канд. дис. "Гра як соціально-філософська проблема (методологічний аспект аналізу)" (1997). У Київ. ун-ті: з 1995 асист., з 2001 доцент кафедри філософії

Читати далі >Босенко Валерій Олексійович

 • Останні зміни:
01.01.1927- 19.03.2007

Місце народження: м. Маріуполь Донецьк. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1951). Канд. дис. "Деякі питання діалектики неперервності та перервності в русі" (1956). Докт. дис. "Діалектика як теорія розвитку" (1968). У Київ. ун-ті: 1952–93 асист., старш. викл., доц., професор. кафедри філософії.

Читати далі >Гатальська Стелла Миколаївна

 • Останні зміни:
06.11.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1975). Канд. дис. "Предметні форми культури як результат і передумова творч. діяльності" (1982). У Київ. ун-ті: з 1981 асист, з 1988 – доцент кафедри філософії.

Читати далі >Горак Ганна Іванівна

 • Останні зміни:
27.11.1931- 21.12.2009

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1955). Канд. дис. "Роль морального стимулювання праці" (1963). Докт. дис. "Генезис і структура наук. суспільствознавства" (1979). У Київ. ун-ті: у 1963–96 асист., старш. викл., доц., професор. кафедри філософії.

Читати далі >Дем'янов Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
01.01.1949

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1977). Канд. дис. "Філософське освоєння дійсності як вид духовного виробництва" (1987). У Київ. ун-ті: з 1987 асист., з 1992 доцент кафедри філософії.

Читати далі >Дехтяр Валерій Миколайович

 • Останні зміни:
20.10.1965

Місце народження: с. Дмитрівка Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1995). Канд. дис. «Проблема влади у франц. постструктуралізмі» (1999). У Київ. ун-ті: з 2001 асист. кафедри філософії.

Читати далі >Кебуладзе Вахтанг Іванович

 • Останні зміни:
12.02.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1994). Канд. дис. "Інтерсубєктивне вчення Е. Гуссерля як трансцендентальний фон феноменологічної концепції досвіду А. Шюца" (1998). У Київ. ун-ті: з 1998 мол. наук. співроб. філософського ф-ту, з 2000 асист. каф. філософії.

Читати далі >Князєв Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
01.05.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ, засл. діяч науки і техніки України, держ. службовець ІІІ рангу. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1975). Канд. дис. "Філософських -соціол. аналіз взаємозв'язку праці і техніки" (1981). Докт. дис. "Технологія як предмет соц.-філософських дослідження" (1991). З 1983 працює У Київ. ун-ті: з 1983 доцент каф. філософії ІПК, викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, з 1988 доц., з 1992 професор. каф. філософії філософського ф-ту.

Читати далі >Копнін Павло Васильович

 • Останні зміни:
27.01.1922- 27.06.1971

Місце народження: с. Гжель Москов. обл. .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: профессор, акад. АН УРСР, чл.-кор. АН СРСР.
Філософ, акад. АН УРСР, чл.-кор. АН СРСР. Закінчив філософський ф-т Моск. ін-ту філософії, л-ри та мист. (1939), асп. Моск. держ. пед. ін-ту ім. В.І. Леніна (1947), докт-ру Ін-ту філософії АН СРСР (1955). Канд. дис. "Боротьба матеріалізму та ідеалізму у розвитку вчення про сутність судження" (1947). Докт. дис. "Форми мислення і їх роль у пізнанні" (1955). У Київ. ун-ті: 1958–62 зав. каф. філософії.

Читати далі >Лактіонова Анна Валеріївна

 • Останні зміни:
05.12.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2001), філософський ф-т Лондон. школи економіки та політики (1998). Канд. дис. "Нормативність конституювання лінгвістичних одиниць: філософських аналіз" (2006). У Київ. ун-ті: з 2006 асист. каф. філософії.

Читати далі >Лой Анатолій Миколайович

 • Останні зміни:
14.12.1947

Місце народження: с. Козлів Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. «Час та простір як форми соц. буття і категорії свідомості» (1976). Докт. дис. «Свідомість як предмет теорії пізнання» (1989). У Київ. ун-ті: з 1991 професор. каф. філософії, 1995–2012 зав. каф. філософії.

Читати далі >Осічнюк Юхим Веніаминович

 • Останні зміни:
26.10.1921

Місце народження: с. Михайлівка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1950). Канд. дис. «Борьба материализма против идеализма в естествознании в России конца 18 нач. 19 вв.» (1954). Докт. дис. «Общественный идеал и социальная сущность человека как философско-мировоззренческая проблема» (1983). У Київ. ун-ті: 1972–75 зав. каф. наук. комунізму, 1975–92 доц., професор. ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, професор. каф. філософії філософського ф-ту.

Читати далі >Приходько Володимир Володимирович

 • Останні зміни:
29.02.1976

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1999). Канд. дис. "Філософія історії Й.Г. Фіхте" (2002). У Київ. ун-ті: з 2007 доцент каф. філософії філософського ф-ту.

Читати далі >Савчук Микола Петрович

 • Останні зміни:
22.07.1936

Місце народження: с. Гланишів Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1965). Канд. дис. «Розробка В.І. Леніним методол. проблем соц. досліджень» (1970). У Київ. ун-ті: з 1984 доцент каф. філософії.

Читати далі >Спасенко Наталя Миколаївна

 • Останні зміни:
31.01.1967

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1991). Канд. дис. „Пам'ять як предмет трансцендентально-філософських дослідження" (1995). У Київ. ун-ті: 1997–2006 доцент каф. філософії філософського ф-ту.

Читати далі >Тарасенко Микола Олексійович

 • Останні зміни:
19.12.1947

Місце народження: м. Гребінка Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1974). Канд. дис. «Филос. анализ характера развития современной астрономии» (1979). У Київ. ун-ті: 1977–93 асист., старш. викл., доцент каф. діалект. матеріалізму та каф. філософії філософського ф-ту.

Читати далі >Якубаніс Генріх-Роман Іванович

 • Останні зміни:
28.02.1879- 07.04.1949

Місце народження: м. Кулебаки Нижегородської губ., Росія.
Наукове звання: приват-доцент.
Філософ. Закінчив класич. відділення іст.-філол. ф-ту Ун-ту св. Володимира (1902). За рекомендацією професор. О.М. Гілярова залишився на каф. філософії для підготовки до професор. звання. 1908 склав магістерський іспит з філософії, отримав посаду приват-доцент по каф. філософії Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Ящук Тамара Іванівна

 • Останні зміни:
01.02.1941

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1966). Канд. дис. "Методол. аспект дослідження соц. структури сусп-ва" (1973). Докт. дис. "Соц.-іст. суб'єкт в системі детермінації іст. процесу" (1991). У Київ. ун-ті: з 1970 асист. каф. філософії гуманіт. ф-тів, з 1973 асист., з 1982 доцент каф. іст. матеріалізму, з 1987 доцент каф. філософії ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, з 1992 професор. каф. філософії філософського ф-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи