ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Максимович Михайло Олександрович

03.09.1804- 10.11.1873

Місце народження: хутір Тимківщина Золотоноського Повіту Полтавської губернії, тепер с. Богуславець Золотоноського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор ботаніки.
Наукове звання: ординарний професор, чл.-кор. Петербурзької АН по відділенню рос. мови та словесності.

Закінчив 1819 Новгород-Сіверську гімназію та 1823 Москов. Ун-т. 1825–29 викладав у Землеробській школі. Магіст. дис. «О системах растительного царства» (1827). Радою Ун-ту св. Володимира затверджений у ступені д-ра слов’яно-рос. філології без надання дис. (17.05.1871). Викл. природної історії в шляхетному пансіоні Москов. Ун-ту (1826), дир. Бот. саду. У Моск. ун-ті: ад’юнкт (1829), ордин. проф. по каф. ботаніки (1833), д-р (1833), зав. каф. ботаніки (1833). У Київ. ун-ті: 04.05.1834 призначений ордин. проф. рос. словесності, деканом І відділення філос. ф-ту. Затвердження відбулося за поданням попечителя Київ. учб. Округи Ґеорга фон Брадке, який 06.06.1834 писав М. в Москву, прохаючи взяти на себе обов’язки з управління ун-том (до обрання ректора). В ун-ті св. Володимира викладав історію рос. словесності на філос. та юрид. ф-тах. Обіймаючи посаду ректора ун-ту св. Володимира, М. був зобов’язаний нести осн. тягар як із госп. Облаштування ун-ту, так і з нагляду за навч. закладами Київ. учб. округи. Все це виснажувало М. і заважало наук. роботі. М. подав прохання про звільнення з посади ректора за станом здоров’я, яке було задоволене 11.12.1835. Залишивши посаду ректора, М. працював на виборній посаді декана І відділення філос. ф-ту, але наприкінці 1840 вийшов на пенсію. Під його впливом в ун-ті розпочалася системат. Наук. робота по дослідженню історії та археології України. М. – один з ініціаторів археол. розкопок у Києві. Брав участь у розкопках кургану Переп’ятиха. Сучасники високо оцінили ботанічні праці М. з систематики рослин. М. увів у бот. Термінологію російськомовні відповідники, які закріпилися в сучасн. ботаніці. Репрезентант критично-аналітичного стилю наук.-іст. мислення.

М. – автор віршованих перекладів укр. та рос. мовами «Слова о полку Ігоревім», біблійних псалмів; дослідив і опублікував «Руську правду» та «Повість минулих літ»; уклав етимологічний словник укр. правопису. Дослідник давньої історії Києва. Візитатор Чернігів. навч. закладів (1837). Дійсн. чл. Москов. тов-ва дослідників природи (1829), Москов. тов-ва прихильників рос. словесності (1833), Москов. тов-ва історії та старожитностей рос. (1834), Рос. тов-ва прихильників садівництва (1834), Комітету для віднайдення та збереження старожитностей у м. Києві (1835), Одес. тов-ва історії та старожитностей (1839), Тимчасової комісії для розгляду давніх актів (1843), Москов. археол. тов-ва (1865), чл. імп. Тов-ва любителів природознавства, антропології та етнографії (1870). Почесний чл. Полтав. губ. статист. Комітету (1869), КДА (1869), Ун-ту св. Володимира (1869), Київ. тов-ва дослідників природи (1871), Москов. Та Новорос. Ун-тів (1871). Чл.-кор. Петербурзької АН (29.12.1871). Видавець альманахів «Денница» (1830–34), «Киевлянин» (1840–41, 1850), «Украинец» (1859, 1864), друкувався в «Москов. Телеграфе», «Телескопе», «Дне», «Русской Беседе», «Руском вестнике», «Русском архиве», «Киев. Епархиальных ведомостях», «Полтав. епархиальных ведомостях», «Основе», «Чтениях Москов. Общества истории и древностей» та ін. Статський радник, нагороджений орденом св. Володимира ІV ст. (1839). 1876 Пд-Зх. Відділ РГТ ініціював тритомне видання праць М., куди увійшли роботи з історії, археології, іст. топографії, мово- та літературознавства (1876,1877, 1880).

Осн. Праці:
Малороссийские песни. М.,1827; Откуда идет русская земля? К., 1837; Киев явился градом великим… К., 1994; У пошуках омріяної України: Вибрані українознавчі твори. К., 2003.

Л-ра
: Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета. М., 1855. Ч.2; Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под. ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Владимирский-Буданов М.Ф. История университета св Владимира. К., 1884. Т.1; Венгеров С.А.Источники словаря русских писателей. Пг., 1917. Т.4; Попов П.М. М.О.Максимович // Вісник АН УРСР. 1954. № 10; Козак С. Михайло Максимович і формування романтичної думки в Україні // Journal of Ukrainian Studies. 1984. Vol. 9, No.1; Марков П.Г. Жизнь и труды М.А.Максимовича. К., 1997; Короткий В., Біленький С. Михайло Максимович та освітні практики на Правобережній Україні в першій половині ХІХ століття. К., 1999; Біленький С.Г. Роль М.О.Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Київському університеті (1834–1845 роки): Автореф. дис. ... к.і.н. К., 2001; Короткий В. «Старий українець» Михайло Максимович / Максимович М. У пошуках омріяної України: Вибрані українознавчі твори. К., 2003; Губіцький Є.В. Максимович Михайло Олександрович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи