ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фінансово-правовий коледж Фінансово-правовий коледж

Заснований 1994. Першим директором було призначено М.П.Омельченка. У 2001 коледж очолив І.С.Гриценко. Мета діяльності коледжу – підготовка бакалаврів та молодших спеціалістів з права і фінансів за спеціальністю правознавство для фінансових установ, державних та комерційних підприємств, правоохоронних органів, юридичних фірм. Надає вищу юрид. та екон. освіту, в т.ч. у формі екстернату. Напрями підготовки: «Право» – спеціальність «Правознавство»; «Економіка і підприємництво» – спеціальність «Банків. справа» – на базі повної заг. середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікац. рівня «бакалавр». Форма навчання – денна, заочна. Термін навчання – 4 роки. Після закінчення випускники мають можливість продовжити навчання у Київ. ун-ті для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікац. рівнями «спеціаліст» або «магістр». Коледж здійснює підготовку за напрямом «Економіка і підприємництво» – спеціальність «Фінанси». На І курс приймаються випускники загальноосвіт. навч. закладів, які мають базову середню освіту (9 класів), та на II курс, які мають повну заг. середню освіту (11 класів), для здобуття освітньо-кваліфікац. рівня «мол. спеціаліст». Форма навчання – денна. Термін навчання – 3 роки. Випускники Коледжу, які здобули освітньо-кваліфікац. рівень «мол. спеціаліст» (спеціальність «Фінанси»), за бажанням можуть продовжити навчання у Київ. ун-ті, а також в інших вищих навч. закладах відповідного профілю. Сучас. фахову підготовку студентів забезпечують на 5 каф.: публ. права; приват. права; фінанс.-екон. дисциплін; гуманіт. дисциплін; загальноосвітніх дисциплін. Для поглиблення професійних знань за напрямами підготовки важливу роль у навч. процесі відіграють курси та спецкурси: Податкове, банків., валютне, вексельне закон-во; Заставне, митне право; Прав. регулювання фондового ринку; Правові засади формування та функціонування кредитних установ; Міжн. екон. право; Економіка України в сучас. умовах; Право соц. захисту; Екол. право ЄС; Бухгалтерський облік; Економіка підприємств; Макроекономіка; Гроші та кредит; Екон. статистика; Страхування; Казначейська справа; Податкова система; Фінанси підприємств, бюджетна система, контроль і ревізія; Міжн. економіка; Банків. операції тощо. Студентам надається можливість слухати лекції провідних науковців і висококваліфікованих спеціалістів, які мають великий практ. досвід роботи, що сприяє якісній підготовці майбутніх фахівців. У процесі навчання студенти коледжу можуть постійно користуватися бібліот. фондами Київ. ун-ту. Військ. підготовку за програмою офіцера запасу студенти Коледжу проходять у Військ. ін-ті Київ. ун-ту. При Коледжі вже понад 10 років діє Фінанс.-прав. Ліцей (з 01.09.1996) з поглибленим вивченням прав., екон. і гуманіт. дисциплін. Ліцей здійснює довузівську підготовку. З перших років існування значну роль в організації, плануванні, реалізації навчальної, навчально-виховної та науково-дослідницької роботи в Коледжі відіграв Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Зокрема, до навчального-виховного процесу навчального закладу залучено понад дев’яносто п’ять відсотків викладачів Університету. Серед них академіки, члени-кореспонденти державних академій наук, професори, доктори юридичних, економічних наук, доценти, кандидати економічних, філологічних, історичних, філософських, юридичних наук, асистенти та викладачі-методисти. У 2012 – до Статуту Коледжу внесено зміни, відповідно до яких і змінено назву Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка на «Приватний вищий навчальний заклад Фінансово-правовий коледж». ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» є правонаступником всіх прав та обов’язків Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тому Коледж продовжує здійснювати навчальну діяльність на підставі діючих Ліцензій та Сертифікатів про акредитацію за напрямами підготовки «Право» та «Фінанси і кредит» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра. Сьогодні у коледжі продовжують успішно працювати два відділення: економічне та юридичне, які за роки свого існування підготували і випустили понад 1,5 тисячі бакалаврів за спеціальностями банківська справа, фінанси і кредит, правознавство. Діє два навчально-виховних підрозділи денної та заочної форми навчання, кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, гуманітарних, правових та економічних дисциплін. Юридичне відділення: історія держави і права зарубіжних країн, міжнародне публічне право, судоустрій, конституційне право України, цивільне, цивільно-процесуальне право, римське право, історія українського права, юридична деонтологія, адміністративне, фінансове , екологічне, земельне, аграрне, конституційне, трудове, сімейне, спадкове, договірне, житлове право, кримінологія, прокуратура, цивільно-правове регулювання фінансових послуг, канонічне право та релігієзнавство, історія української та світової культури, економічна теорія, економіка фірми, політологія, риторика, латинська мова, іноземна мова (за професійним спрямуванням), історія України, філософія, сучасні інформаційні технології тощо. Економічне відділення: економіка підприємства, менеджмент, фінанси, гроші та кредит, державне регулювання економіки, етика бізнесу, дослідження операцій в економіці, інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах, оптимізаційні методи та моделі, страхування, дослідження операцій в економіці, банківська справа, психологія ділового спілкування, фінансове право, міжнародні фінанси, економічний аналіз, податкова система, інвестування, фінансовий ринок, бізнес-планування, банківські операції, фінанси підприємств, етика бізнесу, бюджетна система, маркетинг, фінанси суб’єктів господарювання, ринок фінансових послуг, страхові послуги міжнародні фінанси, банківська статистика, управління фінансовими ризиками, небанківські фінансово-кредитні установи, фінансове планування і прогнозування, державний фінансовий контроль, казначейська справа, фінансові системи зарубіжних країн, економетрика, історія України, історія української культури, інформатика та комп’ютерна техніка, вступ до спеціальності, економічна теорія, соціологія, вища математика для економістів, іноземна мова професійного спрямування, мікроекономіка, макроекономіка, українська мова (за професійним спрямуванням), філософія, історія економіки та економічної думки, правознавство, теорія ймовірності та математика, статистика, фізичне виховання, охорона праці, міжнародна економіка, політологія. І.С. Гриценко

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи