ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історії Росії кафедра Історії Росії кафедра

Кафедра є спадкоємницею каф. рос. історії, що вперше була створена в ун-ті св. Володимира у 1842. За час свого існування каф. рос. історії змінила кілька назв (історії СРСР, історії СРСР дожовтневого та рад. періодів, історії народів Росії, історії Росії). Кадри викладачів каф. спочатку складали історики-професіонали, що у свій час закінчили гімназію вищих наук кн. Безбородько в Ніжині (В.Ф.Домбровський), іст.-філол. ф-т Харків. ун-ту (М.І.Костомаров), Гол. пед. ін-т у С.-Петерб. (П.В.Павлов), іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира: І.В.Лашнюков (1847–51), В.Б.Антонович (1856–60), В.С.Іконников (у 1861–65). Каф. рос. історії більш як 8 років (1859–68) була вакантною. В цей час тимчасово лекції з рос. історії 1859–66 читав проф. всесвіт. історії О.І.Ставровський. З метою посилити викладання рос. історії та у зв’язку з важливістю та осяжністю предмета з 28.02.1868. Радою ун-ту на каф. рос. історії одночасно були призначені два доц. – І.В.Лашнюков та В.С.Іконников. чималий доробок у розвиток вітчизн. іст. науки, археографії, етнографії, археології та іст. географії вніс В.Б.Антонович. Протягом 1880–90 проф. В.Б. Антонович обсадив каф. історії Росії ун-тів Харкова, Києва, Одеси, Львова, Ніжинського ін-ту своїми учнями, зробивши ун-т св. Володимира в галузі вивчення історії України осередком, з якого розходилися в усі міста історики. Осн. напрямком наук. досліджень в 1921–32 була історія XVIII – ХІХ ст., а також політ. історія Київ. Русі (В.О.Пархоменко), екон. розвиток міст XVII ст. (О.П.Оглоблин), історія громадських рухів (О.Ю.Гермайзе, Л.П.Добровольський, В.М.Базилевич). З відновленням діяльності Київ. ун-ту значно поліпшилися умови для підготовки кадрів істориків. Серед наук. досліджень каф., що стосувалися питань історії феодальної формації, почесне місце посідають наук. праці проф. А.О.Введенського, в яких давався глибокий наук. аналіз господарства півночі Росії, історії техніки виробництва. Найбільш відомі його праці, присвячені дослідженню історії династії великих землевласників, купців-промисловців Строганових. У дослідженнях О.К.Кошика висвітлювалась інвентарна реформа, робітн. та селянський рух в Україні в 1914–17. У 1970–80-х на каф. працювали доц. М.І.Федорина, Б.А.Шарафутдінов, О.П.Маркевич. Рух декабристів активно досліджували О.К.Литвин, Г.Д.Казьмирчук. Проблеми сусп.-політ. руху в Росії у 1860–90-х досліджувала Р.П.Іванова. Багато років вона присвятила дослідженню діяльності М.П.Драгоманова. Наук. проблематика каф. тісно пов’язана з історією народу України та Росії. На каф. працюють 6 викл., з них 3 д-ри іст. наук, проф. (В.М.Мордвінцев, І.В.Верба, С.П.Стельмах), 3 кандидат історичних наук (доц. О.П.Мельничук, доц. О.В.Ляпіна, асист.А.Ю. Корнієнко). В.М.Мордвінцев

Антонович Володимир Боніфатійович

 • Останні зміни:
18.02.1834- 08.03.1908

Місце народження: с. Махнівка Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор російської історії.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Закінчив 1855 мед. та 1860 іст.-філол. ф-ти ун-ту св. Володимира зі ступенем кандидата. 1862–63 та 1864–65 викладав заг. історію у Київ. Володимир. кадет. корпусі. 1863–80 гол. ред. Тимчасової комісії з розгляду давніх актів при Київ., Подільськ. і Волин. ген.-губ. Друкував у працях комісії свої твори, редагував окремі томи видань. Всього опублікував у виданнях комісії декілька тисяч документів, об’єднаних у 9 т. «Архива Юго-Западной России», 8 з яких містять його вступні монографії. В ун-ті св. Володимира: 1870 доц., з 29.05.1878 ордин. проф., з 29.05.1895 засл. ордин. проф. по каф. рос. історії. 1880–83 декан іст.-філол. ф-ту.

Читати далі >Апанович Олена Михайлівна

 • Останні зміни:
09.09.1919- 21.02.2000

Місце народження: м. Мелекесс Куйбишевської обл., тепер м. Дімітровград Ульяновської обл., РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Навчалася у Всесоюз. комуніст. ін.-ті журналістики (1937–38), закінчила 1941 ф-т рос. мови та л-ри Харків. держ. пед. ін-ту, 1949 асп-ру при ЦДІАК УРСР. Працювала: 1942–43 інспектор санпросвіти Наркомздраву Башкирської автоном. Респ. (БАРСР), 1934–44 інспектор та кор. радіомовлення радіокомітету при РНК БАРСР, м. Уфа; 1944–49 – наук. співроб., старш. наук. співроб., 1948–49 – нач. відділу Давніх актів ЦДІАК УРСР, м. Київ. Водночас 1945–49 – викл. Вечірнього ун-ту марксизму-ленінізму (за сумісн.). У Київ. ун-ті: з 31.08.1949–01.05.1950 старш. викл. каф. історії народів СРСР історичного ф-ту. Канд. дис. «Запорізьке військо, його устрій і бойові дії в складі російської армії під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр.» (1950). У 1950–52 мол. наук. співроб., 1956–76 старш. наук. співроб. Ін-ту історії України АН УРСР. Через розходження з позицією офіц. рад. історіографії зазнала переслідувань, була звільнена з Ін-ту історії; у 1995 поновлена на посаді. У 1973–86 старш. наук. співроб. Центр. Наук. б-ки АН УРСР, тепер НБУВ. Історик, джерелознавець, археограф, публіцист. Дослідниця історії укр. козацтва, джерел історії козацтва, укр. рукописної книги XV–XVIII ст., творчості та спадщини В.І. Вернадського; у 1987–91 заст. Вчен. секретаря Комісії АН УРСР з розробки наук. спадщини В.І. Вернадського. Чл. НСПУ (1991).

Читати далі >Білан Юрій Якович

 • Останні зміни:
14.04.1902- 13.12.1963

Місце народження: с. Олексинці, Срібнянського повіту, тепер Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1932 іст.-екон. ф-т Київ. ІНО, 1936 асп-ру каф. історії СРСР. Одночасно із навчанням займався пед. діяльністю: 1928–30 викл. історії класової боротьби Київ. вечірнього роб. ун-ту, 1930–32 асист. каф. історії Росії, пізніше СРСР у Київ. ін-ті профосвіти, вчитель історії в сш № 54 м. Києва. Доц. (1941) каф. історії СРСР. В евакуації викладав в Об’єднаному Укр. держ. ун-ті (м. Кзил-Орда). У 1944–48 декан іст. ф-ту Київ. ун-ту, зав. каф. історії СРСР Київ. пед. ін-ту. З 1951 зав. каф. історії СРСР Київ. ун-ту, проф. (1963) каф. історії СРСР. Канд. дис. «Крестьянское движение в 60–х годах ХІХ века на Киевщине» (1940), докт. дис. «Борьба за победу Великой Октябрьской Социалистической революции на Украине» (1961).

Читати далі >Бортников Арсен Іванович

 • Останні зміни:
05.11.1909

Місце народження: станиця Феодосіївська Хоперської округи області Війська Донського, тепер Подтелковського району Волгоградської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1931 закінчив іст. ф-т Ленінград. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1938: старш. викл. (1938–40), доц. (1940–41, 1944–47) каф. історії СРСР, заступ. декана історичного ф-ту (1945–47). 1960 очолив каф. історії СРСР дорадянського періоду Воронез. держ. ун-ту. Автор низки досліджень з історії сусп. руху Росії І пол. ХІХ ст. Також мав роботи з царини історії рос.-польс. револ. зв’язків. У навч. процесі викладав курси історії Росії епохи імперіалізму. Досліджував історію Кирило-Мефодіївського тов-ва. Нагороджений медаллю «За доблесну працю» (1945).

Читати далі >Буцик Андрій Калістратович

 • Останні зміни:
04.07.1906- 25.12.1984

Місце народження: с. Вишняки Хорольського повіту, тепер Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався в Сорочин. пед. технікумі (1928). Працював дир. семирічної школи в м. Миргороді, викладав соц.-екон. дисципліни в Хорол. технікумі сільської механізації. Закінчив Київ. ун-т 1935, асп-ру 1941. Працював пропагандистом на різних підприємствах м. Києва. У Київ. ун-ті: з 1948 старш. викл., з 1949 доц., з 1968 проф. каф. історії СРСР дожовтневого періоду. Декан іст. ф-ту (1952–54).

Читати далі >Василенко Іван Андрійович

 • Останні зміни:
31.01.1904- 01.01.1996

Місце народження: с. Заріччя Пирятин. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1938 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював з 1944 гол. ред. та зав. вид-вом. З грудня 1944 по жовтень 1950 декан ф-ту міжн. відносин, одночасно (до 1950) заст. декана іст.-філос. ф-ту, старш. викл. каф. історії СРСР дожовтневого періоду, доц. (1956–74).

Читати далі >Верба Ігор Володимирович

 • Останні зміни:
30.10.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1989 історичний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру (1994) та докт-ру (1998) ІУАД НАН України. У Київ. ун-ті старш. лаборант каф. політ. історії гуманіт. ф-тів (1989–90); асист. каф. історії України Київ. держ. пед. ін-ту (1990–91); наук. співроб., в. о. вч. секретаря (1994–95), старш. наук. співроб. відділу джерел історії України ХІХ – початку ХХ ст. (1998–2001) ІУАД НАН України. Одночасно доц. Слов’янського ун-ту (1995–96), доц. Нац. ун-ту «КМА» (1998–2001), з 2001 проф. каф. історії Росії історичного ф-ту Київ. ун-ту. Підготував та читає автор. курси: «Суспільно-політичний рух в Росії в другій половині ХІХ ст.», «Іван Грозний та його доба», «Історична думка в Росії ХІХ – початку ХХ ст.», «Новітня історіографія народів Росії», «Двірцеві перевороти в Росії у ХVІІІ ст.», «Дискусійні питання історії "Смути"», «Актуальні питання сучасної історії Росії».

Читати далі >Гамрецький Марко Мойсейович

 • Останні зміни:
01.01.1903

Місце народження: с. Свириди, Новосел. вол. Ізяслав. пов. Волин. губ, тепер Антонін. р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
1926 закінчив гуманіт. ф-т Житомир. (Волин.) держ. ІНО. У 1937–41 викл. Вінн. пед. ін.-ту. У роки ВВв дир-р Петровського пед. училища (Саратов. обл.), нач. Відділу агітації і пропаганди Укр. радіокомітету (м. Саратов). З 1945 старш. викл. каф. історії СРСР Київ. ун-ту, 1945–55 проректор із заочн. навчання, 1955–60 викл. каф. історії СРСР.

Читати далі >Голубовський Петро Васильович

 • Останні зміни:
16.06.1857- 18.03.1907

Місце народження: м. Мінусінськ Тобольської губернії, тепер Красноярський край, РФ.
Науковий ступінь: доктор російської історії.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1881 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира, учень В.Б.Антоновича. Учителював 1884–85 у Нижегородській жін. гімназії, 1885–86 Роменському реальному училищі Полтав. губ., 1886–96 І-й Київ. гімназії. В ун-ті св. Володимира з 1886 приват-доц. по каф. рос. історії. 1886 розпочав читати спец. курс за руськими літописами, читав давній період рос. історії до кінця XVI ст. Екстраордин. (1895), ордин. проф. (1898) по каф. рос. історії. Викладав також на Київ. ВЖК. Магістер. дис. «Печенеги, торки и половцы до нашествия татар: История южно-русских степей IX–XIV веков» (1884), докт. дис. «История Смоленской земли до начала XV в.» (24.03.1895). До кола наук. інтересів належали історія Русі, джерелознавство, палеографія, археографія, номади періоду Київ. Русі. Дійсн. чл. Моск. археол. тов-ва (1899). Друкувався в УИ, «Живописной России», «Историческом вестнике», «Киевской Старине» та ін.

Читати далі >Горобець Віктор Миколайович

 • Останні зміни:
01.07.1964

Місце народження: с. Бичева Любарського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1990 історичний ф-т Київ. ун-ту. 1997–98 стажувався в Ягеллон. та Варшав. ун-тах (Польща). З 1990 працював в Ін-ті історії України НАН України. У Київ. ун-ті: з 2003 на посаді проф.; проф. (2005) каф. історії Росії. Читає спец. курси «Укр. політика уряду Петра І», «Укр. землі в складі Рос. держави, друга пол. XVII–початок XVIII ст.», «Методика і методологія наук.-досл. роботи». Канд. дис. «Малоросійська колегія та реформа державного устрою України: 1722–1727 рр.» (наук. кер. акад. НАН України В.А. Смолій) (1993), докт. дис. «Проблема легітимації еліти козацької України в зовнішньополітичній діяльності Гетьманату: стосунки з Російською державою та Річчю Посполитою (1654–1665)» (2002).

Читати далі >Данилевич Василь Юхимович

 • Останні зміни:
28.01.1872- 10.11.1936

Місце народження: м. Курськ.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1895 істор. відділення іст.-філол. ф-ту ун-ту св. Волдимира, учень В.Б.Антоновича, під його кер. написав роботу «Очерк истории Полоцькой земли до конца ХIV столетия» (1896), за яку отримав медаль. Викладав у гімназіях: Баку (1896–97), Дерпта (нині м. Тарту; 1897–1900), Ревеля (нині м. Таллінн, 1900–01), а також ун-тах Харкова (1903–07), Києва (1907–15) і Варшави (1915–18). У Київ. ун-ті читав обов’язковий курс древньої руської історії, рос. старожитності (археологію), джерелознавство, рос. історіографію, історію України (1910). Викл. Київ. ВЖК та ВЖК М.В.Довнар-Запольського (заг.-освіт. та іст.-філол.) у Києві (1907–15), 1918–20 проф. Укр. держ. ун-ту в Києві, 1920–31 проф. Київ. ІНО. В 1930-тих викл. Ін-ту червоної професури при ВУЦВК (1931) та Київ. ун-ті, читав як заг. курси історії СРСР, так і спец. курси з іст. історіографії і з історії Білорусі (укр. мовою). Тісно співпрацював із ВУАН, будучи керівником ВУАК. Чл. іст. тов-ва Нестора-літописця, УНТ, Чл. бібліотечної колегії Наркомосу УСРР та к-ту для заснування Всенар. б-ки України (1919), голова колегії Гол. архів. управління Наркомосу УСРР (1920), чл. Постійної комісії для складання словника живої укр. мови (1919–20); чл. Постійної комісії для складання біогр. словника діячів України (1919–30); дійсн. чл. Наук.-досл. каф. історії України при ВУАН у Києві (1924–29).

Читати далі >Довнар-Запольський Митрофан Вікторович

 • Останні зміни:
02.06.1867- 30.09.1934

Місце народження: м. Речиця Мінської губернії, тепер Білорусь.
Науковий ступінь: ординарний професор.
Наукове звання: доктор історії.
Закінчив 1894 ун-т св. Володимира, учень В.Б.Антоновича. З 1895 мешкав у Москві, працюючи викл. у гімназіях та Москов. Архіві Міністерства Юстиції старш. помічником архіваріуса по Метриці Литовській. 1896 запропонував організувати Археогр. комісію при Москов. археол. тов-ві. Став її секретарем, до 1901 фактично керував. На початку 1899 склав магістер. іспити. В ун-ті св. Володимира 1901–1920 ордин. проф. по каф. рос. історії (19.05.1907). Керував студ. історико-етнографічним гуртком. Читав курс історії литовсько-руської держави, історії рос. нар. госп-ва, історії Росії ХІХ ст., юрид. джерел рос. історії, економ. історії Росії, рос. селянства. Магістер. дис. «Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах» (1901), докт. дис. «Очерки по организации западно-русского крестьянства в XVI в.» (1905). Хронологічні рамки досліджень ученого охоплюють іст. події, які відбувалися з давніх часів до першої чверті XX ст., а саме проблеми Київ. Русі, Литовсько-Руської держави, Москов. Русі та Рос. імперії. Значна частина праць присвячена вивченню білоруського фольклору та етнографії. Одним із гол. напрямів досліджень Д.-З. були соц.-екон. проблеми; значним був внесок Д.-З. у розвиток джерелознавства та археографії. Виклав на Київ. ВЖК.

Читати далі >Домбровський Василь Федорович

 • Останні зміни:
01.01.1810- 26.05.1846

Місце народження: м. Гомель .
Наукове звання: екстраординарний професор російської історії.
Після закінчення Ніжин. гімназії вищих наук князя Безбородька (1831) викл. у гімназіях Ніжина, Києва. З січня 1838 ад’юнкт, 1840 екстраордин. проф. новоствореної каф. рос. історії ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Іванченко (Іванова) Раїса Петрівна

 • Останні зміни:
30.11.1934

Місце народження: м. Гуляйполе, Запорізької області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1957 Київ. ун-т. Працювала на журналіст. роботі в газеті «Молодь України» та в редакції іномовлення укр. радіо (1957–65). У Київ. ун-ті 1965–93: старш. викл., доц. каф. історії України, згодом каф. історії народів Росії (сучас. назва історії Росії). У 1993–96 проф. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, 1996–2003 проф., зав. каф. сусп. наук Київ. міжн. ун-ту. Канд. дис. «Місце Михайла Драгоманова у суспільно-політичному русі Росії та України в ІІ половині ХІХ ст.» (1967). Автор циклів радіопередач з історії укр. державності 1993–94, 2001–02. Заст. Київ. організації Конгресу укр. інтелігенції (КУІН). Голова Київ. крайової організації Всеукр. тов-ва «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка (1994–96). Чл. Спілки письменників України (1977).

Читати далі >Іконников Володимир Степанович

 • Останні зміни:
21.12.1841- 26.11.1923

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор російської історії.
Наукове звання: заслужений ординарний професор, академік УАН.
Закінчив 1865 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. У 1866–67 приват-доц. по каф. рос. історії Харків. ун-ту. У Київ. ун-ті: доц. (23.02.1868), екстраордин. (09.10.1870), ордин. (05.11.1871), заслуж. (1892) проф. по каф. рос. історії. 1870–72 зав. нумізмат. каб. Упродовж 1877–80 та 1883–87 декан іст.-філол. ф-ту. Читав курси лекцій з москов. та нового (ХVІІІ ст.) періодів історії Росії, історії Новгород. республіки, курс історіографії. На пропозицію І. на іст.-філол. ф-ті були введені обов’язкові курси лекцій зі статистики та політекономії. Магіст. дис. «Максим Грек» (1867), докт. дис. «Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории» (1869). Наук. роботи І. присвячені питанням культ. та політ. історії Москов. Русі XVIII–XIX ст. Осн. наук. праці стосуються рос. історіографії. І. виступив наук. ред. та упорядником фундаментальних праць з історії ун-ту св. Володимира: біографічного словника проф. та викл. ун-ту та іст.-статистичних записок ун-ту, які досі є неоціненним джерелом для дослідження київ. наук. життя ХІХ ст. Гол. ред. УИ (1873–1913), ЧИОНЛ (1874–77), голова Бібліотечної комісії при ун-ті (1889–1904). Чл.-засн. та голова Іст. тов-ва Нестора-літописця (1874–77, 1893–95), чл. Попечительної ради Київ. учб. округу (1871–87), зав. Київ. ВЖК (1881–89), чл. Ради Колегії Павла Галагана, голова Тимчасової комісії для розгляду давніх актів, голова відділу Київ. тов-ва старожитностей та мистецтва. Делегат археол. з’їздів до С.-Петерб., Казані, Тифлісу (Тбілісі). Чл. Москов. археол. тов-ва (1878), чл. імп. тов-ва любителів природознавства, антропології та етнографії при Москов. ун-ті (1878), дійсн. чл. імп. тов-ва історії та рос. старожитностей при Москов. ун-ті (1883), чл.-зазнов. Тов-ва рос. писемності в Києві (1882), чл. Слов’янського благодійного тов-ва (1882), почесн. чл. Тов-ва історії та старожитностей Прибалтійських губ. (1911), бібліограф. тов-в при Москов. та Новоросійськ. ун-тах (1912), Чернігів. (1897), Полтав. (1905), Вітебськ. (1909) та ін. арх. комісій. Чл.-кор. (29.12.1893), акад. Петербурзької АН (1914), акад. УАН (1921).

Читати далі >Казьмирчук Григорій Дмитрович

 • Останні зміни:
09.05.1944

Місце народження: с. Кальник Іллінецького району, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1974 історичний ф-т, асп-ру каф. історії СРСР дожовтневого періоду Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1977), доц. (1989), проф. (2001) каф. історії Росії, зав. каф. історії для гуманітарних факультетівтів (2001). Канд. дис. «Первый этап освободительного движения в России в исследованиях историков Советской Украины (1917–1980 г.г.)» (1984), докт. дис. «Рух декабристів: історіографія проблеми (1917 – середина 1930-х років)» (1997). Досліджує проблеми історіографії, бібліографії, історії України, Росії, краєзнавства. Організатор і керівник міжн. конференцій «Декабристські читання» (1987–2005, ред. 10 вип. зб. матеріалів і тез). Чл. спец. вч. ради Д 26.001.20 та спец. вч. ради ІЖ Київ. ун-ту. Чл. ред. колегій ряду видань іст. профілю.

Читати далі >Кизя Лука Єгорович

 • Останні зміни:
08.02.1912- 29.12.1974

Місце народження: с. Жихове Чернігівської губернії, тепер Середино-Будського району Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1940 Чернігів. учит. ін-т, 1948 Київ. пед. ін-т. У Київ. ун-ті 1951–56 старш. викл., доц. каф. історії СРСР. У 1951–56 голова правління Укр. тов-ва культ. зв’язків з закордоном. У 1956–59, 1964–67 заст. міністра вищої та середньої спец. освіти УРСР, у 1961–64 постійний представник УРСР при ООН. У 1959–61, 1967–74 старш. наук. співроб. Ін-ту історії АН УРСР. 1960–61 зав. відділом міжн. організацій та чл. колегії МЗС СРСР, 1961–64 постійний представник УРСР у складі Ради Безпеки ООН. Канд. дис. «Основные вопросы партизанского движения на Украине в период Великой Отечественной войны (1941–1945)» (1966). Надзвичайний і Повноважний посланник ІІ-го класу. У роки ВВв учасник партизанського та підпільного руху, комісар партизанського загону, згодом – з’єднання. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького І ст. (04.01.1944), Червоного Прапора, Трудового Червоного Прапора та ін. Автор праць з історії партизанського руху.

Читати далі >Коваль Михайло Климентійович

 • Останні зміни:
05.09.1913

Місце народження: с. Гнідин Бориспільського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив 1931 музпрофшколу ім. Леонтовича, 1938 іст. ф-т Київ. пед. ін-ту, 1938 асп-ру Київ. ун-ту. Працював музикантом Держкіно УСРР, 1935–37 викл. на робфаках. У 1938–56 викл. Київ. пед. ін-ту, 1936–41 викл. основ марксизму-ленінізму Київ. мед. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1956–58 старш. викл. каф. історії СРСР. У 1960–70 мол. наук. співроб. Ін-ту історії АН УРСР. Канд. дис. «Успехи развития сельского хозяйства Украины в конце восстановительного пери ода (1923–1925 гг.)» (1951). Нагороджений медаллю «За доблесну працю в період Великої Вітчизняної війни» (1948).

Читати далі >Козловський Іван Павлович

 • Останні зміни:
01.01.1868

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: магістр російської історії.
Наукове звання: приват-доцент.
Закінчив іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. В ун-ті св. Володимирв 1907–08 приват-доц. по предмету рос. історії.

Читати далі >Комаренко Олександр Юрійович

 • Останні зміни:
04.01.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1986 історичний ф-т, 1989 асп-ру Київ. ун-ту, іменний стипендіат. У Київ. ун-ті: 1989–94 асист., 1995–96 доц. каф. історії народів Росії (сучас. назва каф. історії Росії); з 1996 доц. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн. З травня 2002 заст. декана іст. ф-ту з наук. роботи. Розробив і читає нормат. курси з новітньої історії країн Зх. Європи та Пн. Америки в 1918–45, історії країн Скандинавії, спец. курси з історії заруб. країн. Канд. дис. «Рабочий класс Украины в борьбе против милитаризма и войны, июль 1914 г. – февраль 1917 г: (На материалах губерний Левобережной и Правобережной Украины)» (1990). Наук. інтереси – історія України та Росії в роки І св. війни, новітня історія США, історія країн Скандинавії.

Читати далі >Костомаров Микола Іванович

 • Останні зміни:
16.05.1817- 19.03.1885

Місце народження: с. Юрасівка, тепер Ольховський район Воронезької області, РФ.
Науковий ступінь: ад’юнкт-професор.
Наукове звання: доктор історії.
Закінчив 1836 іст.-філол. ф-т Харків. ун-ту. 1837 поступив на військ. службу в Кінбурнзький драгунський полк, де почав вивчати архів козацького Острозького полку. 1840 склав магіст. екзамен. Протягом 1844–45 учителював у гімназіях Рівного і Києва. В ун-ті св. Володимира 1846–47: ад’юнкт-проф. по каф. рос. історії, читав курс рос. історії. Згодом лекції К. набули широкої популярності серед студ. У наук. студіях К. зосереджувався на україністиці. Магістер. дис. «Об историческом значении русской народной поэзии» (12.01.1844). Докт. ступінь присуджена радою ун-ту 10.04.1864 «без предоставления и защещения» дисертації. 1847 за участь у Кирило-Мефодіївському братстві засуджений до року ув’язнення в казематі Петропавловської фортеці та до заслання у В’ятку, пізніше заміненого засланням до Саратова, де служив чиновником у губ. статист. комітеті. 1857 з дозволу уряду переїхав до С.-Петерб. Проф. С.-Петерб. ун-ту (1859–62). Наприкінці 1830-х працював в галузі перекладу, в 1840-х вперше виступив як літ. критик. Один з організаторів журналу «Основа» (1861–62), чл.-ред. археографічної комісії. Дійсн. чл. Музею старожитностей і Віденської археогр. комісії та ін. наук. інституцій.

Читати далі >Котов Віктор Никифорович

 • Останні зміни:
08.04.1912- 23.02.2001

Місце народження: м. Одеса.
Закінчив 1938 історичний ф-т, 1941 асп-ру Київ. ун-ту. Працював асист. Ін-ту історії АН УРСР. 1942 в. о. проф. каф. історії СРСР. З 1945 працював в АН УРСР і одночасно займав посаду доц. каф. історії СРСР Київ. ун-ту (1945–69), з 1969 зав. каф. Канд. дис. « Украина в завоевательных планах Наполеона І» (1945), докт. дис. «В.І. Ленін – основоположник радянської історичної науки» (1971). Викладав історію ХІХ ст., курс рос. історіографії та ряд спец. курсів. Читав лекції у Братислав., Лейпціг. та Сімферопол. ун-тах. Роботи розкривають актуальні проблеми історії України та Росії, зокрема України в планах Наполеона, діяльність революціонерів-демократів у ХІХ ст. К. – один із провідних історіографів СРСР. Опублікував навч. посібники з історіографії історії СРСР, проаналізував внесок К. Маркса і Ф. Енгельса в розвиток світової цивілізації, погляди В.Г. Белінського, О.С. Пушкіна на розвиток іст. науки. Секретар партбюро ф-ту. Учасник ВВв.

Читати далі >Кошик Олександр Кузьмич

 • Останні зміни:
20.07.1905- 27.01.1977

Місце народження: с. Мишурин Ріг, тепер Верходніпровського району, Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1927 Дніпропетр. технікум. До 1930 працював вчителем. З 1930 зав. культ. відділом, відповід. секретар Луган. окружного правління Союзу Працівників Освіти. 1938 закінчив асп-ру при каф. історії СРСР Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. викл. історії СРСР (1937–39), доц. Об’єднаного Укр. ун-ту в евакуації (1942–44), доц. каф. історії СРСР Київ. ун-ту (1944). Проректор з наук. роботи (1948–54). Проф. каф. історії СРСР (1963), зав. каф. (1964–69). Канд. дис. (1941), докт. дис. «Рабочее движение на Украине в годы первой мировой войны и февральской революции» (1965). Учасник ВВв. Має уряд. нагороди: ордени, медалі. Опублікував низку наук. праць з історії України та історії СРСР.

Читати далі >Кузовков Ігнатій Васильович

 • Останні зміни:
24.07.1918- 01.01.1977

Місце народження: с. Провоторово Орлов. обл., РФ .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1940 іст. ф-т Ленінград. держ. пед. ін-ту. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1949–51), в.о. доц. (1951–52), доц. (1952–53) каф. історії СРСР за сумісн.; в.о. доц. каф. марксизму-ленінізму ІПК викл. марксизму-ленінізму при Київ. ун-ті (1952–55) за сумісн.

Читати далі >Курц Борис Григорович

 • Останні зміни:
24.06.1885

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: доцент російської історії.
Репресований, дата смерті невідома. Закінчив 1910 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Входив до студ. семінару М.В.Довнар-Запольського, за студ. роботу «Русско-китайская торговля в ХVІІІ» отримав 1909 золоту медаль. У Київ. ун-ті 1914–24 доц. по каф. рос. історії.

Читати далі >Лашнюков Іван Васильович

 • Останні зміни:
30.03.1823- 25.10.1869

Місце народження: м. Сосниця, Чернігівської області.
Науковий ступінь: магістр історії.
Наукове звання: доцент.
Навчався в Чернігів. дух. семінарії, Ліцеї кн. Безбородька. Закінчив 1851 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Учень П.В.Павлова, слухав лекції В.Я.Шульгина, І.В.Вернадського. В студ. роки Л. привернув увагу викладачів своїм твором «О причинах усобиц между русскими князьями и о влиянии их на современное общество в период времени от Рюрика до Ивана Калиты и Гедимина», за який виборов золоту медаль. Викл. словесності 2-ї Одес. гімназії (1851), рос. історії і статистики в Ліцеї кн. Безбородька (1853–58), проф. рос. історії Ніжин. ліцею (1854). В ун-ті св. Волоимира 28.02.1868 – 25.10. 1869 доц. по каф. рос. історії, читав курс лекцій з історії Росії 1462–1613. У київ. період написав свої осн. наук. праці. Лекції Л. мали величезний успіх серед студ., однак його викладання тривало недовго, 1869 за станом здоров'я вийшов у відставку. Магіст. дис. «Об историческом значении княжения Владимира Мономаха» (20.10.1854). Розробляв питання методології історії, історіографії, джерелознавства, філософії історії. Л. розумів відмінність джерелознавчого та історіогр. підходу до іст. пам’ятки, у наук. пошуках ставив питання про нац. характер історіографії. Визначав проблему періодизації історії рос. іст. науки. Статський радник.

Читати далі >Литвин Ольга Кузьмівна

 • Останні зміни:
18.10.1933

Місце народження: с. Жуківка Куликівського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1957 іст.-філос. ф-т, 1971 асп-ру каф. історії СРСР (дожовтневого періоду) історичного ф-ту Київ. ун-ту. Вчителювала в школах м. Києва. У Київ. ун-ті 1971-94: з 1971 асист., з 1974 старш. викл., з 1976 доц. каф. історії СРСР (дожовтневого періоду). Читала лекції з курсу методики викладання іторії в школі, історії СРСР ХІХ ст., вела спец. курси. Канд. дис. «Советы Украины в конце 1917 – начале 1918 гг.» (1971). Осн. наук. діяльність спрямована на дослідження декабристського руху в Росії, а також вивчення питань радянізації України.

Читати далі >Лобода Михайло Тимофійович

 • Останні зміни:
12.11.1939

Місце народження: с. Куликівка, тепер Городнянського району Чернігівської області.
Закінчив 1969 історичний ф-т, 1973 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1973-2001: асист., старш. викл., доц. (1981) каф. історії СРСР (дожовтневого періоду), сучас. назва каф. історії Росії. Канд. дис. «Крестьянское общество «Тайная дружина» (1974). Займався питаннями історії Рос. імперії сер. ХІХ – поч. ХХ ст. Чл. автор. колективу «Історії міст і сіл УРСР».

Читати далі >Ляпіна Олена Валеріївна

 • Останні зміни:
17.07.1976

Місце народження: м. Переяслав-Хмельницький Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1998 історичнй ф-т, 2001 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2001: асист. каф. історії Росії. Канд. дис. «Історична наука в Київському інституті народної освіти в 1920 – 1933 роках: напрями і тенденції розвитку» (2002). Коло наук. інтересів: історія Київ. ун-ту, розвиток освітньої системи України І пол. ХХ ст., культ. процеси в Російській імперії кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Бере участь в громадському житті ф-ту: 2001, 2003 чл. оргкомітету по підготовці наук. конференцій. Керівник пед. практики студ. каф. історії Росії.

Читати далі >Ляскоронський Василь Григорович

 • Останні зміни:
05.01.1860- 01.01.1928

Місце народження: м. Золотоноша, тепер Полтавcька область.
Науковий ступінь: магістр російської історії.
Наукове звання: приват-доцент.
Закінчив 1885 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. У 1885– 91 викладав історію в приватних навч. закладах, а також історію та географію в 3-й Київ. гімназії. У 1899 через негативні відгуки проф. Т.Д.Флоринського та В.С.Іконникова не зміг обійняти посаду на іст-філол. ф-ті ун-ту св. Володимира. Працював чл. Арх. комісії при Київ. губ. правлінні. 1903– 07 приват-доц. Москов. Ун-ту. В ун-ті св. Володимира: 1907–09 приват-доц. по каф. рос. історії. 1909– 22 екстраордин. проф. рос. історії Ніжин. Іст.-філол. ін-ту. Одночасно з 1916 лектор франц. Мови в Ніжин. Іст.-філол. ін-ті, проф. рос. історії Ніжин. ВЖК. З 1922 викладав нумізматику на наук.-досл. каф. мистецтвознавства в Київ. археол. ін-ті. Викладав курс географії та нумізматики в Ін-ті Зовн. Зносин. Останні роки життя обіймав посаду зав. нумізмат. Відділу Лаврського музею («Лаврський музейний городок»). Магіст. дис. «История Переяславской земли с древнейших времен до половины ХІІІ ст.» (23.05.1897). Проводив археол. розкопки Золотих воріт Києва, Флорівської гори, Вишгорода.

Читати далі >Маркевич Олександр Петрович

 • Останні зміни:
06.11.1904- 29.10.1976

Місце народження: м. Фастів Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1934 Київ. ун-т, 1938 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: доцент. (1946), професор. каф. історії СРСР (1962) іст. ф-ту. Декан ф-ту журналістики (1971-72), зав. каф. міжн. права й інозем. законодавства (1973). Займав посади заст. декана й помічника проректора з навч. роботи.

Читати далі >Марченко Михайло Іванович

 • Останні зміни:
19.09.1902- 22.01.1983

Місце народження: с. Гатне Києво-Святошинський район, Київська область.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1922 Боярський сільськогосп. технікум, 1937 асп-ру ін-ту Червоної професури в м. Харкові. 1937–39 старш. наук. співроб., зав. відділом історії феодально-кріпосницької епохи Ін-ту історії АН УРСР. Одночасно читав лекції в Київ. ун-ті. У жовтні 1939 призначений ректором Львів. ун-ту, за сумісн. проф. кафедри історії СРСР Київ. ун-ту, старш. наук. співроб. Ін-ту історії АН УРСР (1941), доц. каф. історії СРСР Новосибірського пед. ін-ту (1944), доц. каф. історії СРСР Київ. пед. ін-ту (1945–53). У Київ. ун-ті: доц. (1953), проф. (1962) каф. історії СРСР іст.-філос. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. (1940), докт. дис. «Украинская историография (с древних времен до середины XIX в.)» (1960). У 1941–44 перебував під слідством НКВС.

Читати далі >Мельничук Олександр Петрович

 • Останні зміни:
26.05.1953

Місце народження: м. Умань Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1975 історичний ф-т, 1987 асп-ру, 2003 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. лаборант каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів (1975–78), асист. (1987–92), доц. (1992–96) каф. заг. історії для гуманіт. ф-тів, доц. каф. історії Росії (з 1996) іст. ф-ту. Викладає курси «Історія Росії», «Масонство в Рос. імперії у XVIII – на початку ХХ ст.», «Монголо-татари в Азії та Європі». Канд. дис. «Устная политическая агитация и пропаганда большевиков Украины в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (февраль–октябрь 1917 г.)» (1990). Працює над докт. дис., присвяченою дослідженню громадсько-політ. діяльності та наук. творчості Д.І. Дорошенка.

Читати далі >Михайлов Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
01.01.1908

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1933 іст. ф-ті Ленінград. пед. ін-ту, 1938 асп-ру Ленінград. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1946–49 доц. каф. історії СРСР.

Читати далі >Мордвінцев В’ячеслав Михайлович

 • Останні зміни:
05.10.1949

Місце народження: м. Беднодем’янівськ, Пензенська область.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1975 історичний ф-т, 1978 асп-ру при каф. історії СРСР (дожовтневого періоду), 1992 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1978) каф. історії СРСР (дожовтневого періоду), заст. декана іст. ф-ту (1983–89), доц. (1992–95), проф. (2002), зав. каф. історії Росії (з 1995). Розробив і викладає курс: «Палеографія», «Історія Росії», «Історія таємних товариств і сект», «Православ'я в історії народів Східної Європи». Канд. дис. «Социально-экономическое положение и антифеодальная борьба монастырских крестьян Левобережной Украины в 30–80-х годах XVIII в.» (1980), докт. дис. «Церковно-вотчинное хозяйство и секуляризационная реформа на Левобережной Украине в XVIII в.» (2000).

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 53
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи