ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інститут філології Інститут філології


ІФ утворено 12 листоп. 2001 р. внаслідок об’єднання філол. ф-ту, ф-ту інозем. філології, відділення сходознавства. Нині професор.-викл. склад ІФ нараховує бл. 600 викл., з них: біля 60 д-рів наук і проф., біля 250 канд. наук і доц., а також працюють старші викл., асист., 20 інозем. викл. В ІФ навчається 240 асп., понад 30 докторантів, біля 90 пошукувачів. Підготовка фахівців здійснюється за 3 освіт. рівнями, відповідно до яких випускники одержують кваліфікацію: бакалавр, спеціаліст, магістр. Філологія в Київ. ун-ті бере свій поч. від часу його засн., тобто з 1834 р. Тоді філол. ф-т перебував у складі філос., а далі тривалий час іменувався іст.-філол. У 1937 р. було утворено ф-т західноєвроп. мов і л-р. 1990 р. започатковано відділення «сх. та англ. мови і л-ри». Історію філології творили такі відомі вчені, як М. Максимович, М. Костомаров, П. Житецький, М. Драгоманов, М. Дашкевич, В. Перетц, Л. Булаховський, О. та А. Білецькі, М. Русанівський, М. Зеров, М. Драй-Хмара, П. Филипович, О. Назаревський, С. Маслов, Д. Чижевський, П. Плющ, А. Іщук, С. Савченко, О. Андрієвська, Ю. Жлуктенко, Н. Раєвська, Т. Якимович та ін. Філол. науки викладалися в Ун-ті св. Володимира з самого поч. його засн. (1834). На гуманіт. відділенні філос. ф-ту було відкрито каф. рос. словесності, яка з 1850 р. стала каф. новоствореного іст.-філол. ф-ту. 1867 р. іст.-філол. ф-т було розділено на 3 відділення: класич. філології, слов’яно-рос. філології й іст. наук. У 1918 р. було відкрито каф. укр. мови, укр. л-ри й історії України. Унаслідок реформи ВШ 1920 р. ун-т було реорганізовано у ВІНО (Вищий ін-т нар. освіти, з 1926 р. – КІНО – Київ. ін-т нар. освіти), де був відділ гуманіт. наук з літ. і лінгв. циклами. У 1933 р. було відновлено ун-т, і в його складі – літ.-лінгв. ф-т. З 1943 р. в Укр. Об’єднаному ун-ті функціонував філол. ф-т; цю назву було збережено й у відновленому того ж 1943 р. Київ. ун-ті (разом із Київ. пед. ін-том). Деканами іст.-філол., згодом – літ.-лінгв., потім – філол. ф-ту в пореволюц. роки протягом різного часу були: проф. В.П.Петрусь (1922–29; репресований), проф. А.О.Іщук (1937–60; з великими перервами; репресований і реабілітований; у 1954–56 рр. – проректором ун-ту), проф. М.К.Грунський (1933–49; з перервами), доц. Ю.С.Кобилецький (1949–52), доц. М.М.Стаховський (1956–57), проф. Д.В.Затонський (1961–62); після поділу на філол. і ром.-герм. ф-ти деканами філол. були: проф. П.М.Федченко (1962–67), проф. Я.П.Білоштан (1967–71), проф. М.С.Грицай (1971–87), проф. П.П.Кононенко (1987–92), проф. М.К.Наєнко (1992–2001). Першим дир. ІФ було обрано проф. Г.Ф.Семенюка. З часом виникла потреба у спеціалістах мовного профілю – мовознавцях-романістах та германістах, тому у 1906 р. на іст.-філол. ф-ті було відкрито ром.-герм. відділення, започатковане проф. М.П.Дашкевичем та його учнем І.В.Шаровольським, який став першим деканом ф-ту західноєвроп. мов і л-р, зробивши значний внесок у його розвиток. У 1937 р. в Києві було орг. окремий ф-т інозем. мов, перейменований у 1938 р. у ф-т західноєвроп. мов і л-р, деканом якого став проф. І.В.Шаровольський. Ф-т зх. мов і л-р у 1947 р. було реорг. у відділення філол. ф-ту, а у 1962 р. його було відроджено як ф-т інозем. мов і згодом перейменовано у ф-т ром.-герм. філології. З 1991 р. – знову ф-т ром.-герм. філології. У різні рр. ф-т очолювали В.І. Пащенко, Ю.О. Жлуктенко, О.Є. Семенець, О.І. Чередниченко. Викладання сх. мов як осн. спец. розпочалося в 1990 р. на каф. сх. філології ф-ту інозем. філології. У 1995 р. було створено відділення сх. філології на правах ф-ту (зав. відділення, одночасно зав. каф. тюркології – проф. Г.І.Халимоненко). Нині в ІФ діють такі каф.: каф. англійської мови гуманітарних факультетів, каф. англійської мови природничих факультетів, каф. англійської мови фізико-математичних факультетів, каф. англійської філології, каф. германської філології, каф. елліністики, каф. зарубіжної літератури, каф. іспанської та італійської філології, каф. комунікації і лінгвокраїнознавства, каф. методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики, каф. німецької мови, каф. романських мов, каф. теорії і практики перекладу з англійської мови, каф. теорії та практики перекладу з німецької мови, каф. теорії та практики перекладу романських мов ім. М.Зерова, каф. французької філології, каф. загального мовознавства та класичної філології, каф. історії російської літератури, каф. історії української літератури та шевченкознавства, каф. історії української мови, каф. новітньої української літератури, каф. фольклористики, каф. полоністики, каф. російської мови, каф. слов’янської філології, каф. сучасної української мови, каф. теорії літератури і компаративістики, каф. української та російської мов як іноземних, каф. української філології для неспеціальних факультетів, каф. Близького Сходу, каф. китайської, корейської та японської філології, каф. тюркології. ІФ готує висококваліфікованих фахівців за спец.: філолог, викл. укр. мови та л-ри, фольклорист, рос. мови та л-ри, західноєвроп. мов і л-р, слов’янських мов і л-р, сх. мов та л-р, а також фахівців із літ. творчості та класич. філології й перекладачів. Студенти ІФ вивчають бл. 30 мов. Співроб. Ін-ту працюють над такими наук. проблемами: іст. школи літературознавства, теорія та історія л-ри, порівняльне літературознавство, культ.-іст. феномен укр. л-ри, історія та теорія фольклористики, когнітивна лінгвістика, дослідження мови як діяльності, дослідження систем.-структурних властивостей мови, інструментальне дослідження звукової будови мови, теорет. граматика, заг. лексикологія, функціонування і розвиток укр. та рос. мов за різних сусп. умов, мовні контакти, етнолінгвістика, соціолінгвістика, психолінгвістика, міфопоетика худ. мовлення, медіалінгвістика, проблеми класич. філології, германістика, романістика, елліністика, перекладознавство. В ІФ виходять такі наук. видання: «Вісник КНУ ім. Т.Шевченка: Літературознавство, мовознавство, фольклористика», «Вісник КНУ ім. Т.Шевченка: Іноземна філологія», «Вісник КНУ: Східні мови та літератури», «Мовні та концептуальні картини світу. Науковий збірник», «Літературознавчі студії: Науковий збірник», «Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць», «Українське мовознавство: Науковий збірник», «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика», «Русская литература. Исследования», «Київські полоністичні студії», «Теорія і практика перекладу», «Література. Фольклор. Проблеми поетики. Збірник наукових праць», «Русский язык, література, культура в школе и вузе. Науково-методичний журнал», «Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики». ІФ має широкі зв’язки з ін. школами, що знайшли втілення в участі у міжн. та європ. наук. і освіт. програмах з інозем. мов та перекладу (ТЕМПУС-ТАСІС, Копернікус тощо), співпраці з ун-тами міст С-Петерб. (Росія), Мінськ (Бєларусь), Кишинів (Молдова), Страсбург та Руан (Франція), Гранада (Іспанія), Флоренція (Італія), Кіль, Констанс та Ганновер (Німеччина), Лідс (Великобританія), з Ін-том прикладного мовознавства і перекладу (м. Лейпциг, Німеччина), Центром наук. досліджень (м. Париж, Франція), з Асоціацією для інформації та дослідження орфографії та систем письма (м. Париж, Франція), з Європ. центром сучас. мов Європи (м. Грац, Австрія), Європ. центром Кінематографії та аудіовізуальних засобів (м. Нансі, Франції), з Ін-том л-ри НАНУ, Незалежним центром наук. досліджень зарубіж. л-ри в Україні, з ін-том мовознавства НАНУ.

Аббакумова Галина Олександрівна

 • Останні зміни:
13.03.1952

Місце народження: с. Кіровське Кіровського р-ну Сахалін. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1976 закінчила ЛДУ. У Київ. ун-ті з 1983: асист., доцент. каф. української та російської мов як іноземних ІФ.

Читати далі >Абрамова Олена Костянтинівна

 • Останні зміни:
30.07.1938

Місце народження: м. Ставрополь, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Мовознавець. Закінчила іст.-філологічних ф-т Великолукського держ. пед. ін-ту (1960). Кандидат дис. «Лексика расспросных речей второй половины XVII в. (По материалам о крестьянской войне под предводительством Степана Разина)» (1975). У Київ. ун-ті: 1978–2000 асист., старш. викл., доцент. каф. рос. мови. Після 2000 працювала у Великолукській філії С.-Петерб. держ. ун-ту шляхів сполучення.

Читати далі >Аландський Павло Іванович

 • Останні зміни:
29.06.1844- 28.10.1883

Місце народження: с. Тосно Царськосільського пов. С.-Петерб. губ., тепер м. Тосно Ленінград. обл. РФ.
Науковий ступінь: магістр грецької словесності.
Наукове звання: доцент.
1857–65 рр. навчався у С.-Петерб.: в Олександро-Невському дух. уч-щі, у С.-Петерб. дух. семінарії, 1866–70 – у С.-Петерб. ун-ті на іст.-філологічнихф-ті. 1870–73 працював вчителем лат. мови в Олександро-Невському дух. училищі. 1873 захистив дис. на ступінь магістра грец. словесності. 1873–74 – викладав грец. словесність у С.-Петерб. ун-ті як приват-доцент. В Київ. ун-ті Св. Володимира: 1874 обраний у штатні доценти каф. грецької словесності. 1877 Радою ун-ту відряджений у Флоренцію, Рим, Неаполь для дослідження античних пам’яток. Статський радник.

Читати далі >Александрова Лідія Павлівна

 • Останні зміни:
18.02.1917- 07.01.2010

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1941 закінчила Київ. ун-т. 1946–49 працювала дир. сш Саратов. обл.; 1943 – у Київ. обкомі комсомолу; зав. відділу л-ри і мистецтва ред. газети «Сталинское племя». 1946–49 навчалась в асп-рі при каф. історії російської літератури Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1953: викл. каф. історії рос. л-ри; 1962–95 – доцент., в.о. зав. каф. теорії літератури і літератур народів СРСР. Кандидат дис. «Идейно-художественные особенности романа А.А. Фадеева «Молодая гвардия» (1952), докт. дис. «Російський радянський історичний роман (Жанрова своєрідність і поетика)» (1974).

Читати далі >Алексеєва Альвіна Леонтіївна

 • Останні зміни:
14.01.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1969: викл., доцент., 1995–96 – зав. каф. англійської мови гуманітарних факультетів. Кандидат дис. «Варіативність терміносистеми (на матеріалі англоканадської термінології орнітофауни)» (1987).

Читати далі >Алексеєнко Олена Борисівна

 • Останні зміни:
09.10.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1969 закінчила Київ. ун-т та асп-ру при каф. зарубіжної літератури. У Київ. ун-ті з 1966, з 1976 – викл., 1990–2005 – доцент. каф. заруб. л-ри.

Читати далі >Алексієнко Людмила Антонівна

 • Останні зміни:
02.02.1941

Місце народження: м. Дрогобич Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1964 закінчила Київ. ун-т та асп. при відділі структурно-мат. лінгвістики Ін-ту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР. У Київ. ун-ті з 1973: викл. каф. української мови; доцент. каф. сучасної української мови.

Читати далі >Алєксєєва Ірина Олексіївна

 • Останні зміни:
27.12.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1998 закінчила Київ. ун-т. В ІФ Київ. ун-ту з 1998: викл., доцент.

Читати далі >Алієва Заміна Керім кизи

 • Останні зміни:
09.07.1963

Місце народження: Азербайджан.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1987 закінчила Бакинський ін-т інозем. мов ім. 50-річчя СРСР. У Київ. ун-ті: 2002–07 – асист., з 2008 – доцент. каф. тюркології.

Читати далі >Андрієвська Елла Миколаївна

 • Останні зміни:
03.05.1964

Місце народження: м. Новогродовка, Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1986 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту, 1989 – асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 1989 – викл., доцент. каф. теорії та практики перекладу романських мов.

Читати далі >Андрійченко Наталія Михайлівна

 • Останні зміни:
02.02.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1978 закінчила Київ ун-т та асп-ру при каф. історії російської літератури (1978–81). В Київ. ун-ті з 1978: асист. каф. теорії літератури та літератури народів СРСР, доцент. каф. теорії літератури та компаративістики.

Читати далі >Андрійченко Юлія Валеріївна

 • Останні зміни:
31.01.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1991 закінчила ф-т ісп. мови КНЛУ, 2006 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 2007 – асист. каф. іспанської та італійської філології ІФ.

Читати далі >Антоненко Оксана Володимирівна

 • Останні зміни:
03.03.1976

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1999 закінчила слов’янське відділення філологічних  ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2005 – асист. каф. слов’янської філології ІФ.

Читати далі >Антонюк Микола Олександрович

 • Останні зміни:
01.12.1980

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2005 закінчив асп-ру при каф. англійської філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2007 на каф. англ. філології ІФ.

Читати далі >Антонюк Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
24.10.1954

Місце народження: м. Вольськ Саратов. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчила ф-т інозем. мов ЛДУ. 1995 – старш. наук. співроб. АПН України. Стажувалася у США, Швеції, Великобританії. У Київ. ун-ті працює з 2001: доцент. каф. теорії та практики перекладу з германських мов, з 2003 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови.

Читати далі >Арібжанова Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
28.05.1965

Місце народження: м. Кам’янка Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1987 закінчила філологічних  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1994, з 2003 – доцент. каф. сучасної української мови.

Читати далі >Арнаут Федора Іванівна

 • Останні зміни:
06.09.1970

Місце народження: с. Дмитрівка Болградського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1993 закінчила ф-т сходознавства Азербайдж. держ. ун-ту ім. М.Кірова, 1997 – магістратуру каф. турецької мови і л-ри Ун-ту Газі (м. Анкара), 2000 – асп. Ін-ту л-ри ім. Нізамі НАН Азербайджану. В Київ. ун-ті з 2004 – доцент., з 2007 – докторант каф. тюркології.

Читати далі >Артемова Людмила Василівна

 • Останні зміни:
22.05.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2000 закінчила ф-т ісп. мови КНЛУ, 2004 – асп. У Київ. ун-ті працює з 2005 – асист. каф. іспанської та італійської філології ІФ.

Читати далі >Асадчих Оксана Василівна

 • Останні зміни:
09.11.1978

Місце народження: Вінниц.обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2001 закінчила відділення сходознавства Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з верес. 2002 на посаді асист. каф. китайської, корейської та японської філології ІФ.

Читати далі >Астаф’єв Олександр Григорович

 • Останні зміни:
10.08.1952

Місце народження: мис Лазарєва, тепер РФ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Поет, перекладач. 1980 закінчив Укр. поліграф. ін-т ім. І.Федорова. У Київ. ун-ті з 2001 – професор. каф. теорії літератури та компаративістики.

Читати далі >Багмут Алла Йосипівна

 • Останні зміни:
12.05.1929- 04.09.2008

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1952 закінчила Київ. ун-т, 1955 – асп-ру. У Київ. ун-ті: 1955–57 – викл., 1997–2004 – професор. каф. слов’янської філології.

Читати далі >Багмут Йосип Адріанович

 • Останні зміни:
17.04.1905- 26.08.1968

Місце народження: с. Бабайківка тепер Царичанського р-ну Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1929 закінчив літ.-лінгв. ф-т Харків. ІНО. В Київ. ун-ті 1953–57: старш. викл. каф. української мови.

Читати далі >Баканов Андрій Георгієвич

 • Останні зміни:
17.06.1949

Місце народження: м. Рига, Латвійська РСР.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1966–71 закінчив ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту, 1974 – асп-ру. В Київ. ун-ті 1974–92: викл., з 1978 – доцент., 1987–92 зав. каф. зарубіжної літератури.

Читати далі >Бандура Георгій Олександрович

 • Останні зміни:
09.01.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: д.
1974 закінчив Київ. ун-т. 1974–80 – ред. вид-ва «УРЕ». У Київ. ун-ті з 1982: зав. навч. лаб., асист., з 1996 – доцент. каф. історії української літератури філологічного  ф-ту, доцент. каф. української літератури ХХ ст. і каф. новітньої української літератури ІФ.

Читати далі >Бардієр Людмила Артемівна

 • Останні зміни:
28.05.1949

Місце народження: м. Барнаул, Алтайського краю РФ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті працювала 1987–98.

Читати далі >Барзилович Олександра Михайлівна

 • Останні зміни:
22.03.1923- 01.08.1993

Місце народження: с. Бучки Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1949–79 викл. ф-ту міжнар. відносин, старш. викл., доцент. каф. рос. мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Бас-Кононенко Оксана Василівна

 • Останні зміни:
24.05.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1985 закінчила філологічних  ф-т, 1990 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1986: стажист.-викл., асист. каф. української мови, з 1992 – асист., з 2001 – доцент. каф. сучасної української мови. З 2003 – наук. кер. лаб. експерим. фонетики (ЛЕФ) ІФ.

Читати далі >Батурська Лариса Арсенівна

 • Останні зміни:
13.05.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1969 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: з 1976 – викл., 1978–85 – старш. викл., 1985–94 – доцент. каф. англійської мови ф-ту ром.-герм. філології.

Читати далі >Бернадська Ніна Іванівна

 • Останні зміни:
18.05.1959

Місце народження: м. Теофіполь Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1981 закінчила Київ. ун-т, 1981–84 навчалася в асп-рі. У Київ. ун-ті працює з 1984: 1984–91 – асист. каф. теорії літератури і наукової критики, 1991–2001 – доцент. каф. теорії літератури та компаративістики, 1998–2001 – заст. декана філологічних  ф-ту, 2001–04 – докторант каф.

Читати далі >Бех Петро Олексійович

 • Останні зміни:
08.07.1949

Місце народження: смт Вільча, Поліс. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1975 закінчив ф-т інозем. мов Київ. ун-ту; 1978 – асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 1978: викл., з 1981 – доцент., 1982–91 – зав. каф. англійської мови природничих ф-тів; з 1991 очолює каф. методики викладання (згодом навчання) іноземних мов та прикладної лінгвістики. 1994–2008 – нач. Управління міжн. зв’язків, з листоп. 2008 – проректор з міжн. зв’язків Київ. ун-ту.

Читати далі >Бех Степан Іванович

 • Останні зміни:
05.01.1848- 01.01.1904

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: приват-доцент.
1871 вступив до ун-ту Св. Володимира. 1875 закінчив курс зі ступенем кандидат по класич. відділенні, залишений стипендіатом для підготовки до професор. звання по каф. рим. словесності. В ун-ті Св. Володимира викладав лат. граматику.

Читати далі >Бєлова Алла Дмитрівна

 • Останні зміни:
01.11.1962

Місце народження: с. Каримське Читинської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1985 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті працює з 1988: викл., доцент., в. о. зав. каф., з 1999 – зав. каф. англійської філології.

Читати далі >Бєляєва Ніна Вікторівна

 • Останні зміни:
03.11.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті працює з 1988: асист., доцент. каф. історії російської літератури.

Читати далі >Білецький Андрій Олександрович

 • Останні зміни:
12.08.1911- 10.04.1995

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1933 закінчив філологічний  ф-т Харків. пед. ін-ту профес. освіти. В Київ. ун-ті з 1946: з 1953 – професор., очолював каф. класичної філології, загального мовознавства, романського мовознавства.

Читати далі >Білецький Олександр Іванович

 • Останні зміни:
02.11.1884- 02.08.1961

Місце народження: м. Казань (нині Татарстан. Росія).
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
1907 закінчив іст.-філос. ф-т Харків. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1930–50; 1946–56 – зав. каф. російської мови і літератури. 1940–41 і з 1944 до останніх днів життя – дир. акад. Ін-ту л-ри АН України в Києві.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 642
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи