ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інтегpальних і диференціальних рівнянь кафедра Інтегpальних і диференціальних рівнянь кафедра

К-ру створено у 1945 (перша назва – к-ра інтегрування диференціальних рівнянь). У числі перших теорію диф. рівнянь у Київ. ун-ті розвивали проф. А.А. Дяченко (1814 – 1852), М.Є. Ващенко-Захарченко (1825 – 1912), В.П. Єрмаков (1845 – 1922). У 20-х – 30-х р. ХХ ст. важливі результати в цій теорії здобули професори ун-ту Г.В. Пфейффер (1872–1946), М.П. Кравчук (1892–1942), М.М. Боголюбов (1909 – 1992). За час існування к-ри її очолювали відомі вчені: акад. Г.В. Пфейффер (з 1945 до 1946), акад. Й.З.Штокало (з 1946 до 1952 та з 1956 до 1970), акад. Ю.О.Митропольський (з 1952 до 1953), проф. К.Я.Латишева (з 1953 до 1956), доц. Б.І. Мосєєнков (з 1970 до 1974), акад. А.М.Самойленко (з 1974 до 1987), проф. Д.І. Мартинюк (1987), чл.-кор. М.О.Перестюк (з 1988). Науковцями к-ри розв’язана проблема існування розв’язків лінійних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами у вигляді рядів Томе і піднормальних рядів Фабрі (К.Я. Латишева), створено методи асимптотичного аналізу широких класів диференціальних рівнянь (Й.З. Штокало, Ю.О. Митропольський, А.М. Самойленко, Д.І. Мартинюк, Б.І. Мосєєнков, М.О. Перестюк), розроблено теорію диференціальних рівнянь з некласичною правою частиною (А.М. Самойленко, М.О. Перестюк), неформальну теорію збурень коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем (І.О. Парасюк), теорію стійкості стохастичних диф. рівнянь (А.М. Самойленко, О.М. Станжицький). Нині осн. напрямами наук. досліджень к-ри є теорія інтегральних та інваріантних множин нелінійних динамічних систем, асимптотичні методи та методи усереднення нелінійної механіки, теорія систем з імпульсною дією, чисельно-аналітичні методи розв’язування крайових задач, багаточастотні коливання у гамільтонових системах, теорія атракторів багатозначних потоків та напівпотоків. Кафедра підтримує тісні зв’язки з ін-тами НАН України, ун-тами України (Кам’янець-Подільським, Львівським, Одеським, Ужгородським, Чернівецьким), США, Канади, Італії, Швеції, Болгарії, Угорщини, Росії, Казахстану, Узбекистану, Туркменії та ін. Літ: Історія Київського університету. 1834 – 1959. – К., 1959. Механіко-математичному факультету – 60: К., 2000. А.Ф. Улітко. Розвиток математики і механіки на механіко-математичному факультеті Київського університету за 150 років // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Матем. Механіка. – 1983, вип. 25. М.О. Перестюк

Асроров Фарход Анварович

 • Останні зміни:
23.08.1967

Місце народження: м. Джизак, Узбецька РСР, тепер – Республіка Узбекистан.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Закінчив мех.-мат. ф-т Самарканд. ун-ту (1991). Канд. дис.: «Интегральные тороидальные множества одного класса систем дифференциальных уравнений» (1994). У Київ. ун-ті: з 1995 наук. співроб. каф. інтегральних та диференціальних рівнянь.

Читати далі >Задоянчук Ніна Василівна

 • Останні зміни:
29.09.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У Київському нац. університеті працює з 2008 року на посаді асистента, з 2012 року на посаді доцента кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь. Осн. напрямки наук. діяльності – нелінійний та багатозначний аналіз, диференціально-операторні рівняння та включення.

Читати далі >Зайцев Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
08.02.1949

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1974 інж., наук. співроб., ст. наук. співроб. структурних підрозділів мех.-мат. ф-ту та Обчисл. Центру Київ. ун-ту, лаб. мат. моделювання процесів в рідині, газі та плазмі, з 2006 і до сьогодні – ст. наук. співроб. лаб. диф. рівнянь та їх застосуванні у мех. НДЧ мех.-мат. ф-ту. З 1998 відп. секретар Вісника Київ. нац. у-ту, серія «Математика. Механіка».

Читати далі >Капустян Олексій Володимирович

 • Останні зміни:
30.10.1975

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. нац. ун-ту (1997). У Київ. ун-ті працює з 1999 на посаді асист., з 2003 доц. і з 2008 проф. каф. інтегральних та диф. рівнянь. Читає норматив. курси «Диф. рівняння», «Варіаційне числення» та спец. курси з нелінійного аналізу та мат. економіки. Осн. напрямки наук. діяльності – теорія глобальних атракторів для нескінченновимірних динамічних систем, теорія оптимального керування, нелінійний і багатозначний аналіз. Канд. дис.: «Існування та апроксимації глобальних атракторів нелінійних еволюційних рівнянь» (2000). Докт. дис.: «Глобальні атрактори неавтономних многозначних динамічних систем» (2008).

Читати далі >Ловейкін Юрій В’ячеславович

 • Останні зміни:
27.03.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2003). У Київ. нац. ун-ті працює з 2006 р. на посаді асистента, з 2012 р. на посаді доцента кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь. Осн. напрямки наук. діяльності – теорія збурень інтегровних гамільтонових та локально гамільтонових систем. Канд. дис.: «Дослідження багаточастотних коливань локально гамільтонових систем, близьких до інтегровних» (2009). Автор більше 25 наук. та навч.-метод. праць.

Читати далі >Митропольський Юрій Олексійович

 • Останні зміни:
03.01.1917- 14.06.2008

Місце народження: с. Шишаки Полтавської області .
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1938–1941 навчався на фіз.-мат. ф-ті Київ. ун-ту; у 1942 – закінчив Казахський ун-т. З 1949 працював в Київ. ун-ті; у 1952 – 1953 очолював каф. інтегральних і диф. рівнянь (працюючи на посаді зав. каф. за сумісництвом). З 1950 працював в Ін-ті мат. НАН України, з яким пов’язана вся його подальша наук. діяльність. Упродовж 1953–2001 рр. керував відділом мат. фізики і теорії нелінійних коливань, протягом 1958–1987 рр. був дир. ін-ту. Очолював Міжнар. мат. центр НАН України, був почесним дир. академічного Ін-ту мат., гол. ред. журналу «Нелінійні коливання» та «Українського математичного журналу», членом редколегії «Журнала математической физики, анализа, геометрии». Понад 30 р. учений був акад.-секретарем Відділення мат. НАН України. Є одним з засновників Київ. школи нелінійної мех. Осн. наук. результати стосуються створення алгоритмів для побудови асимптотичних розвинень розв’язків нелінійних диф. рівнянь, що описують нестаціонарні коливні процеси; розвитку одночастотного методу при вивченні систем з багатьма ступенями вільності; методу усереднення; методу інтегральних многовидів.

Читати далі >Мосєєнков Борис Ілліч

 • Останні зміни:
18.02.1922

Місце народження: с. Смолка, Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1951). 1960 – 1992 – доц. каф. інтегральних і диф. рівнянь. 1960 та 1970 – 1974 – в.о. зав. каф.; понад 15 р. виконував обов’язки заст. декана мех.-мат. ф-ту; 1969 – 1970 – обов’язки декана. 1992 – 1999 – ст. наук. співроб. НДЧ ф-ту. Читав базовий курс лекцій з теорії диф. рівнянь на мех.-мат. ф-ті та курс вищої мат. на хім. ф-ті. Осн. напрямок наук. роботи: розвинення та узагальнення асимптотичних методів для дослідження нелінійних коливань в системах з розподіленими параметрами. Канд. дис.: «О некоторых резонансных явлениях в системах с распределенными параметрами» (1954). Нагороджений Грамотою Верховної Ради УРСР в зв’язку з 150-річчям Києва (1984), Грамотою Київ. держ. ун-ту за багаторічну плідну працю з підготовки спеціалістів та успіхи у розвитку наук. досліджень.

Читати далі >Нікітін Анатолій Глібович

 • Останні зміни:
25.12.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор .
Закінчив фіз. ф-т Київ. ун-ту (1969) та асп-ру Ін-ту мат. АН УРСР (1974). Захистив канд. дис. (1974) та докт. дис. (1987) в Ін-ті мат. АН УРСР. З 1974 р. працює в Ін-ті мат. АН УРСР і НАН України. В Київ. ун-ті працює (за сумісн.) з 1999 на посаді проф. Викладає спец. курси по груповим методам інтегрування диф. рівнянь. Підготував 11 канд. наук. Голова ред. колегії міжнар. журналу «SIGMA» (Симетрія, інтеровність та геометрія – методи та застосування), член ред. колегії журналу «Укр. мат. вісник» та електронного видання «Світ мат. рівнянь». Голова орг. комітету регулярної міжнар. конф. «Симетрії у нелінійній мат. фізиці», що відбувається у Києві кожні два роки (починаючи з 1995). Заст. голови експертної ради ВАК України з мат., член спец. вченої ради. Зав. від. прикладних досліджень Ін-ту мат. НАН України Лауреат Держ. премії України (2001), Держ. премії України в галузі науки і техніки (1984), нагороджений медаллю ім. Ернста Маха Чеської Академії наук (2006).

Читати далі >Парасюк Ігор Остапович

 • Останні зміни:
18.01.1953

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1975 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту. На каф. інтегральних і диф. рівнянь ун-ту працює з 1978 р.: асист. (1978 – 1986), доц. (1986 – 1991, 1994 – 1996), докторант (1991 – 1994), проф. (з 1996), декан мех.-мат. ф-ту (2003 – 2007). Читає норматив. курс «Диф. рівняння», спец. курси з питань сучасної теорії диф. рівнянь, нелінійних коливань, теорії гамільтонових систем. Осн. напрями наук. роботи: досл. багаточастотних коливань та інваріантних многовидів динамічних систем. Розробив теорію коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем, обчислив асимптотику резонансних зон рівняння Шредінгера з квазіперіодичним потенціалом, обґрунтував варіаційний метод відшукання квазіперіодичних розв’язків лагранжевих систем. Канд. дис.: «Побудова і дослідження квазіперіодичних розв’язків деяких класів диференціальних рівнянь» (1979). Докт. дис.: «Коізотропні інваріантні тори гамільтонових систем» (1995).

Читати далі >Пасічник Зоя Володимирівна

 • Останні зміни:
27.03.1939

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1961), асп-ру при ун-ті (1965). У 1961-2002 працювала в Київ. ун-ті на посадах мол. наук. співроб., асист., ст. виклад., ст. наук. співроб. Читала лекції з низки норматив. і спец. курсів («Гідромеханіка та газова динаміка», «Обчислювальні машини та програмування», «Основи інформатики», «Основи теорії тепломасообміну», «Турбулентні течії». «Прикладні питання динаміки неньютонівських рідин» та ін.). Протягом багатьох років була вченим секретарем Вченої ради мех.-мат. ф-ту. Фахівець з проблем оптимального відведення тепла від космічних апаратів, оптимізації руху космічних апаратів, питань руху суспензій. Авторка понад 60 наук. праць.

Читати далі >Перестюк Микола Олексійович

 • Останні зміни:
01.01.1946

Місце народження: с. Плоска Славутського району Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1968 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1969 працює в Київ. ун-ті на посадах асист., доц. (1974), проф. (1986), зав. каф. інтегральних та диф. рівнянь (1988) і за сумісництвом – декана мех.-мат. ф-ту (1987-2003). Читає на мех.-мат. ф-ті норматив. курс диф. рівнянь, а також ряд сучасних спеціальних курсів, у яких висвітлюються найважливіші досягнення у якісній теорії диф. рівнянь з імпульсним збуренням, теорії стійкості, топологічній динаміці, теорії біфуркацій тощо. Наук. інтереси пов’язані зі створенням якісної теорії систем з імпульсною дією, розробкою для таких систем методів дослідження стійкості розв’язків, теорії майже періодичних розв’язків та теорії інтегральних множин. Канд. дис.: «Некоторые вопросы исследования систем дифференциальных уравнений с мгновенным изменением» (1972). Докт. дис.: «Колебательные решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием и их устойчивость» (1985).

Читати далі >Пфейффер Георгій (Юрій) Вільгельмович (Васильович)

 • Останні зміни:
23.10.1872- 10.11.1946

Місце народження: с. Сокиринці Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
У 1896 закінчив фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У 1911 захистив доктор. дис., присвячену проблемам теорії алгебраїчних поверхонь. У 1900–1946 працював у Київ. ун-ті (починаючи з посади приват-доцента і закінчуючи посадою завідувача к-ри інтегральних і диференціальних рівнянь). Осн. наук. праці пов’язані з теорією диф. рівнянь з частинними похідними. Розробив загальний спосіб формального інтегрування нелінійних рівнянь з частинними похідними 1-го порядку; з’ясував умови повноти інтегралів Лі для систем диф. рівнянь з частинними похідними; узагальнив методи Якобі та Якобі-Майєра. Ці узагальнення увійшли в навч. л-ру з інтегрування таких систем. Автор понад 200 наук. праць. У 1937 видав підручник з теорії диф. рівнянь; у 1940 написав доповнення до перекладеної українською мовою книги Е. Гурса «Інтегрування диференціальних рівнянь в частинних похідних першого порядку», де виклав низку власних способів інтегрування повних систем лінійних та нелінійних систем з однією функцією.

Читати далі >Самойленко Анатолій Михайлович

 • Останні зміни:
02.01.1938

Місце народження: с. Потіївка Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1960 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. Працює у Київ. ун-ті за сумісництвом з 1967; у 1974 – 1988 – зав. каф. інтегральних та диф. рівнянь.

Читати далі >Стоницький Анатолій Антонович

 • Останні зміни:
22.04.1925- 02.03.1967

Місце народження: с. Залісся Борщівського району Тернопільської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив фіз.-мат. ф-т Львів. пед. ін-ту (1948). У 1963 захистив канд. дис. З 1963 до 1967 – доц. каф диф. і інтегральних рівнянь Київ. держ. ун-ту.

Читати далі >Сукретна Анна Василівна

 • Останні зміни:
24.06.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. нац. ун-ту (2005). У Київ. нац. ун-ті працює з 2007 на посаді асист., з 2012 на посаді доц. каф. інтегральних та диф. рівнянь. У 2006–2007 очолювала Наук. т-во студ. та асп. мех.-мат. ф-ту Київ. нац. ун-ту.

Читати далі >Терещенко Микола Іванович

 • Останні зміни:
08.03.1932- 04.07.1987

Місце народження: м. Добропольє Донецької області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1956 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту. З 1959 до 1987 працював на мех.-мат. ф-ті, починаючи з посади асист.; з 1963 доц.

Читати далі >Штокало Йосип Захарович

 • Останні зміни:
16.11.1897- 05.01.1987

Місце народження: с. Скоморохи Сокальського району Львівської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1931 закінчив фіз.-мат. ф-т Дніпропетров. ун-ту. У 1934 захистив канд. дис.; у 1943 – доктор. дис. У Київ. ун-ті працював з 1944 до 1951 та з 1956 до 1970; з 1946 до 1970 зав. каф. інтегральних і диф. рівнянь (з перервою у 1952-1956, коли працював у Львові на посаді голови Президії Львівських установ АН УРСР).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи