ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інститут журналістики Інститут журналістики

ІЖ Київ. ун-ту веде свою історію з відділення журналістики, яке було створене 1947 на ф-ті філології Київ. ун-ту. У 1953 відділення реорганізовано на ф-т журналістики, в 1993 на базі якого утворено ІЖ Київ. ун-ту. Кер. відділення журналістики були: кандидат філол. наук, доцент. В.А. Рубан, кандидат історичних наук, доцент. І.А. Зозуля, кандидат філол. наук В.Є. Прожогін. Деканами ф-ту журналістики були:, кандидат історичних наук, доцент. І.Н. Слободянюк (1953–59), кандидат філол. наук, доцент. М.М. Шестопал (1955–57), В.А. Рубан (1959–65), доктор філологічних наук, професор. Д.М. Прилюк (1965–69, 1972–82), кандидат історичних наук, доцент. Є.П. Бондар (1969–71), кандидат історичних наук О.П. Маркевич (1971–72), кандидат філол. наук, доцент. О.Г. Мукомела (в. о. декана, 1982–83), доктор іст. наук, професор. А.З. Москаленко (1983–93). Першим дир. ІЖ був А.З. Москаленко (1993–1999). З 2000 Ін-т очолює д- філол. наук, професор. В.В. Різун. Станом на поч. 2012 в ІЖ працювало 111 викладачів, у т.ч. 17 докторів наук та 74 кандидат наук. З них на посадах професор. 16, доцент. 48, асист. 39 особа, також в ІЖ працює 3 наук. співроб., з яких 2 кандидат наук. В ІЖ діє 10 кафедр: Видавничої справи та редагування, Електронних видань і медіадизайну, Історії журналістики, Мови та стилістики, Реклами та зв’язків з громадськістю, Періодічної преси, Телебачення і радіомовлення, Соціальних комунікацій, Кіно- і телемистецтва (з 2012), Іноземних мов (з 2012). На поч. 2012 в ІЖ навчалося бл. 1400 студентів денної форми навчання та заочного відділення, екстернату. Навчання відбувається за трьома напрямами – Журналістика, Видав. справа та редагування, Реклама і зв’язки з громадськістю за квалікац. рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра. В асп. ІЖ в даний час навчається 48 аспіранти (23 – з відривом, 25 – без відриву від вир-ва), докторантами є 6, здобувачами наук. ступеня кандидат наук – 7 осіб. ІЖ має тісні контакти з укр. та заруб. ЗМІ, в яких проходять стажування викладачі та студенти («Frankfurter allgemeine Zeitung», «Deutsche Welle», НТВ, «Gazeta wyborcza»). Проводяться щорічні студ. наук. конференції, семінари; у навч. процесі задіяні найсучас. світ. технології: навч. комп’ютерні класи, теле- та радіостудія, дизайнер. та видав. центри. Виходять в ефір навч. радіопрограми «Кампус Радіо», «ІЖ-FM», телепроекти «Студентське телебачення», «НІЖ», «Тетріс», газ. «Молодий журналіст», «Редактор», «Наша справа», «Сирець»; журнали «Світ комунікацій», «Святий Володимир». На базі ІЖ діють три спец. вчені ради Київ. ун-ту для захисту кандидат і докт. дис. за спеціальностями: 23.00.03 – політ. культура та ідеологія; 27.00.01 – теорія та історія соц. комунікацій; 27.00.04 – теорія та історія журналістики; 27.00.05 – теорія та історія видав. справи і редагування; 27.00.06 – прикладні соц.-комунікаційні технології; 27.00.07 – соц. інформатика, а також Наук.-метод. комісія з журналістики та інформації при МОН України. Наук. дослідження виконуються в рамках наук. школи «Журналістикознавство та теорія масової комунікації» та бюджетної комплекс. наук.-дослідної теми № 11БФ045-01 «Український медійний контент у соціальному вимірі» (кер. доктор філологічних наук, професор. В.В. Різун), яка має підрозділи: Типологія й структура контентного наповнення українських ЗМІ (кер. підрозділу с.н.с. Забіяка І.М., доцент. Вовк Т.А.); Контент української реклами та зв’язків з громадськістю (кер. підрозділу с.н.с. Скотникова Т. В.); Змістові характеристики українського паперового та електронного книговидання (кер. підрозділу н.с. Хилько М. М.); Прикладні аспекти моделювання медіаконтенту в роботі відділу зв’язків з громадськістю (кер. підрозділу с.н.с. Ковтун Т. В.). Наук. виданнями ІЖ є: «Вісник Київського університету. Серія: Журналістика», «Наукові записки ІЖ», «Українське журналістикознавство», «Журналістика», «Образ», «Стиль і текст», «Актуальні питання масової комунікації», «Інформаційний простір». Видання з продовженням «Наукові читання Інституту журналістики» та «Бібліографія Інституту журналістики». ІЖ підтримує наукові контакти з багатьма освітн., наук., держ. та громад. організаціями світу, з понад 60 школами журналістики (у Польщі, РФ, Білорусі, Литві, Словаччині, Туреччині, Киргизстані, Казахстані, Молдові, ФРН, Австрії, США, Азербайджані, Таджикистані, Китаї, Болгарії, Португалії, Нідерландах). Налагоджено співроб-во з пров. центрами перепідготовки журналіст. кадрів – FOJO (Швеція), SENIOR (Португалія) та Маастрихтським центром журналізму (Нідерланди) за моделлю «Тренінг для тренерів». Створено електрон. базу даних журналіст. навч. закладів світу, яка вже охоплює понад 140 шкіл журналістики. Результатом робочих взаємин з польськ. партнерами з Познанського ун-ту стало видання польс.-укр. наук. збірника «Політика і публіцистика». В ІЖ в останні роки виступило з лекціями понад 120 фахівців в галузі журналістикознавства та журналістів-практиків з 24 країн світу. ІЖ співпрацює з такими наук., культ. та громадськ. організаціями, як Міжн. асоціація журналістів, Амер. дім, Фонд Фрідріха Еберта, Фонд Конрада Аденауера, Британська Рада, Ґете-інститут, Швейцар. культ. програма, Польс. інститут, Міжн. фонд «Відродження». Співроб. ІЖ беруть участь у міжн. освітніх та наук. програмах ДААД (Німеччина), Фулбрайт (США). Копернікус (Країни ЄС), Сабіт (США), АКСЕЛС (США), АЙРЕКС (США), ІКФ (Австрія), Фундація Александра фон Гумбольдта (ФРН), Фонду Сороса (США), ІНТАС, Е.С. МАСКІ, Консорціуму Американських Коледжів, Фонду Форда, Фонду розвитку демократії, спільні освіт., журналіст. програм в рамках ТАСIS. Діє проект «Модернізація журналіст. навч. планів». Традиційними для ІЖ є щорічні святкування та конференції «Журналістська весна», ювілейні наук. читання, присвячені видатним особистостям, конкурси «Міс ІЖ», «Містер ІЖ», Різдвяні колядування. Серед 18 тис. дипломованих журналістів, які за 60 років здобули фах журналіста у Київ. ун-ті, понад 125 стали письменниками. Це поети В. Симоненко, Б. Олійник, Р. Третяков, В. Гужва, Д. Головко, М. Сом, Т. Коломієць, М. Луків, П. Щегельський, прозаїки і публіцисти А. Москаленко, І. Білик, В. Дрозд, О. Мусієнко, В. Захарченко, О. Глушко, А. Мороз, І. Малишевський, В. Близнець, І. Власенко, В. Кава, С. Колесник, М. Шудря, О. Дмитренко, Л. Коваленко, М. Сорока, В. Карпенко, В. Коваль, літературознавець М. Жулинський, поети-піснярі В. Крищенко, А. Демиденко, казкар Ю. Ярмиш, сатирики і гумористи А. Крижанівський, І. Манжара, Ю. Прокопенко, В. Чепіга, В. Бойко, М. Прудник та ін. Серед випускників ІЖ – кандидат наук. і доктори наук, доцент. і професор., академіки НАН України, галузевих академій, 15 лауреатів Держ. премії України імені Тараса Шевченка. Престижні літ. нагороди одержали випускники – прозаїк А. Кокотюха, публіцист Ю. Дорошенко. Випускники ІЖ стали керівниками ЗМІ: В. Набруско, В. Пасак, Ю. Мостова, В. Чамара, О. Савенко, Л. Івшина, В. Гніденко, Є. Рибчинський, О. Ткаченко, О. Швець, голова СЖУ І. Лубченко та ін. Закінчили ІЖ Київ. ун-ту відомі журналісти та телеведучі О. Фроляк, С. Полховський, О. Герасим’юк, А. Мазур, І. Пелех. ІЖ нагороджено Почесною грамотою КМ України (2002), він став лауреатом Фонду суспільного визнання і удостоєний звання «Золота торгова марка-2003». Л-ра: Прилюк Д. Факультет журналістики Київського університету // Советская печать в документах. М., 1982; Інститут журналістики // Національний університет імені Тараса Шевченка. Довідник. К., 1996; Інститут журналістики. Довідник / За ред. професор. А. З. Москаленка; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 1998; Москаленко А. Інститут журналістики // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Сторінки історії. Видатні вчені. К., 1999; Різун В. На передовій журналістської освіти в Україні // Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2003; Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Довідник / За заг. ред. В. В. Різуна. К., 2005; Вовк Т. Журналістська освіта в Україні. Становлення журналістської освіти в КНУ (1947–1953). К., 2007; Інституту журналістики – 60! / упор. В. Е. Шевченко; за заг. ред. В. В. Різуна. К., 2007. В.В. Різун, І.М. Забіяка

Автомонов Павло Федорович

 • Останні зміни:
10.07.1922- 07.05.1988

Місце народження: с. Олександрівка, тепер – Золочівського р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Після закінчення школи (1940) курсант, нач. радіостанції Балт. флоту; спецкор газ. «Соціалістична Харківщина»; влас. кор. газ. «Вільна Україна» (Львів); слухач ВПШ при ЦК КПУ; на творч. роботі як письменник; дир. Бюро пропаганди худ. л-ри СПУ. У Київ. ун-ті: 1973–76 старш. викл., 1976–83 доцент. каф. теорії та практики парт.-радян. преси.

Читати далі >Андрієнко Любов Миколаївна

 • Останні зміни:
25.11.1936- 16.06.1996

Місце народження: с. Новотроїцьке Запоріз. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила ф-т журналістики Київ. ун-ту (1959). У Київ. ун-ті: 1974–76 викл. каф. радіомовлення і телебачення; 1976–79 асист., 1979 викл., 1979–83 старш. викл. 1983–96 доцент. каф. теорії і практики рад. преси (нині – каф. періодичної преси) ф-ту журналістики.

Читати далі >Афанасьєва Катерина Олександрівна

 • Останні зміни:
08.06.1979

Місце народження: м. Єйськ Краснодар. краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила з відзнакою ІЖ Київ. ун-ту (2001). Закінчила із відзнакою Академію адвокатури України (2011). У Київ. ун-ті: 2004–09 асист. каф. видавничої справи та редагування; з 2010 доцент. каф. електрон. видань та медіадизайну ІЖ. З 2009 (за сумісн.) старш. наук. співроб. НДІ інтелектуальної власності при АПрН України.

Читати далі >Бабак Марина Петрівна

 • Останні зміни:
01.12.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила відділення журналістики ІЖ Київ. ун-ту (2002). У Київ. ун-ті з 2007: доц. каф. реклами та зв’язків із громадськістю.

Читати далі >Бабишкін Олег Кіндратович

 • Останні зміни:
04.11.1918- 29.06.1991

Місце народження: м. Переяслав Полтав. губ..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив робітн. ф-т (1936) і філол. ф-т Київ. ун-ту (1941). У Київ ун-ті: з 1965 в. о. професор. каф. теорії і практики рад. журналістики, з 1968–69 професор., 1969–70 зав. каф. історії журналістики, 1970–76 професор. каф. теорії і практики рад. преси (нині – періодичної преси кафедра), 1976–88 професор. каф. історії літ. і журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Бажан Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
10.07.1945

Місце народження: м. Київ.
Журналіст, асист. Закінчила ф-т журналістики Київ ун-ту (1969). У Київ. ун-ті: 1977–81 асист. каф теорії і практики парт.-рад. преси (нині – каф. періодичної преси), історії л-ри і журналістики (нині – каф. історії журналістики) ф-ту журналістики.

Читати далі >Бакуменко Віктор Пахомович

 • Останні зміни:
01.09.1940

Місце народження: с. Красноармійське Ростов. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив рос. відділення філол. ф-ту Ростов.-на-Дону ун-ту (1966), ВПШ при ЦК КПУ (1973). У Київ. ун-ті: з 1984 старш. викл., з 1986 доцент., в. о. зав. каф., з 1987 зав. каф. наук. основ пропаганди та історії парт.-рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Баришполець Олексій Трохимович

 • Останні зміни:
13.09.1937

Місце народження: с. Рибальське Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив ф-т журналістики Київ. ун-ту (1961). Кандидат дис. «Підпільна преса більшовиків України періоду громадянської війни та іноземної воєнної інтервенції. 1918–1920 рр.» (1972). У Київ. ун-ті: 1971–73 асист. каф. історії журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Башук Алла Іванівна

 • Останні зміни:
28.05.1976

Місце народження: с. Сираї Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філол. ф-т КНПУ ім. М. П. Драгоманова (1998). У Київ. ун-ті: 1999–2000 старш. лаб. каф. рос. мови, з 2000–03 старш. лаборант каф. міжнар. комунікацій та зв’язків із громадськістю ІМВ. 2003–08 асист., з 2008 доцент. каф. організації масовоінформ. діяльності, з 2009 доцент. кафедри реклами та зв’язків із громадськістю.

Читати далі >Березовець Леся Валеріївна

 • Останні зміни:
10.07.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філол. ф-т Київ. ун-ту (1995). Кандидат дис. «Сучасний стан некомерційної реклами в Україні» (1999). У Київ. ун-ті: 1999–2003 асист., доцент. каф. організації масовоінформ. діяльності (нині – каф. реклами та зв’язків із громадськістю) ІЖ.

Читати далі >Бєлінська Інна Володимирівна

 • Останні зміни:
19.12.1976

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила 1999 Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка за спец. «Вчитель укр. мови та літ.», 2004 асп-ру ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2005 асист. каф. теорії масової комунікації (тепер – каф. соціальних комунікацій) ІЖ, з 2012 – заступник директора з виховної роботи.

Читати далі >Бєляков Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
02.04.1972

Місце народження: м. Дебальцеве Донецької обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1994 з відзнакою ІЖ Київ. ун-ту, 1999 асп. ІЖ. В ун-ті з 1995: старш. викл. каф. журналітської майстерності, асист. (1999–2003), доцент. (2003–06) каф. періодичної преси ІЖ.

Читати далі >Бойко Алла Анатоліївна

 • Останні зміни:
03.07.1960

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила Дніпропетровський державний університет (1982), та асп. цього університету (1991). У Київ. ун-ті: з 2004 – професор. каф. соціальних комунікацій інституту журналістики.

Читати далі >Бондар Євген Прокопович

 • Останні зміни:
07.04.1922

Місце народження: с. Збораж Козятинського р-ну Вінн. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив відділення журналістики філол. ф-ту Київ. ун-ту (1952), асп-ру каф. теорії і практики парт.-рад. преси того ж ф-ту (1953). У Київ. ун-ті: 1955–58 старш. викл., 1958–63 в. о. доцент., 1963–82 доцент. каф. теорії і практики рад. преси ф-ту журналістики. У 1965–67 – ред. газ. Київ. ун-ту «За радянські кадри», спочатку на громад. засадах, а далі за сумісн; у 1969–71 був в. о. декана ф-ту журналістики.

Читати далі >Борозна Микола Якович

 • Останні зміни:
21.12.1921- 05.11.2002

Місце народження: с. Дмитрівка Знаменського р-ну Кіровоград. обл..
Філолог, перекладач, вступив 1939 на ф-т західноєвроп. мов і літ-р Київ. ун-ту, залишив навчання через призов до Рад. армії. Закінчив Київ. ун-т 1951, 1954 асп-ру каф. заруб. л-ри Київ. ун-ту. У Київ ун-ті: 1954–57 викл., 1957–67 старш. викл. каф. ром. мов., в. о. заст. декана ф-ту інозем. мов, 1969–72 зав. каф. інозем. мов природнич. ф-тів. Викладав курси військ. перекладу, сучас. фран. мови, теорію і практику перекладу. Після реорганізації кафедр інозем. мов у 1972–90 – доцент. каф. історії парт.-рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Боярська Любов Василівна

 • Останні зміни:
18.06.1964

Місце народження: с. Литвяки Лубенського р-ну, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1986 філол. ф-т Київ. ун-ту, 1995 асп. каф. теорії л-ри цього ф-ту. У Київ. ун-ті: 1998–2001 асист. каф. фольклористики філол. ф-ту, викл. підготовчого ф-ту, 2001–03 наук. співроб., старш. наук. співроб., з 2003 доцент. каф. історії л-ри і журналістики (тепер каф. історії журналістики) ІЖ.

Читати далі >Бугрим Валентин Володимирович

 • Останні зміни:
14.11.1952

Місце народження: с. Хмелів Роменського р-ну Сум. обл..
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1980 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1980 іст. ф-т КДПІ ім. О.М. Горького. У Київ ун-ті: 1988–97 старш. викл., з 1997 доцент. ф-ту / інституту журналістики. Засновник і директор першої у СНД і Сх.-й Європі Вищої школи реклами (при ІЖ, 1992-2000).

Читати далі >Бурляй Георгій (Юрій) Семенович

 • Останні зміни:
11.12.1918- 26.10.1988

Місце народження: м. Тараща, Київської обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Літературознавець, письменник, закінчив 1936 робітн. ф-т, 1941 укр. відділення філол. ф-ту Київ. ун-ту, 1950 асп. Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1950–53 сташ. викл. укр. л-ри, 1971–72 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси, 1972–89 доцент. каф. історії л-ри та журналістики ф-ту журналістики. Був в. о. заст. декана з наук. роботи на громад. засадах.

Читати далі >Бурмака Микола Миколайович

 • Останні зміни:
22.06.1935

Місце народження: с. Русанівка, Липово-Долинського р-ну, Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1959 ф-т журналістики, 1966 асп. каф. історії л-ри та журналістики (тепер каф. історії журналістики) Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1965–69 в. о. доцент., викл., 1969–72 старш. викл, каф. історії журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Вартанов Григорій Іванович

 • Останні зміни:
24.02.1922- 25.10.2012

Місце народження: с. Канакер, Вірменія.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. Міжнародної академії інформатизації (Москва), заслужений журналіст України. Середню освіту одержав у м. Баку, навчався у ВПШ при ЦК КП України (1950–53). В Київ. університеті з 1990 професор-сумісник кафедри сучасної зарубіжної та радянської журналістики (1990–94), професор Об’єднаного інституту Міністерства оборони України з викладанням курсу журналістики (з 1994).

Читати далі >Василенко Микита Кімович

 • Останні зміни:
19.07.1956

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук, доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив філологічний факультет Київського університету (1978), аспірантуру (1982), докторантуру (2007) інституту журналістики. У Київському університеті: 1985–90 асистент, з 1990 доцент, з 2011 – професор кафедри періодичної преси інституту журналістики.

Читати далі >Вежель Ліна Михайлівна

 • Останні зміни:
08.10.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1990 Київ. держ. пед. ін-т інозем. мов, 2001 асп. ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2001 асист., доцент. каф. організації масовоінформаційної діяльності (тепер каф. реклами та зв’язків з громадськістю) ІЖ.

Читати далі >Велігура Іван Михайлович

 • Останні зміни:
07.06.1911- 07.06.1990

Місце народження: с. Красне, тепер – Бахмацького р-ну, Чернігівської обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчався 1929-33 у Дніпропетр. пед. ін-ті профес. освіти (не закінч.), 1952 у ВПШ при ЦК КПУ. У Київ. ун-ті: з 1976 доцент. каф. теорії і практики програмування ф-ту кібернетики (0,5 ставки), 1977-83 доцент. каф. теорії і практики рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Веркалець Михайло Миколайович

 • Останні зміни:
02.01.1936- 17.12.2009

Місце народження: с. Залуччя, тепер Снятин. р-ну Івано-Франків. обл. .
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Філолог, поет. Закінчив 1959 Станіслав. пед. ін-т, 1968 ф-т журналістики Київ ун-ту, асп-ру Ін-ту л-ри ім. Т. Шевченка АН УРСР (заочно). У Київ. ун-ті: 1989–92 старш. викл., 1992–2000 доцент., 2000–09 – професор. каф. історії л-ри і журналістики (тепер каф. історії журналістики) ІЖ.

Читати далі >Владимиров Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
20.09.1949

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Закінчив історичний-філологічний факультет Дніпропетровського державного університету (1971), докторантуру інституту журналістики (2003). У Київ. ун-ті: 2001–02 доцент кафедри теорії масової комунікації (тепер – кафедра соціальних комунікацій), з 2009 професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю інституту журналістики.

Читати далі >Вовк Тетяна Андріївна

 • Останні зміни:
10.01.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1968 іст. ф-т Київ. ун-ту, 1973 асп. іст. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює: 1976–2001 асист., старш. викл., доцент., зав. каф. гуманіт. дисциплін ПВ (підгот. відділення), 2001–04 старш. наук. співроб., доцент. ІЖ, 2004–11 зав. каф. соц. та гуманіт. дисциплін ІМК (Ін-ту масов. комунікації) при Київ. ун-ті, 2011 – старш. наук. співроб. ІЖ.

Читати далі >Водолазька Світлана Анатоліївна

 • Останні зміни:
13.02.1977

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Філолог, літературний критик, редактор. Закінчила 1999 філол. ф-т Донецьк. держ. ун-ту за спец. «Укр. мова та л-ра», 2003 асп. Ін-ту філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2004 0,5 асист., з 2006 доцент. каф. видавничої справи та редагування ІЖ.

Читати далі >Волобуєва Анастасія Михайлівна

 • Останні зміни:
24.01.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2000 ІЖ Київ. ун-ту, 2005 асп-ру каф. історії укр. л-ри та журналістики ІЖ. У Київ. ун-ті: з 2002 асист. каф. історії л-ри та журналістики (тепер каф. історії журналістики). ІЖ.

Читати далі >Воронова Мальвіна Юріївна

 • Останні зміни:
10.06.1979

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Публіцист. Закінчила 2003 ІЖ, аспірантуру (2006) ІЖ. В Київ. ун-ті: асист. каф. міжнародної журналістики (2006–12), з 2012 – асистент каф. періодичної преси ІЖ.

Читати далі >Глушко Олександр Кіндратович

 • Останні зміни:
14.08.1938

Місце народження: с. Покровка Очаківського р-ну Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Прозаїк, публіцист, критик. Закінчив 1966 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1975 асп. Академії сусп. наук у Москві. У Київ. ун-ті: 1991–2001 – доцент. каф. міжнародної журналістики, з 2001 доцент. каф. періодичної преси ІЖ.

Читати далі >Горевалов Сергій Іванович

 • Останні зміни:
12.03.1948

Місце народження: м. Славгород, Алтайський край.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Військовий журналіст. Закінчив Львівське вище воєнно-політичне училище (1973), редакторське відділення педагогічного факультету Військово-політичної академії імені В.Леніна (Москва) (1982). У Київ. ун-ті: з 2011 професор. к-ри соціальних комунікацій.

Читати далі >Городенко Леся Михайлівна

 • Останні зміни:
23.03.1977

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: доктор наук із соцальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Закінчила інститут журналістики (1999), аспірантуру (2004), докторантуру (2012) інституту журналістики. У Київ. ун-ті: асистент кафедри видавничої справи та редагування ІЖ (2000–05); доцент кафедри видавничої справи та редагування ІЖ (2005–09); доцент кафедри електронних видань і медіадизайну ІЖ (2009–10); докторант ІЖ (2010–12); доцент кафедри електронних видань і медіадизайну ІЖ (з 2012).

Читати далі >Гоян Віта Володимирівна

 • Останні зміни:
08.06.1965

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор наук із соціальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Закінчила факультет журналістики (1992). У Київ. ун-ті: 1993–96 аспірант кафедри телебачення і радіомовлення; 1996–2002 асистент кафедри телебачення і радіомовлення, 2002–04 доцент кафедри міжнародної журналістики; 2004–07 докторант кафедри масової комунікації (тепер кафедра соціальних комунікацій) ІЖ, доцент кафедри соціальних комунікацій ІЖ (з 2007).

Читати далі >Гоян Олесь (Олександр) Яремович

 • Останні зміни:
02.09.1964

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив факультет (1986), аспірантуру (1992) факультету журналістики. У Київському університеті: 1992–96 асистент, 1996–2001 доцент кафедри телебачення і радіомовлення факультету журналістики ІЖ, з 2001 завідувач кафедри телебачення і радіомовлення ІЖ, з 2007 професор цієї кафедри.

Читати далі >Гресько Ольга Вікторівна

 • Останні зміни:
29.05.1978

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2000 ІЖ Київ. ун-ту, 2003 асп. цього ін-ту. Має досвід практ. журналістики. У Київ. ун-ті: 2002–07 асист., 2007–11 доцент. каф. міжнародної журналістики, з 2012 – кафедри телебачення і радіомовлення ІЖ, з 2005 кер. міжн. відділу ІЖ.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 189
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи