ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інститут міжнародних відносин Інститут міжнародних відносин

18 жовтня 1944 створено ф-т міжнародних відносин, у 1950–1955, 1971–1988 – ф-т міжнародних відносин та міжнародного права. 1955–1971 – підготовка фахівців-міжнародників здійснювалась на історико-філософському та юридичному факультетах. 4.05.1988 ф-т міжнародних відносин та міжнародного права було перетворено на Інститут міжн. відносин; 3.12.1990 перейменовано на Український інститут міжнародних відносин (УІМВ). З 30.05.1995 – сучасна назва: Інститут міжнародних відносин (ІМВ). Першим деканом ф-ту був проф. І.А. Василенко (1944–1953), в наступні роки ф-т очолювали проф.: П.М. Овчаренко (1953–1971рр.), як декан історико-філософського факультету; А.А. Чухно (1972–1973 рр.); Г.М. Цвєтков (1973–1979, 1980–1984 рр.); О.К. Єременко (1976–1977 рр.); К.С. Забігайло (1972, 1979–1980); В. Г. Буткевич (1984–1988, 1989–1990 рр.); А.С. Філіпенко (1988–990 рр.); В.В. Пащук (1990–1994); Л.В. Губерський (1994-2008); В.В. Копійка (з 2008). Указом Президента України від 30.05.1995 ІМВ визначено «головним навч.-метод. центром з підготовки на базі повної сер. заг. освіти фахівців для роботи у сфері міжн. відносин і зовн. політики України». На даний час студенти ІМВ набувають фундамент. знань за напрям.: міжн. відносини; міжн. право; міжн. екон. відносини; міжн. бізнес; міжн. інформація, країнознавство за кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра. В ІМВ здійснюється підготовка канд. та докторів наук. Нині навчально-виховний процес в ІМВ забезпечує близько180 штатних науково-педагогічних працівників, серед яких 33 – професори, 82 доценти, доктори та кандидати наук, 24 асистенти, кандидати наук. Також в Інституті працює 22 наукових співробітники, у т.ч. 2 доктори та 13 канд. наук. Для читання лекцій, проведення практ. занять, кер-ва дипломними та курсовими роботами студ. залучаються також відомі науковці, педагоги та фахівці-практики з ін. ф-тів Київ. ун-ту, інших ВНЗ і наук. установ України та заруб. країн. Перед студентами регулярно виступають відповідальні працівники Адміністрації Президента України, ВР та КМ України, МЗС, Мін-ва економіки, Мін-ва юстиції, ін. міністерств і відомств України, заруб. держ. діячі, дипломати та науковці. У ІМВ працюють 12 спец. кафедр: порівняльного і європейського права, іноземних мов, країнознавства, міжнародного бізнесу, міжнародної інформації, міжнародних відносин та зовнішньої політики, міжнародних фінансів, світового господарства і міжнародних економічних відносин, міжнародного права, міжнародних організацій та дипломатичної служби, міжнародного приватного права, міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій. Діють центри: підготовки та перепідготовки іноземних громадян; європ. студій; європ. документації; вивчення іноз. мов; по працевлаштуванню студентів; відділення післядипломної освіти; лабораторії: тех. засобів навчання; інформатики та обчисл. техніки; метод. та видав. забезпечення навч. процесу; наук. бібліотека. Для студентів та аспірантів ІМВ є окремий гуртожиток. У 1997 відкрито музей історії ІМВ. В ін-ті станом на поч. 2013 навчається бл. 2 700 студ., асп. і стажистів, із яких бл. 150 – інозем. громадян з 50 країн світу; близько 500 осіб здобувають другу вищу освіту на відділенні післядипломної освіти (кер. відділення – проф. В.М. Матвієнко). ІМВ пишається своїми випускниками, кількість яких перевищує 15 тис. з 90 країн світу, з-поміж яких чимало видатних держ. діячів, політиків, дипломатів, кер. великих підприємств, установ і організацій, відомих учених України та ін. країн. Серед випускників ІМВ – міністри закорд. справ України В.Кравець, В.Мартиненко, Г.Удовенко, Б.Тарасюк, В.Огризко, П.Порошенко; міністр економіки України С.Терьохін; міністр зовн. екон. зв’язків та торгівлі України С.Осика; міністр юстиції України С.Головатий; міністр екології та природних ресурсів України С.Курикін; посли України в заруб. державах – А.Бутейко, С.Боровик, В.Василенко, О.Горін, І.Гуменний, Б.Гуменюк, Р.Демченко, В.Кирик, Ю.Кочубей, Ю.Костенко, І.Литвин, І.Майдан, О.Майданник, М.Макаревич, О.Моцик, Ю.Мушка, А.Олійник, В.Пащук, В.Примаченко, О.Рибак, І.Сагач, І.Турянський, А. Фіалко, В.Хандогій, І.Харченко, О.Шамшур, О.Шевченко, В.Єльченко, М.Кулініч та ін. Чимало випускників ІМВ присвятили себе викл. та наук. роботі, серед них проф. С.Аппатов, М.Білоусов, В.Бруз, В.Будкін, І.Бураковський, В.Буткевич, С.Галака, Б.Гончар, В. Гулєвич, Б.Гуменюк, А. Дашкевич, А.Довгерт, В.Забігайло, Р.Заблоцька, О.Задорожній, О.Картунов, В.Кисіль, А.Кізченко, М. Кірсенко, Г.Климко, В.Копійка, О.Копиленко, В.Крушинський, Л. Лещенко, О. Майборода, В.Манжола, А. Мартиненко, Ю. Мацейко, О.Мережко, П.Міхньов, В.Мицик, В.Муравйов, В.Новіцький, С. Пархомчук, В.Пащук, І.Пузанов, М.Рижков, В.Сиденко, Р. Симоненко, І. Хміль, Г.Цвєтков, І. Черніков, А.Шлєпаков, О.Шнирков, В.Юрковський, В.Якушик та ін. Випускники ІМВ обиралися до ВР України різних скликань. Це: І.Алєксєєв, В.Буткевич, С.Головатий, В.Горбаль, К.Жеваго, О.Задорожній, В.Капустін, В.Лебедівський, С.Матвієнков, С.Осика, В.Макєєнко, М.Пилипчук, П.Порошенко, П.Рябікін, Б.Тарасюк, В.Тропін та інші. Серед випускників – високопосадовці іноземних держав: Президенти, Голови парламентів, Міністри закордонних справ, глави Постійних представництв держав при Європ. відділенні ООН та багато ін. Вищим кер. органом ін-ту, згідно зі Статутом Київ. ун-ту, є Вчена Рада, до складу якої входять дир. (голова), заст. дир., зав. каф., авторитетні вчені, голова профбюро, голова студ. ради. На засіданнях вченої ради вирішуються актуальні проблеми роботи колективу, визначаються стратегії і тактика розвитку ін-ту як структурного підрозділу Київ. ун-ту, заслуховуються наук. доповіді, затверджуються навч. програми, вирішуються принципові питання методики викладання та організації навч. процесу. У ІМВ станом на січ. 2013 діють три спец. вчені ради по захисту канд. і док. дис. зі спеціальностей: політ. проблеми міжн. систем та глобального розвитку (голова – д-р іст. наук, проф. В.А. Манжола), світ. госп-во і міжн. екон. відносини (голова – д-р екон. наук, проф. А.С. Філіпенко), міжн. право, цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжн. приват. право (голова – д-р юрид. наук, проф. А.С. Довгерт). За роки існування ІМВ його викладачами було захищено понад 60 докт. дис. та понад 500 канд. дис., щороку викл. та співроб. ІМВ видають бл. 40 монографій, підруч. та навч. посібників. Міжн. зв’язки ІМВ розвиваються у рамках угод Київ. ун-ту, а також на основі двосторонніх угод про співроб-во, що укладаються між ін-том та пров. заруб. ВНЗ та наук. установами. У рамках міжн. угод ІМВ співробітничає з понад 50 ВНЗ-партнерами з Бельгії, Великої Британії, Греції, Єгипту, Ірану, Іспанії, Канади, КНР, Німеччини, Респ. Корея, Польщі, Росії, Білорусії, США, Франції, Японії тощо. Уже 2012 на відділенні міжнародних відносин спільно з Московським державним інститутом міжнародних відносин (МГИМО-Университет) відкрито магістерську програму «Європейські дослідження», випускники якої отримають дипломи обох університетів. На черзі відкриття подібної програми на відділенні міжнародного права. Вперше в Україні за проектами було відкрито магістерські програми з європ. студій. З 2012-2013 навч. року Інститут запустив проект англомовних магістерських програм: East European Studies Master Programme (спеціальність «міжнародні відносини»), LL.M. in International Law International Litigation (спеціальність «міжнародне право») та CIS Economic Studies Master Programme (спеціальність «міжнародні економічні відносини»). Новим кроком у зовн. зв’язках став перехід до великомасштабних довгострокових багатосторонніх міжн. програм, зокрема, ТЕМПУС, ЮНЕСКО, НАТО та ін. Наук. дослідження в ІМВ ведуться в рамках комплексної наук. теми «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» (кер. – проф. В.В. Копійка; кер. підрозділів – проф. В.А. Манжола, А.С. Філіпенко, В.І. Муравйов, М.М. Рижков). Щорічно збільшується кількість міжн. наук. конференцій, семінарів, круглих столів, що проводяться в ін-ті на базі кафедр (бл. 40 кожного року). Період. видання, що видаються ІМВ: наук. журнал «Актуальні проблеми міжнародних відносин», «Вісник Київського університету. Сер.: Міжнародні відносини», студ. газета «Міжнародник». Л-ра: Висока місія. Сторінки історії Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. К., 1999; Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К., 2004. В.В. Копійка

Алова Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
30.07.1926- 14.10.1997

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1949 філол. ф-т Київ. ун-ту та асп-ру цього ун-ту. Канд. дис. «Относительные прилагательные вещественного значения и их синонимы (На материале соврем. англ. яз.)» (1965). Проходила стажування в ун-ті м. Лідс, Велика Британія (1961–62). У Київ. ун-ті: з 1966 доц. каф. англійської мови, з 1968 в.о. зав. каф. теорії і практики перекладу ф-ту ром.-герм. філології. У 1976-90 доц. каф. іноземних мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права, тепер іноземнх мов каф. ІМВ. Вчене звання доц. отримала 1970. Похована на Байковому кладовищі.

Читати далі >Андрєєва Ольга Миколаївна

 • Останні зміни:
24.09.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
У Київ. ун-ті: з 1998 асист. каф. міжнародної інформації ІМВ, 2000-03 – голова профбюро ІМВ.

Читати далі >Андрущенко (дів. Гринько) Світлана Вікторівна

 • Останні зміни:
15.08.1976

Місце народження: с. Березівка, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1998 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Проблеми безпеки Середземномор’я у 1990-ті роки» (2001). У Київ. ун-ті: з 1998 асист., з 2004 доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ. Стажувалася в ун-ті м. Халл, Велика Британія (1998), у Йоркському університеті м. Торонто, Канада (2002). Фахівець у галузі геополітики, зовн. політики України, міжн. відносин в Африці.

Читати далі >Архипович Тетяна Петрівна

 • Останні зміни:
06.07.1945

Місце народження: м. Мінськ, Бєлорусь.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1967 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Когнитивно-коммуникативная сущность семантики дейктических слов this (these), that (those) в современном английском языке» (1984). У Київ. ун-ті: з 1967 викл. англ. мови ф-ту інозем. мов, з 1976 викл. англ. мови ф-ту міжн. відносин та міжн. права. З 1991 викл. англ. мови каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Архипович Тетяна Петрівна

 • Останні зміни:
06.07.1945

Місце народження: м. Мінськ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1967 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Когнитивно-коммуникативная сущность семантики дейктических слов this (these), that (those) в современном английском языке» (1984). У Київ. ун-ті: з 1967 викл. англ. мови ф-ту інозем. мов, з 1976 викл. англ. мови ф-ту міжн. відносин та міжн. права. З 1991 викл. англ. мови каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Бабкін Володимир Дмитрович

 • Останні зміни:
18.06.1924- 07.07.2018

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Правознавець, політолог. Закінчив Військово-юридичну академію (м. Москва, 1951).
Кандидатська дисертація (1958), докторська дисертація «Антикоммунизм – сущность политической и правовой идеологии современного империализма» (1969).

Читати далі >Баранов Сергій Іванович

 • Останні зміни:
06.10.1949- 15.05.2009

Місце народження: м. Оренбург, Росія .

Історик-міжнародник. Закінчив 1973 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Працював: старш. викл. дев’ятимісячних курсів інозем. мов в рамках програми ООН (1973-84), на різн. керівних посадах з питань освіти, студентства та роботи зі студентами–іноземцями в Київ. міськвиконкомі та Київ. держ. адміністрації (1984-94). У Київ. ун-ті: з 1994 заст. дир. з навч.-вих. роботи ІМВ.

Читати далі >Батрименко Валерій Васильович

 • Останні зміни:
10.12.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 2002 асист., з 2009 доц. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ. У 2002-10 координатор практик студентів відділення міжн. екон. відносин ІМВ. Викладає курси з міжн. екон. відносин, теорії грошей та грош. обігу, проблем регіон. екон. взаємодії країн СНД, розрахунків і платежів у зовн. торгівлі європ. країн. Осн. напрямки досліджень – проблеми міжн. розрахунково-кредит. відносин. Автор понад 60 наук. публікацій.

Читати далі >Безнощенко Максим Володимирович

 • Останні зміни:
05.01.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив відділення міжн. екон. відносин ІМВ Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. «Таргетування інфляції в європейських країнах» (2004). У Київ. ун-ті: з 2003 – асист. каф. міжн. валютно-кредит. і фінанс. відносин, 2008-2011 – доц. каф. міжнародних фінансів ІМВ.

Читати далі >Березовенко Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
27.06.1955- 02.06.2008

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: помічн. проректора з міжн. зв`язків (1978-82), з 1983 асист. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин та міжн. права (тепер каф. світового господарства та міжнародних економічних відносин), з 1988 доц., 1985-86 в.о. заст. декана з навч. роботи цього ф-ту.

Читати далі >Березовська Ірина Андріївна

 • Останні зміни:
04.02.1978

Місце народження: м. Бровари Київської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: молодший науковий співробітник.
Закінчила 1999 відділен. міжн. права ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Правове регулювання відносин ЄС з асоційованими країнами» (2005). У Київ. ун-ті: з 2005 – викл. каф. порівняльного і європейського права, з 2008 – мол. наук. співроб. ІМВ.

Читати далі >Бєлоусова Наталія Борисівна

 • Останні зміни:
16.09.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 1999 асист., з 2007 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ. Читає нормат. курси: «Інформаційні технології в прогнозно-аналіт. діяльності», «Моделювання та прогнозування міжн. відносин», «Інформаційно-аналітична діяльність в МВ».

Читати далі >Биков Геннадій Миколайович

 • Останні зміни:
10.06.1933

Місце народження: м. Оренбург, РФ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 1974–75 асист., 1975–78 старш. викл, 1978-80 та 1984-90 доц. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин і міжн. права (нині каф. світового господарства та міжнародних економічних відносин ІМВ). 1980–84 – заст. декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права. 1990–2000 доц. каф. управління зовнішньоекон. зв’язками та маркетингу (нині – каф. міжнародного бізнесу).

Читати далі >Білас Іван Григорович

 • Останні зміни:
09.05.1953

Місце народження: с. Шоломиничі Городоцького району Львівської області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук, доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: з 1996 проф. каф. порівняльного і європейського права ІМВ. Фахівець у галузі теорії та історії держави і права, історії політ. та прав. вчень, держ. буд-ва, політ. процесів сучасності, міжн. безпеки.

Читати далі >Білоусов Михайло Михайлович

 • Останні зміни:
16.03.1931- 19.04.2012

Місце народження: м. Нижній Новгород, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: 1981-92 старш. викл., доц., проф., зав. каф. міжн. відносин та зовн. політики ф-ту міжн. відносин та міжн. права, 1997-2002 проф. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ. З 2002 – проф. Дипломат. академії при МЗС України. Фахівець у галузі міжн. відносин. Предмет досліджень – питання міжнар. відносин після ІІ Світової війни, сучас. дипломатія, зовн. політика України.

Читати далі >Білоцький Сергій Дмитрович

 • Останні зміни:
03.10.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
У Київ. ун-ті: з 2008 юрист І кат., що проводить наук.-тех. роботу, з 2009 мол. наук. співроб., з 2010 асистент каф. міжнародного права ІМВ. 2012 проходив стажування в університетах Німеччини.

Читати далі >Бірюков Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
25.04.1957

Місце народження: м. Макіївка, Донецької області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Київ. ун-ті: з 1996 асист., з 2002 доц., 2011 проф. каф. міжнародного приватного права ІМВ. З 2011 заст. директора ІМВ з наук. роботи. Здійснював наук. стажування у США (1994-95, 1997 та 2000-01); за грантом РЄ стажувався в Міжн. ін-ті уніфікації приват. права, м. Рим, Італія (1996), як стипендіат фундації Фулбрайта – у Школі права Нью-Йоркського ун-ту, США, (2000-01). Напрямки наук. діяльності: міжн. приватне, порівн. і цивільне право, банкрутство і цінні папери. Викладає навч. курси: Банкрутство, Цінні папери, Міжн. приват., інвестиц. і біржове право.

Читати далі >Бовсунівський Павло Васильович

 • Останні зміни:
18.08.1984

Місце народження: смт Лугини Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Закінчив 2007 ІМВ Київ. ун-ту. Проблеми національної безпеки в регіональній політиці Арабської Республіки Єгипет (2011). У Київ. ун-ті: з 2007 асистент кафедри країнознавства ІМВ. Викладає дисципліни: «Країнознавство», «Політичний розвиток та політичні системи країн світу».

Читати далі >Бойчук Світлана Ігорівна

 • Останні зміни:
16.08.1952

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 1977 мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. Працювала мол. наук. співроб. Ін-ту кібернетики АН України (до 1987). У Київ. ун-ті: з 1987 пров. інженер лаб. інформатики та обчисл. техніки ІМВ, з 1995 – асист. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Борділовська Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
23.10.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: з 2001 наук. співробітник ІМВ, 2007-2010 – докторант ІМВ, з 2013 доц. каф. каф. міжнародних та зовнішньої політики ІМВ

Читати далі >Борисенко Інна Іванівна

 • Останні зміни:
29.03.1936- 09.01.2010

Місце народження: Спаськ-Дальній Приморського краю, РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1959 ф-т ром.-герм. філології Київ ун-ту, 1973 асп-ру каф. англ. філології цього ун-ту. Канд. дис. «Отименные сложные глаголы в современном английском языке» (1974). Стажувалась в Оксфордському ун-ті, Велика Британія (1977) та Корнельському ун-ті, м. Ітака, США (1963).

Читати далі >Ботвина Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
09.04.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 закінчила філологічних  ф-т КДПІ. У Київ. ун-ті з 1980: викл. каф. рос. мови як інозем. ф-ту міжн. відносин та міжн. права; з 1994 – доцент. каф. укр. та рос. мов як інозем. ІМВ; з 2001 – доцент. каф. української та російської мов як іноземних ІФ.

Читати далі >Бруз Володимир Семенович

 • Останні зміни:
28.02.1930

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1956 асп-ру цього ф-ту. Канд. дис. «Англо-советские отношения 1924-1927 гг.» (1956), докт. дис. «Борьба СССР за коллективную безопасность в Европе и политика западных государств 1933-1937 гг.» (1970).

Читати далі >Будкін Віктор Сергійович

 • Останні зміни:
13.11.1932

Місце народження: м. Ленінград, тепер Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1955 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1959 асп-ру каф. політекономії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Внешнеэкономические связи социалистической Чехословакии» (1961), докт. дис. «Международное социалистическое разделение труда и проблемы формирования материально-технической базы стран социализма» (1972). У Київ. ун-ті: з 1959 асист., старш. викл., з 1964 доц., з 1974 проф. каф. політекономії ф-ту міжн. відносин.

Читати далі >Бузинар Борис Андрійович

 • Останні зміни:
12.03.1945

Місце народження: м. Хмільник Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1973 екон. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Економічна інтеграція в сфері виробництва як фактор інтенсифікації економіки країн-членів РЕВ» (1987). Працював асист. (з 1973), старш. викл. (з 1987), доц. (з 1993) каф. політ. економії Львів. політех. ін-ту. У Київ. ун-ті: з 1996 доц. каф. міжн. екон. відносин, з 1999 доц. каф. міжн. валютно-кредит. і фінанс. відносин, тепер доц. каф. міжнародних фінансів ІМВ.

Читати далі >Бураго Сергій Борисович

 • Останні зміни:
05.04.1945- 18.01.1999

Місце народження: м. Ташкент, Узбекистан .
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1966 філол. ф-т Вінницького пед. ін-ту, відділення рос. та англ. мов, 1971 асп-ру КДПІ ім. М.Горького. Канд. дис. «Стиль художественно-философского мышления и позиция Олександра Блока» (1972), докт. дис. «Діалектика мови й літературознавчий аналіз мелодії вірша» (1993). Працював зав. відділу рос. літ. філії Ін-ту рос. мови ім. О. Пушкіна в Республіці Куба (1976-80).

Читати далі >Бураковський Ігор Валентинович

 • Останні зміни:
01.11.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту (1980). Канд. дис. «Роль взаимных внешнеторговых отношений в совершенствовании воспроизводственных процессов в странах мирового социалистического содружества» (1985), захистив докт. дис. «Міжнародна торгівля та економічний розвиток країн з перехідною економікою (теоретико-методологічний аналіз механізму взаємозв’язку)» (1998).

Читати далі >Бурлай Євген Володимирович

 • Останні зміни:
20.08.1955

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 юрид. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Правовые нормы и правоотношения в социалистическом обществе» (1984). У Київ. ун-ті: 1990-92 доц. каф. теорії держави і права юрид. ф-ту, 1999-2006 доц. каф. порівн. правознавства (тепер – порівняльного і європейського права) ІМВ.

Читати далі >Бурмістренко Ольга Іванівна

 • Останні зміни:
27.01.1918

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1943 філол. ф-т Київ. ун-ту за фахом рос. мови та літ, 1947 асп-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. «Лексико-изобразительные средства романа А. М. Горького «Мать» (1955). У Київ. ун-ті: 1948-1965 виклад., ст. виклад. кафедри російської мови підгот. ф-ту, 1966-71 зав. каф. рос. мови юрид. ф-ту. 1971-1991 – доцент кафедри російської мови як іноземної факультету міжнародних відносин і міжнародного права.

Читати далі >Буряк Гліб Сергійович

 • Останні зміни:
18.09.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2005 відділення міжн. бізнес ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Корупційні відносини в сучасних умовах інституціоналізації світової економіки» (2010). У Київ. ун-ті: з 2010 асист. каф. міжнародного бізнесу.

Читати далі >Буряк Сергій Борисович

 • Останні зміни:
03.02.1947- 06.03.2012

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Деятельность африканских государств в Организации Объединённых Наций (1958–1970 гг.)» (1973). У Київ. ун-ті: 1973-74 асист., з 1979 старш. викл., 1986-90 доц. каф. історії міжн. відносин і зовн. політики СРСР ф-ту міжн. відносин і міжн. права. Співроб. секретаріату ООН (1974-79).

Читати далі >Буткевич Володимир Григорович

 • Останні зміни:
02.08.1946

Місце народження: с. Кантелина, Іллінецького району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1969 юрид. ф-т Київ. ун-ту, 1971 асп-ру ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ ун-ту. Канд. дис. «Радянська конституція і міжнародний договір» (1972), докт. дис. «Теоретичні основи взаємодії міжнародного та внутрішньодержавного права» (1980). У Київ. ун-ті: 1972-74 асист., 1974-76 старш. викл., 1976-82 доц., 1982-85 проф., 1985-98 зав. каф. міжн. права і заруб. законодавства ф-ту міжн. відносин і міжн. права. У 1974-76 заст. декана, 1984-88 декан ф-ту міжн. відносин і міжн. права, 1989-90 дир. Ін-ту міжн. відносин і міжн. права, 1988-92 проректор з міжн. зв’язків.

Читати далі >Буткевич Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
16.09.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1999 ІМВ Київ. ун-ту, 2002 асп-ру каф. міжнародного права ІМВ. Канд. дис. «Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період» (2002); докт. дис. «Теорія і практики докласичного міжнародного права» (2009).

Читати далі >Бутська Ірина Анатоліївна

 • Останні зміни:
04.01.1921

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті: 1954-60 доц. каф. рос. літ., 1960-65 старш. викл. каф. рос. мови підгот. ф-ту, 1965-71 доц. каф. рос. мови осн. ф-тів. У 1971-86 доц. каф. рос. мови для іноземців ф-ту міжн. відносин та міжн. права, 1973-74 – в.о. завідувачки цієї каф. Фахівець у галузі рос. мови та літ., перекладу з англ. мови.

Читати далі >Валевська Інна Анатоліївна

 • Останні зміни:
16.04.1966

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1990 філос. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Класична європейська метафізика як історико-культурне явище» (1996). Проходила стажування в Ін-ті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України (1993-95). У Київ. ун-ті: з 1999 асист., з 2000 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 274
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи