ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізіологічних основ продуктивності рослин науково-дослідна лабораторія Фізіологічних основ продуктивності рослин науково-дослідна лабораторія

Включена до структури НДЧ біол. ф-ту та каф. фізіології та екології рослин у 1983. Прообразом сучас. лаб. можна вважати першу в Україні фізіол. лаб., яку започаткував в Київ. ун-ті Св. Володимира професорО.В.Баранецький (1873-98). За часи існування фізіол. лаб. зазнавала змін як у спрямованості наук. досліджень, так і в структурно-адм. статусі. У післявоєнний період, у 1944-80 НДЛ входить в структуру Ботанічного саду імені акад.О.В.Фоміна, потім каф. фізіології рослин як наук. група Біохімії фотосинтезу. Наук. кер. групою здійснював доктор біологічних наук, професор Д.П.Проценко. У 1980 році наук. групу було реорганізовано у проблемну лаб. Синтетичних антимікробних речовин (наук. кер. – професор А.В.Капля). В 1983 лаб. перейменовано у НДЛ Фізіологічних основ продуктивності рослин, зав. – кандидат біологічних наук, старш. наук. співроб Т. А. Мороз, з 1991 – старш. наук. співроб., кандидат біологічних наук О. О. Русько, у 1997-2001 – старш. наук. співроб, кандидат біологічних наук А. В. Панталієнко, з 2001-2010 очолювала доктор біологічних наук, професор Н.Ю.Таран, з 2011 очолює кандидат біологічних наук Л.М. Бацманова. Напрями наук. досліджень: НДЛ Фізіологічних основ продуктивності рослин досліджує проблеми фізіології стресу, екологічної стійкості та продуктивності рослин. Молекулярно-біологічні та фізіолого-біохімічні механізми адаптації, підвищення стійкості та продуктивності рослинного організму за несприятливих умов довкілля в умовах глобальних змін клімату. До складу НДЛ входить 14 штатних наук. співроб.,, 9 кандидатнаук Лаб. постійно працює у творчій співдружності з наук.-досл. установами НАН України, зокрема: з Ін-том фізіології рослин та генетики розробляються нові методи діагностики посухо- і жаростійкості та екзогенної індукції адаптивних реакцій рослин; з Нац. бот. садом України ім.Гришка проводяться дослідження біол. активності стероїдних глікозидів цибулі пониклої, проблеми алелопатії; з Ін-том ботаніки ім. М.Г.Холодного вивчаються сучас. проблеми анатомії рослин, фітогормонології, історія науки; з Ін-том Гідробіології проводиться моніторинг екол. стану водних ресурсів, біотестування водойм на основі фізіол. реакцій вищих водних рослин; з Ін-том біоорган. хімії та нафтохімії НАН України здійснюється скринінг та випробування оригінальних вітчизн. регуляторів росту рослин, дослідження механізмів їх дії на продуктивність і стійкість рослин, дослідження ліпоксигенази як одного з елементів сигнальних систем у рослин; з Ін-том кібернетики створюються мат. моделі перерозподілу важких металів в системі ґрунт-рослина при антропогенному навантаженні.НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин» спільно з каф. фізіології та екології рослин велику наук., творчу та навч.-виховну роботу, спрямовану на підвищ. наук. потенціалу і міжн. престижу вітчизн. науки, виховання висококваліфікованих фахівців-фітофізіологів та формування наукової еліти України. Результати досліджень фахівців НДЛ викладені в монографіях: Скринінг адаптивного потенціалу рослин за показниками оксидного стресу.К., 2010 Sulfurcontaining Plant Lipids. K., 2011. 92 c.; Використання наночасточок металів у технологіях вирощування зернових культур. К., 2012, у чисельн. публікаціях, метод. розробках та рекомендаціях вир-ву. Вони є вагомим внеском до розвитку університетської та вітчизн. науки, актуальні для практики с.-г. вир-ва держави. Н.Ю.Таран

Бацманова Людмила Михайлівна

  • Останні зміни:
02.11.1960

Місце народження: м. Золоте, Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1982). Кандидат дис. «Характеристика гліколіпідів за умов оксидного стресу, індукованого пероксидом водню, в листках озимої пшениці» (2004). У Київ. ун-ті: з 2001: пров. інженер (2001-2005), наук. співробітник (2005), старш. наук. співроб.(з 2006). З 2011 зав.лаб. НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин», Викладає: фізіологію ролин (загальний курс) Наук. інтереси: трансформації ліпід-пігментного комплексу фотосинтетичних тканин за дії активних форм кисню, антиоксидантні ферменти за умов оксидативного стресу у листках пшениці, гліколіпіди, адаптація, неспецифічна резистентність рослин, пероксид водню як сигнальна молекула.

Читати далі >Мелешко Анатолій Олександрович

  • Останні зміни:
16.06.1950

Місце народження: с. Крученець, Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив каф. фізіології і біохімії рослин Київ. ун-ту 1979. Кандидат дис. «Робертсоновская транслокация 1/29 у крупного рогатого скота племенных предприятий Украины и её связь с репродуктивной функцией животных» (1987). У Київ. ун-ті: з 2003 старш. наук. співроб. НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин». Наук. інтереси: картування геному м’якої пшениці за допомогою цитогенет. і молекулярно-генет. досліджень. Лауреат премії РМ СРСР.

Читати далі >Оканенко Олександр Аркадійович

  • Останні зміни:
20.02.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив біол. ф-т в 1969 Працював мол. наук. співроб. каф. фізіології та біохімії рослин. Кандидат дис. «Морозоустойчивость яблони и состав липидов» (1975). З 1978 – мол. наук. співроб., з 1994 – старш. наук. співроб. НДЛ Фізіологічних основ продуктивності рослин. Наукові інтереси: роль сульфоліпідів в процесах адаптації рослин до дії важких металів, оксидного стресу, надлишку світла та ультрафіолетове випромінення.

Читати далі >Погоріла Ніна Федорівна

  • Останні зміни:
24.05.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила каф. біофізики Київ. ун-ту (1970), асп. Ін-ту отоларингології АМНУ (1984). Кандидат дис. «Прекаликреин-калинкреиновая система плазмы крови» (1985). У Київ. Ун-ті: у 1987-2007 – с. н. с. НДЛ Фізіологічних основ продуктивності рослин. Наук. інтереси: дослідження лектиновмісних речовин у рослинних об’єктах за стресових умов та при застосуванні регуляторів росту.

Читати далі >Свєтлова Наталія Борисівна

  • Останні зміни:
24.11.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.
В 1996 закінчила Київ. ун-т, біол. ф-т. Кандидат дис. «Ліпід-пігментний комплекс та екзогенні біорегулятори у формуванні адаптивних реакцій пшениці до посухи» (2001). У Київ.ун-ті: 1999 – на каф. фізіології та екології рослин, з 2000 – м. н. с., 2005 – н. с. НДЛ Фізіологічних основ продуктивності рослин. Наук. інтереси: трансформації гліколіпідних компонентів фотосинтетичних мембран та каротиноїдів за дії стресових факторів довкілля. Автор 40 наук. праць.

Читати далі >Серга Олеся Іванівна

  • Останні зміни:
13.06.1970

Місце народження: м. Бішкек, Киргизстан.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.
В 1992 закінчила Нац. аграрний ун-т. Кандидат дис. «Сортові особливості індукції адаптивних реакцій озимої пшениці різних екотипів за умов посухи» (2002). У Київ. ун-ті: з 2001 – м. н. с., з 2005 – н. с. НДЛ фізіологічних основ продуктивності рослин. Наук. інтереси: дослідження фосфоровмісних енергетичних сполук в рослинних тканинах за дії різних стресових умов на молекул. рівні та на рівні цілісного рослинного організму.

Читати далі >Шумік Світлана Антонівна

  • Останні зміни:
03.07.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила у 1965 біол. ф-т Київ. ун-ту. 1965 – старш. лаборант НДЛ комплексних біол. проблем біол. ф-ту. 1967 – мол. наук. співроб. каф. фізіології та біоїхімії рослин. 1986– мол. наук. співроб. НДЛ фізіол. основ продуктивності рослин.1991-2003 – старш. наук. співроб. НДЛ фізіології основ продуктивності рослин. У 1985 – кандидат дис. «Физиологическое обоснование подкормок молибденом и кобальтом черной смородины и винограда в некоторых зонах УССР». Наук. інтереси: вивчення фізіол. ролі мікроелементів та фізіол.-активних речовин в процесах формування продуктивності винограду, чорної смородини, яблуні, озимої пшениці.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи