ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історії для гуманітарних факультетів кафедра Історії для гуманітарних факультетів кафедра

Створена 1936. За цей період змінила декілька назв: марксизму-ленінізму (1936–56), історії КПРС (1956–68), історії КПРС для гуманіт. ф-тів (1968–90), політ. історії для гуманіт. ф-тів (1990–92), заг. історії для гуманіт. ф-тів (1992–96). З 1996 функціонує під сучас. назвою. У різні роки її очолювали д-ри іст. наук, проф.: О.А. Бородін, В.П. Шевчук, М.Ю. Козицький, Г.Д. Казьмирчук (з 2001). Тут працювали відомі історики: В.П. Горшков, В.І.Гусєв, В.П.Капелюшний, Ю.О. Калінцев, І. Ф. Курас, В.Ф.Солдатенко, І.В. Іванцова, Г.С.Черевичний. Сьогодні на каф. працюють доктор історичних наук, проф. Г. Д. Казьмирчук, кандидат історичних наук, проф. А.Ф.Мінгазутдінов, док. іст. наук, проф. Т.В. Орлова, доц. О.В. Вербовий, доц. О.Р. Купчик, доц. Г.Г.Коцур, доц. Ю.В. Латиш, доц. С.В. Набока, доц. І.М.Заболотна. У рад. час діяла потужна іст. школа з вивчення історії КПРС (засн. – О.А. Бородін). Нині функціонує декабристознавча наук. школа (кер. – Г.Д. Казьмирчук). До 1990-х співроб. каф. займались наук. роботою через призму іст.-парт. вчення. Колектив каф. працював над проблемами історії КПРС, рад. сус-ва, вивчення теорет. спадщини В.І. Леніна тощо. Сьогодні на каф. досліджуються різноманітні аспекти вітчизн. та заруб. історії, історіографії, етнології, політології та культурології. Проблеми історії ІІ світ. війни та участь у ній України досліджує А.Ф. Мінгазутдінов. Питання іст., краєзнавчих, історіографічних проблем вітчизн. та рос. історії досліджує Г.Д. Казьмирчук. Останнім часом досягнуто помітних зрушень у наук.-досл. та викл. діяльності каф., започатковано нові напрями досліджень. Співроб. каф. регулярно беруть участь у міжн. і всеукр. наук. конференціях, готують навч. посіб. та навч.-метод. рекомендації. У 2003 каф. взяла найактивнішу участь у написанні першої історії іст. ф-ту. Каф. провела 5 міжн. «Декабристських читань» (2000–2008), опублікувала тези і зб. доповідей і матеріалів «Декабристи в Україні» (т.3-6). Каф. співпрацює з відділом історії України ХIХ – поч. ХХ ст. Ін-ту історії України НАН України, проводить конференції, друкує збірники наук. статей і тези. Каф. підтримує тісні зв’язки з Рос. Гуманіт. Ун-том та музеєм Ганни і Ярослава Івашкевичів у Польщі. Протягом останніх 8 років каф. проводить конференції з проблем історії та історіографії України (2006–2007). Публікує тези, де молоді вчені мають можливість висловити своє бачення питань, що є складовою частиною їхніх канд. дис. При каф. працює ред. колегія наук. збірника «Соціальна історія». Опубліковано 8 вип., гол. ред. проф. Г.Д. Казьмирчук. Часопис публікує статті та документи соц. проблем та мікроісторії, розвідки про життя та діяльність викладачів іст. ф-ту та рецензії на нові праці ун-ту. На каф. підготовлені підручники з історії України, низка монографій. Осн. праці: Казьмирчук Г.Д. Історична бібліографія. Курс лекцій. К., 2009; Історія України / наук. ред. Г.Д.Казьмирчук. К., 2009; История Украины. К., 2010; Казьмирчук Г.Д. Роде наш красний: Село Кальник. К., 2006–2008. У 2-х кн. (у співав.); Казьмирчук Г.Д. Кальницький козацький полк (1648–1711 рр.). К., 2009. (у співав.); Орлова Т.В. Жінки в історії України (вітчизняна історіографія ХХ – початку ХХІ ст.). К., 2009; Казакевич Г.М. Кельти: традиційна культура та соціальні інститути. К., 2006; Латиш Ю.В. Університетська decembriana. Дослідження руху декабристів у Київському університеті. К., 2008. Нові підручники кафедри: Історія України. К., 2008; Історія України. К., 2010; История Украины. К., 2010; История Украины. К., 2013; Орлова Т.В. Історія нових незалежних держав: Post Sovieticum: навчальний посібник. К., 2010; Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ-початку XXI ст.). К., 2009; Історія нових незалежних держав: Postsovieticum: навчальний посібник. К., 2010; Всесвітня історія: курс лекцій для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. К., 2011; Всесвітня історія. Історія цивілізацій: Навчальний посібник. К., 2012; Країнознавство Туреччини: історія і сучасність. К.,2012; Історія сучасного світу. К., 2008; Сучасна політична історія країн світу. К., 2013. Казьмирчук Г.Д Кальницький козацький полк (1648-1711 pp.). К., 2009 (у співавт.); Роде наш красний: Село Кальник. Кн.ІІІ. Дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці XVIII – на початку XX ст. К., 2010 (у співавт.); Кальницький козацький полк (1648 – 1711 pp.). Вид. 2-е виправ. і допов. К., 2011 (у співавт.); Українські декабристи чи декабристи на Україні?: Рух декабристів очима істориків 1920-х років (у співавт.). К., 2011; Вибрані твори. Т. І: Декабристи в Україні. К., 2012; Вибрані твори. Т. II: Декабристознавство. К., 2012; Вибрані твори. Т. III: Історіографія руху декабристів. К., 2013; Історична бібліографія: Курс лекцій і методичних матеріалів для магістрів історичного факультету. К., 2012. Мінгазутдінов А.Ф. Яків Петрович Батюк. – К., 2010 (у співавт.); Коцур Г.Г. Історіографія історії Нової Січі (1734-1775 pp.). К., 2011. (у співавт.); Петро Калнишевський: нескорений духом. К., 2012 (у співавт.); Купчик О.Р. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1919 – 1923 pp.): між українською формою та радянським змістом. К., 2011; Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность. К., 2012 (у співавт.); Латиш Ю.В. Украина в годы послевоенного восстановления (1944 – 1953): Уч. пособие для студентов гуманитарных факультетов. К., 2011.

Артемова Валентина Яківна

 • Останні зміни:
17.01.1938

Місце народження: м. Стара Синева Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1961 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту, 1980 асп-ру Львів. держ. ун-ту ім. І. Я. Франка. 1961–75 – на пед. та комсомол. роботі. 1975–78 асист. каф. історії КПРС Львів. держ. ун-ту ім. І. Я. Франка; 1978–80 дир. ун-ту марксизму-ленінізму Київ. міськкому партії. 1980 обрана секретарем Ленін. райкому КПУ м. Києва. Доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту (1985–86). Канд. дис. «Діяльність Комуністичної партії України по зміцненню співробітництва Української РСР з радянськими республіками (1971–1975)» (1981). Досліджувала проблеми історії комуніст. партії та співдружності народів СРСР. Має уряд. нагороди (медалі).

Читати далі >Батрименко Василь Іванович

 • Останні зміни:
11.08.1949

Місце народження: с. Васківці Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
У 1976 закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту, 1998 юрид. ф-т Нац. акад. внутр. справ. У Київ. ун-ті: 1979–82 асист. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Береза Ганна Іванівна

 • Останні зміни:
23.10.1913

Місце народження: с. Жовте, тепер П’ятихатського району Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1932 закінчила шкільний ф-т Нікопол. пед. технікуму, 1938 іст. ф-т Київ. учит. ін-ту. У 1939–40 слухач Академії рад. торгівлі (м. Київ). У 1932–33 зав. відділом піонерів, 1933–35 – заст. секретаря з марксистсько-ленінського навчання Нікопол. міськкому ВЛКСМ. Упродовж 1936–37 – комсорг ЦК ВЛКСМ Київ. сш № 6, 1942–43 старш. наук. співроб. Ін-ту історії України АН УРСР. Протягом 1944–46 консультант відділу агітації і пропаганди ЦК КП(б)У, працювала в апараті ЦК КП(б)У, 1946–50 наук. співроб. Комісії з історії Вітч. війни АН УРСР, з 1950 заст. дир. з навч. частини курсів підготовки викладачів суп. наук при Київ. ун-ті. З 1951 асист., старш. викл. каф. марксизму-ленінізму, доц. каф. історії КПРС Київ. ун-ту. Канд. дис. «Борьба трудящихся Кировоградской области под руководством большевистских организаций против немецко-фашистских оккупантов (1941 – март 1944 гг.)» (1951).

Читати далі >Білоусов Леонід Вікторович

 • Останні зміни:
27.11.1953

Місце народження: м. Ужгород.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчив історичний ф-т, 1980 асп-ру каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. лаборант (1977), асист., доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Канд. дис. «Критика буржуазных фальсификаций в истории большевистских организаций Украины в период подготовки и осуществления Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 – январь 1918)» (1983). Займався дослідженням історії КПРС.

Читати далі >Бородін Олексій Артемович

 • Останні зміни:
11.02.1908- 19.05.1995

Місце народження: с. Піски Козельщинського повіту, тепер Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1936 закінчив Харків. комуніст. ун-т ім. Артема, асп-ру ін-ту Червоної професури. У 1937 зав. сектором культури РНК УРСР. У червні 1938 заарештований органами НКВС, 21.09.1940 звільнений. У 1940–41 викладав історію на курсах керівних працівників при Київ. союзі кооператорів. Упродовж 1941–42 очолював каф. марксизму-ленінізму Куп’янськ. пед. ін-ту. У 1942–44 дир. Тугунського пед. ін-ту (Іркутськ. обл.), одночасно екстерном закінчив повний курс Іркутськ. пед. ін-ту за спеціальністю «Історія». З 1944 викл. історії ВКП (б) в республік. парт. школі, одночасно читав курс основ марксизму-ленінізму у Київ. ун-ті. З листопада 1948 декан історичного ф-ту, доц. (1950) каф. марксизму-ленінізму. У 1952 вступив до док-ри і залишив посаду декана. У 1952–53 старш. радник Ленінського ун-ту. З 1957 зав. каф. історії КПРС Київ. ун-ту, проф. (1960). 1979 звільнений з посади зав. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів і призначений проф. (1983–86, 1988).

Читати далі >Бортничук Микола Трохимович

 • Останні зміни:
14.09.1921- 06.02.1979

Місце народження: с. Карабачин, Брусилівського району, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1951 іст. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту ім. О. М. Горького. У 1952–79 працював на каф. історії КПРС Київ. ун-ту: асист., викл., старш. викл., доц. (1960). Читав лекції, проводив семінар. заняття з історії КПРС на історичному та юридичному ф-тах, керував асп. Канд. дис. «Роль газеты «Правда» в борьбе Коммунистической партии за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой пятилетки (1928–1932 гг.)» (1957). Друкувався в збірниках Київ. ун-ту, УІЖ, період. виданнях, видав окремі брошури. Учасник рад.-фінської, ВВв та рад.-япон. воєн.

Читати далі >Буцько Микола Олександрович

 • Останні зміни:
16.03.1923- 02.01.1982

Місце народження: с. Слободо-Петрівка, Гребінківського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1951 закінчив історичний ф-т, 1954 асп-ру Київ. ун-ту. 1952–54 асист., з вересня 1954 старш. викл., з 1958 доц. каф. марксизму-ленінізму, з 1964 в.о. проф., з 1967 проф. каф. історії КПРС, з 1971 проф. каф. історії КПРС ІПК викл. сусп. наук, з 1975 проф. каф. історії КПРС. Канд. дис. «Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйства республики в годы Великой Отечественной войны (1943 – 1945 гг.)» (1954), докт. дис. «Коммунистическая партия – организатор и руководитель восстановления народного хозяйства Украины в годы Великой Отечественной войны (1942–1945 гг.)» (1966).

Читати далі >Василенко Валентина Кузьмівна

 • Останні зміни:
17.11.1935- 24.10.1994

Місце народження: м. Вінниця .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1957 закінчила іст.-філол. ф-т Київ. ун-ту, 1969 асп-ру каф. історії КПРС. У Київ. ун-ті: 1969 асист. каф. історії КПРС природн. ф-тів, 1969–70 старш. викл. каф. історії марксизму-ленінізму, 1970–77 каф. історії КПРС, 1977–79 викл. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту, старш. наук. співроб. ін-ту історії партії при ЦК КПРС (1979–91). Працювала в ред. колегії УІЖ. Брала участь в акції партійного будівництва Респ. координат. центру з проблем історії КПРС, респ. метод. раді з питань комуніст. виховання молоді при ЦК ЛКСМУ.

Читати далі >Вовчик Андрій Филимонович

 • Останні зміни:
25.06.1918

Місце народження: с. Строків Попільнянського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1941 іст. ф-т Москов. держ. ун-ту. 1942–43 політ. ред. газети «Большевик Алтая», 1943 лектор Усть-Каменогорського обкому партії. 1946 закінчив асп-ру Ін-ту історії АН СРСР. 1944–45 старш. викл., 1945–46 зав. каф. марксизму-ленінізму Одеськ. ун-ту, 1948 зав. каф. марксизму-ленінізму Одеськ. консерваторії; доц. (1952), зав. каф. історії КПРС Львів. держ. ун-ту. Консультант ВПШ при ЦК Партії трудящих В’єтнаму (1957–58). З 1959 доц. Львів. держ. ун-ту, з 1962 старш. наук. співроб., з 1964 зав. каф. наук. комунізму, з 1967 проф., з 1969 зав. каф. історії КПРС Київ. ін-ту інженерів цивільної авіації. 1969–70 за сумісн. проф. каф. наук. комунізму ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті.

Читати далі >Герман Григорій Осипович

 • Останні зміни:
17.06.1898

Місце народження: . Могилів Подільської губ., тепер м. Могилів-Подільський, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1927 Одеськ. ін-т нар. господарства. Займався викл. роботою: 1929–30 викл. Одеськ. ін-ту соц. виховання, зав. каф. соц.-екон. дисциплін в Одеськ. інженер. ін-ті зв’язку. 1932 закінчив заочну асп-ру при НДІ Укр. культури в Харкові.

Читати далі >Горшков Володимир Павлович

 • Останні зміни:
19.11.1926- 07.07.2002

Місце народження: с. Єрмолаївка Думиничеського району Смоленської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 історичний ф-т, 1956 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. 1957–59 лектор музею В. І. Леніна в м. Києві, 1959–60 мол. наук. співроб. Ін-ту історії АН УРСР. У Київ. ун-ті з 1960: в. о. доц. каф. історії КПРС, доц. (1962 ), старш. наук. співроб. (1970–72), проф. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. (1976), зав. каф. історії КПРС (1980–90), проф. каф. соц.-політ. історії (1990), проф. каф. політ. історії для гуманіт. ф-тів (1991–96). 1973–81 проректор з навч. роботи Київ. ун-ту. Канд. дис. «Боротьба КП(б) України за єдність своїх лав в період відновлення народного господарства (1921–1925 рр.)» (1960), докт. дис. «Здійснення ленінських принципів партійного будівництва на Україні (1921–1925 рр.)» (1976). Засл. працівник вищої школи України (1987).

Читати далі >Гошуляк Іван Леонідович

 • Останні зміни:
02.11.1944

Місце народження: с. Таужна, Гайворонського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1971 іст.-філос. ф-т, 1974 асп-ру каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. Під час навчання очолював наук. студ. тов-во іст.-філос. ф-ту. У Київ. ун-ті 1974–76 асист., 1976–79 старш. викл., 1979–81 в. о. доц., 1981–84 доц. каф. історії КПРС для гуманіт. ф-тів. Читав лекції і проводив семінари з історії КПРС на ф-тах: іст., філос., романо-герман., журналістики, міжн. відносин та міжн. права, читав спецкурс «Корінні проблеми історії Компартії України». Канд. дис. «Большевистская пресса – оружие партийных организаций Украины в борьбе за осуществление решений VIII Всероссийской конференции РКП(б) о советской власти на Украине» (1975). 1984 перейшов на роботу до Ін-ту історії партії ЦК КПУ. Наук. досл. присвячені питанням історії КПРС, встановленню рад. влади в Україні, історії профспілкового руху в Україні, теоретичній спадщині В. І. Леніна. Після проголошення незалежності України досліджує період Української революції 1917–21 рр., зокрема, причини поразки Центральної Ради.

Читати далі >Гусєв Віктор Іванович

 • Останні зміни:
06.04.1941

Місце народження: м. Зеленодольськ, Татарстан, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1965 іст.-філос. ф-т, 1972 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1972–75 асист., старш. викл., доц. каф. історії КПРС, проф. каф. історії для гуманітарних факультетів (1992-2008).

Читати далі >Данилюк Михайло Зінькович (Зіновійович)

 • Останні зміни:
26.02.1921- 28.09.1981

Місце народження: с. Жовтневе Попельнянськоно району, Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор .
1952 закінчив історичний ф-т, 1955 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1955–56 викл. каф. марксизму-ленінізму, з 1960 доц., з 1973 проф. каф. історії КПРС. Заст. зав. каф. з наук. та міжвузівської роботи.

Читати далі >Дрожжин Валерій Прокопович

 • Останні зміни:
28.12.1941

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1968 історичний ф-т, 1974 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1968–70 старш. лаборант, з 1973 асист., викл., старш. викл., доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. 1975 декан ф-ту громадських професій, чл. президії, голова профспілкового комітету іст. ф-ту. Брав участь у написанні підручників та наук. посібників для студ. іст. ф-тів з новітньої історії України.

Читати далі >Дубина Кузьма Кіндратович

 • Останні зміни:
01.01.1906- 22.09.1967

Місце народження: с. Підгороднє Межевськ. р-ну Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1936 редакторський ф-т Ін-ту журналістики ім. В.В. Воровського (м. Ленінград), 1936–37 слухач 2-х річного підготовчого відділення Ін-ту Червоної професури. 1952–54 доц. каф. марксизму-ленінізму ІПК викл. марксизму-ленінізму при Київ. ун-ті.

Читати далі >Заболотна Інна Миколаївна

 • Останні зміни:
04.07.1980

Місце народження: м. Красноярськ, Російська Федерація.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Історик, джерелознавець. Закінчила 2002 іст. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: м. н. с. НДЧ (2004–05), асист. (2005–06), доц. (з 2008) каф. давньої та нової історії України іст. ф-ту, з 2013 доц. каф. іст. для гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Іванцова Ірина Володимирівна

 • Останні зміни:
17.07.1947

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1970 Київ. ун-т, 1981 асп-ру історичного ф-ту Київ. ун-ту. Викл. історії та суспільствознавства Респ. худ. школи (1970–73), залізничного ін-ту (1973–79), працювала в МВССО УРСР (1981–85). У Київ. ун-ті 1985–2005: викл. каф. історії для гуманіт. ф-тів. Канд. дис. «Пресса большевиков Украины в борьбе за мир в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март – декабрь 1917 г.)» (1982). Займалася дослідженням історії КПРС. У сфері наук. інтересів були проблеми історії укр. і світ. культури, Укр. революції 1917–20. Брала участь у написанні довідника «Історична наука».

Читати далі >Казьмирчук Григорій Дмитрович

 • Останні зміни:
09.05.1944

Місце народження: с. Кальник Іллінецького району, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1974 історичний ф-т, асп-ру каф. історії СРСР дожовтневого періоду Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1977), доц. (1989), проф. (2001) каф. історії Росії, зав. каф. історії для гуманітарних факультетівтів (2001). Канд. дис. «Первый этап освободительного движения в России в исследованиях историков Советской Украины (1917–1980 г.г.)» (1984), докт. дис. «Рух декабристів: історіографія проблеми (1917 – середина 1930-х років)» (1997). Досліджує проблеми історіографії, бібліографії, історії України, Росії, краєзнавства. Організатор і керівник міжн. конференцій «Декабристські читання» (1987–2005, ред. 10 вип. зб. матеріалів і тез). Чл. спец. вч. ради Д 26.001.20 та спец. вч. ради ІЖ Київ. ун-ту. Чл. ред. колегій ряду видань іст. профілю.

Читати далі >Калінцев Юрій Олександрович

 • Останні зміни:
28.11.1949- 03.05.2003

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1971 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: лаборант, старш. лаборант (1971), асист. (1975), старш. викл. (1980), доц. (1983) каф. історії КПРС для гуманіт. ф-тів. Викладав нормат. курси з історії України та спец. курси: «Політична історія ХХ ст.», «Історія сучасного світу», «Інтелігенція і політичні партії», «Демократичний студентський рух: історія і сучасність», «Політичні портрети». Канд. дис. «Деятельность революционных марксистов, большевистских организаций по вовлечению студенчества в борьбу против самодержавия 1900–1904 гг. (На материалах Украины)» (1979). Досліджував дем. рухи в Україні на початку ХХ ст., історію Київ. ун-ту, історію КПРС та теорет. спадщину В.І. Леніна. Брав участь у написанні підручників та навч. посібників для студ. та старшокласників.

Читати далі >Кириленко Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
20.10.1921

Місце народження: м. Давлеканово Башкирської АРСР, тепер Республіка Башкортостан, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Впродовж 1939–61 перебував у лавах Рад. Армії. Протягом 1945–48 дир. б-ки, 1954–56 лектор харків. Будинку офіцерів. 1953 закінчив заоч. відділення іст. ф-ту Харків. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1962–64), в. о. доц. (1963), старш. викл. (1964), доц. (1968–73) каф. історії КПРС. Канд. дис. «Військово-організаторська діяльність Комуністичної партії України на початку Великої Вітчизняної війни (червень-жовтень 1941 р.)» (1964). Досліджував історію рад. підпільно-партизанського руху опору під час ВВв. Учасник ВВв, нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями «За бойові заслуги», «За оборону Кавказу», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.».

Читати далі >Козицький Микола Юхимович

 • Останні зміни:
03.10.1936

Місце народження: с. Рожів Макарівського району, Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив іст.-філос. ф-т, 1968 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: доц. (1972), проф. (1989), зав. каф. історії для гуманітарних факультетів (1997–2001), проф. каф. (2001–05). Канд. дис. «Разработка В.И.Лениным тактики единства действий революционных демократических сил и борьба большевиков за поведение ее в жизнь в годы первой русской революции» (1970), докт. дис. «Ленинская тактика левого блока 1905–1914 гг.» (1988). Відповід. секретар-заст. гол. ред. міжвідомчих збірників «Питання історії КПРС» – «Питання політичної історії» (1969–90). Чл. ред. ради вид-ва «Либідь». Підготував 14 канд. іст. наук. Чл. спец. ради іст. ф-ту по захисту канд. і докт. дис., чл. спец. ради ІЖ. Лауреат Всесоюз. конкурсу молодих учених (1970).

Читати далі >Кононенко Галина Кирилівна

 • Останні зміни:
18.02.1898

Місце народження: с. Велика Мішкова Амвросіїв. р-ну Таганроз. округу, тепер с. Мішково Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1925 Харків. комвуз ім. Артема, 1931 Москов. дворічні курси марксизму-ленінізму, 1935 Москов. іст.-партійний ін-т червоної професури. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1939–41, 1944–52), в.о. доц. (1951–53), в.о. зав. каф. (1951) основ марксизму-ленінізму.

Читати далі >Коцур Галина Георгіївна

 • Останні зміни:
16.04.1964

Місце народження: с. Товтри Заставнівського р-ну Чернівецької обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Історик. Закінчила 1988 іст. ф-тет Чернівецького держ. ун-ту. З 2008 доц. каф. іст. для гуманітарних ф-тів Київ. ун-ту.

Читати далі >Кульпинський Віталій Леонідович

 • Останні зміни:
24.04.1944

Місце народження: м. Златоуст, Челябінської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
1966 закінчив іст.-філол. ф-т Кам’янець-Поділ. пед. ін.-ту, 1973 асп-ру каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів історичного ф-ту Київ. ун-ту. У 1964-65 вчитель історії у Шаровській сш Ярмолинец. р-ну Хмельн. обл., 1966 сш м. Хмельницького. Асист. каф. марксизму-ленінізму Хмельн. технолог. ін-ту побутового обслуговування (1967–70). Упродовж 1973–78 мол. наук. співроб. відділу проблем рад. будівництва Ін-ту держави і права АН УРСР. У Київ. ун-ті 1978–79 викл., старш. викл. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів іст. ф-ту. Канд. дис. «Партийное руководство деятельностью местных Советов УССР в области народного образования (1966-1971 гг.)» (1974). Досліджував питання рад. будівництва, підвищення ролі рад, діяльності депутатських груп місцевих рад. Брав участь у роботі тов-ва «Знання». Автор понад 30 наук. праць.

Читати далі >Купчик Олег Романович

 • Останні зміни:
11.07.1979

Місце народження: смт. Козова Козівського району Тернопільської обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Історик. Закінчив 2001 іст. ф-тет Київ. ун-ту, 2004 асп-ру іст. ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 2006–09 асист., з 2009 доц. каф. іст. для гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Курас Іван Федорович

 • Останні зміни:
03.10.1939- 16.10.2005

Місце народження: с. Немирівське Балтського району, Одеської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, академік НАНУ.
Закінчив іст. ф-т Одеськ. ун-ту (1962), асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту (1967). У Київ. ун-ті 1967–70 доц. каф. історії КПРС. Читав лекції та проводив семінар. заняття на історичному та філол. ф-тах, вч. секретар Вченої ради з історії КПРС, керував роботою студ. наук. гуртка. З 1970 старш. наук. співроб. Ін-ту історії партії ЦК КПУ. Канд. дис. «Большевики во главе национально-освободительного движения трудящихся Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март – декабрь 1917 г.)» (1967). Наук. праці присвячені розвитку укр. нац. ідеї, становленню політ. системи сучасної України, нац. меншинам в Україні, партизанському рухові у роки ВВв, проблемам Укр. революції.

Читати далі >Латиш Юрій Володимирович

 • Останні зміни:
16.11.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Історик. Закінчив 2004 іст. ф-тет Київ. ун-ту, 2007 асп-ру іст. ф-ту Київ. ун-ту. 2003–07 голова Наук. т-ва студ. та асп-в іст. ф-ту. В Київ. ун-ті: 2007–11 асист., з 2011 доц. каф. іст. для гуманітарних ф-тів

Читати далі >Лихолат Олександр Васильович

 • Останні зміни:
07.05.1936

Місце народження: с. Розсохіватка Катеринославського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту. У 1959-60 наук. співроб. Київ. держ. іст. музею. З 1960 у Київ. ін-ті інженерів цивільної авіації: зав. каб. каф. марксизму-ленінізму (1960-61), асист. (1961-64), старш. викл. (1964-68), доц. каф. історії КПРС. У Київ. ун-ті 1970-74: доц. каф. історії КПРС. Звільнений у зв’язку з переводом до ВПШ при ЦК КПУ. Канд. дис. «Организаторская и идеологическая деятельность партийных организаций авиации специального применения» (1967), докт. дис «Партийное руководство научно-техническим прогрессом в промышленности УССР в условиях развитого социализма» (1984).

Читати далі >Лукашенко Анатолій Аврамович

 • Останні зміни:
29.05.1934

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
1956 закінчив військ.-авіац. школу (м. Павлоград), 1961 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту, 1966 асп-ру каф. КПРС Київ. пед. ін-ту. Працював: старш. лаборант, викл. курсу історії КПРС на каф. марксизму-ленінізму КІНГ. У Київ. ун-ті: асист. каф. історії КПРС (1966–68). З 1968 у Київ. пед. ін-ті. Канд. дис. «Коммунистическая партия в борьбе за подготовку и переподготовку учительских кадров в период семилетки» (1968). 1969–71 доц. Київ. пед. ін-ту, 1971–73 доц. Вищої парт. школи при ЦК КПУ, 1973–91 зав. каф. політ. історії УВШ МВС СРСР, 1994–95 гол. психолог Управління по роботі з особовим складом Гол. Управління кадрів МВС України, 1995–99 зав. каф. сусп. дисциплін КІВС, з 1999 зав. каф. сусп. дисциплін Київ. держ. академії водного транспорту.

Читати далі >Малявкін Іван Іванович

 • Останні зміни:
09.10.1930

Місце народження: с. Афоніно Дубровського району Брянської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив 1949 Ленінград. артилерійське підготовче училище, 1964 ракетний ф-т Військ.-політ. академії ім. Леніна в Москві. У 1970–73 старш. викл. каф. марксизму-ленінізму Алма-Атинського вищого загальновійськ. командного училища; 1973–80 викл. каф. марксизму-ленінізму Київ. вищого зенітно-ракетного інженерного училища ім. Кірова. У Київ. ун-ті: 1984–87 старш. викл. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Канд. дис. (1982). Займався дослідженням військ. історії СРСР, зокрема, проблем формування рад. збройних сил у період становлення рад. влади. Також вивчав військ.-політ. діяльність рад. полководців. Має уряд. нагороди (медалі).

Читати далі >Мельниченко Ганна Михайлівна

 • Останні зміни:
19.05.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1974 історичний ф-т, асп-ру каф. історії КПРС природозн. ф-тів Київ. ун-ту. У 1974–75 працювала вчителем історії в сш м. Києва, 1975–76 старш. лаборант каф. філософії КПІ. У Київ. ун-ті: асист. (1979), старш. викл. (1982) каф. історії КПРС, доц. (1984–89) каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Канд. дис. «Деятельность Комммунистической партии по созданию советской системы народного образования на Украине (1918–1920 гг.)» (1979). В ун-ті брала активну участь у роботі метод. секції каф., займалася розробкою метод. рекомендацій для викл. та студ. ун-ту. Приділяла увагу організації самостійної роботи студ., читанню проблемних лекцій. Досліджувала проблеми розвитку системи освіти в Україні у перші роки становлення рад. влади.

Читати далі >Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович

 • Останні зміни:
15.03.1938

Місце народження: м. Переяслав-Хмельницький, Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: доц. (1972), заст. зав. каф. (1971–78), заст. декана з наук. роботи (1995–2002). Проф. каф. історії для гуманітарних факультетів (2000). Канд. дис. «Коммунистическая партия – воспитатель патриотизма советских воинов в боях за освобождение Украины (1943–1944 гг., на материалах 1-го и 2-го Укр. фронтов)» (1968), наук. кер. Г.П. Міщенко. Активно займається наук.-досл. та громад. роботою; чл. ред. колегії, відп. секретар видання «Наукові праці з питань політичної історії». Вч. секретар по захисту докт. дис. вч. ради історичного ф-ту (1976–81). Деякий час входив до складу тов-ва «Знання», а також координат. ради з питань дослідження історії КПРС і парт. будівництва при Ін-ті історії партії при ЦК Компартії України, чл. бюро Комісії з питань воєнної історії України при МОН України. Підготував 20 канд. іст. наук. Напрямок наук. дослідження – історія ІІ св. та ВВв. Брав участь у роботі міжн. конференцій у Москві, Мінську, Дніпропетровську, Донецьку тощо.

Читати далі >Мірошниченко Марія Іванівна

 • Останні зміни:
10.10.1955

Місце народження: с. Новосілки Макарів. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1979 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1984: інженер, лаборант, ст. інженер, викл. ПВ та каф. гуманіт. дисциплін, доц. каф. гуманіт. дисциплін. Канд. дис. (1993).

Читати далі >Міщенко Григорій Петрович

 • Останні зміни:
20.01.1921

Місце народження: с. Глибочиця, тепер Житомирcького району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1947 іст. ф-т Житомир. держ. пед. ун-ту, 1957 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. У 1953–54 працював викл. історії КПРС у сер. с.-г. школі по підготовці голів колгоспів. У Київ. ун-ті 1957–86: в. о. доц. каф. історії КПРС. Канд. дис. «Комсомол Украины – активный помощник Коммунистической партии в развитии общественного животноводства (1952–1955)» (1957). Займався дослідженням партизанської та підпільної преси, боротьби молодіжного підпілля Житомирщини, діяльності комуніст. партії в тилу нім.-фашистських військ групи армій «Південь» у роки ВВв.

Читати далі >Мольченко Василь Пилипович

 • Останні зміни:
01.11.1920- 08.02.1988

Місце народження: с. Стара Гута Остерського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1943–45 перший секретар РК ЛКСМУ м. Остер; 1945–46 секретар райвиконкому м. Остер. Закінчив 1951 іст.-філос. ф-т, 1955 асп-ру каф. основ марксизму-ленінізму Київ. ун-ту. 1955–57 лектор Київ. обл. комітету ком. партії України в м. Києві. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1957), доц (1961) каф. історії КПРС. Досліджував проблеми історії КПРС, окремі аспекти ВВв. Канд. дис. «Коммунистическая партия Украины в борьбе за восстановление и развертывание деятельности культурнопросветительных учреждений на селе в послевоенный период (1944–1950 гг.)» (1955). З 1956 чл. тов-ва «Знання». Ветеран ВВв, 1941 політрук винищувального батальйону с. Стара Гута Остер. р-ну; 1942 кер. рад. підпілля Остер. р-ну; 1942–43 комісар партизанського з’єднання ім. Щорса.

Читати далі >Мултих Георгій Минович

 • Останні зміни:
28.04.1918- 01.06.1993

Місце народження: с. Велико-Янісоль Донецької області .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
1942 закінчив об’єднаний Укр. ун-т у Кзил-Орді, 1943 Рязан. артилерійське училище, асп-ру Київ. ун-ту. Викл. Рязан. артилерійського училища 1943–44. Мол. наук. співроб. Укр. наук.-досл. ін-ту педагогіки України. У Київ. ун-ті: 1949 старш. викл., 1954 доц. каф. історії марксизму-ленінізму, з 1955 в Ін-ті історії партії ЦК КПУ: старш. наук. співроб., 1961 – зав. сектором публікацій, 1968 – заст. дир. з наук. роботи. Працював в ІПК викл. сусп. наук. Канд. дис. «Большевистская критика и самокритика в период подготовки развернутого наступления социализма по всему фронту. XV–XVI съезды ВКП(б)» (1954), докт. дис. (1964).

Читати далі >Набока Сергій Валерійович

 • Останні зміни:
13.01.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Історик. Закінчив 2002 іст. ф-тет Київ. ун-ту, 2005 асп-ру іст. ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 2005–11 асист., з 2011 доц. каф. іст. для гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Новохатько Леонід Михайлович

 • Останні зміни:
11.01.1954

Місце народження: с. Вечірки Пирятинського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1975 іст. ф-т Полтав. держ. пед. ін-ту, 1982 асп-ру каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. 1975–76 учитель історії та суспільствознавства Чутівської сш Полтав. обл. 1977–79 асист. каф. історії СРСР Полтав. пед. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1982–85 асист., доц. (1985) каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Заст. секретаря парткому ун-ту. 1987–91 лектор ЦК КПУ; зав. відділу Київ. міськкому, кер. прес-центру ЦК КПУ. 1993 заст. нач. Гол. упр. інформації, зв’язків з пресою і громадськістю КМ України. 1993–94 радник президента Укр. спілки промисловців і підприємців. 1994 кер. служби з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України. З 12.1994 – виконавчий дир. Держ. фонду підтримки культур нац. меншин України. 01.1996–08.2001 – заст. міністра культури і мистецтв, з 02.08.1996 голова наглядової ради Шевченківського нац. заповідника. 2003–05 перший заст. міністра культури і мистецтв України у зв’язках з Верховною Радою України. З 2007 перший заст. ген. дир. Укр. нац. інформаційного агентства «Украінформ». Зав. каф. зв’язків з громадськістю Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии по укреплению братского сотрудничества рабочего класса советских республик в годы создания фундамента социалистической экономики (1926–1932)» (1982), докт. дис. «Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національої політики радянської держави (20-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.)» (1999).

Читати далі >Орлова Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
01.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1978 історичний ф-т, 1982 асп-ру Київ. ун-ту. В ун-ті: з 1982 доц. каф. історії для гуманітарних факультетів. Докт. дис. «Жінка в історії України: історіографія ХХ - початку ХХІ ст.». Підготувала понад 20 нормат. і спец. курсів, які в різні роки читала на всіх гуманіт. ф-тах ун-ту. Серед них: «Всесвітня історія», «Історія цивілізацій», «Історія України», «Сучас. політ. історія заруб. країн», «Історія сучас. світу», «Історія нових незалежних держав», «Історія укр. і заруб. культури», «Культурологія», «Країнознавство», «Проблематика засобів масової інформації» та ін. Наук. інтереси лежать у площині всесвітньої та гендерної історії, історіографії.

Читати далі >Павленко Віра Борисівна

 • Останні зміни:
06.12.1933

Місце народження: с. Пії Ржищівського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1957 іст.-філос. ф-т, 1968 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. Протягом 1959–62 на пед. роботі. 1962 займала посаду референта Держ. комітету з присудження премій ім. Т. Г. Шевченка при Раді Міністрів УРСР. У Київ. ун-ті: старш. лаборант (1962–65), асист. (1963–65) каф. історії КПРС, з 1969 викл., 1970–76 доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Читала курс історії післяжовтневого періоду, спецкурс з історіографії історії КПРС та КПУ. Канд. дис. «Советская историография о деятельности Коммунистической партии Украины в период борьбы против автро-немецкой оккупации и внутренней контрреволюции (1918 год)» (1968). 1976 перейшла до Київ. торговельно-екон. ін-ту. Коло наук. інтересів – історія України ХХ ст., історія КПРС, життя та історіографія праць В. І. Леніна.

Читати далі >Письменний Григорій Гаврилович

 • Останні зміни:
10.02.1915- 22.01.2005

Місце народження: с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської обл.асті.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1938 історичний ф-т Київ. ун-ту. Протягом 1938–40 працював учителем історії, старш. викл. каф. основ марксизму-ленінізму Дніпропетр. держ. ун-ту. Доц. (1957). 1953–70 працював на каф. марксизму-ленінізму та історії КПРС КВІРТУ. У Київ. ун-ті 1970–87 на каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів – доц. (1957), проф. (1975). Канд. дис. «КНС под руководством партии в борьбе за социалистическое переустройство сельского хозяйства» (1952), докт. дис. «Деятельность КПСС по укреплению единства армии и народа (1956–1967 гг.)» (1973). Напрямки наук. дослідження – діяльність комуніст. партії, проблеми історії ВВв. Керівник метод. семінару, наук. студ. гуртка. Чл. наук. комісії АН УРСР з розробки проблем історії ВВв; чл. респ. ревізійної комісії УТОПІК, чл. правління міського тов-ва «Знання». Відмінник вищої школи. Учасник ВВв. Гвардії полковник.

Читати далі >Погрібний Микола Григорович

 • Останні зміни:
28.06.1923

Місце народження: с. Россава Миронівського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1949 ф-т міжн. відносин, 1964 асп-ру каф. нової і новітньої історії Київ. ун-ту. У 1949–62 працював у КДБ при Раді Міністрів УРСР. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1964–65), в. о. доц. (1965–67), доц. (з 1967) каф. наук. комунізму гуманіт. ф-тів. Читав нормат. курс теорії наук. комунізму, спецкурс «Теорія і практика пролетарського, соціалістичного інтернаціоналізму». 1972 читав лекції у Лейпцигському ун-ті, 1979–80 працював у Міністерстві освіти Чехословаччини, де прочитав понад 200 лекцій і доповідей. У 1984–85 в.о. зав. каф. наук. комунізму гуманіт. ф-тів філос. ф-ту. Канд. дис. «Діяльність німецьких антифашистів у Радянському Союзі в роки Великої Вітчизняної війни» (1964). До сфери наук. інтересів належать питання антифашистського руху, філос. спадщини В.І.Леніна, роб. руху тощо. Чл. парткому, голова профкому ун-ту, чл. наук.-метод. ради Респ. тов-ва «Знання». Обирався чл. ЦК профспілки працівників Вищої школи і наук. установ (1946–48). Учасник ВВв. Нагороджений орденом Червоної Зірки, 8 медалями, знаком «Вища школа СРСР».

Читати далі >Пода Ніна Василівна

 • Останні зміни:
22.03.1937

Місце народження: м. Первомайськ Миколаївської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1955 пед. технікум, 1964 іст. ф-т Одес. держ. ун-ту, 1968 асп-ру каф. історії КПРС Одес. держ. ун-ту. Працювала вчителем історії у школі, інструктором Первомайського райкому комсомолу, викл. каф. історії КПРС Одес. ін-ту нар. господарства (1968–69), Київ. політехн. ін-ту (1969–72). З 1972 працювала на каф. історії КПРС (іст. досвіду КПРС) ВПШ при ЦК КПУ: старш. викл. (1972–74), в. о. доц. (1974–77), доц. (1977–91). У 1990–91 проф. каф. історії політ. партій та каф. історії України Київ. ін-ту політології і соц. управління. У Київ. ун-ті 1992–93 проф. каф. гуманіт. дисциплін Укр. ІМВ. Канд. дис. «Критика В.И.Лениным либерально-народнической концепции пореформенного развития России» (1970). До сфери наук. інтересів належить критичне осмислення творчого доробку В.І.Леніна, ставлення лідера рос. більшовиків до рос. іст. науки ХІХ ст., міжнац. відносини в СРСР, ідейно-виховна робота серед молоді, молодіжний рух у світі. Праці написані з позицій марксистсько-ленінської історіографії, висновки В.І.Леніна абсолютизуються в догму, а його противники піддаються критиці. Нагороджена медалями, Знаком Всесоюзної організації тов-ва «Знання» «За активну роботу».

Читати далі >Поляков Улян Леонтійович

 • Останні зміни:
01.01.1908

Місце народження: с. Маяки Біляївського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив 1947 історичний ф-т, 1952 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1956–57 викл. каф. історії КПРС Київ. ун-ту.

Читати далі >Роїк Василь Григорович

 • Останні зміни:
12.06.1932- 10.10.1994

Місце народження: с. Старі Нетеченці Віньковецького р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1959 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту, 1964 ВПШ при ЦК КПУ, 1969 асп-ру Київ. пед. ін-ту. В 1970 захистив канд. дис. У Київ. ун-ті з 1981: доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів (каф. політ. історії гуманіт. ф-тів).

Читати далі >Рябцев Володимир Павлович

 • Останні зміни:
25.06.1942- 21.11.2005

Місце народження: м. Белогорськ Амурської обл., РФ .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1965 історичний ф-т, 1969 асп-ру Київ. ун-ту. У 1969–74 старш. викл. каф. марксизму-ленінізму Київ. ін-ту фіз. культури і спорту. У Київ. ун-ті: 1965 старш. лаборант; 1974-2001 - доц., проф. каф. історії КПРС гуманітарних факультетів, історії для гуманітарних факультетів, 2001-2002 - проф. каф. історії Росії..

Читати далі >Салабай Володимир Федотович

 • Останні зміни:
03.06.1936

Місце народження: с. Кипиєвате Канів. р-ну Київ. обл., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 Чернів. держ. ун-т, 1968 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. Працював 1962–66 на викл. роботі (м. Золотоноша). У Київ. ун-ті: асист. (1968–70), старш. викл. (1970–74), в.о. доц. (1974–75), доц. (1976) каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів, доц. (1979–86) каф. історії КПРС історичного ф-ту. Прослухав курс лекцій ІПК (1975).

Читати далі >Симоненко Рем Георгійович

 • Останні зміни:
28.06.1928- 10.08.2012

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1950 ф-т міжн. відносин Київ. ун-ту, 1953 асп-ру Ін-ту історії АН УРСР. З 1953 мол. наук. співроб., 1957 старш. наук. співроб., зав. відділу заг. Історії та міжн. відносин, з 1963 старш. наук. співроб. відділу історіографії, з 1968 старш. наук. співроб. відділу заруб. історіографії Ін-ту історії АН УРСР. У Київ. ун-ті за сумісн.: 1968–75 доц., проф. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Читав спец. курси з історії КПРС та історії міжн. відносин. Працював в Ін-ті історії НАН України.

Читати далі >Сільченко Зінаїда Олександрівна

 • Останні зміни:
16.12.1926

Місце народження: м. П’ятихатки Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1949 іст. ф-т Львів. пед. ін-ту, 1952 асп-ру каф. основ марксизму-ленінізму Київ. ун-ту. Працювала лектором київ. філії Цн. музею В. І. Леніна (1954–59), мол. наук. співроб. Ін-ту філософії АН УРСР (1959–62). У Київ. ун-ті 1962–81 на каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів: старш. викл. (1962–64), в. о. доц. (1964–66), доц. (1966–81).

Читати далі >Сніжко Василь Миколайович

 • Останні зміни:
22.07.1921

Місце народження: м. Хорол Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1950 іст. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту, 1954 Військ.-політ. академію ім. В. І. Леніна. У 1960–75 викл. Київ. вищого військ. інж. училища зв’язку. Одночасно викл. Вечірнього ун-ту марксизму-ленінізму при політуправлінні Київ. військ. округу. У Київ. ун-ті: 1975–90 доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Читав лекції і проводив семінар. заняття з нормат. курсів історії КПРС та історії рад. сус-ва, спец. курс «Корінні питання історії Компартії України». Чл. партбюро каф.

Читати далі >Солдатенко Валерій Федорович

 • Останні зміни:
13.04.1946

Місце народження: м. Селідове, Донец. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Заслужений діяч науки і техніки України (2011). Закінчив 1970 історичний ф-т, 1973 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1970–73), старш. викл. (1973–75), доц. (1975–76) каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. У 2010-2014 рр. - директор Українського інституту національної пам’яті.

Читати далі >Спірін Олексій Андріанович

 • Останні зміни:
24.01.1939

Місце народження: с. Ташма Троїцького р-ну Оренбурз. обл., РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1959 Ілекський с.-г. технікум (Оренбурз. обл.), 1966 історичний ф-т, 1974 асп-ру каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1974–81: асист., старш. викл., доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Стеля Борис Іванович

 • Останні зміни:
05.06.1921- 19.10.2008

Місце народження: с. Воронково Рибницького р-ну, Молдова.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1951 закінчив історичний ф-т, 1959 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. 1951–52 закінчив курси підготовки викл. основ марксизму-ленінізму політекономії філософії при Київ. ун-ті. У Київ. ун-ті: з 1959 старш. викл., з 1963 доцент., 1968–70 старш. наук. співроб. каф. історії КПРС, з 1970 доцент., 1986–91 професор. каф. історії КПРС (потім каф. політ. історії) природнич. ф-тів, 1991–93 професор. каф. заг. історії гуманіт. ф-тів іст. ф-ту; 1970–72 заст. зав., з 1972 професор. каф. історії КПРС, 1972–86 зав. каф. історії парт.-рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Стеценко Павло Васильович

 • Останні зміни:
28.11.1914

Місце народження: с. Загребля Кременчуц. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1938 закінчив Харків. учит. ін.-т. У Київ. ун-ті: з 1958 доц. каф. марксизму-ленінізму, 1966–67 каф. історії КПРС.

Читати далі >Тараненко Василь Митрофанович

 • Останні зміни:
19.07.1917- 09.01.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1949 ф-т журналістики Республік. ВПШ при ЦК КП(б)У, 1952 історичний ф-т Київ. ун-ту. 1971 проходив підвищення кваліфікації при ун-ті, 1976 стажувався в Сільськогосподарській академії. У Київ. ун-ті: з 1965 старш. викл., доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Тимофєєв Олександр Микитович

 • Останні зміни:
25.09.1913

Місце народження: м. Санкт-Петербург, Росія.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1945 ВПШ. Протягом 1945–49 обіймав посаду консультанта відділу пропаганди та агітації ЦК КП(б)У. 1948 захистив канд. дис. У 1954 займав посаду заступника директора Ін-ту історії партії при ЦК КПУ. У Київ. ун-ті: в. о. доц. каф. марксизму-ленінізму (1951), з 1954 дир. ІПК викл. основ марксизму-ленінізму при Київ. ун-ті; старш. викл. (1958–62), доц. (1962) каф. історії КПРС.

Читати далі >Тишковський Василь Михайлович

 • Останні зміни:
14.01.1902

Місце народження: с. Мотовилівка Житомир. пов. Волин. губ., тепер Любар. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив 1923 Житомир. вищі пед. курси, 1931 Житомир. ІНО, 1936 асп-ру Київ. НДІ педагогіки. У 1923–48 на парт. та кер. пед. роботі. У Київ. ун-ті: старш. викл. основ марксизму-ленінізму (1944–50), заст. декана іст. ф-ту (1949), заст. дир. з наук. роботи ІПК викл. марксизму-ленінізму при ун-ті (1951–53), в.о. дир. ІПК (1951), в.о. доц. каф. історії КПРС (1958–62), в.о. дир. наук.-метод. каб. заочної освіти.

Читати далі >Уваров Василь Дмитрович

 • Останні зміни:
13.05.1900

Місце народження: с. Нижньо-Озерне Коробейниковської вол. Томської губ., тепер Алтайський край РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1925 Військ.-політ. школу УВО, 1931 Комуніст. ун-т ім. Артема (Харків), навчався у 1931–33 в Харків. авіац. ін-ті (не закінчив), 1935 асп-ру Укр. ін-ту Червоної професури у м. Харкові. У 1933–37 працював старш. викл. авіац. ін-ту, 1937–41 старш. викл., в.о. зав. каф. Київ. індустріал. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1946–69 старш. викл., доц. каф. основ марксизму-ленінізму, політ. економії та філософії.

Читати далі >Хабло Олександр Степанович

 • Останні зміни:
01.01.1915- 22.01.1998

Місце народження: с. Верблюжка, тепер Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Працював 1938–41 в органах НКВС УРСР. 1946 закінчив ВПШ при ЦК КП(б)У, 1951 заочне відділення Київ. пед. ін-ту. 1948 наук. співроб. республ. виставки «Партизани України в роки ВВв». Протягом 1950–69 лектор, зав. відділом в музеї В. І. Леніна. У Київ. ун-ті: 1969–86 доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Хлякін Антон Опанасович

 • Останні зміни:
23.06.1911- 01.01.1998

Місце народження: с. Безгинове, тепер Ново-Айдарського р-ну Луган. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Старобільський пед. технікум (1929), роб. (1933) та іст. (1937) ф-ти Луган. держ. пед. ін-ту (1937). Працював учителем історії у школах (1929–32, 1940–41), викл. історії Київ. геолого-розвідувального технікуму (1949–53), Київ. ін-ту фіз. культури (1953–58), зав. каф. марксизму-ленінізму філії, а потім Вищої школи МВС УРСР (1958–62), доц. каф. історії КПРС Київ. технолог. ін-ту легкої пром-ті (1962–80). У Київ. ун-ті доц. каф історії КПРС для гуманіт. ф-тів (1981–86).

Читати далі >Черевичний Геннадій Семенович

 • Останні зміни:
08.12.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1994 історичний ф-т, 1997 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1998–2000) каф. етнології та краєзнавства; асист. (2000–03), доц. (2003–07) каф. історії для гуманітарних факультетів. З 2007 доц. каф. новітньої історії України.

Читати далі >Черненко Микола Валер’янович

 • Останні зміни:
20.06.1915

Місце народження: с. Попівка Красноград. р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1929–40 навчався у школі колгоспної молоді, пед. технікумі, 1940 закінчив іст. ф-т Одеськ. держ. пед. ін-ту. У 1937–38 працював викл. конституції СРСР, 1938–39 викладав історію ВКП(б) на роб. ф-ті (м. Одеса). У 1939–40 заст. зав. відділу пропаганди та агітації Одес. обкому ВЛКСМ. У 1940 дир. сш № 9 у м. Чернівці. 1940–41викл. основ марксизму-ленінізму Чернівец. вечірн. ун-ту, 1942–43 Куйбишев. мед. та авіац. ін-тів, Харків. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1944–58 викл. основ марксизму-ленінізму. 1947–49 кер. гуртка проф.-викл. складу філол. ф-ту з вивчення творів класиків марксизму-ленінізму.

Читати далі >Черченко Анатолій Опанасович

 • Останні зміни:
22.03.1914

Місце народження: м. Олександрівськ Катеринослав. губ., тепер м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1931–32 працював на буд-ві Дніпрогесу. Закінчив 1935 Запоріз. пед. технікум, 1949 історичний ф-т, 1952 асп-ру каф. марксизму-ленінізму Київ. ун-ту. У 1935–39 дир. школи с. Первомайське Василів. р-ну Запоріз. обл., 1939–42 дир. сш в м. Хабаровську. У Київ. ун-ті: асист. (1952), старш. викл. (1954), в.о. доц. (1958), доц. (1960) каф. історії КПРС іст. ф-ту. У 1981 р. вийшов на пенсію.

Читати далі >Шатилюк Іван Федорович

 • Останні зміни:
28.05.1902

Місце народження: с. Старосільці Волин. губ., тепер Коросиш. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1923 трирічні пед. курси. Протягом 1923–29 почергово працював зав. і викл. 7-річної трудової школи сіл Студенець, Старосільці та м. Коростеня, 1929–30 працював у Коростен. пед. технікумі, 1932–37 дир. та викл. пед. технікуму м. Переяслав-Хмельницького. 1945 закінчив асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1946 викладав основи марксизму-ленінізму. Упродовж 1948–50 старш. викл., заст. декана, секретар Вч. ради історичного ф-ту. Доц. (1954) каф. марксизму-ленінізму, 1950–52 зав. каф. марксизму-ленінізму.

Читати далі >Шевелєв Арнольд Григорович

 • Останні зміни:
28.11.1928- 14.03.2009

Місце народження: м. Балаклея Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Закінчив 1948 історичний ф-т, 1951 асп-ру Київ. ун-ту. У 1952–53 асист., зав. каб. марксизму-ленінізму Київ. пед. ін-ту; 1954–59 асист., старш. викл. КІБІ. У Київ. ун-ті: 1959–60 старш. викл., доц. 1960–68 зав. каф. історії КПРС і наук. комунізму КІБІ. Проф. (1968).

Читати далі >Шевченко Іван Іванович

 • Останні зміни:
18.03.1903- 24.08.1974

Місце народження: с. Боровиці, тепер Чигирин. р-ну Кіровогр. обл. .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався 1921. на 6-місячних учит. курсах в м. Чигирині, працював у трудовій школі. Закінчив 1926 Вищі пед. курси. Працював викл. історії ВКП(б), марксизму-ленінізму, діалектичного та іст. матеріалізму у Златопольському зоотехнікумі. Одночасно перебував на парт. роботі в Златопольську та Переяславі, а також продовжував навчання: парт. курси при ЦК КП(б)У (1931), пед. ін-т (1935), курси викл. основ марксизму-ленінізму при ЦК КП(б)У (1940). 1939–41 викл. основ марксизму-ленінізму в Київ. стоматолог. ін-ті. У Київ. ун-ті з 1943: зав. каф. марксизму-ленінізму (1943–44, 1948), з 1962 проф. по каф. історії КПРС.

Читати далі >Шевчук Василь Петрович

 • Останні зміни:
31.01.1933

Місце народження: с. Гурівці Козятин. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1955 Вінниц. пед. ін-т. Працював учителем Сестернівської сш. Служив у військ.-морськ. флоті СРСР. Працював асист. каф. марксизму-ленінізму Вінниц. мед. ін-ту, закінчив асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1963), доц. (1968), проф. (1975) каф. історії КПРС, зав. каф. історії КПРС для гуманіт. ф-тів (1979), зав. каф. політ. історії, згодом каф. історії для гуманітарних факультетів (1990–95).

Читати далі >Шемета Юлія Марківна

 • Останні зміни:
16.04.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчила 1997 історичний ф-т, 2004 асп-ру Київ. ун-ту. Працювала у НБУВ. У Київ. ун-ті: з 2004 асист. каф. укр. історії та етнополітики, з 2007 – історії для гуманітарних факультетів, в.о. доц. (2008), доц. (2010), з 2012 – доц. каф. давньої та нової історії України.

Читати далі >Шморгун Петро Михайлович

 • Останні зміни:
01.01.1921- 31.07.1997

Місце народження: с. Осламов Виньковецького р-ну Хмельниц. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1938 Уман. пед. училище. 1938 вступив на іст. ф-т Одеськ. пед. ін-ту, продовжував навчання в евакуації: пед. ін-т м. Сталіно (нині м. Донецьк); Узбецький держ. ун-т. 1946 закінчив Військ. електротехн. Червонопрапорну академію зв’язку ім. С. М. Будьонного. 1948 склав держ. іспити в Київ. пед. ін-ті. 1951 закінчив асп-ру. З 1951 старш. наук. співроб. Ін-ту історії партії ЦК КПУ. З серпня 1966 за сумісн. працював проф. каф. історії КПРС ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті. У 1970–88 зав. каф.; 1992–94 проф. каф. історії для гуманіт. ф-тів іст. ф-ту.

Читати далі >Щусь Віра Іванівна

 • Останні зміни:
27.08.1898

Місце народження: м. Кронштадт Петерб. губ., тепер Ленінград. обл., РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1916 жін. гімназію м. Кременчука. Працювала вчителькою поч. класів у сш Кременчуцького пов. 1927 вступила до Харків. ІНО на соц.-екон. відділ ф-ту соц. виховання, здобула каліфікацію викл. соц.-екон. дисциплін в старшому концентрі трудових шкіл. З 1930 на викл. роботі. 1933 дир. сш м. Харкова, потім очолювала школи Києва. У Київ. ун-ті: старш. викл. основ марксизму-ленінізму (1949), доц. (1954) каф. марксизму-ленінізму.

Читати далі >Юрчук Василь Ісаакович

 • Останні зміни:
19.08.1921- 05.08.2001

Місце народження: с. Бродецьке Комсомольського р-ну Вінн. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Закінчив 1942 філос. ф-т Укр. Об’єдн. ун-ту, 1943 Харків. училище хім. захисту Червоної Армії, 1949 асп-ру по каф. марксизму-ленінізму Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. лаборант, викл., з 1951 на посаді доц. каф. марксизму-ленінізму, вч. секретар Ради ІПК викл. марксизму-ленінізму при Київ. ун-ті. У 1955 очолив каф. марксизму-ленінізму с.-г. Академії.

Читати далі >Яремчук В’ячеслав Дмитрович

 • Останні зміни:
05.05.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив 1981 іст. ф-т, 1987 асп-ру Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка. З 1981 асист. каф. історії КПРС Львів. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1989–91 асист. каф. політ. історії для гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Яцков Павло Михайлович

 • Останні зміни:
14.10.1920

Місце народження: с. Лисанівка, Летичів. пов. Поділ. губ., тепер Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Вступив на іст. ф-т Москов. ун-ту історії, філософії і літ-ри. З 1939 служив в лавах Червоної Армії. У 1944–62 працював на викл. роботі у внз Івано-Франківська. 1951 екстерном закінчив іст. ф-т Львів. пед. ін-ту. З 1953 доц. каф. марксизму-ленінізму Станіслав. мед. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1962–68 доц. каф. історії КПРС, 1963–65 в.о. заст. зав. каф. історії КПРС.

Читати далі >
Персоналії 1 — 74 з 74
Початок | Поперед. | 1 | Наст. | Кінець По стор.

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи