ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Мольченко Василь Пилипович

 • Останні зміни:
01.11.1920- 08.02.1988

Місце народження: с. Стара Гута Остерського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1943–45 перший секретар РК ЛКСМУ м. Остер; 1945–46 секретар райвиконкому м. Остер. Закінчив 1951 іст.-філос. ф-т, 1955 асп-ру каф. основ марксизму-ленінізму Київ. ун-ту. 1955–57 лектор Київ. обл. комітету ком. партії України в м. Києві. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1957), доц (1961) каф. історії КПРС. Досліджував проблеми історії КПРС, окремі аспекти ВВв. Канд. дис. «Коммунистическая партия Украины в борьбе за восстановление и развертывание деятельности культурнопросветительных учреждений на селе в послевоенный период (1944–1950 гг.)» (1955). З 1956 чл. тов-ва «Знання». Ветеран ВВв, 1941 політрук винищувального батальйону с. Стара Гута Остер. р-ну; 1942 кер. рад. підпілля Остер. р-ну; 1942–43 комісар партизанського з’єднання ім. Щорса.

Читати далі >Мултих Георгій Минович

 • Останні зміни:
28.04.1918- 01.06.1993

Місце народження: с. Велико-Янісоль Донецької області .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
1942 закінчив об’єднаний Укр. ун-т у Кзил-Орді, 1943 Рязан. артилерійське училище, асп-ру Київ. ун-ту. Викл. Рязан. артилерійського училища 1943–44. Мол. наук. співроб. Укр. наук.-досл. ін-ту педагогіки України. У Київ. ун-ті: 1949 старш. викл., 1954 доц. каф. історії марксизму-ленінізму, з 1955 в Ін-ті історії партії ЦК КПУ: старш. наук. співроб., 1961 – зав. сектором публікацій, 1968 – заст. дир. з наук. роботи. Працював в ІПК викл. сусп. наук. Канд. дис. «Большевистская критика и самокритика в период подготовки развернутого наступления социализма по всему фронту. XV–XVI съезды ВКП(б)» (1954), докт. дис. (1964).

Читати далі >Набока Сергій Валерійович

 • Останні зміни:
13.01.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Історик. Закінчив 2002 іст. ф-тет Київ. ун-ту, 2005 асп-ру іст. ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 2005–11 асист., з 2011 доц. каф. іст. для гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Новохатько Леонід Михайлович

 • Останні зміни:
11.01.1954

Місце народження: с. Вечірки Пирятинського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1975 іст. ф-т Полтав. держ. пед. ін-ту, 1982 асп-ру каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. 1975–76 учитель історії та суспільствознавства Чутівської сш Полтав. обл. 1977–79 асист. каф. історії СРСР Полтав. пед. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1982–85 асист., доц. (1985) каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Заст. секретаря парткому ун-ту. 1987–91 лектор ЦК КПУ; зав. відділу Київ. міськкому, кер. прес-центру ЦК КПУ. 1993 заст. нач. Гол. упр. інформації, зв’язків з пресою і громадськістю КМ України. 1993–94 радник президента Укр. спілки промисловців і підприємців. 1994 кер. служби з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України. З 12.1994 – виконавчий дир. Держ. фонду підтримки культур нац. меншин України. 01.1996–08.2001 – заст. міністра культури і мистецтв, з 02.08.1996 голова наглядової ради Шевченківського нац. заповідника. 2003–05 перший заст. міністра культури і мистецтв України у зв’язках з Верховною Радою України. З 2007 перший заст. ген. дир. Укр. нац. інформаційного агентства «Украінформ». Зав. каф. зв’язків з громадськістю Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии по укреплению братского сотрудничества рабочего класса советских республик в годы создания фундамента социалистической экономики (1926–1932)» (1982), докт. дис. «Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національої політики радянської держави (20-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.)» (1999).

Читати далі >Орлова Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
01.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1978 історичний ф-т, 1982 асп-ру Київ. ун-ту. В ун-ті: з 1982 доц. каф. історії для гуманітарних факультетів. Докт. дис. «Жінка в історії України: історіографія ХХ - початку ХХІ ст.». Підготувала понад 20 нормат. і спец. курсів, які в різні роки читала на всіх гуманіт. ф-тах ун-ту. Серед них: «Всесвітня історія», «Історія цивілізацій», «Історія України», «Сучас. політ. історія заруб. країн», «Історія сучас. світу», «Історія нових незалежних держав», «Історія укр. і заруб. культури», «Культурологія», «Країнознавство», «Проблематика засобів масової інформації» та ін. Наук. інтереси лежать у площині всесвітньої та гендерної історії, історіографії.

Читати далі >Павленко Віра Борисівна

 • Останні зміни:
06.12.1933

Місце народження: с. Пії Ржищівського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1957 іст.-філос. ф-т, 1968 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. Протягом 1959–62 на пед. роботі. 1962 займала посаду референта Держ. комітету з присудження премій ім. Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР. У Київ. ун-ті: старш. лаборант (1962–65), асист. (1963–65) каф. історії КПРС, з 1969 викл., 1970–76 доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Читала курс історії післяжовтневого періоду, спецкурс з історіографії історії КПРС та КПУ. Канд. дис. «Советская историография о деятельности Коммунистической партии Украины в период борьбы против автро-немецкой оккупации и внутренней контрреволюции (1918 год)» (1968). 1976 перейшла до Київ. торговельно-екон. ін-ту. Коло наук. інтересів – історія України ХХ ст., історія КПРС, життя та історіографія праць В. І. Леніна.

Читати далі >Письменний Григорій Гаврилович

 • Останні зміни:
10.02.1915- 22.01.2005

Місце народження: с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської обл.асті.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1938 історичний ф-т Київ. ун-ту. Протягом 1938–40 працював учителем історії, старш. викл. каф. основ марксизму-ленінізму Дніпропетр. держ. ун-ту. Доц. (1957). 1953–70 працював на каф. марксизму-ленінізму та історії КПРС КВІРТУ. У Київ. ун-ті 1970–87 на каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів – доц. (1957), проф. (1975). Канд. дис. «КНС под руководством партии в борьбе за социалистическое переустройство сельского хозяйства» (1952), докт. дис. «Деятельность КПСС по укреплению единства армии и народа (1956–1967 гг.)» (1973). Напрямки наук. дослідження – діяльність комуніст. партії, проблеми історії ВВв. Керівник метод. семінару, наук. студ. гуртка. Чл. наук. комісії АН УРСР з розробки проблем історії ВВв; чл. респ. ревізійної комісії УТОПІК, чл. правління міського тов-ва «Знання». Відмінник вищої школи. Учасник ВВв. Гвардії полковник.

Читати далі >Погрібний Микола Григорович

 • Останні зміни:
28.06.1923

Місце народження: с. Россава Миронівського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1949 ф-т міжн. відносин, 1964 асп-ру каф. нової і новітньої історії Київ. ун-ту. У 1949–62 працював у КДБ при Раді Міністрів УРСР. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1964–65), в. о. доц. (1965–67), доц. (з 1967) каф. наук. комунізму гуманіт. ф-тів. Читав нормат. курс теорії наук. комунізму, спецкурс «Теорія і практика пролетарського, соціалістичного інтернаціоналізму». 1972 читав лекції у Лейпцигському ун-ті, 1979–80 працював у Міністерстві освіти Чехословаччини, де прочитав понад 200 лекцій і доповідей. У 1984–85 в.о. зав. каф. наук. комунізму гуманіт. ф-тів філос. ф-ту. Канд. дис. «Діяльність німецьких антифашистів у Радянському Союзі в роки Великої Вітчизняної війни» (1964). До сфери наук. інтересів належать питання антифашистського руху, філос. спадщини В.І.Леніна, роб. руху тощо. Чл. парткому, голова профкому ун-ту, чл. наук.-метод. ради Респ. тов-ва «Знання». Обирався чл. ЦК профспілки працівників Вищої школи і наук. установ (1946–48). Учасник ВВв. Нагороджений орденом Червоної Зірки, 8 медалями, знаком «Вища школа СРСР».

Читати далі >Пода Ніна Василівна

 • Останні зміни:
22.03.1937

Місце народження: м. Первомайськ Миколаївської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1955 пед. технікум, 1964 іст. ф-т Одес. держ. ун-ту, 1968 асп-ру каф. історії КПРС Одес. держ. ун-ту. Працювала вчителем історії у школі, інструктором Первомайського райкому комсомолу, викл. каф. історії КПРС Одес. ін-ту нар. господарства (1968–69), Київ. політехн. ін-ту (1969–72). З 1972 працювала на каф. історії КПРС (іст. досвіду КПРС) ВПШ при ЦК КПУ: старш. викл. (1972–74), в. о. доц. (1974–77), доц. (1977–91). У 1990–91 проф. каф. історії політ. партій та каф. історії України Київ. ін-ту політології і соц. управління. У Київ. ун-ті 1992–93 проф. каф. гуманіт. дисциплін Укр. ІМВ. Канд. дис. «Критика В.И.Лениным либерально-народнической концепции пореформенного развития России» (1970). До сфери наук. інтересів належить критичне осмислення творчого доробку В.І.Леніна, ставлення лідера рос. більшовиків до рос. іст. науки ХІХ ст., міжнац. відносини в СРСР, ідейно-виховна робота серед молоді, молодіжний рух у світі. Праці написані з позицій марксистсько-ленінської історіографії, висновки В.І.Леніна абсолютизуються в догму, а його противники піддаються критиці. Нагороджена медалями, Знаком Всесоюзної організації тов-ва «Знання» «За активну роботу».

Читати далі >Поляков Улян Леонтійович

 • Останні зміни:
01.01.1908

Місце народження: с. Маяки Біляївського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив 1947 історичний ф-т, 1952 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1956–57 викл. каф. історії КПРС Київ. ун-ту.

Читати далі >Роїк Василь Григорович

 • Останні зміни:
12.06.1932- 10.10.1994

Місце народження: с. Старі Нетеченці Віньковецького р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1959 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту, 1964 ВПШ при ЦК КПУ, 1969 асп-ру Київ. пед. ін-ту. В 1970 захистив канд. дис. У Київ. ун-ті з 1981: доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів (каф. політ. історії гуманіт. ф-тів).

Читати далі >Рябцев Володимир Павлович

 • Останні зміни:
25.06.1942- 21.11.2005

Місце народження: м. Белогорськ Амурської обл., РФ .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1965 історичний ф-т, 1969 асп-ру Київ. ун-ту. У 1969–74 старш. викл. каф. марксизму-ленінізму Київ. ін-ту фіз. культури і спорту. У Київ. ун-ті: 1965 старш. лаборант; 1974-2001 - доц., проф. каф. історії КПРС гуманітарних факультетів, історії для гуманітарних факультетів, 2001-2002 - проф. каф. історії Росії..

Читати далі >Салабай Володимир Федотович

 • Останні зміни:
03.06.1936

Місце народження: с. Кипиєвате Канів. р-ну Київ. обл., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 Чернів. держ. ун-т, 1968 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. Працював 1962–66 на викл. роботі (м. Золотоноша). У Київ. ун-ті: асист. (1968–70), старш. викл. (1970–74), в.о. доц. (1974–75), доц. (1976) каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів, доц. (1979–86) каф. історії КПРС історичного ф-ту. Прослухав курс лекцій ІПК (1975).

Читати далі >Симоненко Рем Георгійович

 • Останні зміни:
28.06.1928- 10.08.2012

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1950 ф-т міжн. відносин Київ. ун-ту, 1953 асп-ру Ін-ту історії АН УРСР. З 1953 мол. наук. співроб., 1957 старш. наук. співроб., зав. відділу заг. Історії та міжн. відносин, з 1963 старш. наук. співроб. відділу історіографії, з 1968 старш. наук. співроб. відділу заруб. історіографії Ін-ту історії АН УРСР. У Київ. ун-ті за сумісн.: 1968–75 доц., проф. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Читав спец. курси з історії КПРС та історії міжн. відносин. Працював в Ін-ті історії НАН України.

Читати далі >Сільченко Зінаїда Олександрівна

 • Останні зміни:
16.12.1926

Місце народження: м. П’ятихатки Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1949 іст. ф-т Львів. пед. ін-ту, 1952 асп-ру каф. основ марксизму-ленінізму Київ. ун-ту. Працювала лектором київ. філії Цн. музею В. І. Леніна (1954–59), мол. наук. співроб. Ін-ту філософії АН УРСР (1959–62). У Київ. ун-ті 1962–81 на каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів: старш. викл. (1962–64), в. о. доц. (1964–66), доц. (1966–81).

Читати далі >Сніжко Василь Миколайович

 • Останні зміни:
22.07.1921

Місце народження: м. Хорол Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1950 іст. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту, 1954 Військ.-політ. академію ім. В. І. Леніна. У 1960–75 викл. Київ. вищого військ. інж. училища зв’язку. Одночасно викл. Вечірнього ун-ту марксизму-ленінізму при політуправлінні Київ. військ. округу. У Київ. ун-ті: 1975–90 доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Читав лекції і проводив семінар. заняття з нормат. курсів історії КПРС та історії рад. сус-ва, спец. курс «Корінні питання історії Компартії України». Чл. партбюро каф.

Читати далі >Солдатенко Валерій Федорович

 • Останні зміни:
13.04.1946

Місце народження: м. Селідове, Донец. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Заслужений діяч науки і техніки України (2011). Закінчив 1970 історичний ф-т, 1973 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1970–73), старш. викл. (1973–75), доц. (1975–76) каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. У 2010-2014 рр. - директор Українського інституту національної пам’яті.

Читати далі >Спірін Олексій Андріанович

 • Останні зміни:
24.01.1939

Місце народження: с. Ташма Троїцького р-ну Оренбурз. обл., РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1959 Ілекський с.-г. технікум (Оренбурз. обл.), 1966 історичний ф-т, 1974 асп-ру каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1974–81: асист., старш. викл., доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Стеля Борис Іванович

 • Останні зміни:
05.06.1921- 19.10.2008

Місце народження: с. Воронково Рибницького р-ну, Молдова.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1951 закінчив історичний ф-т, 1959 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. 1951–52 закінчив курси підготовки викл. основ марксизму-ленінізму політекономії філософії при Київ. ун-ті. У Київ. ун-ті: з 1959 старш. викл., з 1963 доцент., 1968–70 старш. наук. співроб. каф. історії КПРС, з 1970 доцент., 1986–91 професор. каф. історії КПРС (потім каф. політ. історії) природнич. ф-тів, 1991–93 професор. каф. заг. історії гуманіт. ф-тів іст. ф-ту; 1970–72 заст. зав., з 1972 професор. каф. історії КПРС, 1972–86 зав. каф. історії парт.-рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Стеценко Павло Васильович

 • Останні зміни:
28.11.1914

Місце народження: с. Загребля Кременчуц. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1938 закінчив Харків. учит. ін.-т. У Київ. ун-ті: з 1958 доц. каф. марксизму-ленінізму, 1966–67 каф. історії КПРС.

Читати далі >Тараненко Василь Митрофанович

 • Останні зміни:
19.07.1917- 09.01.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1949 ф-т журналістики Республік. ВПШ при ЦК КП(б)У, 1952 історичний ф-т Київ. ун-ту. 1971 проходив підвищення кваліфікації при ун-ті, 1976 стажувався в Сільськогосподарській академії. У Київ. ун-ті: з 1965 старш. викл., доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Тимофєєв Олександр Микитович

 • Останні зміни:
25.09.1913

Місце народження: м. Санкт-Петербург, Росія.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1945 ВПШ. Протягом 1945–49 обіймав посаду консультанта відділу пропаганди та агітації ЦК КП(б)У. 1948 захистив канд. дис. У 1954 займав посаду заступника директора Ін-ту історії партії при ЦК КПУ. У Київ. ун-ті: в. о. доц. каф. марксизму-ленінізму (1951), з 1954 дир. ІПК викл. основ марксизму-ленінізму при Київ. ун-ті; старш. викл. (1958–62), доц. (1962) каф. історії КПРС.

Читати далі >Тишковський Василь Михайлович

 • Останні зміни:
14.01.1902

Місце народження: с. Мотовилівка Житомир. пов. Волин. губ., тепер Любар. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив 1923 Житомир. вищі пед. курси, 1931 Житомир. ІНО, 1936 асп-ру Київ. НДІ педагогіки. У 1923–48 на парт. та кер. пед. роботі. У Київ. ун-ті: старш. викл. основ марксизму-ленінізму (1944–50), заст. декана іст. ф-ту (1949), заст. дир. з наук. роботи ІПК викл. марксизму-ленінізму при ун-ті (1951–53), в.о. дир. ІПК (1951), в.о. доц. каф. історії КПРС (1958–62), в.о. дир. наук.-метод. каб. заочної освіти.

Читати далі >Уваров Василь Дмитрович

 • Останні зміни:
13.05.1900

Місце народження: с. Нижньо-Озерне Коробейниковської вол. Томської губ., тепер Алтайський край РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1925 Військ.-політ. школу УВО, 1931 Комуніст. ун-т ім. Артема (Харків), навчався у 1931–33 в Харків. авіац. ін-ті (не закінчив), 1935 асп-ру Укр. ін-ту Червоної професури у м. Харкові. У 1933–37 працював старш. викл. авіац. ін-ту, 1937–41 старш. викл., в.о. зав. каф. Київ. індустріал. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1946–69 старш. викл., доц. каф. основ марксизму-ленінізму, політ. економії та філософії.

Читати далі >Хабло Олександр Степанович

 • Останні зміни:
01.01.1915- 22.01.1998

Місце народження: с. Верблюжка, тепер Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Працював 1938–41 в органах НКВС УРСР. 1946 закінчив ВПШ при ЦК КП(б)У, 1951 заочне відділення Київ. пед. ін-ту. 1948 наук. співроб. республ. виставки «Партизани України в роки ВВв». Протягом 1950–69 лектор, зав. відділом в музеї В. І. Леніна. У Київ. ун-ті: 1969–86 доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Хлякін Антон Опанасович

 • Останні зміни:
23.06.1911- 01.01.1998

Місце народження: с. Безгинове, тепер Ново-Айдарського р-ну Луган. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Старобільський пед. технікум (1929), роб. (1933) та іст. (1937) ф-ти Луган. держ. пед. ін-ту (1937). Працював учителем історії у школах (1929–32, 1940–41), викл. історії Київ. геолого-розвідувального технікуму (1949–53), Київ. ін-ту фіз. культури (1953–58), зав. каф. марксизму-ленінізму філії, а потім Вищої школи МВС УРСР (1958–62), доц. каф. історії КПРС Київ. технолог. ін-ту легкої пром-ті (1962–80). У Київ. ун-ті доц. каф історії КПРС для гуманіт. ф-тів (1981–86).

Читати далі >Черевичний Геннадій Семенович

 • Останні зміни:
08.12.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1994 історичний ф-т, 1997 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1998–2000) каф. етнології та краєзнавства; асист. (2000–03), доц. (2003–07) каф. історії для гуманітарних факультетів. З 2007 доц. каф. новітньої історії України.

Читати далі >Черненко Микола Валер’янович

 • Останні зміни:
20.06.1915

Місце народження: с. Попівка Красноград. р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1929–40 навчався у школі колгоспної молоді, пед. технікумі, 1940 закінчив іст. ф-т Одеськ. держ. пед. ін-ту. У 1937–38 працював викл. конституції СРСР, 1938–39 викладав історію ВКП(б) на роб. ф-ті (м. Одеса). У 1939–40 заст. зав. відділу пропаганди та агітації Одес. обкому ВЛКСМ. У 1940 дир. сш № 9 у м. Чернівці. 1940–41викл. основ марксизму-ленінізму Чернівец. вечірн. ун-ту, 1942–43 Куйбишев. мед. та авіац. ін-тів, Харків. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1944–58 викл. основ марксизму-ленінізму. 1947–49 кер. гуртка проф.-викл. складу філол. ф-ту з вивчення творів класиків марксизму-ленінізму.

Читати далі >Черченко Анатолій Опанасович

 • Останні зміни:
22.03.1914

Місце народження: м. Олександрівськ Катеринослав. губ., тепер м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1931–32 працював на буд-ві Дніпрогесу. Закінчив 1935 Запоріз. пед. технікум, 1949 історичний ф-т, 1952 асп-ру каф. марксизму-ленінізму Київ. ун-ту. У 1935–39 дир. школи с. Первомайське Василів. р-ну Запоріз. обл., 1939–42 дир. сш в м. Хабаровську. У Київ. ун-ті: асист. (1952), старш. викл. (1954), в.о. доц. (1958), доц. (1960) каф. історії КПРС іст. ф-ту. У 1981 р. вийшов на пенсію.

Читати далі >Шатилюк Іван Федорович

 • Останні зміни:
28.05.1902

Місце народження: с. Старосільці Волин. губ., тепер Коросиш. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1923 трирічні пед. курси. Протягом 1923–29 почергово працював зав. і викл. 7-річної трудової школи сіл Студенець, Старосільці та м. Коростеня, 1929–30 працював у Коростен. пед. технікумі, 1932–37 дир. та викл. пед. технікуму м. Переяслав-Хмельницького. 1945 закінчив асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1946 викладав основи марксизму-ленінізму. Упродовж 1948–50 старш. викл., заст. декана, секретар Вч. ради історичного ф-ту. Доц. (1954) каф. марксизму-ленінізму, 1950–52 зав. каф. марксизму-ленінізму.

Читати далі >Шевелєв Арнольд Григорович

 • Останні зміни:
28.11.1928- 14.03.2009

Місце народження: м. Балаклея Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Закінчив 1948 історичний ф-т, 1951 асп-ру Київ. ун-ту. У 1952–53 асист., зав. каб. марксизму-ленінізму Київ. пед. ін-ту; 1954–59 асист., старш. викл. КІБІ. У Київ. ун-ті: 1959–60 старш. викл., доц. 1960–68 зав. каф. історії КПРС і наук. комунізму КІБІ. Проф. (1968).

Читати далі >Шевченко Іван Іванович

 • Останні зміни:
18.03.1903- 24.08.1974

Місце народження: с. Боровиці, тепер Чигирин. р-ну Кіровогр. обл. .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався 1921. на 6-місячних учит. курсах в м. Чигирині, працював у трудовій школі. Закінчив 1926 Вищі пед. курси. Працював викл. історії ВКП(б), марксизму-ленінізму, діалектичного та іст. матеріалізму у Златопольському зоотехнікумі. Одночасно перебував на парт. роботі в Златопольську та Переяславі, а також продовжував навчання: парт. курси при ЦК КП(б)У (1931), пед. ін-т (1935), курси викл. основ марксизму-ленінізму при ЦК КП(б)У (1940). 1939–41 викл. основ марксизму-ленінізму в Київ. стоматолог. ін-ті. У Київ. ун-ті з 1943: зав. каф. марксизму-ленінізму (1943–44, 1948), з 1962 проф. по каф. історії КПРС.

Читати далі >Шевчук Василь Петрович

 • Останні зміни:
31.01.1933

Місце народження: с. Гурівці Козятин. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1955 Вінниц. пед. ін-т. Працював учителем Сестернівської сш. Служив у військ.-морськ. флоті СРСР. Працював асист. каф. марксизму-ленінізму Вінниц. мед. ін-ту, закінчив асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1963), доц. (1968), проф. (1975) каф. історії КПРС, зав. каф. історії КПРС для гуманіт. ф-тів (1979), зав. каф. політ. історії, згодом каф. історії для гуманітарних факультетів (1990–95).

Читати далі >Шемета Юлія Марківна

 • Останні зміни:
16.04.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчила 1997 історичний ф-т, 2004 асп-ру Київ. ун-ту. Працювала у НБУВ. У Київ. ун-ті: з 2004 асист. каф. укр. історії та етнополітики, з 2007 – історії для гуманітарних факультетів, в.о. доц. (2008), доц. (2010), з 2012 – доц. каф. давньої та нової історії України.

Читати далі >Шморгун Петро Михайлович

 • Останні зміни:
01.01.1921- 31.07.1997

Місце народження: с. Осламов Виньковецького р-ну Хмельниц. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1938 Уман. пед. училище. 1938 вступив на іст. ф-т Одеськ. пед. ін-ту, продовжував навчання в евакуації: пед. ін-т м. Сталіно (нині м. Донецьк); Узбецький держ. ун-т. 1946 закінчив Військ. електротехн. Червонопрапорну академію зв’язку ім. С. М. Будьонного. 1948 склав держ. іспити в Київ. пед. ін-ті. 1951 закінчив асп-ру. З 1951 старш. наук. співроб. Ін-ту історії партії ЦК КПУ. З серпня 1966 за сумісн. працював проф. каф. історії КПРС ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті. У 1970–88 зав. каф.; 1992–94 проф. каф. історії для гуманіт. ф-тів іст. ф-ту.

Читати далі >
Персоналії 36 — 70 з 74
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи