ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Геодезії та картографії кафедра Геодезії та картографії кафедра

У Київ. ун-ті з перших років існування було введено викладання окремих розділів курсу геодезії (теорія фігури Землі) на базі каб. геодез. приладів, переданого з Віленського ун-ту, що мав у своєму розпорядженні біля сотні приладів. 1838 заснована при фіз.-мат. відділенні філософського ф-ту Київ. ун-ту як каф. астрономії, що невдовзі дістала назву «астрономії та геодезії». Першими викладачами геодезії були учні й послідовники так званої пулковської наук. школи В.Я. Струве – професори В.Ф. Федоров (1802-55) та А.П. Шидловський (1818-92). У доробку останнього – посіб. зі сферічної астрономії. Упродовж перших, більш ніж 30 років її існування, астрономо-геодез. визначення на території України були виключним напрямом дослідницької роботи каф. Експедиційні дослідження 1847-48 були пов’язані із проектом «Дуга Струве», під час якого А.П. Шидловським особисто було визначено 30 астрономо-геодез. пунктів у Харків. губ. та довготи Новгорода, Москви, Рязані, Тули та ін. Наук. здобутки вченого у зв’язку із сучас. відлунням його досліджень актуальні і сьогодні, а саме: за результатами проведення робіт та на підставі наданих матеріалів на 29-й сесії Комітету всесвітньої спадщини (15.07.2005, м. Дурбан, ПАР) транскордонний об’єкт «Геодез. дуга Струве» (пролягає територіями Норвегії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Росії, Білорусі, України, Молдови) було внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як об’єкт культури виняткової універсальної цінності. У 1869 на каф. астрономії та геодезії працював проф. Моск. ун-ту (з 1890 дир. Пулковської обсерваторії), автор теорії кометних форм Ф.О. Бредіхін (1831-1904). За кер. Б. на території України вперше створено 10 гравіметричних пунктів. Засновник київ. мат. школи проф. Д.О. Граве (1863-1939) зробив великий внесок у розробку осн. питань мат. теорії побудови геогр. карт. З 1894 перший лекц. курс картографії викладав астроном й геодезист Р.П. Фогель (1859-1919). Каф. функціонувала протягом всього періоду існування Київ. ун-ту: збереглась навіть після його докорінної реорганізації у Київ. ІНО (1920), де на одному з трьох новостворених ф-тів у Відділі природн. наук існував фіз.-мат. підвідділ з астрономо-геодез. циклом. Після чергової реорганізації в 1933 було відроджено Київ. ун-т, у складі якого було засновано геол.-геогр. ф-т. З цього часу каф. геодезії відокремилась від каф. астрономії і разом з фізичної та економічної географії каф. затвердилась на геогр. відділенні цього ф-ту. У 1944 після повернення з евакуації каф. одержала назву «геодезії та картографії» у складі самостійного географічного ф-ту. Каф. очолювали відомі вчені: д-р геол. наук, проф. П.К. Нечипоренко (1933-37); д-р тех. наук, проф. В.Г. Леонтович (1944-46); канд. с.-г. наук, доц. М.М. Бєлонін (1946-53); канд. тех. наук, доц. П.І. Михайловський (1953-54); канд. тех. наук, проф. А.С. Харченко (1954-80); д-р тех. наук, проф. В.М. Сердюков (1980-92); д-р тех. наук, проф. А.Г. Григоренко (1992-95); канд. геогр. наук, проф. А.М. Молочко (1995-2012); д-р геогр. наук, доц. Л.М.Даценко (з 2012). На каф. працюють 40 співроб., з яких 18 – проф.-викл. склад. Серед них штатних викладачів 18 шт.од., у т. ч. 2 проф., 2 д-р наук, доцент, 13 канд. наук, з них 10 доцентів, 5 асист., з них 3 канд. наук. Крім того: 1 докт. наук, проф. та 1 канд. наук, працюють за сумісн.(погод.). Аспірантів – 9, з них 4 з відривом від виробництва. У складі каф. функціонують 2 лаб.: 1. Навч. лаб. у складі 8 чол., з яких 7 спеціалістів та 1 лаборант, що забезпечують навч. процес; 2. Сектор картографії та геоінформатики у складі факультетської НДЛ, де працює 5 співробітників, в т. ч. 3 канд. наук (1 – наук. спів роб., 2 мол. наук. співроб.) та 2 інж. На каф. підготовлено бл. 2 тис. фахівців картографів, серед яких 8 іноземців, багато науковців (близько 60) кандидатів наук, 11 випускників каф. стали докторами наук (1 із них чл.-кор. та 1 акад. НАН України). Каф. забезпечує проведення навч. практик студентів у Богуславському гідролого-гідрохімічному стаціонарі Київ. обл. (з 1998) та на базі табору Мрія у с. Плюти Обухів. р-ну Київ. обл. (з 2000). Проводить підготовку вищих наук. кадрів через асп-ру та докт-ру з затвердженої ВАК України спец. 11.00.12 – геогр. картографія. Міжн. зв'язки каф. здійснює з наук. та освіт. установами світу завдяки участі в роботі Міжн. картографічної асоціації (чл. комісії з теорет. картографії цієї організації був проф. В.О. Шевченко); узгодженню змісту навч. програм в межах Євразійської Асоціації ун-тів. Ініціатор організації Міжн. картографічних конф. (1996, 1998, 2002), а також організації післядипломного навчання (в рамках спільного укр.-швед. пілот-проекту «Збір та реєстрація даних…»), співроб-ву (читання лекцій, спільні публікації) з науковцями Ін-ту картографії Дрезденського техн. ун-ту, підтримці студ. ініціатив з Європ. геогр. асоціації EGA. Щорічно публікується бл. 20 наук. праць, у т. ч. тези доповідей, статті, монографії, метод. посіб. На базі каф. видається зб. наук. праць «Картографія та вища школа» (з 1996), з 2010 – «Часопис картографії». Зб. затверджений ВАК України як фахове видання з геогр. наук. Л.М.Даценко

Барановський Валентин Дмитрович

 • Останні зміни:
01.05.1944

Місце народження: с. Піщаниця Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив каф. інж. геодезії міського будівництва КІБІ (1970). Канд. дис. «Розробка та вдосконалення методів визначення спектрально-статистичних характеристик морських хвиль, заснованих на застосуванні стереофотограмметричної зйомки» (1990).У Київ. ун-ті: з 1979 у НДЧ, з 1988 асист., з 1993 доц. геодезії та картографії кафедри.

Читати далі >Бєлонін Микола Микитович

 • Останні зміни:
03.05.1880- 26.09.1953

Місце народження: м. Володимир-на-Клязьмі, РФ .
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив інж. відділ Моск. Межового ін-ту (1901). Працював землеміром (1902 – 1919), завідувачем землемірно-технічної частини (1920 – 1923) та викл. геодезії землемірного училища м. Житомир (1923 – 1925), старш. наук. співроб. Ученого комітету при Нар. комітеті землеустрою УРСР (1925 – 1928) та Ін-ту Соцреконструкції м.Харків (1928 – 1933), проф. Одес. с.-г. ін-ту (1933 – 1941), гол. інженером Управ. Землеустрою Мін-ва сіл. гос-ва УРСР (1944). 1937 присвоєно вчений ступінь канд. с.-г. наук без захисту. У Київ. ун-ті: 1946–53 зав. каф. геодезії та картографії, водночас зав. відділу картографії НДІ географії.

Читати далі >Білоус Володимир Васильович

 • Останні зміни:
12.08.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив КІБІ (1972). Канд. дис. «Совершенствование методов и средств крупномасштабных топографических съемок» (1989). У Київ. ун-ті: з 1976 мол. наук. співроб. НДС каф. геодезії та картографії, з 1990 асист., з 1992 доц. Викладає нормат. та спец. курси: «Радіоелектронна геодезія», «Фотограмметрія», «Фототопографія», «Прикладна фотограмметрія», «Аерокосмічні зйомки», «Дистанційне зондування Землі».

Читати далі >Боднар Сергій Петрович

 • Останні зміни:
23.09.1970

Місце народження: м. Ковель Волинської області.
Наукове звання: асистент.
У Київ. ун-ті: з 1995 асист. геодезії та картографії кафедри, з 2003 заст. декана геогр. ф-ту з навч. та навч.-вироб. практик студентів. Викладає курси: «Топографія», «Фототопографія», «Дистанційне зондування Землі», «Фотограмметрія».

Читати далі >Божок Алла Петрівна

 • Останні зміни:
11.01.1934

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1957 каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту, 1970 асп-ру ун-ту. Канд. дис.: «Комплексное картографирование технической оснащенности сельского хозяйства Украинской ССР» (1978). 1958-67 працювала в НДЛ ун-ту над розробкою карт для Нац. атласа України (1978 виданий І т. «Природные условия и естественные ресурсы Украинской ССР»). У Київ. ун-ті з 1970: мол. наук. співроб., асист., старш. викл., з 1983 доц. Наук. інтереси: комплек. картографування: розробка системи показників картографування с.-г. техніки на базі графічної моделі «технічні засоби сіл. гос-ва – природ. середовище» та оцінювальних критеріїв природ. умов, що впливають на ефективність використання техн. знаряддя. Автор 50 наук. і наук.-метод. праць.

Читати далі >Бондаренко Едуард Леонідович

 • Останні зміни:
20.06.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив географічний та економічний ф-ти Київ. ун-ту, 1997 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Картографічне моделювання стану та розвитку інфекційної захворюваності населення України» (1997), докт. дис. «Геоінформаційне еколого-географічне картографування: теорія і практика досліджень» (2008). З 1993 працює у Київ. ун-ті: інженер, 1997-2002 мол. наук. співроб. НДЛ картографії та геоінформатики, асист., з 2002 доц., з 2010 проф. Викладає дисципліни: «Топографія з основами геодезії та картографії», «Топографія з основами геодезії», «Телекомунікаційна картографія», «Орг. та управ. вир-вом», «Картографічне моделювання сусп.-геогр. процесів», «Телекомунікаційна картографія», «Еколого- та медикогеографічне картографування», «Телекомунікаційна картографія», «Навчальна топографо-геодезична практика».

Читати далі >Григоренко Анатолій Григорович

 • Останні зміни:
18.06.1936- 19.11.1999

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1960 Харків. гірничий ін-т, шахтобудівельний ф-т. 1966-69 навчався на мех.-мат. ф-ті Дніпропетр. ун-ту. У Київ. ун-ті 1971-95: старш. наук. співроб., провід. наук. співроб., гол. наук. співроб. НДЧ, з 1989 д-р техн. наук, з 1990 проф., 1991-95 зав. каф. геодезії та картографії.

Читати далі >Даценко Людмила Миколаївна

 • Останні зміни:
10.08.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1987 Київ. ун-т, 1998 асп-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. «Картографічне моделювання на базі ГІС-технологій в екологічних дослідженнях ґрунтів» (2000), докт. дис. «Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теоретико-методологічні засади та практична реалізація» (2011). З 1987 працює в Київ. ун-ті: інженер, зав. учбовою лаб., інженер ІІ кат. НДЧ, з 2000 доц. за сумісн. каф. геодезії та картографії. З 2000 зав. каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту.

Читати далі >Дрич Костянтин Іванович

 • Останні зміни:
02.06.1930- 05.02.1996

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Після закінчення Київ. артилер. уч-ща ім. С. Кірова Канд. дис. «Совершенствование условных знаков растительности и грунтов топографических карт (исследование и эксперимент)» (1977). 1952 служив у ЗC СРСР: ком. взводу, 1952-61 нач. розвідки військ. частини (м. Біла Церква); 1961-66 нач. топографічної служби військ. частини (Німеччина); 1966-68 нач. штабу, заст. ком. дивізіону (м. Фастів); 1968-70 викл. каф. тактики військ. уч-ща (м. Суми). Закінчив 1970 Київ. ун-т, каф. геодезії та картографії. У Київ. ун-ті 1970-96: старш. інженер, з 1975 викл., з 1977 доц. каф. геодезії та картографії.

Читати далі >Дрич Сергій Костянтинович

 • Останні зміни:
17.05.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1979 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Картографическое обеспечение регионального санитарно-гигиенического мониторинга загрязнения окружающей среды (на примере загрязнения пестицидами)» (1990). 1979-82 інженер Сектора географії АН УРСР (нині Ін-т географії НАН України). 1982-84 служив у ЗС. Закінчив асп-ру у 1987, 1987-92 мол. наук. співроб., наук. співроб. відділу радіаційної екології ІЯД АН УРСР; 1992-95 гол. спеціаліст НВО «Норма»; 1995-96 провід. наук. співроб. Укр. відділення Міжн. центру науки та культури «Всесвітня лаб.».

Читати далі >Дудун Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
16.06.1967

Місце народження: м. Тетіїв Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1990 Київ. ун-т, 1997 асп-ру Ін-ту географії НАН України. Канд. дис. «Теоретико-методичні основи картографування стану генофонду населення України» (2005). 1990-2006 працювала в Ін-ті географії НАН України: інженер, провід. інженер, наук. співроб. З 2006 працює у Київ. ун-ті асист. каф. геодезії та картографії, з 2010 доц. Викладає фахові дисципліни: «Заг. геогр. карти», «Картографія», наук. семінар з «Основ топоніміки».

Читати далі >Золовський Андрій Петрович

 • Останні зміни:
22.08.1915- 20.05.2000

Місце народження: с. Гвоздавка Друга, тепер Любашівського району Одеської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1941 геогр. ф-т Одес. ун-ту. З 1946 працював у Київ. ун-ті наук. співроб. НДІ географії. За період викл. роботи на каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту 1952-76 обіймав посади: старш. викл., з 1955 доц., з 1970 проф.

Читати далі >Курач Тамара Миколаївна

 • Останні зміни:
27.02.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1992 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «картограф, викл.», 2001 асп-ру відділу картографії Ін-ту географії НАН України. Канд. дис. (наук. кер. чл.-кор. НАН України проф. Л.Г. Руденко) «Картографування динаміки соціально-економічних явищ (на прикладі населення України)» (2003). 1992-2005 інженер, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. Ін-ту географії НАН України. З 2005 асист. каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту, з 2009 доц.

Читати далі >Леонтович Володимир Григорович

 • Останні зміни:
15.07.1881- 29.04.1968

Місце народження: м. Гадяч, тепер Полтавська область.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
1901-06 навчався на інж. відділенні КПІ. До 1909 проводив експедиційні інж. вишукування в Ізяславі, Острозі та Житомирі. 1909-14 на посаді гол. архітектора м. Житомира займався відбудовою пам’ятників архіт. 1912-17 як експерт проводив геодез. обстеження та обмірювання інж. споруд за дорученням Археол. комісії. З 1910 розпочав пед. та наук діяльність у КПІ. На поч. 1930-х працював у Київ. ін-ті цивільних інженерів (нині КНУБА). Працював у Київ. ун-ті 1944-46 зав. каф. геодезії та картографії.

Читати далі >Машенцева Людмила Дмитрівна

 • Останні зміни:
06.08.1929

Місце народження: м. Волгоград, Росія.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчила географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Комплексне великомасштабне картографування України» (1969). 1953 направлена на роботу в Президію ВР України. У Київ. ун-ті працювала на каф. геодезії та картографії: асист., з 1970 доц. Досліджувала питання тематичного та комплекс. атласного картографування. Викладала нормат. та спец. курси: «Мат. картографія», «Картографічне креслення та оформлення карт», «Тематичні карти». Автор понад 50 наук. праць.

Читати далі >Можаровський Генріх Степанович

 • Останні зміни:
27.04.1927

Місце народження: м. Фастів Київської області.
Під час ВВВ евакуйований до Росії. В Стерлітамаку (Башкирія) вступив до Моск. ремісницького уч-ща № 9. 1944–48 навчався на радіотехнічному відділенні Моск. індустріально-педагогічного технікуму. Освітянська діяльність М. розпочалася у 1968. Відтоді упродовж 10 років працював старш. викл. каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту.

Читати далі >Молочко Анатолій Миколайович

 • Останні зміни:
04.07.1948

Місце народження: м. Маньківка Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: професор.
. В 1971 р. закінчив каф. геодезії та картографії. З 1971 по 1989 р. працював інженером, мол. наук., наук., старш. наук. співроб. відділу картографії Сектора географії АН УРСР (зараз Ін-т географії НАН України). В 1972-1975 рр. навчався в асп-рі (стаціонар) за спеціальністю «Картографія». В Київ. ун-ті працює з 1989 р. Звання доцента одержав у 1995 р. У 1992-1995 рр. та з 1999 р. працює на посаді заступника декана з навчальної роботи.

Читати далі >Нечипоренко Геннадій Лесьович

 • Останні зміни:
28.04.1963

Місце народження: с. Синява Рокитнянського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Закінчив 1983 Київ. топографічний технікум зі спец. «геодезія». З відзнакою закінчив 1988 каф. геодезії та картографії географічного ф-ту Київ. ун-ту, 1991 асп-ру Відділення географії Ін-ту географії ім. С.І. Субботіна АН УРСР (відділ геогр. картографування). Канд. дис. «Картографія соціально-економічних зв’язків великих міст (на прикладі обласних центрів України)» (1994). 1991–95 мол. наук. співроб. Відділення географії Ін-ту географії ім. С.І. Субботіна АН УРСР. 1995–98 асист. каф. геодезії та картографії геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Онищенко Марія Григорівна

 • Останні зміни:
06.06.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.
Закінчила геогр. ф-т Київ. ун-ту (каф. геодезії та картографії) у 1987 р. З 1987 по 1998 рр. – інж.-карт, редактор в ДНВП «Картографія», 1998–2012 рр. – старш. редактор ЗАТ «Інститут передових технологій», з 2012 р. – наук. співр. НДС «Картографії та геоінформатики». Канд. дис. (наук. кер. д-р. геогр. наук, проф. Т.І.Козаченко) «Картографування телекомунікаційних систем України: теоретико-методичні основи, практична реалізація» (2007).

Читати далі >Орещенко Андрій Васильович

 • Останні зміни:
04.02.1985

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: молодший науковий співробітник.
В 2007 р. закінчив каф. геодезії та картографії КНУ імені Тараса Шевченка. Канд. дис.: «Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення». (2011) З 2010 р. працює в НДС «Картографії та геоінформатики». Наук. інтереси: нейро-інформаційне програмування, наноекономіка, інформатика, електроніка, явища, які не мають раціонального пояснення. Відповідає за підготовку документації НДС.

Читати далі >Осауленко Лариса Єфремівна

 • Останні зміни:
30.01.1934- 21.10.2008

Місце народження: м. Ромни Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1957 Київ. ун-т. Канд. дис. «Картографирование водных ресурсов в комплексных атласах Украинской ССР» (1978). У Київ. ун-ті 1959-99 працювала на каф. геодезії та картографії географічного ф-ту: лаборант, інженер, старш. інженер, доц. Читала лекції та проводила лаб. роботи з дисциплін: «Проектування та складання карт», «Тематичні карти», «Атласне картографування», «Картографічне креслення та оформлення карт». Наук. інтереси: комплекс. й тематичне картографування території України.

Читати далі >Остроух Віталій Іванович

 • Останні зміни:
30.08.1976

Місце народження: с. Смолянка Куликівського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. (наук. кер. д. геогр. н., проф. В.О. Шевченко) «Науково-методичні основи створення навчальних атласів на основі ГІС-технологій (на прикладі атласу для 8-9 класів)» (2002).

Читати далі >Павлова Віра Петрівна

 • Останні зміни:
19.08.1928- 17.09.2011

Місце народження: м. Петрозаводськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1951 Київ. ун-т каф. геодезії та картографії, 1954 асп-ру ун-ту. Канд. дис. (наук. кер. А.С. Харченко) «Картографическое изучение территории Украины (исторический обзор) « (1955). 1951–91 викладала на каф., з 1960 доц.

Читати далі >Пастух Володимир Васильович

 • Останні зміни:
20.05.1937

Місце народження: с. Бандурівка Олександрійського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 Київ. топографічний технікум, працював топографом в Укр. аерогеодезичному п-ві № 13 при МВС СРСР. Закінчив 1964 КІБІ зі спец. «інж. геодезія». Працював у тресті «Південзахідтрансбуд»: майстер, виконроб, старш. виконроб. З 1973 – заст. керуючого по вир-ву тресту «Київміськбуд - 5». У Київ. ун-ті 1977-83: проректор з навч. роботи, з 1976 доц. каф. геодезії і картографії географічного ф-ту. 1983-90 – зав. НДЛ картографії, геодезії, та фотограмметрії.

Читати далі >Патиченко Галина Олександрівна

 • Останні зміни:
06.05.1939- 15.05.2010

Місце народження: м. Ашгабат, Туркменістан .
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1966 каф. геодезії та картографії географічного ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Теоретичні та експериментальні дослідження застосування фотограмметрії в архітектурі» (1974). Працювала в лаб. аерометодів НДЧ Київ. ун-ту. З 1968 працювала асист. на каф. інж. геодезії КІБІ. У Київ. ун-ті: з 1976 старш. наук. співроб. лаб. аерометодів і за сумісн. старш. викл. каф. геодезії та картографії, 1980-2000 доц.

Читати далі >Первухін Герман Олексійович

 • Останні зміни:
24.08.1925- 21.06.1994

Місце народження: м. Бежецьк Калінінської обл., РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1943 навчався у Калініському військ.-піхотному уч-щі (с.Перебори Рибінського р-ну Ярославської обл., Росія), до 1946 служив у Рад. Армії. Закінчив 1952 каф. геодезії та картографії МДУ ім. М.В.Ломоносова. У Київ. ун-ті 1977-89: старш. викл., з 1988 доц. каф. геодезії та картографії.

Читати далі >Полякова Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
24.07.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 1994 Київ. топографічний технікум, 2001 географічний ф-т Київ. ун-ту, 2005 асп-ру ун-ту. Канд. дис. (наук. кер. проф. В.О. Шевченко) «Картографічне зображення функціонування інтегрованої ГІС (географічної інформаційної системи) для управління експлуатацією міських підземних комунікацій (на прикладі м. Києва)» (2005, Ін-т географії НАН України). Працювала електромонтером з ескізування трас кабельних ліній Служби перспектив. розвитку Кабельних мереж Київенерго, інженером техн. відділу Департаменту перспектив. розвитку Виконавчої дирекції АК «Київенерго».

Читати далі >Приседько Владислав Леонідович

 • Останні зміни:
24.07.1947

Місце народження: с.Ярославка Бобровицького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970 каф. геодезії та картографії географічного ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. (наук. кер. проф. А.С. Харченко) «Картографическое обеспечение развития минерально-сырьевой базы агрохимического сырья для производства минеральных удобрений» (1983). У Київ. ун-ті 1970-77: інженер, мол. наук. співроб., нач. палеогеографічної експедиції НДС каф. геодезії та картографії. З 1999 доц. каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту. Читає курси: «Картознавство», «Тематичні карти», «Атласне картографування», «Суспільно-геогорафічна картографія». Викладав курс лекцій в Ін-ті бізнесу та технологій. 1977–87 – мол. наук. співроб., наук. співроб. Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. 1991 присуджено звання старш. наук. співроб. 1987-99 в Ін-ті геол. наук НАН України – зав. картографічним бюро, старш. наук. співроб.

Читати далі >Сергієнко Борис Петрович

 • Останні зміни:
26.06.1933- 16.01.2013

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 Київ. ун-т зі спец. «географ-картограф», 1966 асп. ун-ту. Канд. дис. (наук. кер. проф. А.С. Харченко) «Совершенствование изображения сезонных изменений гидрографической сети на топографических картах» (1969). Працював в Укр. аерогеодезичному п-ві Гол. Управ. геодезії та картографії МВС СРСР: 1956-59 інженер-ред., 1959-63старш. інженер-ред. У Київ. ун-ті на каф. геодезії та картографії: з 1966 асист., старш. викл., 1979-2000доц. Один з активних організаторів навчання військ. картографів України у Київ. ун-ті за програмою підготовки з ліцензованої спец. картографія (з 1993).

Читати далі >Сердюков Віктор Михайлович

 • Останні зміни:
07.06.1925- 07.01.2002

Місце народження: м.Харбін, Манчжурія .
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1950 Моск. ін-т інженерів геодезії і картографії, 1963 Моск. ін-т землеустрою, геодез. ф-т, асп-ру КІБІ. Канд. дис. «Аерофотогеодезичні методи інженерних пошуків» (1962). У 1970 р. захистив докторську дисертацію. Викладав 1955-60 у Київ. топографічному технікумі. У Київ. ун-ті на каф. геодезії та картографії: 1976-91 проф., з 1980 зав. каф Працював у КІБІ: асист., доц., з 1973 проф. каф. автоматизації геодез. вимірювань.

Читати далі >Тітова Світлана Вікторівна

 • Останні зміни:
08.09.1965

Місце народження: смт Десна Козелецького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1988 каф. геодезії та картографії географічного ф-ту Київ. ун-ту, 1995 заочно асп-ру Відділення географії Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна. Канд. дис. «Картографічне забезпечення радіоекологічного моніторингу (на прикладі зони аварії на ЧАЕС)» (2003). З 1989 – інженер, наук. співроб. Відділення географії Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна (нині Ін-тут географії НАН України). У Київ. ун-ті на викл. роботі з 1999 асист., доц. каф. геодезії та картографії.

Читати далі >Ткаченко Анатолій Григорович

 • Останні зміни:
23.03.1943- 11.12.2013

Місце народження: м.Павловград Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «картографія», 1973 асп. каф. геодезії та картографії ун-ту. Канд. дис. «Дослідження особливостей кутових вимірювань в умовах флуктуаційних аномалій в приземному повітрі» (1994). У Київ. ун-ті: з 1974 асист., з 1994 доц. каф. геодезії та картографії.

Читати далі >Трембачев Олександр Федорович

 • Останні зміни:
02.09.1910- 02.03.2001

Місце народження: м.Маріїнськ, тепер Кемеровської області, РФ.
Закінчив 1930 Політехнікум ім. М.К. Тімірязєва (м.Томськ) зі спец. «межовий інженер». Працював інженером-геодезистом (м.Красноярськ), навчався у Вищому військ. пед. ін-ті Червоної Армії. 1942–56служив у лавах Рад. Армії, інженер-майор, воював на фронтах ВВВ. Закінчив 1951КПІ ім.О.М. Горького, працював викл. математики. У Київ. ун-ті 1957-75: викл., старш. викл. каф. геодезії та картографії.

Читати далі >Філозоф Роман Сергійович

 • Останні зміни:
29.06.1983

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: молодший науковий співробітник.
У 2005 р. закінчив каф. геодезії та картографії. Після закінчення асп-ри захистив канд. дис.: «Картографічне геоінформаційне забезпечення створення регіональних ландшафтних парків (на прикладі РЛП «Голосіїв»)» (2010). З 2009 р. працює в НДС «Картографії та геоінформатики».

Читати далі >Харченко Андрій Семенович

 • Останні зміни:
01.11.1908- 17.05.1985

Місце народження: м. Ананьїв, тепер Одеська область.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1930 відділення землевпорядкування Одес. с.-г. ін-ту. У Київ. ун-ті 1954-80: зав. каф. геодезії та картографії, з 1969 проф., 1958-60 декан географічного ф-ту.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 37
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи