ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Довнар-Запольський Митрофан Вікторович

02.06.1867- 30.09.1934

Місце народження: м. Речиця Мінської губернії, тепер Білорусь.
Науковий ступінь: ординарний професор.
Наукове звання: доктор історії.

Закінчив 1894 ун-т св. Володимира, учень В.Б.Антоновича. З 1895 мешкав у Москві, працюючи викл. у гімназіях та Москов. Архіві Міністерства Юстиції старш. помічником архіваріуса по Метриці Литовській. 1896 запропонував організувати Археогр. комісію при Москов. археол. тов-ві. Став її секретарем, до 1901 фактично керував. На початку 1899 склав магістер. іспити. В ун-ті св. Володимира 1901–1920 ордин. проф. по каф. рос. історії (19.05.1907). Керував студ. історико-етнографічним гуртком. Читав курс історії литовсько-руської держави, історії рос. нар. госп-ва, історії Росії ХІХ ст., юрид. джерел рос. історії, економ. історії Росії, рос. селянства. Магістер. дис. «Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах» (1901), докт. дис. «Очерки по организации западно-русского крестьянства в XVI в.» (1905). Хронологічні рамки досліджень ученого охоплюють іст. події, які відбувалися з давніх часів до першої чверті XX ст., а саме проблеми Київ. Русі, Литовсько-Руської держави, Москов. Русі та Рос. імперії. Значна частина праць присвячена вивченню білоруського фольклору та етнографії. Одним із гол. напрямів досліджень Д.-З. були соц.-екон. проблеми; значним був внесок Д.-З. у розвиток джерелознавства та археографії. Виклав на Київ. ВЖК. Депутат археол. з’їзду в Новгороді від ун-ту св. Володимира (1911). Талановитий лектор і педагог, створив київ. наук. школу істориків-економістів. У київ. період наук. та пед. діяльності Д.-З. сформувалися його методолог. погляди. Осн. праці: Очерк истории кривичской и дреговичской земель до конца XII столетия. К., 1891; Очерки обычного семейного права крестьян Минской губернии. М., 1897; Польско-литовская уния на сеймах до 1506 г. 1897; Документы Московского Архива Министерства Юстиции. М., 1897. Т. 1.; Акты Литовско-Русского государства. М., 1899. Вып. І.; Государственное хозяйство Литовской Руси при Ягеллонах / УИ. 1900. №7,9,11, 1901. №2,3,5,7,9-12, 1902. №2,7,8; Идеалы декабристов. М., 1907; Тайное общество декабристов. М., 1906; История Белоруссии /М. В. Довнар-Запольский. 2-е изд. Минск, 2005. Л-ра: Герасименко Н.О. Історична спадщина М.В. Довнар-Запольського // УІЖ. 2003. №6, 2004, №1; Михальченко С. И. Киевская школа в российской историографии (В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики). М.; Брянск, 1997; ALMA MATER: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917 – 1920: Матеріали, документи, спогади: В 3 кн. Кн.1: Університет Св. Володимира між двома революціями. К., 2000; Казьмирчук Г. М.В. Довнар-Запольський // УІЖ. 1995. №1; Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. Українське декабристознавство. К.; Черкаси, 2003; Губицький Л.В., Латиш Ю.В. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: ЦДІА м. Києва. Ф.262; ДАК. Ф.16. оп.465. спр.4782. 

Автор: Л. В. Губицький, О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи