ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Яремчук В’ячеслав Дмитрович

05.05.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Закінчив 1981 іст. ф-т, 1987 асп-ру Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка. З 1981 асист. каф. історії КПРС Львів. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1989–91 асист. каф. політ. історії для гуманіт. ф-тів. Досліджував зародження комуніст. молодіжних організацій в Україні, входив до складу автор. колективу енциклопедії «Великий Жовтень і громад. війна на Україні» (1987). Нагороджений Почесною грамотою МВССО СРСР, Почесними грамотами ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ, обирався делегатом ХІХ з’їзду ВЛКСМ (1982). З 1992 працює у віділі етноісторичних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Автор понад 120 наук. і навч.-метод. праць. Осн. праці: Виникнення під керівництвом більшовиків перших соціалістичних союзів робітничої молоді на Україні (березень 1917 – лютий 1918 р.) // Вісник Львів. держ. ун-ту. 1987. Вип. 25; Створення соціалістичних союзів молоді та їх участь у боротьбі за перемогу Великого Жовтня на Україні // Молоді учені-суспільствознавці УРСР – 70-річчю Великого Жовтня: Тези респ. наук.-теорет. конф. Львів, 1987; Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій: спільне й особливе // Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / В.Ф.Солдатенко (керівник). – К., 2007; Українське питання в контексті історичної долі Російської та Австро-Угорської імперій: пошук перспективи (ХІХ століття – лютий 1917, листопад 1918 року // Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій / В.Ф.Солдатенко (кер.) та ін.; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – К., 2009; Соборницька ідея на західноукраїнських землях (середина ХІХ ст. – жовтень 1918 р.) // Соборність України. Від зародження ідеї до першої спроби реалізації. – Кн.1. – К., 2000; Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр.) / Керівник проекту – М.С. Кармазіна; упорядн. Т.В. Бевз (координатор проекту), Д.В. Вєдєнєєв, П.П. Гай-Нижник, О.М. Любовець, С.В. Полтавець, О.М. Собачко, В.Д. Яремчук. – К., 2011; Арх.: Архів КНУТШ. 1991. Спр. 118-пвс. 

Автор: Ю.В.Латиш

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи