ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інститут українознавства Інститут українознавства

Інститут українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка було засновано на підставі рішення Вчен. ради Київ. ун-ту від 04.11.1991. Дир. Ін-ту весь час його діяльності при Київ. ун-ті був проф. П.П. Кононенко (1992-2000). Співорганізаторами Ін-ту були М.М. Конончук, Ф.С. Кислий, О.М. Таланчук, В.І. Сергійчук, Л.К. Токар, В. Крисаченко, Т.П. Усатенко, С.І Наливайко, О.І. Семашко, Р. Дяків, Ю. Сергеєв, Ю.О. Бандура, В.М. Піскун. Згідно з концепцією навч.-наук. діяльності, на 1-му етапі, в Ін-ті було 10 відділів-каф.: народознавства (з 1993 – історії, теорії та методології українознавства), зав. відділу: В.І. Сергійчук (1992-93), І.В. Бичко (1993-94), Л.К. Токар (1994-2000); філос.-світогляд. проблем українознавства, зав. відділу В.С. Крисаченко (1992-2000); укр. мови, зав. відділу С.Я. Єрмоленко (1992-2000); укр. л-ри, зав. відділу П.П. Кононенко, В.Ф. Погребенник, А.Г. Погрібний (з 1994), порівн. досліджень (сходо- і заходознавства), зав. віддлу Л.В.Грицик Л.В. (з 1994 поділялося на 2 відділи: сходо- і заходознавства, зав. відділів Г.Г. Халимоненко; А.В. Ціпко; С.І. Наливайко); фольклору, етнології та культури, зав. відділу О.М. Таланчук (з 1993 відділи діють як самост. підрозділи: фольклору, зав. відділення О.М. Таланчук, етнології, зав.відділу С.П. Сегеда, В.Д. Баран, культури, зав. відділу К.П. Шудря (1992-93), О.Ф. Коновець (1993-2000), О.В. Щербатюк; нац. освіти, зав. відділу, Т.П. Усатенко (1992-2000). З метою більш активного поширення українознавчих знань за межами Києва у 1993 створюється перша філія Ін-ту – «Гуцульщина», дир. якої був П.В. Шкрібляк (1993-2000). Враховуючи гостру потребу в підготовці та перепідготовці кадрів вчителів і викл. українознавства в 1997 в структурі Ін-ту створюється ф-т українознавства, деканом якого став Л.К. Токар. Створення Ін-ту та його структур було викликане потребою забезпечення якісно нового підходу до пізнання й самопізнання укр. народу (на засадах синтезу знань) з неодмінним впровадженням рез. наук. досліджень у науку, освіту, культуру, державотворення. У їх наук. осмисленні, визначенні шляхів та засобів розв’язання колектив Ін-ту й бачив головну мету своєї діяльності. Її результати стали вагомим науковим і наук.-пед. доробком: було здійснено періодизацію розвитку українознавства, розроблено наук. концепцію (П.П. Кононенком), теоретико-методол. основи українознавства як єдиної науки, як методології становлення і розвитку нац. освіти, як окремої навч. дисципліни; створено освіт. програми для вищої і середньої школи, підруч., посіб., довідники з українознавства; започатковано підготовку й перепідготовку пед. кадрів. Характер діяльності Ін-ту призів до суттєвих змін в його статусі: 21.06.2000 КМ України прийняв постанову про створення на базі Ін-ту при Київському університеті Наук.-досл. ін-ту українознавства МОН України. З того часу Ін-т українознавства працює незалежний наук.-досл. залад. У Київ. ун-ті розвиток українознавчої науки продовжується Центром українознавства філософського факультету. Л-ра: Науково-дослідний Інститут українознавства. Довідник до 10-річчя діяльності. К., 2002; Київський літопис ХХІ століття. К., 2001; Кононенко П. П. Українознавство: Підруч. К., 2006. <i>Л.К. Токар</i>

Бандура Георгій Олександрович

 • Останні зміни:
09.01.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: д.
1974 закінчив Київ. ун-т. 1974–80 – ред. вид-ва «УРЕ». У Київ. ун-ті з 1982: зав. навч. лаб., асист., з 1996 – доцент. каф. історії української літератури філологічного  ф-ту, доцент. каф. української літератури ХХ ст. і каф. новітньої української літератури ІФ.

Читати далі >Баран Володимир Данилович

 • Останні зміни:
09.08.1927

Місце народження: с. Дем'янів Галицького району Івано-Франків. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Член-кореспондент НАНУ. Навчався у Львівському педагогічному інституті (1946-1950 рр.). У 1992–2000 рр. – провідний науковий співробітник Інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом), у 2000–2002 рр. – Центру українознавства НДЧ (за сумісництвом).

Читати далі >Бичко Ігор Валентинович

 • Останні зміни:
10.07.1931

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад.-секретар Укр. Акад. політичних наук.
Філософ. Закінчив філософських ф-т Київ. ун-ту (1954). Канд. дис. "На філософському роздоріжжі (Критичний аналіз філософії "критичного реалізму" і феноменології в США)" (1962). Докт. дис. "Пізнання і свобода" (1973). У Київ. ун-ті: з 1961 старш. викл., з 1965 доцент каф. діалектичного та історичного матеріалізму, з 1967 – кафедри історії філософії, з 1969 – кафедри філософії гуманітарних ф-тів, з 1972 – кафедри діалектичного матеріалізму, з 1975 професор. і зав. каф. історії філософії, з 1984 професор. і зав. каф. філософії ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, з 1992 професор. каф. історії філософії, 2008–11 проф.-консультант каф. історії філософії.

Читати далі >Воропаєва Тетяна Сергіївна

 • Останні зміни:
12.07.1960

Місце народження: м. Чигирин Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Психолог. У 1977 р. закінчила Смілянську сш № 11 (Черкас. обл.) із золотою медаллю. Закінчила з відзнакою 1982 муз.-пед. ф-т Кіровоград. держ. пед. ін-ту ім. О.С.Пушкіна. 1981 отримала Золоту  медаль і диплом Лауреата Всесоюз. конк. студ. наук. робіт («Формування музичних здібностей у шестирічних дітей: нові стратегії», науковий керівник проф. Т.І. Пашукова). 1982–1986 в асп. Київ. ун-ту, спец. «Соціальна психологія». У Київ. ун-ті: з 1992 с.н.с. Ін-ту, Центру українознавства, (по кін. 2015), з травня 2016 – н. с. Центру українознавства філософського факультету. З 1999 доц. каф. загальної та організаційної психології ф-ту соціології та психології, тепер ф-ту психології (за сумісн.).

Читати далі >Грабовська Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
02.02.1961

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Філософ. Після закінчення СШ працювала на трубопрокатному з-ді ім. В.І. Леніна, м. Дніпропетровськ. Закінчила філос. ф-т Київ. ун-ту (1985) та асп. цього ун-ту (1993). У Київ. ун-ті: з 1992 мол. наук. співроб., з 1994 с.н.с. Ін-ту українознавства КНУ, з 2000 с.н.с. Центру українознавства, тепер Центру українознавства філософського факультету, зав. відділу, кер. наук. групи «Філософсько-світоглядні проблеми українознавства». Вчене звання старш. наук. співроб. отримала 2007. Канд. дис. «Формування екологічної культури особистості: українознавчий аспект» (1994).

Читати далі >Грицик Людмила Василівна

 • Останні зміни:
09.05.1946

Місце народження: м. Андрушівка Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філологічний  ф-т Київ. (відділення укр. мови та л-ри) та Тбіліс. (відділення грузин. мови та л-ри) ун-тів. 1970 – 73 навчалася в асп-рі Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1973: асист., старш. викл, доцент., 1989–93 – зав. каф. сходознавства; з 1994 – професор., з 2004 – зав. каф. теорії літератури і компаративістики.

Читати далі >Ємець Тетяна Михайлівна

 • Останні зміни:
19.07.1959

Місце народження: с. Троїцьке Любашівського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.

Філософ. Закінчила 1981 відділення психології філос. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала патопсихологом в Психоневрологічній лікарні м. Києва ім. І.П. Павлова (1981–93). У Київ. ун-ті: з 1998 м.н.с. Ін-ту українознавства та Центру українознавства, у 2007–2014 н.с. Центру українознавства філос. ф-ту. Канд. дис. «Українознавча концепція В. І. Вернадського (соціально-філософський аналіз)» (2006).

Читати далі >Залізняк Леонід Львович

 • Останні зміни:
19.01.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Історик, археолог. Закінчив 1977 іст. ф-т Київ. ун-ту. Осн. місце роботи – Ін-т археології НАН України, де з 1972 пройшов шлях від лаборанта до зав. відділу археології кам’яної доби. В Київ. ун-ті: 1993–2004 – проф., пров.н.с. Ін-ту українознавства, потім Центру українознавства); читав лекції на каф. етнології іст. ф-ту; член спец. Вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дисертацій з іст. спеціальностей. Водночас – проф. НаУКМА, де очолює магістерську програму «Археологія та Давня історія України» (з 1995).

Читати далі >Кагамлик Світлана Романівна

 • Останні зміни:
22.10.1961

Місце народження: с. Косів Чортківського р-ну Тернопіл. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Історик. Закінчила 1977 іст. ф-т Київ. ун-ту. Працювала: м.н.с., с.н.с. ЦДІАК України (1982–98). У Київ. ун-ті: з 1995 с.н.с. Ін-ту українознавства (за сумісн.), з 1998 на пост. основі, вчений секретар Ін-ту українознавства, з 2000 н.с., з 2002 с.н.с. Центру українознавства. Водночас з 2000 – вч. секретар Центру українознавства, з 2007 – заст. дир. Центру українознавства філос. ф-ту. Вчене звання старш. наук. співроб. отримала 2006. Канд. дис. «Культурно-просвітницька діяльність Києво-Печерської лаври в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.» (2000). З 2002 наук. співроб. відділу дух. культури Нац. Києво-Печерського іст.-культ. заповідника (за сумісн.).

Читати далі >Кадомцева Лариса Олександрівна

 • Останні зміни:
12.11.1933

Місце народження: м. Криве Озеро Одес. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1957 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. Працювала в Ін-ті мовознавства НАН України. У Київ. ун-ті 1968–98: з 1968 – старш. викл. каф. мат. лінгвістики; з 1969 – старш. виклад., з 1973 – доцент. каф. української мови філологічного  ф-ту; з 1992 – зав., 1993 – професор. каф. сучасної української мови. 1998 – старш. наук. співроб. відділу мови Ін-ту українознавства.

Читати далі >Калакура Ярослав Степанович

 • Останні зміни:
24.09.1937

Місце народження: с. Рудники, тепер Підгаєцького району Тернопільської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив іст. ф-т Чернів. ун-ту (1963), асп-ру Київ. ун-ту (1968). Вчителював. Від 1964 викл., доц. Івано-Франків. пед. ін-ту; був на громадській роботі: 1-й секретар Коломийського МК ЛКСМУ, зав. сектором вузів Відділу науки і навч. закладів ЦК КПУ, помічник секретаря ЦК КПУ; від 1972 у Київ. ун-ті: заст. з наук. роботи дир. ІПК викл. сусп. наук; з 1981 проректор з навч. роботи ун-ту, проф. (1981); у 1994–2003 зав. каф. архівознавства та спеіальних. галузей історичної науки. Читає навч. курси: «Історіографія», «Укр. історіографія», «Арх. система України», «Менеджмент арх. галузі», «Джерела з історії укр. державності», «Джерела з історії укр. руху опору» та ін. Канд. дис. «Коммунистическая партия Украины в борьбе за выполнение и дальнейшее развитие ленинских принципов социалистического соревнования (1959–1965 гг.) На матер. парторганизаций пром-сти зап. областей УССР» (1968), докт. дис. «Коммунистическая партия Украины в условиях развитого социализма. Историография» (1980). Ініціатор архівознавчих, джерелознавчих та історіографічних читань; видання міжвідомч. наук. збірника «Проблеми архівознавства та джерелознавства».

Читати далі >Кислий Федір Степанович

 • Останні зміни:
05.05.1935- 16.01.1998

Місце народження: с. Мала Олександрівка Бориспіл. р-ну Київ. обл. .
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
1962 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: 1989–98 – старш. викл. каф. української філології; старш. викл., доцент (1995) каф. історії української літератури філологічного  ф-ту; заст. дир. Ін-ту українознавства (за сумісн.).

Читати далі >Коломієць Лада Володимирівна

 • Останні зміни:
06.06.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Перекладознавець, перекладач, літературознавець. Закінчила філол. ф-т КНУ (1989).  Працювала завідувачем відділу теорії та практики перекладу Інституту українознавства КНУ (1993–95). З 1998 р. працює на кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології,  доцент (2002), професор (2007), з 2010 – завідувач цієї кафедри.

Читати далі >Коновець Олександр Федорович

 • Останні зміни:
05.05.1947- 07.06.2010

Місце народження: с. Коропець Бучацького, тепер Монастирського р-ну Тернопіл. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 ф-т радіоелектроніки КПІ, 1980 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1993–96 старш. наук. співроб., 1996–2000 зав. відділу нац. культури в Ін-ті українознавства, у 2001–09 професор. каф. соціальних комунікацій ІЖ. У 2008–09 – зав. каф. журналістики Луцького гуманітарного ун-ту, 2009–10 – професор. каф. жур-ки Ін-ту міжнародних відносин Нац. авіаційного ун-ту.

Читати далі >Кононенко Петро Петрович

 • Останні зміни:
31.05.1931

Місце народження: с. Марківці, тепер Бобровицького р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Критик, письменник. 1954 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті 1958–2000: викл., доцент., професор. (1989), зав. каф. історії українсьої літератури (1986–96), декан філологічного  ф-ту (1987–91); засн. і дир. Ін-ту українознавства КНУ (1991–2000).

Читати далі >Конончук Михайло Миколайович

 • Останні зміни:
18.07.1952

Місце народження: с. Новокиївка Бобринец. р-ну Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філологічний  ф-т Київ. ун-ту. 1989 захистив кандидат дис., з 1992 – доцент.

Читати далі >Конча Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
11.07.1968- 07.07.2016

Місце народження: м. Шостка Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Історик. Закінчив 1995 іст. ф-т Київ. ун-ту, отримавши спеціальність історик-археолог, викладач історії, 1998 асп. Ін-ту українознавства Київ. ун-ту. З 2000 н.с., у 2008–2015 с.н.с. Центру українознавства філос. ф-ту. Канд. дис. «Походження індоєвропейців: аналіз концепцій» (1999). Водночас з 2000 ст. виклад. НаУКМА (за сумісн.). Співкер. і наук. секретар постійно діючого наук. семінару «Походження і давня історія індоєвропейських народів» на базі ІА НАНУ та УТОПІК (2005–2010). 

Читати далі >Крисаченко Валентин Семенович

 • Останні зміни:
08.09.1953

Місце народження: с. Тополі Гайворонського р-ну Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ, природознавець. Закінчив 1976 Чернів. держ. ун-т зі спеціальності «біологія» та 1981 асп. Ін-ту філософії АН УРСР. В Київ. ун-ті: у 1992 – один із засновників Ін-ту українознавства. У груд. 1992 – черв. 2000 очолював відділ психології та методології творчості Ін-ту українознавства, з 1994 – переймен. на відділ філос.-світогл. проблем українознавства. У 1996–98 на філос. ф-ті читав спец. курси «Філософія екології» та «Історія укр. філософії». У 2000–02 – с.н.с. Центру українознавства.

Читати далі >Мойсієнко Анатолій Кирилович

 • Останні зміни:
09.07.1948

Місце народження: с.Бурівка Городнян. р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1971 закінчив Ніжинський держ. пед. ін-т ім. М. Гоголя. Працював у школі, ВНЗ, був на видав. роботі. В Київ. ун-ті з 1993: старш. наук. співроб., зав. відділу мови Ін-ту українознавства; професор. (1998), зав. каф. сучасної української мови (2001).

Читати далі >Мостяєв Олександр Іванович

 • Останні зміни:
30.06.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Філософ. Закінчив 1988 КДПІ ім. О.М. Горького. У Київ. ун-ті: 1993–2000 м.н.с., н.с., Ін-ту українознавства, у 2000–2015 — н.с., с.н.с. Центру українознавства. Канд. дис. «Історичне буття етносу: філософсько-методологічний аналіз» (1998).

Читати далі >Піскун Валентина Миколаївна

 • Останні зміни:
31.03.1957

Місце народження: смт Батурин, Бахмацького району, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Історик. Закінчила 1980 іст. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з вер. 1992 м.н.с. відділу народознавства Ін-ту українознавства Київ. ун-ту; з 06.1995 зав. сектором аналізу і наук. інформації відділу теорії та історії українознавства; з квіт. 1996 вч. секретар Ін-ту українознавства; 1998–2000 заст. дир. з наук. роботи Ін-ту українознавства; 2000–05 заст. дир. Центру українознавства; у 2006–2010 с.н.с. Центру українознавства).

Читати далі >Погрібний Анатолій Григорович

 • Останні зміни:
03.01.1942- 09.10.2007

Місце народження: с. Мочалище, Бобровицький р-н, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Письменник. Закінчив 1959 Харків. хім.-мех. технікум, 1966 філол. ф-т, 1970 асп-ру каф. історії укр. л-ри Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: викл. (1970), старш. викл. каф. історії укр. л-ри філол. ф-ту (1970–72); старш. викл. (1972–75), доцент. (1975–84), професор. (1984–2007), зав. (1983–92) каф. історії журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Сегеда Сергій Петрович

 • Останні зміни:
28.04.1949

Місце народження: м. Барвінкове Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1974 асп-ру (ІМФЕ, закінчив по переводу асп-ру ІА АН УРСР). 1974–2000 працював в Ін-ті археології мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. сектором палеоантропології (згодом – антропології). З 2000 старш. наук. співроб., пров. наук. співроб. (2002), гол. наук. співроб. (2007) ІМФЕ. Вперше в історії Київ. ун-ту на наук. рівні 1992–96 викладав заг. курс «Основи антропології» для студ. іст., філософського ф-тів та ф-ту соціології та психології. 1996–2000 – старш. наук. співроб. Ін-ту (згодом – Центру) українознавства Київ. ун-ту. З 2002 доц., проф. каф. фольклористики Ін-ту філології Київ. ун-ту.

Читати далі >Сергійчук Володимир Іванович

 • Останні зміни:
13.03.1950

Місце народження: с. Прибережне Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1972 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1977 екон. ф-т Укр. сільськогосподарської академії. До 1987 працював у ред. газети «Сільські вісті». У Київ ун-ті: проф. каф. давньої та нової історії України, дир. Центру українознавства НДЧ (2000–07).

Читати далі >Солод Юлія Дмитрівна

 • Останні зміни:
08.12.1938

Місце народження: м. Сталіно, тепер Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Філолог. Закінчила ф-т журналістики Київ. ун-ту, 2000–2002 – наук. співроб. Центру українознавства.

Читати далі >Таланчук (Мельниченко) Олена Михайлівна

 • Останні зміни:
31.08.1943- 29.10.2003

Місце народження: м. Кіров.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1967 закінчила філологічний ф-т, 1977 – асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1970 – 2003: викл. каф. теорії літератури, доцент. каф. історії російської літератури, професор.-співзасн. каф. фольклористики. 1992–2001 – засн. та кер. відділу фольклору, етнології та нац. культури НДІУ.

Читати далі >Халимоненко Григорій Іванович

 • Останні зміни:
05.05.1941

Місце народження: с. Товкачівка Прилуцького р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1965 закінчив Київ. ун-т, 1969 – Тбіліський держ. ун-т ім. Іване Джавахішвілі, 1972 – асп-ру. 1980–86 – викл. Укр. полігр. ін-ту ім. І.Федорова. У Київ. ун-ті: 1992–95 – старш. наук. співроб. Ін-ту українознавства, 1995–2001 – зав. каф. тюркології та зав. відділення сходознавства, з 2001 – професор. каф. тюркології ІФ.

Читати далі >Ціпко Анатолій Валентинович

 • Останні зміни:
02.04.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Філолог. Закінчив 1993 філол. ф-т Київ. ун-ту, 1996 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1996 – молод. наук. співроб., з 1997 − зав. відділу порівняльних досліджень Ін-ту українознавства Київ. ун-ту, у 2000–2010 − с.н.с. Центру українознавства. Водночас 1995-97 виклад. заруб. л-ри Укр. гуманіт. ліцею. Канд. дис. «Світоглядний симбіоз у психології світових образів в українській міфології» (1997).

Читати далі >Щербатюк Олена Вадимівна

 • Останні зміни:
27.09.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчила 1983 ф-тет історії та теорії образотворчого мистецтва Київ. держ. худ. ін-ту (тепер Академія мистецтв України), фах – мистецтвознавець, 1993 асп-ру каф. етики, естетики та теорії культури філос. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала 1983-90 ред. Гол. редакції наук.-популярних і навч. програм Держтелерадіо УРСР. В Київ. ун-ті: 1993–2001 м.н.с., н.с., зав. відділу нац. культури Ін-ту українознавства, 2001–05 с.н.с., у 2005–08 докторант Центру українознавства. З 2008 доц. Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого (КНУТКТ). Канд. дис. «Моральний потенціал народної сміхової культури в Україні др. пол. ХV1–ХVІІІ ст.» (1994). </p>

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи