ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Піхно Дмитро Іванович

01.01.1853- 29.07.1913

Місце народження: м. Чигирин Черкаської обл..
Науковий ступінь: доктор права.
Наукове звання: професор.

1876 закінчив Ун-т св. Володимира. 1877-88 – приват-доц. по каф. політ. економії і статистики; читав курс політ. економії і статистики. 1888-1902 – д-р поліцейського права і ордин. проф. каф. політ. економії і статистики ун-ту. Канд. дис. «Коммерческие операции Государственного банка» (1879); докт. дис. «Железнодорожные тарифы: опыт исследования цены железнодорожной перевозки» (1888). Сфера наук. інтересів: теорія попиту та пропозиції, проблеми паперово-грош. обігу й обґрунтування фін. політ. царату, спрямованої на поліпшення екон. становища дворянства, хар-ка перших монополій у пром-сті, економіка залізничного транспорту. 1879-1907 – ред. газети «Киевлянинъ», лідер «Союза русского народа». 1879-80 – брав участь у роботі комісії для дослідж. залізничної справи в Росії. 1885 – чиновник особливих доручень міністра фінансів у Петербурзі, займався підготовкою матеріалів про викуп приватних залізниць у скарбницю. 1907-13 – чл. Держ. Думи. Нагороди: орден св. Станіслава 2-й ст. (1883). Осн. праці: Коммерческие операции государственного банка. К., 1876; Денежное обращение и задачи наших кредитных учреждений. К., 1878; Основания политической экономии. Пособие к лекциям. К., 1890 Закон спроса и предложения. (К теории ценности). К., 1886; Политическая экономия. Житомир, 18894. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Св. Владимира, 1834 – 1884 К., 1884; История русской экономической мысли, т. 2, ч. 1, М., 1959.; І.С. Коропецький. Українські економісти ХІХ ст. та західна наука. К., 1993.; Памяти Д. И. Пихно. Сообщения проф. А. Д. Билимовича и проф. Н. М. Цытовича. СПб., 1913; Степан Злупко. Персоналії і теорії української екон. думки. Л., 2002; Злупко С.М. Економічна думка України (від давнини до сучасності). Львів: ЛНУ ім. Франка, 2000; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. Довідково-бібліографічне видання. К, 2005; Базилевич В.Д. Економічна наука в Київському університеті. Минуле, сьогодення і майбутнє. /Київський національний університет у ХХІ столітті. Тези ювілейної науково-практичної конференції, присвяч. 170 річчю КНУ. К, 2004; Історія Київського університету. Видавництво Київського університету. К, 1959; Alma Mater: Університет Св. Володимира напередодні та в добу української революції. 1917-1920. Матеріали, документи, спогади: У 3-х кн. К., 2007; Історія економічних учень: Підруч. у 2 ч./ за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид. К., 2006. Ч.2. 

Автор: Н.І.Гражевська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи