ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Філософський факультет Філософський факультет

Існує з моменту відкриття Ун-ту св. Володимира (1834). 1849 після викриття Кирило-Мефодіївського т-ва викладання філософії в ун-ті заборонили. Унаслідок університетської реформи 1863 в Ун-ті св. Володимира знову вводиться викладання філософії, яку було дозволено читати світським викладачам. У 1944 у Київ. ун-ті відроджується філос. ф-т. 1955 філос. та іст. ф-ти об’єднані в один – іст.-філос. ф-т, 1964 іст.-філос. ф-т розділений на два окремі ф-ти: іст. та філос.

1944-55 деканами були: М.С. Шлепаков, М.Є. Овандер, І.І. Підгрупший, В.К. Танчер. 1964-95 деканами філос. ф-ту були: проф. В.І.Шинкарук (1964-68), проф. В.К.Танчер (1968-71), проф. П.С. Дишлевий (1971-77), проф. І.Ф. Надольний (1977-87), проф. М.Ф. Тарасенко (1987-95). З 1995 декан філос. ф-ту – д-р філос. наук, проф., чл.-кор. НАН України А.Є. Конверський, зав. каф. логіки, автор підруч. та навч. посіб. з логіки.

Навч. процес забезпечують 10 кафедр: філософії, укр. філософії та культури, релігієзнавства, логіки, історії філософії, філософії гуманітарних наук, філософії та методології науки, політології, політичних наук, етики, естетики та культурології.

На філос. ф-ті працюють 131 штатних викл: 35 д-рів наук, проф., 74 доц., 23 асист., 8 наук. співроб., 36 співроб. навч.-допоміжного персоналу.

Підготовка спеціалістів на ф-ті здійснюється за 3 спец.: «Філософія», «Релігієзнавство», «Політологія», «Культурологія», «Державне управління». Ф-т забезпечує фундамент. загальноосвітню та філос. підготовку фахівців. Студенти вивчають предмети фіз.-мат., біоекологічного циклу, інформатику, екон. дисципліни, педагогіку, історію сусп-ва, культури, науки і техніки та спец. предмети з питань укр. та заруб. філософії, політології, етики, естетики, культурології, релігієзнавства, логіки тощо.

На ф-ті діє наукова школа світоглядно-методологічних та культурологічних засад людського буття. Ученими ф-ту з 2000 року опубліковано понад 130 монографій та 400 підручників, навчальних посібників та програм.

Філос. ф-т має наук. зв’язки із заруб. навч. закладами та установами. Філія каф. філософії ф-ту працює при Ін-ті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.

Упродовж 2005-2012 рр. на філософському факультеті продовжили свій розвиток заснована у 60-х рр. ХХ ст. П.В.Копніним та В.І.Шинкаруком Київська світоглядно-гносеологічна школа.

Також набула розвитку школа філософського осмислення соціально-гуманітарного дискурсу (засновник – академік НАН України Л.В.Губерський). В основу формування вказаної наукової школи були покладені дослідження проблем філософського осмислення феномену ідеології.

Окрім цього, основними напрямами наукових досліджень науковців та викладачів філософського факультету стали: логіка та методологія науки, історія світової та вітчизняної філософії, практична філософія, філософія гуманітарного знання, сучасна логіка, соціальна філософія та філософія історії, теоретична та прикладна етика, естетика, історія української культури, академічне релігієзнавство та філософія релігії, теоретична та прикладна культурологія, історія та теорія політичної науки, політичні інститути та процеси, історія й теорія державного управління, державна служба.

Протягом 2006 – 2010 рр. наукова робота на філософському факультеті здійснювалась в межах комплексної наукової програми «Наукові проблеми сталого державного розвитку України» (н/к – академік НАН України Губерський Л.В.).

Водночас, у 2010/2011 н.р. було розпочато роботу над новими фундаментальними науково-дослідними темами «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства» (науковий керівник – академік НАН України, доктор філософських наук, професор Конверський А.Є.), «Українство у світовому цивілізаційному процесі: історичний досвід та перспективи» (науковий керівник – доктор політичних наук, професор Обушний М.І.) і на даний час вже наявні результати першого етапу виконання зазначених тем.

Також здійснювалися наукові дослідження в межах таких програм:

– Проект № Ф 29.5/002 «Логіко-риторичні аспекти діалогу», що підтримується Державним фондом фундаментальних досліджень України та Білоруським державним фондом фундаментальних досліджень: НДР 09ДФ041-01(проф. Хоменко І.В., доц. Колотілова Н.А., доц. Щербина О.Ю. – кафедра логіки філософського факультету).

– Проект «Розробка навчального курсу для вищих навчальних закладів щодо культурної обізнаності в Україні» (спільно з Міжнародною організацією з міграції в Україні за підтримки фонду стратегічних програм Уряду Великої Британії – кафедра етики, естетики та культурології філософського факультету).

– Російсько-український проект «Постнекласичні практики в мінливому світі» (постанова Президії НАН України № 45 від 27.07.2010 р., проект № 24 – кафедра філософії та методології науки філософського факультету).

– Проект «Філософія Росії другої половини ХХ століття» спільно з Інститутом філософії РАН та науковим фондом ім.Г.П.Щедровицького (проф.Конверський А.Є. – кафедра логіки філософського факультету, проф. Ярошовець В.І., проф. Бичко І.В. – кафедра історії філософії філософського факультету).

Особливого поглиблення та розширення у 2011 році набула наукова співпраця із Московським державним університетом ім. М.В.Ломоносова, Інститутом філософії РАН, Санкт-Петербурзьким державним університетом, Московським державним інститутом міжнародних відносин, Російським новим університетом, Білоруським державним університетом. Здійснюється співпраця з Австрійським Вітгенштейнівським товариством (м. Кірберг, Австрія, кафедра філософії філософського факультету).

Аболіна Тетяна Георгіївна

 • Останні зміни:
03.08.1950- 02.05.2015

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1974). Кандидат дис. "Формування моральної свідомості особистості в системі морального виховання (методологічний аспект)" (1982). Докт. дис. "Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки (філософсько-етичний аналіз)" (1999). У Київ. ун-ті: з 1981 асист., з 1989 доц., з 2005 професор. етики, естетики та культурології кафедри.

Читати далі >Авер’янова Ніна Миколаївна

 • Останні зміни:
28.11.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.

Закінчила 1995 пед. ф-т КДПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003 асп. Київ. ун-ту за спец. «Українознавство» (філос. науки). Працювала: виклад. образотворчого мистец. з методикою навчання в Київ. міськ. пед. коледжі (1996-2003). У Київ. ун-ті: з 2006 філос. І кат., що проводить наук.-тех. розробки Центру українознавства, з 2008 – м. н. с., з 2011 р. – н. с. Центру українознавства філос. ф-ту. Канд. дис. «Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (українознавчий аналіз)» (2007). З 2006 також виклад. каф. дизайну ВМУРоЛ «Україна».

Читати далі >Аветісян Арсен Аветісянович

 • Останні зміни:
01.01.1904

Місце народження: с. Фатух Єреван. губ..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив відділення Рад. Сх. Ленінгр. Сх. ін-ту (1929). Кандидат дис. "Філософські погляди Чаадаєва (розгляд філософських листів)" (1948). Докт. дис. "Розвиток атеїзму і критика релігійної соціальної філософії" (1969). У Київ. ун-ті: з 1949 старш. викл. каф. історії філософії, з 1950 доц. логіки кафедри, з 1953 доц. каф. історії філософії, у 1971–73 професор. каф. філософії ІПК при Київ. ун-ті.

Читати далі >Авсенєв Петро Семенович (Теофан)

 • Останні зміни:
01.01.1810- 31.03.1852

Місце народження: Воронезька губ..
Наукове звання: професор філософії, магістр богослов'я.
Філософ-богослов. Закінчив Воронезьку духовну семінарію (1829), Київ. духовну академію (1833). В ун-ті св. Володимира: з 1838 ад'юнкт каф. філософії, у 1842–44 секретар 1-го відділення філософського ф-ту. З 1845 ординарний професор. Київ. дух. акад. У 1844 прийняв чернецтво з іменем Теофан. У 1850 звільнений від викл. діяльності.

Читати далі >Алексієнко Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
25.11.1974

Місце народження: м. Кагарлик Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: всистент.
Філософ. Закінчила філософських ф-т Київ. ун-ту (1996). Кандидат дис. "Інтерсуб'єктивність: естетико-психологічний аналіз" (2000). У Київ. ун-ті: з 1999 асист. етики, естетики та культурології кафедри.

Читати далі >Алексюк Ігор Анатолійович

 • Останні зміни:
01.05.1962

Місце народження: м. Васильків Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор гуманітарних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1984). Кандидат дис. "Логіко-філософський аналіз теорії мовленнєвих актів (концепція Джона Серла)" (1992). У Київ. ун-ті: з 1990 асист., з 1997 доц. логіки кафедри.

Читати далі >Алєксандрова Олександра Василівна

 • Останні зміни:
29.07.1951

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчила філософських ф-т Київ. ун-ту (1973). Кандидат дис. "Матеріалістичне розуміння діалектики діяльної активності суб'єкта в суспільно-історичній практиці" (1980). Докт. дис. "Відчуження як форма розвитку культури" (1996). У Київ. ун-ті: з 1977 асист., з 1989 доц. кафедри наук. комунізму, політології, теорії та історії філософії, з 1998 доц. історії філософії кафедри, з 2000 професор. каф. історії філософії.

Читати далі >Аляєв Геннадій Євгенович

 • Останні зміни:
31.10.1958

Місце народження: м. Васильків Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Історик. Закінчив іст. ф-т Харк. ун-ту (1980). Кандидат дис. "Роль соціальних факторів у стабілізації сільських трудових колективів (на матеріалах УРСР)" (1990). Докт. дис. "Онтологія і феноменологія Незбагненного: С.Л. Франк у філософському дискурсі ХХ ст." (2003). У Київ. ун-ті: з 2004 доц., з 2005 професор. історії філософії кафедри.

Читати далі >Андреус Алла Петрівна

 • Останні зміни:
10.08.1951

Місце народження: м. Гайсин Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософських ф-т Київ. ун-ту (1975). Кандидат дис. "Практичні основи способу формування діалектичного мислення" (1988). У Київ. ун-ті: у 1969–86 бібліотекар, лаб., старш. лаб., у 1986–98 асист., у 1998–2007 доцент історії філософії кафедри.

Читати далі >Андрущенко Віктор Петрович

 • Останні зміни:
01.01.1949

Місце народження: с. Совинка Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України, акад. АПН України.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1975). Канд. дис. «Основные закономерности социализации личности при социализме» (1978). Докт. дис. «Проблема взаимосвязи научной идеологии и духовной культуры. (Методолого-социологический анализ)» (1988). У Київ. ун-ті: 1975–95 асист., старш. викл. кафедри етики і естетики, доц., професор філософії гуманітарних наук кафедри.

Читати далі >Антоненко Володимир Григорович

 • Останні зміни:
10.04.1924- 09.11.2009

Місце народження: м. Омськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1950). Канд. дис. „Значение передового мировоззрения в творчестве писателей” (1954). Докт. дис. „Мировозрение – идейная основа художественного творчества”(1972). У Київ. ун-ті: у 1972–89 зав. каф. наукового комунізму, у 1989–2009 професор. політичних наук кафедри.

Читати далі >Асмус Валентин Фердинандович

 • Останні зміни:
18.12.1894- 05.06.1975

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив іст.-філол. ф-т Київ. ун-ту (1919). Докт. дис. "Естетика класичної Греції" (1940). Професор МДУ та Інституту філософії АН СРСР.

Читати далі >Байкін Федір Федорович

 • Останні зміни:
20.09.1913- 01.01.2003

Місце народження: м. Бузулук Самар. губ. .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив Оренбур. держ. пед. ін-т. У Київ. ун-ті: 1949–88 старш. викл., доцент кафедри філософії гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Баран Володимир Данилович

 • Останні зміни:
09.08.1927

Місце народження: с. Дем'янів Галицького району Івано-Франків. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Член-кореспондент НАНУ. Навчався у Львівському педагогічному інституті (1946-1950 рр.). У 1992–2000 рр. – провідний науковий співробітник Інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом), у 2000–2002 рр. – Центру українознавства НДЧ (за сумісництвом).

Читати далі >Батрименко Олег Володимирович

 • Останні зміни:
23.11.1980

Місце народження: с. Линовиця Чернiгiв. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Політолог. Закінчив фiлософський ф-т Київ. ун-ту (2002). Канд. дис. "Особливості сучасних збройно-політичних конфліктів" (2005). У Київ. ун-ті: з 2003 доцент кафедри політології.

Читати далі >Баумейстер Андрій Олегович

 • Останні зміни:
01.02.1970

Місце народження: не вказано.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1997). Канд. дис. "Першо-принцип і буття у метафізиці (на матеріалі метафізики томізму)" (2001). У Київ. ун-ті: з 2002 доцент каф. філософії.

Читати далі >Безверха Ганна Іванівна

 • Останні зміни:
07.10.1937

Місце народження: с. Бірки Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філол. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту (1960). Канд. дис. "Соціально-політичні цінності спільностей інтересів особи і суспільства" (1980). У Київ. ун-ті: з 1977 асист., з 1982 старш. викл., у 1986–97 доцент каф. наук. комунізму і каф. політології.

Читати далі >Бернатович Микола Федорович

 • Останні зміни:
01.11.1927- 01.01.1999

Місце народження: с. Саверці Житомир. обл. .
Наукове звання: старший викладач.
Філософ. Закінчив іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1962). У Київ. ун-ті: з 1964 викл., старш. викл. каф. філософії гуманіт. ф-тів, заст. декана підготовчого ф-ту, у 1966–88 декан із роботи з іноземцями.

Читати далі >Бичатін Володимир Юхимович

 • Останні зміни:
11.07.1912- 12.11.1984

Місце народження: м. Стара Руса Новгород. губ..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ-релігієзнавець. Закінчив іст. ф-т Ленінгр. пед. ін-ту ім. О.І. Герцена (1940). Канд. дис. "Постановка проблем атеїзму у трьох програмах КПРС" (1966). У Київ. ун-ті: з 1961 асист., з 1963 старш. викл., у 1968–84 доцент каф. історії та теорії атеїзму.

Читати далі >Бичко Ігор Валентинович

 • Останні зміни:
10.07.1931

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад.-секретар Укр. Акад. політичних наук.
Філософ. Закінчив філософських ф-т Київ. ун-ту (1954). Канд. дис. "На філософському роздоріжжі (Критичний аналіз філософії "критичного реалізму" і феноменології в США)" (1962). Докт. дис. "Пізнання і свобода" (1973). У Київ. ун-ті: з 1961 старш. викл., з 1965 доцент каф. діалектичного та історичного матеріалізму, з 1967 – кафедри історії філософії, з 1969 – кафедри філософії гуманітарних ф-тів, з 1972 – кафедри діалектичного матеріалізму, з 1975 професор. і зав. каф. історії філософії, з 1984 професор. і зав. каф. філософії ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, з 1992 професор. каф. історії філософії, 2008–11 проф.-консультант каф. історії філософії.

Читати далі >Білогуб Вілєна Дмитрівна

 • Останні зміни:
18.02.1930- 08.08.2007

Місце народження: м. Лубни Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1953). Канд. дис. «Єдність діалектичного та історичного матеріалізму» (1964). У Київ. ун-ті: з 1960 асист., з 1962 викл., з 1964 старш. викл., 1966–92 доцент каф. філософії природн. ф-тів.

Читати далі >Білоус Василь Стефанович

 • Останні зміни:
19.12.1927- 01.01.2010

Місце народження: с. Красне-2 Білгородської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Історик. Закінчив ф-т ВПС Військово-політичної академії (1962). Канд. дис. "Соціальні проблеми автономізації управління військами ППО" (1972). У Київ. ун-ті: з 1984 доц., у 1997–2010 професор. каф. наук. комунізму природн. ф-тів і каф. політології.

Читати далі >Білоус Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
26.12.1969

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. "Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології" (2005). У Київ. ун-ті: з 2000 асист., з 2006 доцент каф. філософії та методології науки.

Читати далі >Бобошко Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
11.10.1978

Місце народження: с. Заворичі Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2002). Канд. дис. "Філософія історії Ф.В.Й. Шеллінга" (2006). У Київ. ун-ті: з 2007 асист. каф. історії філософії.

Читати далі >Богачов Андрій Леонідович

 • Останні зміни:
02.02.1967

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1992). Канд. дис. "Релятивізм і філософська герменевтика" (1997). У Київ. ун-ті: з 1994 викл, з 1999 доцент кафедри філософії.

Читати далі >Боголюбов Микола Михайлович

 • Останні зміни:
20.05.1872- 14.05.1934

Місце народження: с. Павловське Нижегородської губернії, Росія .
Науковий ступінь: доктор богослов'я.
Наукове звання: професор.
Філософ, богослов. Закінчив Московську духовну академію (1896). Вивчав семітологію та єгиптологію, а також історію раннього християнства у Берлінському університеті. Викладач логіки, психології та історії філософії в семінарії у Нижньому Новгороді (1900—1909); професор Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині (1909—1913). В Ун-ті св. Володимира: 1913–18 професор богослов’я.

Читати далі >Божук Людмила Володимирівна

 • Останні зміни:
01.08.1958

Місце народження: смт Новоархангельськ Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Закінчила іст. ф-т Київ. ун-ту (1980). Працювала виклад. історії в сш м. Києва (1980-2000). 2001–2010 – у Київ. ун-ті: пров. історик, що проводить наук.-тех. розробки, Центру українознавства, тепер Центру українознавства філос. ф-ту Київ. ун-ту. З 2003 – здобувач наук. ст., з 2009 к. і. н. Канд. дис. «Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід» (2009).


Читати далі >Бойченко Іван Васильович

 • Останні зміни:
02.08.1948- 24.10.2007

Місце народження: с. Острів Львів. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад. АПН України.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. "Основні форми соц. знання, їх взаємозв'язок і розвиток" (1979). Докт. дис. "Категоріальний апарат історичного матеріалізму: методологічна функція" (1990). У 1971–2001 працював в Ін-ті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. У 1988–97 за сумісн. викладав у Київ. ун-ті курс соціальної філософії та спец. курси з логіки і методології соц. пізнання, методології засад сучасної зарубіжної соціології, філософії історії. З 1999 – професор. кафедри філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Бойченко Михайло Іванович

 • Останні зміни:
23.10.1972

Місце народження: с. Десантне Одеської обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1994). Канд. дис. "Гра як соціально-філософська проблема (методологічний аспект аналізу)" (1997). У Київ. ун-ті: з 1995 асист., з 2001 доцент кафедри філософії

Читати далі >Бокал Ганна Василівна

 • Останні зміни:
17.10.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. "Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії Середньовіччя" (2004). У Київ. ун-ті: з 2003 асист., з 2009 доцент кафедри історії філософії.

Читати далі >Бондаренко Віктор Дмитрович

 • Останні зміни:
28.10.1956

Місце народження: с. Охіньки Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. Національної академії пед. наук України.
Остання займана посада: професор.
Філософ-релігієзнавець. Засл. діяч науки і техніки України. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1981), юрид. ф-т Національної академії внутрішніх справ України (1997). Канд. дис. «Релігійна громада в сучасному суспільстві» (1987). Докт. дис. «Інституалізована православна релігійність в контексті сучасної суспільно- політичної ситуації в Україні» (1993). У Київ. ун-ті: з 1994 професор. кафедри релігієзнавства.

Читати далі >Бондарчук Інна Анатоліївна

 • Останні зміни:
23.01.1939

Місце народження: м. Брусилів Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1961). Канд. дис. «Діалектика становлення характеру в мистецтві (на матеріалах І та ІІ ступеней художнього виробництва)» (1975). Докт. дис. «Негативна діалектика як естетика» (1992). У Київ. ун-ті: з 1961 викл. підготовчого ф-ту для іноземних громадян, 1973–90 асист., старш. викл., доцент кафедри діалектичного матеріалізму, 1990–93 доцент кафедри філософії ІПК, викл. суспільних наук при Київ. ун-ті.

Читати далі >Борисенко Валентина Кирилівна

 • Останні зміни:
07.07.1945

Місце народження: с. Хижинці, Вінницького району, Вінницької області.
Закінчила 1968 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1971 асп-ру ІМФЕ. Працювала наук. співроб., зав. сектором Рукописних фондів ІМФЕ (1981–95). У Київ. ун-ті з 1995: перший зав. каф. етнології та краєзнавства іст. ф-ту (1995–2002), проф. (1997). Канд. дис. «Взаимосвязи в традиционной культуре и быту украинцев и поляков Подолии в конце XIX – начале XX в» (1974), докт. дис. «Весільні звичаї та обряди на Україні» (1992). Підготувала 15 канд. та 3 д-рів наук, консультант 2 докторантів. Розробила програми нормат. курсів: "Українська етнологія", "Зарубіжна етнологія", "Українська етнологія в контексті європейської науки". Організувала і провела ряд міжн. конф. (Київ, 1999, 2000, 2001). Прочитала лекції з укр. культури за кордоном: ун-т Тампере (Фінляндія), Сарасота, Гарвард, Філадельфія, Нью-Йорк, Вашингтон (США), Прага (Чехія), Варшава (Польща). Відп. ред. журналу "Етнічна історія народів Європи" (К., 1999–2009, №1–30).

Читати далі >Босенко Валерій Олексійович

 • Останні зміни:
01.01.1927- 19.03.2007

Місце народження: м. Маріуполь Донецьк. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1951). Канд. дис. "Деякі питання діалектики неперервності та перервності в русі" (1956). Докт. дис. "Діалектика як теорія розвитку" (1968). У Київ. ун-ті: 1952–93 асист., старш. викл., доц., професор. кафедри філософії.

Читати далі >Бояринцев Олександр Лаврентійович

 • Останні зміни:
01.01.1921

Місце народження: с. Зановщіка Кіров. обл., Росія .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчив Київ. пед. ін-т ім. М. Горького (1949). Канд. дис. захистив в 1953. У Київ. ун-ті: 1959–63 старш. викл. кафедри діалектичного та історичного матеріалізму.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 333
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи