ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Липський Володимир Іполитович

11.03.1863 - 24.02.1937

Місце народження: с. Самостріли Ровен. пов. Волин. губ., тепер Корец. р-н Ровен. обл..
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік УАН.

Закінчив 1886 природн. відділ фіз.-мат. ф-ту ун-ту св. Володимира, де навчався під кер. зав. каф. систематики і морфології рослин проф. І.Ф.Шмальгаузена. 1887 – помічник консерватора ун-тського ботсаду, асист. каф. ботаніки. Здійснював численні експедиції: Поділля, Бессарабія, Крим, Кавказ та Середня Азія. 1889 перша наук. праця «Исследование о флоре Бессарабии», пізніше капітальна монографія «Флора Кавказа. Свод сведений о флоре Кавказа за двухсотлетний период ее исследования, начиная от Турнефора и кончая ХІХ веком». 1894–1917 працював у Гол. ботсаду С.-Петерб.: мол. і старш. консерватор гербарію, бібліотекар, гол. ботанік, зав. відділом живих рослин. Здійснював флористичні дослідження на Памірі, Алтаї, Тянь-Шані, Джунгарському Алатау, Копет-Дазі, Ферганській і Зеравшанській долинах Середньої Азії. Результат – більше 30 статей і книг, які здобули світове визнання. 1900–02 відвідав бот. установи Європи, Північної Африки, Азії, Амер. Редагував періодичний орган «Труды С.-Петербургского Ботанического сада» – бл. 20 томів. Події в Україні прискорили від’їзд ученого до Києва. 17.05.1919 Л. обраний акад. по Каф. ботаніки Фіз.-мат. відділу ВУАН, чл. багатьох комісій та секцій ВУАН – чл.-секретар ІІ відділу, чл. Постійної комісії для складання біогр. словника діячів України, комітету Всенародної б-ки у Києві, гідрологічної секції Постійної комісії для виучування природних багатств України, Комітету для виучування фауни України. Л. тричі обирався віце-президентом ВУАН (18.07.1921, 17.10.1921, 06.03.1922). 12.06.1922–1928 президент ВУАН. Наук. спадщина Л. нараховує 82 друковані праці. Л. описав понад 220 нових видів рослин; 50 нових видів було названо на честь Л. вітч. та закордин. ботаніками. Осн. праці: Краткий отчет по Санкт-Петербургскому Ботаническому саду. СПб., 1900; Биографии и литературная деятельность ботаников и лиц, соприкасающихся с Ботаническим садом; С.-Петербургский ботанический сад за 200 лет его существования (1713-1913). СПб., 1913-1915. Л-ра: Барбарич А.І. Володимир Іполитович Липський. К., 1958; // Очерки истории естествозанния и техники. Вип.36. М., 1989; Шеляг-Сосонко Ю.Р., Зиман С.М. Видатний флорист і організатор науки. До 120-річчя від дня народження В.І.Липського // Вісник Академії Наук Української РСР. 1983. №9; Доброчаева Д.Н., Мокрицкий Т.П. Владимир Ипполитович Липский. К., 1991. Арх.: ДАК. Ф.16. оп.465. спр.4764; Архив ПФА РАН. Ф. 303. 

Автор: О.Г. Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи