ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Галузевої соціології кафедра Галузевої соціології кафедра

Галузевої соціології кафедра cтворена в межах ф-ту соціології та психології в квітні 1992, з моменту заснування каф. по березень 1997 кер. д-р філос. наук, проф. Л. В. Губерський. З 05.03.1997 зав. Яковенко Ю.І., д-р соціол. наук, проф. Наук. напрямок каф.: спеціалізація – «Соціологія комунікації». В ці роки на каф. працювали: проф. І. М. Гавриленко, д-р філос. наук, зараз зав. каф. соціології та соціальної роботи Академії праці та соц. відносин (м. Київ); проф. Лукашевич М. П., д-р філос. наук, зараз зав. каф. соціол. та соц. роботи ІПК Мін-ва праці і соц. відносин (м. Київ); проф. Недюха М. П., д-р філос. наук, зараз зав. сектором методології Ін-ту законодавства ВР України; доц. В. І. Кушерець, канд. філос. наук, зараз голова Правління тов-ва «Знання України», д-р філос. наук, проф.; доц. І.М. Молчанов, канд. філос. наук – зараз пенсіонер; доц. В. М. Щербина, д-р соціол. наук; доц. І.А.Чудовська-Кандиба, канд. соціол. наук; доц. А. К.Тащенко, канд. соціол. наук. Сучас. склад каф.: д-р наук – 1, канд. наук – 5, в т. ч. канд. філос. наук, доц. Ніколаєнко Л. Г., канд. соціол. наук, доц. Наумова М. Ю., канд. соціол. наук, доц. Ю. О. Тарабукін, канд. соціол. наук, асист. О. О. Боровський; канд. соціол. наук В. Л.Ніколаєнко; старш. лаборант А. Г. Зірка. Каф. підтримує наук. співроб-во в Україні з Ін-том соціології НАН України (м. Київ), Класичним приватним ун-том (м. Запоріжжя), Харків. нац. ун-том ім. В.Н.Каразіна; за кордоном: з Академією соц. технологій та місц. самоуправління Рос.Федерації. Виконано наук. проекти: “Методологічні та метод. розробки соц. показників становлення демократизації сусп-ва в Україні”; “Методологія та методика формування іміджу України в сучасному світі: соціально-психол. аспекти” (2003–04). Співроб. залучені до діяльності різноманітних громад. наук. організацій: САУ (Соціол. асоціація України); Київ. регіонального відділення САУ; Укр. філіалу міжн. Ін-ту Пітіріма Сорокіна-Миколи Кондратьєва; АН ВШ України –Відділення політології, соціології та права. В 2001 Президія ВАК України підтримала ініціативу каф. : замість 7 спец. для захисту дис. із соціології ухвалено тільки 4 разом з їх паспортами. Каф. була ядром робочої групи з розробки Галузевого стандарту вищої освіти України за спец. «соціологія».З 1997 на каф. галузевої соціології було підготовлено 5 д-рів та 20 канд. соціол. наук. Отримана «Подяка ВАК України» в 2007 та 2008 за підготовку наймолодших фахівців вищої кваліфікації в Україні. Студенти, які були прикріплені до каф., отримували провідні місця на Всеукр. олімпіадах та конкурсах. Співроб. каф. активно залучають до експертної роботи у Фаховій раді з менеджменту організацій Держ. акредитаційної комісії України; Конкурсній комісії Дослідн. центру ім. Наталії Паніної при САУ; Наук.-метод. комісії із соціології МОН; Експертній радї ВАК України з філос., політ. та соціол. наук; спец. вчен. рад Д 26.001.30; СВР Д26.229.; СВР К17.127.02; СВР Д17.127.02; Комісії з питань проф. етики при САУ(Соціол. асоціації України) ; Дослідницькі комітети САУ: з питань соціології політики; з питань соціології туризму; з питань логіки та методології соціологічного дослідження. Співроб. долучені до обговорення новітніх публікацій із соціології, працюючи у складі ред. колегій часописів: «Соц. технології» (Запоріжжя-Київ-Одеса-Москва); «Психологія та суспільство » (м. Тернопіль); «Культура і сучасність» (м.Київ); «Нова парадигма» (м. Запоріжжя-Київ; «Український соціум» (м. Київ); «Український варіанти» (м. Львів); «Соціальна робота в Україні» (м. Київ); «Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки» (м. Київ); «Вісник Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка (серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка); «Вісник Львівського ун-ту ім. І. Франка (серія: Соціологія)». Видання каф. : Гавриленко І.М. Соціологія. Кн. 1. Соц. статика: Навч. посіб. К.: 2000; Соціологія. Кн. 2. Соц. динаміка: Навч. посіб. К., 2000; Соціологія організацій: Навч. посіб. Запоріжжя: 2007(у співавт.); Соц. розвиток: Навч. посіб. К., 2001 (у співав.); Соціологія освіти: Навч. посіб. Запоріжжя, 1998 (у співав.); Загально-соціол. теорія. Науково-інформаційні та метод. матеріали. Навч. посіб. К.,1998 ( у співавт.); Яковенко Ю.І., Введение в социальную когнитологию. К., 1992 (у співавт.); Соціологія. Основи заг., спец. і галузевих теорій: Підруч. К., 2008 (у співавт.); Соціологія освіти: Навч. посіб. Кн. 1. – Київ-Запоріжжя, 2005 (у співавт.); Ніколаєнко Л. Г. Соціологія культури: Навч.посіб. К., Львів, 2002 (у співавт.); Методи соціологічного пояснення: Монографія. К.: 2006; Соц. структура знання (полемічні нотатки).К., 2004. Тарабукін Ю.О. Соціологія міста: Тексти лекцій. К., 2006. Соціологія молоді. Курс лекцій. К., 2001; Соціологія територіальних спільнот: Навч.-метод. комплекс. К., 2004.

Боровський Олексій Олександрович

 • Останні зміни:
09.10.1978

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
2000 закінчив іст. ф-т Запоріз. держ. ун-ту. З 2003 – на пост. роботі на каф. галузевої соціології Київ. ун-ту. 2004 - канд. дис. «Політичний режим як об’єкт соціологічного дослідження». Напрями наук. діяльності: соціологія політики та макросоціологія. Окреслив особливості проблематики досліджень трансформації політ. режиму в соціології, їх перспективи. Визначив специфіку управління соц. структурою через функціонування політ. режимів.

Читати далі >Кушерець Василь Іванович

 • Останні зміни:
01.02.1948

Місце народження: м. Орджонікідзе Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив філос. ф-т Київ.ун-ту (1976). В 1979 закінчив асп-ру філос. ф-т у Київ. ун-ту. Асист.каф. філософії природн. ф-т ів (1979). Кер. Центру соціол. досліджень (1991). Доц. каф. галузевої соціології (1993). В 1981 - канд. дис. «Роль громадської думки в наук. управлінні сусп-во м». У 2003 – докт. дис. “Аналіз знання як стратегічного ресурсу трансформації сусп-ва (світоглядно-методол. аспект)”.

Читати далі >Лукашевич Микола Павлович

 • Останні зміни:
22.07.1942

Місце народження: ст. Грязі, Липецька обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив Київ. Ін-т інженерів цивільної авіації, електро-техн. ф-т (1969). В 1978 асп-ру Вищої комсомол. школи при ЦК ВЛКСМ (Центральний комітет Всесоюзної ленінської комуністичної спілки молоді)(1977). З 2001 проф. каф. галузевої соціології, ф-ту соціології Київ. ун-ту. В 1979 - канд. дис. «Устойчивость трудовых коллективов всесоюзных ударных комсомольских строек». В 1989 – докт. дис. “Виробнича адаптація молоді в умовах перебудови”.

Читати далі >Недюха Микола Петрович

 • Останні зміни:
10.01.1953

Місце народження: с.Козилівка Корюків. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив філос. ф-т (1976), асп-ру (1979), МДУ,докт-ру Київ. ун- (1996). Зав. сектору методології Ін-ту законодавства ВР України. Працював деканом музично-пед. ф-ту (1986–89), зав. каф. філософії та соціології Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. М.В.Гоголя (1989–94), проф. каф. галузевої соціології ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту (2000), зав. відділу НДЦ з проблем оподаткування, зав. каф. філософії та соціології Нац. ун-ту держ. податкової служби України (2000–02), радником кер. Держ. податкової служби України (2003–04).

Читати далі >Ніколаєнко Володимир Леонідович

 • Останні зміни:
04.10.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Остання займана посада: асистент.
Закінчив ф-т соціології та психології (2002) та асп-ру цього ж ф-ту (2005) Київ. ун-ту. Працював старш. викл. каф. філософії Київ. міського пед. ун-ту ім. Б.Д. Грінченка, з 2007 року – асист. каф. галузевої соціології ф-т у соціології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Концепція соц. мислення в соціології знання Карла Мангейма» (2006).Наук. діяльність пов’язана з дослідженням проблем історії соціології та соціології знання.

Читати далі >Ніколаєнко Леонід Григорович

 • Останні зміни:
10.07.1944

Місце народження: Шахта 5/6, Червоноарм. р-ну,тепер м. Димитрів Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1974 закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка. Працював інженером-соціологом у соціол. лаб. філос. ф-ту Київ. ун-ту (1974) та старш. лаборантом каф. філософії гуманіт. ф-тів. Після закінчення асп-ри при ун-ті (1979) асист.каф. філософії гуманіт. ф-тів. Канд. дис. «Діалектика соц. досвіду та духовної культури» (1983). З 1983 асист., а з 1984 доц. каф. соціології філос. ф-ту. Після створення ф-ту соціології та психології при Київ. ун-ті – доц. каф. історії і теорії соціології.

Читати далі >Прибиткова Ірина Михайлівна

 • Останні зміни:
08.02.1937

Місце народження: м.Владивосток, Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчила Моск. Ін-т інженерів геодезії, аерофотозйомки та картографії (1960). Працювала в Київ. наук.-досл. та проектному Ін-ті містобудування (1966 - 1973), у Раді по вивченню продукт. сил України АН України (1973 - 76), НДІ Держплану УРСР (1976 -1987), Ін-ті філософії АН України (1987 - 90), нині - в Ін-ті соціології НАН України на посаді пров. наук. співроб. Викладала на ф-т і соціології та психології Київ. ун-ту (1991-97) курси "Основи демографії"", "Соціологія міста", "Соціологія села"). Фахівець з соціальної мобільності, соціології сім'ї та шлюбу, соціології міста та села, соціальної демографії.

Читати далі >Ручка Анатолій Олександрович

 • Останні зміни:
20.01.1940

Місце народження: м. Темрюк, Краснодар. край, Росія.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту, 1967; асп-ру Ін-ту філософії АН УРСР (1970). Канд. дис. «Соціологічні аспекти соціальної норми» (1972), д-р філос. наук. 1991–2006 очолював відділ соціології культури та масової комунікації, 1998–2001 в. о. заст. дир., гол. наук. співроб Ін-ту соціології НАН України. У Київ. ун-ті очолював з 1998 філію Ін-ту соціології НАН України на ф-т і соціології та психології, читав спецкурси з соціології. З 2007 працює за сумісн. на ф-ті соціології ун-ту. 2003–05 очолював журі студ. олімпіад з соціології, які проводяться під егідою МОН України. Коло наук. інтересів: історія і теорія соціології, соціологія культури, соціокультурний аналіз, ціннісна проблематика, соціологія демократії, медіа-дослідження.

Читати далі >Тарабукін Юрій Орестович

 • Останні зміни:
22.12.1958

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив філос. ф-т (1987), асп-ру філос. ф-ту Київського ун-ту (1990). Канд. дис. на тему: “Соц. проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин” (1994). З 1990 – старш. інженер соціол. лаб. ф-ту, з 1992 – асист., з 1995 – доц. каф. галузевої соціології ф-ту соціології та психології. З 2007 – доц. каф. галузевої соціології ф-ту соціології.

Читати далі >Туленков Микола Васильович

 • Останні зміни:
21.03.1950

Місце народження: м. Славута Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Засл. прац. освіти України (2006 р.). В 1967 р. закінчив Львів. держ. ін.-т фіз. культури; в 1984 р. – Вищу парт. школу при ЦК КПУ, в 2005 – Міжрег. акад. управ. персоналом. Розпочав працювати тренером-викладачем Славутської ДЮСШ в 1967 р. З 1975 р. по 1989 р. перебував на різних адмін. посадах у гром. організ. України. З 1989 р. по 1992 р. навчався в асп-рі Акад. сусп. наук і соц. управління (м. Софія, Болгарія) та Російської акад. управління (м. Москва).

Читати далі >Чепак Валентина Василівна

 • Останні зміни:
01.07.1970

Місце народження: с. Скрипчин Козелец. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана з наукової роботи, доцент.
1992 – закінчила ф-т інозем. мов Ніжин. держ. пед. Ін-ту ім. М.В.Гоголя;у 1995 – асп-ру ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту. та на постійній роботі на ф-т і соціології та психології: 1996-2000 – асист., 2001 – доц. каф. галузевої соціології, заст. декана з наук. роботи. 2003-2006 - доц. каф. заг. соціології, заст. декана з наук. роботи. З червня 2007 - доц. каф. соц. структур та соц. Відносин, з 2013 р. професор кафедри галузевої соціології. 1996 - канд. дис. «Управління освітою як соціологічна проблема», 2012 – докторська дисертація. 1997-99 – стипендіат КМ для молодих науковців. 2002-05 – Вчен. секретар Експертної ради ВАК України з філос., соціол. і політ. наук.

Читати далі >Чудовська Ірина Анатоліївна

 • Останні зміни:
30.06.1972

Місце народження: м. Коростишів Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1997 закінчила ф-т соціології та психології, 2000 – асп-ру Київ. ун-ту. У 2000-01 – стажування на каф. соціології культури та комунікації Варшав. ун-ту (Польща). З 2002 – асист. каф. галузевої соціології ф-ту соціології та психології Київ. ун-ту . У 2001 - канд. дис «Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації», 2012 – докторська дисертація. Коло наук. інтересів: комунік. практики, якісні методи проведення соціол. досліджень.

Читати далі >Яковенко Юрій Іванович

 • Останні зміни:
26.03.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедрою.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту(1974), докт-ру (1995). У 1990-97 працював в Ін-ті соціології НАН України: вчен. секретар (1990-92), пров. наук. співроб. (1995-97). З 1997 – зав. каф. галузевої соціології споч. ф-т у соціології та психології, а після реструктуралізації – ф-ту соціології Київ. ун-ту. 1984 - канд. дис. «Поштове опитування: застосування в соціол. дослідженнях та шляхи вдосконалення»; 1996 – докт. дис «Проблема артефакту в соціології». Фахівець з теорії, методології, логіки соціол. досліджень. Створив концепцію артефактуальності емпіричного базису соціології.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи