ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізичне матеріалознавство твердого тіла НДЛ Фізичне матеріалознавство твердого тіла НДЛ

НДЛ "Фізичне матеріалознавство твердого тіла" створена у 1989 р. В штаті лабораторії 21 співробітник, серед яких 2 доктори та 6 кандидатів фіз.-мат. наук. Основні напрямки наукової роботи: 1. Фізика напівпровідникових гетероструктур та наноматеріалів: взаємодія п’єзоелектричних полів із 2-вимірним електронним газом у квантово-розмірних напівпровідникових структурах; дослідження наноструктур фотоелектричними методами; FEM-розрахунки пружних та електричних полів у квантових ямах та квантових точках; нанокристали з контрольованим розміром. 2. Фізика вуглецевих матеріалів та композитів: структура та електрофізичні властивості структурно різних форм вуглецю та інтеркальованих сполук на їх основі; електро-магніто-транспорт низькорозмірних вуглецевих наноструктур (одно- та багатостінні нанотрубки, 2D графіти), модифікованих нанорозмірними кластерами перехідних металів; композийні матеріали на основі струкруно різних форм нановуглецю. 3. Фотоакустичні явища в твердих тілах: збудження акустичних хвиль в твердих тілах при поглинанні потужного оптичного випромінювання; дослідження особливостей прояву фотоакустичних та фототермічних явищ в структурно-неоднорідних матеріалах; розробка безконтактних неруйнівних методик реєстрації фотоакустичного перетворення у твердих тілах; акустична емісія твердих тіл. 4. Рентгеноструктурні та рентгеноспектральні дослідження твердих тіл: дослідження динаміки фазових перетворень у монокристалах шаруватих напівпровідників методом температурної рентгенівської дифрактометрії; рентгенівська емісійна спектроскопія процесів іонізації глибоких електронних оболонок атомів металів та напівпровідників при фотопоглинанні та електронному бомбардуванні. 5. Дослідження процесу кристалізації та аморфізації металевих сплавів: теоретичні та експериментальні дослідження процесу кристалізації бінарних та багатокомпонентних аморфних сплавів; дослідження процесів утворення наноструктур при термічній або пластичній обробці аморфних сплавів та числове моделювання процесів кристалізації в бінарних аморфних сплавах; розробка методів створення наноструктур в аморфних сплавах та дослідженняструктури і властивостей отриманих наноструктурних матеріалів. За період 2007 – 2012 роки викладачами та науковими співробітниками кафедри опубліковано 187 статей у фахових наукових журналах (з них 72 – за кордоном), зроблено понад 200 доповідей на Міжнародних наукових конференціях. У цей період на кафедрі виконувалися дослідження за цілим рядом міжнародних грантів та проектів: “Дослідження та створення методів оптико-акустичного контролю структурно неоднорідних матеріалів “2006-2008 р.р, Науковий керівник :д. фіз.-мат. наук, пров.н.сп. Бурбело Р.М. лаб.“ Фізичне матеріалознавство твердого тіла” (міжнародний науковий грант STCU (№3555, 2006-2008 рр.). Загальна кошторисна вартість проекту: $72160 (294 000 грн.); “Новітні нанокарбон-полімер композити з підвищеними екрануючими та тепловими властивостями” 2010-2012. Науковий керівник. д.ф.-м. наук, ст.н.с.,зав. лаб. “Фізичне матеріалознавство твердого тіла” Мацуй Л.Ю.- 145000 Euro. На 2010р фінансування – 48000 Euro (500 000 грн); Спільний науково-дослідний проект Україна-Німеччина ”Полімерні композити на основі вуглецевих нанотрубок для практичного застосування Ukr 07-003 Н. к. д.ф.-м. наук, ст.н.с. Мацуй Л.Ю.- 2008-2009 (18 тис Euro- спільні дослідження у Франції, відрядження) 75 тис. грн. – в Украине через МОН. Українсько-росіїська-французька програма “Alsace/Russie-Ukraine”. Науковий керівник – ст.н.с., д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю. (25 тис. Euro – спільні дослідження у Франції, відрядження). Українсько-,беларуська-французька програма “ECONET” Grant. Науковий керівник – ст.н.с., д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю. (50 тис. Euro спі-льні дослідження у Франції, відрядження). 2007-2008 „Dnipro” grant (N 13 UD) (France; EGIDE): “Structure and phase composition of carbon nanomaterials with unique electrical and magnetic properties” 15,000 Euro спільні дослідження у Франції, від-рядження) 65 тис. грн. в Украине через МОН. Спільний науково-дослідний проект Україна-Франція “Композиційні матеріали нановуглець-перехідні метали для спінтроніки» 2009-2010р. Науковий керівник. д.ф.-м. наук, ст.н.с.,зав. лаб. “Фізичне матеріалознавство твердого тіла” Мацуй Л.Ю.- 13 тис. Euro – спільні дослідження у Франції, відрядження) 55 тис. грн. – в Украине через МОН. Спільний науково-дослідний проект Державного фонду фундаментальних досліджень України та Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень «Пошук нових фізичних принципів розробки сенсорів газів і рідин на основі нано-кремнієвих структур, оброблених ядерним і ультразвуковим опроміненням»ю Науковий керівник. від КНУ д.ф.-м. наук, проф. Коротченков О.О. – обсяг фінансування 2008р.- 25 тис. гр. Спільний науково-дослідний проект Україна-Австрія (Віденський університет) факультет фізики „Механічний та фото-електричний аналіз структур на мікрокристалічному кремнії та SiGe для потреб сонячної енергетики”. Науковий керівник. д.ф.-м. наук, ст.н.с.,зав. лаб. “Фізичне матеріалознавство твердого тіла”, Коротченков О. О.- обсяг фінансування 2009р.- 25 тис. гр.  2012-2015 Проект в рамках международной программы НАТО „ Наука за мир” (SCIENCE FOR PEACE) – «Новітні нанокомпозитні матеріали на основі низько розмірних вуглецевих систем для електромагнітного екранування» (грант NUKR.SFPP 984243) Мацуй Л.Ю.

Бурбело Мирослав-Роман Михайлович

 • Останні зміни:
24.08.1947

Місце народження: м. Броди Львівська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
В 1970 закінчив фізичний факультет Київського університету, 1976 - асп-ру Київ. ун-ту. З 1974 працює на фізичному факультеті Київ. ун-ту: старш. інж, старш. наук. співроб., пров. наук. співроб кафедри загальної фізики.

Читати далі >Бурлій Петро Васильович

 • Останні зміни:
14.10.1943

Місце народження: м. Тараща Київська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» .
У 1967 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті:  1972-2011 старш. наук. співроб, зав. сектором "Фізична акустика", зав. НДЛ "Фізична акустика твердого тіла", зав. НДЛ "Фізичне матеріалознавство твердого тіла" каф. загальної фізики фізичного факультету. У 2001-03 - заст. декана фізичного факультету з наук. роботи.

Читати далі >Вовченко Людмила Леонтіївна

 • Останні зміни:
24.11.1958

Місце народження: м. Ізмаїл Одеська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1981 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту, 1987 асп-ру цього ун-ту. З 1981 – на постійній роботі на каф. загальної фізики ун-ту: 1981-83 стажер-дослідник, наук. співроб. (1992), 1993 – старш. наук. співроб.

Читати далі >Горб Алла Миколаївна

 • Останні зміни:
07.11.1978

Місце народження: м.Рига.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У 2001 закінчила факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2001-2004 – аспірантура фізичного факультету; 2004 – молодший науковий співробітник.

Читати далі >Журавков Олександр Васильович

 • Останні зміни:
07.08.1951

Місце народження: с.Волово Росія.
Остання займана посада: провідний інженер.
У 1979 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту зі спец. «Квантова радіофізика». З 1972-79 інж. КАО Київ. ун-ту. 1979-96 пров. інж. спец. астрофізичної обсерваторії АН СРСР. Кер. групи фотоелектричних досліджень і розробок відділу позагалактичних досліджень і релятивістської астрофізики. 1996 пров. інж. КАО, займався розробкою телевізійних пристроїв для космічних досліджень. З 1999 пров. інж. фізичного факультету лаб. фіз. матеріалознавства.

Читати далі >Кузьмич Андрій Григорович

 • Останні зміни:
13.02.1960

Місце народження: м.Чернівці.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1981 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1983 старш. лаб., інж. каф. загальної фізики фізичного факультету, 1989 наук. співроб., 2009 стар. наук. співроб.

Читати далі >Лазаренко Олександра Андріївна

 • Останні зміни:
31.07.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У 2007 закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2007-2008 - стажист дослідник; 2008-2011 - аспірантура; 2011-2013 - інженер 1 категорії; 2013 - молодший науковий співробітник.

Читати далі >Ляшенко Олег Всеволодович

 • Останні зміни:
07.06.1959- 25.09.2013

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент, старший науковий співробітник.
Остання займана посада: доцент, старший науковий співробітник.
1982 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1990 заочну асп-ру цього ун-ту. В Київ. ун-ті працює з 1982. У 1982-1987 - інж. каф. загальної фізики, з 1988 - мол. наук. співроб., 1990-1998 - наук. співроб., 1999 - асист., 2002 - доц., 2007 - старш. наук. співроб. продовжуючи викладати.

Читати далі >Мацуй Людмила Юріївна

 • Останні зміни:
15.09.1952

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла».
В 1974 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. Працювала у Київ. ун-ті на посадах: інж.-дослідника, старш. інж., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. НДЛ"Фізичне матеріалознавство".

Читати далі >Надточій Андрій Борисович

 • Останні зміни:
07.12.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1992 закінчив Київ. ун-т, радіофізичний факультет. З 1998 працює в ун-ті на каф. загальної фізики, НДЛ "Фізичне матеріалознавство" на посадах: мол. наук. співроб., з 2003 наук. співроб., з 2012 стар.наук.співробітник.

Читати далі >Половина Олексій Іванович

 • Останні зміни:
09.12.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У 1977 закінчив каф. загальної фізики фізичного факультету Київ. ун-ту, 1983 асп-ру Київ. ун-ту. Працював на каф. загальної фізики фізичного факультету 1977 -1987 на посадах лаб-та, інж., мол. наук. співроб.; 1987- 91 наук. співроб. Ін-ту хімії поверхні НАН України; 1991 -99 зав. лаб., зав. відділом Наук.-інж. центру МОЗ України, 1999 мол. наук. співроб. НДЛ "Фізичне матеріалознавство твердого тіла" каф. загальної фізики.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи