ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізіології та екології рослин кафедра Фізіології та екології рослин кафедра

Перші анатомо-фізіол. дослідження в Ун-ті св. Володимира, були започатковані на каф. ботаніки І.Г.Борщовим, Я.Я.Вальцем та В.Г.Бессером. 1900 від каф. ботаніки відокремилася каф. анатомії і фізіології рослин, яку протягом 16 р. очолював К.А.Пурієвич. 1971 року кафедра переіменована на кафедру фізіології та біохімії рослин, сучасну назву кафедрі присвоєно 1993 року. Каф. очолювали: О.М.Льовшин (1933–1944). Д.П. Проценко (1944–80), А.В.Капля (1980–90), М.М.Мусієнко (1990–2004), 2004-2010 кафедру очолювала Т.В.Паршикова, з 2010 кафедру очолює Н.Ю. Таран. 1983 при каф. створена НДЛ Фізіологічних основ продуктивності рослин. Осн. напрям наук. досліджень лаб. зосереджений на з’ясуванні фізіол. та біохім. механізмів адаптації і структурно-функціональних перебудов рослинного організму за несприятливих умов довкілля; біотехнологічних агроекологіних підходів до корегування спрямованості осн. пристосувальних реакції рослин з метою створення заг. стратегії адаптивних систем і регуляторних структур для стабілізації продуктивності, підвищення стійкості та запобігання екологіних криз природних фітоценозів. Каф. має тісні творчі зв’язки з ун-тами, бот. садами та НДІ НАН України: Львів. нац. ун-том ім. І.Франка, Чернів. нац. ун-том ім Ю. Федьковича. Харків. нац. ун-том ім. В.Н.Каразіна, Нікітським бот. садом, Ін-том фізіології рослин та генетики, Ін-том клітинної біології та генет. інженерії, Ін-том ботаніки ім. М.Г.Холодного, Ін-том молекул. біології і генетики, Ін-том біоорганічної хімії та нафтохімії, Ін-том гідробіології та багатьма ін. Каф. також співпрацює із рядом заруб. наук. закладів, серед яких МДУ (Росія), Гаванський ун-т (Республіка Куба), Східний нац. ун-т (Угорщина), Ягелонський ун-т (Польша), Гент. ун-т (Бельгія), Гайдерабадський ун-т (Індія), Окриджська нац. лаб. (США), нац. держ. лаб. (Італія), Берлінський технологічний університет, Німеччина. Інститут генетики рослин та біотехнології Академії наук Словацької республіки. У складі кафедри працюють 2 професора, д.б.н., 17 к.б.н., 6 інженерів та 4 спеціаліста. Колективні праці: Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Анатомія рослин: підруч. К., 1992; Панюта О.О., Ольхович О.П. Анатомія рослин: підруч. К. 2009; Okanenko A.A., Taran N.Yu., Kosyk O.I. Sulfurcontaining Plant Lipids. K., 2011. 92 c.; Оканенко О.А., Таран Н.Ю., Косик О.І. Сульфуровмістні ліпіди фототрофів: Моногр. К. 2012.106 с.

Білановський Микола Федорович

 • Останні зміни:
01.01.1940- 17.06.2001

Місце народження: с.Петрівці Бобровицького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1968). Кандидат дис. «Физиолого-морфологическая характеристика органогенеза конуса наростания злаков» (1972) У Київ. ун-ті:1975 – 2001 асист. каф. фізіології рослин Київ. ун-ту. Наук. інтереси: за допомогою цитол. та електронно-мікроскопічних методів дослідження особливості будови плодових та злакових культур в умовах стресових факторів, започ. на каф. практикуми з цитофізіології та електронної гістохімії. Читав нормат. курс «Анатомія рослин», спецкурси «Ґрунтознавство», «Цитофізіологія».

Читати далі >Богданова Талла Леонідівна

 • Останні зміни:
28.04.1935

Місце народження: с. Єлизавето-Каменка, Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1958). Кандидат дис. «Физиолого-биохимические основы действия альгицид производных мочевины сине-зеленых водорослей» (1966). У Київ. ун-ті: з 1960 – асист., з 1967 – доцент каф. фізіології та біохімії рослин, з 1974 – до теперішнього часу старш. наук. співроб. Ін-ту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. Коло наук. інтересів: вивчен.фізіол.-біохім. основ механізму дії альгіцидних похідних сечовини на синьозелені водорості; особливості біохім. обміну плодових дерев в зв’язку з їх морозостійкістю.

Читати далі >Брайон Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
11.12.1936- 10.05.2003

Місце народження: м. Чуднів, Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту.(1959). Кандидат дис. «Флуоресцентное микроскопическое исследование некоторых физических свойств тканей и клеток многолетних растений» (1968). Працював у Ботанічному саду ім. акад. Фоміна мол. наук. співроб. 1961, лаб. фотосинтезу. З 1967 – асист.з 1973 – доцент, у 1990 – 2003 професор каф. фізіології рослин., в. о. заст. зав. каф. фізіології та екології рослин..Викладав нормат. курси: «Анатомія рослин», «Фізіологія рослин», ряд спецкурсів.

Читати далі >Войцехівська Олена Василівна

 • Останні зміни:
08.09.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1996 закінчила Київ. ун-т, біол. ф-т, в 1999 – асп-ру каф. фізіології та екології рослин Київ. ун-ту. В 1997 стажувалася в Гент. ун-ті (Бельгія). З 1999 – мол. наук. співроб. НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин», 2001 – асист., з 2008 – доцент каф. фізіології та екології рослин. В 2001 – кандидат дис. «Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі ґрунт-рослина та прогнозування ступеня забруднення агроценозів».

Читати далі >Капля Андрій Васильович

 • Останні зміни:
18.08.1922- 06.11.1994

Місце народження: с. Менчикури Веселівського району Запорізької області .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив, біол. ф-т (1951). Кандидат дис. «Направленность физиолого-биохимических процессов в корневой системе подвоев плодовых культур» (1961), докт. дис. «Физиологические основы морозостойкости подвоев плодовых культур» (1971). У Київ. ун-ті. з 1960 – асист., у 1962-65 – доцент каф. фізіології та біохімії рослин, заст. декана біол. ф-ту. Професор, декан біол. ф-ту (1972-77), в наступні роки 1978-1990 – професор каф., в 1980-90 – зав. каф. фізіології рослин. Наук. інтереси: фізіол. механізми морозостійкості рослин, спрямованість дії метаболізму кореневої системи рослин в холодну пору року, механізми дії на рослини регуляторів росту. Автор більше 300 наук. праць

Читати далі >Капустян Андрій Васильович

 • Останні зміни:
31.03.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т. Київ. Ун-ту (1996). Кандидат дис. «Ізоферментний склад пероксидази озимих зернових за умов низькотемпературного стресу». У Київ. ун-ті: з 1998 – асист, з 2006 – доцент каф. Фізіології та екології рослин. Коло наук. інтересів – дослідження фізіол.-біохім. механізмів формування зимо-, посухо- та жаростійкості зернових культур за несприятливих факторів довкілля. Розробка та впровадження фізіолого-екол. підходів при формуванні декоративних композицій для озелененні садів, парків та скверів.Читає спецкурси «Стійкість рослин», «Ферментологія», «Водний режим рослин», «Основи наук. досліджень», «Фізіолого-екол. основи декоративного садівництва», проводить практ. заняття з анатомії та фізіології рослин.

Читати далі >Косик Оксана Іванівна

 • Останні зміни:
28.02.1975

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1997 закінчила біол. ф-т Чернів. держ. ун-ту ім. Ю.Федьковича, у 2003 – асп-ру Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Трансформація ліпід-пігментних компонентів фотосинтетичних тканин Triticum aestivum L. за умов свинцевого навантаження» (2004). З 2004 – асист., з 2009 – доцент каф. фізіології та екології рослин.Читає спецкурс «Екологія рослин», проводить практ. заняття з курсів «Цитофізіологія», «Екофізіологія рослин і здоров’я», лаб. заняття з анатомії та фізіології рослин, лаб. практикуму, семінарські заняття з біорізноманіття. Наук. інтереси: механізми формування адаптацій рослин в умовах трансформованого довкілля.

Читати далі >Мусієнко Микола Миколайович

 • Останні зміни:
21.11.1941

Місце народження: с. Смош, Чернігівська область.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік НААН України.
У 1968 закінчив біол. ф-т 1968. Кандидат дис. «Сортовые особенности метаболизма и термоустойчивость озимой пшеницы» (1971); докт. дис. «Жароустойчивость озимой пшеницы и её диагностика» (1985). У Київ. ун-ті: у 1971–76 – асист., доцент каф. фізіології рослин, заст. декана біол. ф-ту, у 1979–82 – доцент, заст. декана, у 1982–87 – декан біол. ф-ту, у 1987–90 – професор, у 1990–2004 – зав., з 2004 – професор каф. фізіології та екології рослин біол. ф-ту. Викладає: Фізіологію та біохімію рослин, Біорізноманіття, Фотосинтез, Екологічний менеджмент.

Читати далі >Ольхович Ольга Петрівна

 • Останні зміни:
11.07.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту 1991. кандидат дис. «Фізіолого-біохімічні показники вищих водяних рослин як тест-реакції на дію токсикантів (на прикладі важких металів)» (1995). У Київ. ун-ті: з 1994 – інженер, 1995 – наук. співробітник, НДЛ Фізіол. основ продуктивності рослин. З 2000 –асист., з 2005 – доцент каф. фізіології та екології рослин. Читає нормат. курс «Анатомія рослин» та спецкурси «Фізіологія вищих водних рослин», «Фітоіндикація та фітомоніторинг», «Екологія рослин». Бл. 60 наук. праць.

Читати далі >Панталієнко Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
05.03.1951- 11.11.2003

Місце народження: с. Славинщина, Народицького район Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1978). Кандидат дис. «Физиологическая реакция корневой системы и продуктивность яблони в связи с применением хлорхолинхлорида» (1986). У Київ.ун-ті: 1981-82 – дир. Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна. У 2001 – доцент каф. фізіології та екології рослин. Наук. інтереси: використання регуляторів росту у плодівництві. Викл. спецкурси «Екологія рослин», «Цитофізіологія», «Основи наук. досліджень».

Читати далі >Панюта Ольга Олександрівна

 • Останні зміни:
11.07.1966

Місце народження: с. Фонтанка, Одеська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. ун-т (1989). Кандидат дис. «Отримання in vitro форм картоплі, стійких до гербіциду класу імідазолінони Pursuit» (1993). У Київ. ун-ті: з 1992 – мол. наук. співроб. НДЛ Фізіологічних основ продуктивності рослин, з 1995 – асист., з 2000 – доцент каф. фізіології та екології рослин біол. ф-ту. Читає нормат. курс «Анатомія рослин» та дисципліни спеціалізації: «Ріст і розвиток рослин», «Біотехнологія рослин», «Фітоімунологія». Проводить лаб. заняття з «Анатомії рослин» та «Фізіології рослин», заняття із лаб. практикуму розділи «Ріст і розвиток рослин» та «Біотехнологія рослин». Наук. інтереси: створення методами сучас. біотехнології рослин, стійких до гербіцидів та хвороб, фізіологія та анатомія хворої рослини. В 1991 нагороджена Медаллю АН УРСР.

Читати далі >Паршикова Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
20.06.1962- 28.04.2010

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила у 1984 біол. ф-т Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Влияние поверхностно-активных веществ на рост, размножение и функциональную активность водорослей» (1990); докт. дис. «Структурно-фунціональні маркери адаптації мікроводоростей при дії поверхнево-активних речовин» (2003),

Читати далі >Ситар Оксана Володимирівна

 • Останні зміни:
04.11.1979

Місце народження: смт. Макарів, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.
Кандидат дис. «Регуляція адаптивних реакцій рослин сої елементами мінерального живлення за умов свинцевого навантаження» (2005). Закінчила Київ. ун-т, каф. фізіології та екології рослин 2002, асп-ру. Наук. інтереси: вивчення особливостей мінерального живлення, екол. сіл. госп-во, адаптивний потенціал рослинного організму, сталий розвиток.

Читати далі >Таран Наталія Юріївна

 • Останні зміни:
16.12.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1978).. Кандидат дис. «Действие повышенной температуры и водного дефицита почвы на липидный комплекс пшеницы» (1987), докт. дис. «Адаптаційний синдром рослин в умовах посухи» (2001). У Київ. ун-ті: працювала в навч. та наук. лаб. каф. фізіології рослин: з 1985-1987 старший інженер НДЛ Фізіологічних основ продуктивності рослин, 1987-1988 – мол. наук. співроб. 1988-1991 – наук. співроб. 1991-2002 – старший наук. співроб. цієї лабораторії. З 2002-2010 зав. НДЛ Фізіологічних основ продуктивності рослин. З 2010 – зав. кафедри Фізіології та екології рослин ННЦ «Інститут біології» Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Наук. інтереси: механізми стійкості рослин та їх індукція за участю ендогенних та екзогенних факторів, з’ясування адаптаційного синдрому за структурно-функціональними маркерами стресового стану рослинного організму, фіто- та агроценозів.Читає нормативний курс «Фізіологія рослин», спецкурси «Адаптаційний синдром рослин», «Кореневе живлення», «Основи наук.досліджень».

Читати далі >Холодний Микола Григорович

 • Останні зміни:
10.06.1882- 04.05.1953

Місце народження: м. Тамбов, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Закінчив природн. відділення фіз.-мат. ф-ту Київ. ун-ту Св. Володимира (1906). Магіст. роб., що вважається кандидат, «О влиянии металлических ионов на процессы раздражимости у растений» (1919), докт. дис. «Железобактерии». (1926). Вч. звання доктора біохімії вперше присвоєне без захисту (Honoris causa). У Київ. ун-ті: з 1906 хранитель бот. кабінету (асист.), з 1912 – приват-доцент, з 1918 – доцент каф. анатомії та фізіології рослин, з 1920 – професор, у 1930–33 – зав. каф. анатомії та фізіології рослин біол. ф-ту, у 1933–41 – зав. створеної каф. мікробіології біол. ф-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи