ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історії російської літератури кафедра Історії російської літератури кафедра

Каф. історії рос. л-ри існує з 1834 р., від заснування Ун-ту Св. Володимира, як каф. рос. словесності іст.-філологічних  відділен. філос. ф-ту. На чолі каф. постав перший ректор ун-ту, славетний філолог М.О.Максимович, який читав лекції з історії рос. л-ри, запровадив до навч. програм курси давньої рос. л-ри та фольклору. На посаді професор. каф. М.О. Максимович у 30–40-х рр. написав низку наук. робіт, присвячених рос. та укр. л-рам («История древней русской словесности», «О стихотворениях Феофана Прокоповича», «Песнь о Полку Игореве», «Украинские народные песни»). Каф. стала потужним осередком культ. життя (М.Максимович започаткував перший у Києві іст.-літ. період. журн. «Киевлянин»), одним із центрів філологічних  науки (відомо, що до М.Максимовича із особливою повагою ставилися О.Пушкін, П.Вяземський, В.Жуковський, М.Гоголь, шануючи його талант дослідника), і колискою подальших філологічних  шкіл Київ. ун-ту. У ХІХ ст. на каф. працювали відомі вчені, серед яких доктор слов’янської філології М.Костирь, який збагатив навч. програми теорією поезії, драми та прози, критичним аналізом сучас. л-ри, опікувався гуманіт. освітою фахівців з різних галузей і підготував курси рос. л-ри для студентів-юристів та математиків. Згодом М.Костирь започаткував філологічних  школу в Харків. ун-ті. Упродовж ХІХ ст. на каф. викладали видатні філологи: О.Селін, І.Хрущов, І.Жданов, О.Соболевський, П.Владимиров, А.Лобода. 1903–14 рр. каф. очолював професор. В.М.Перетц, що увійшов до історії літературознавства як засн. філологічних  методу. З 1907 р. під кер. В.Перетца плідно працював «Семінарій російської філології», в роботі якого в різний час брали участь М.Гудзій, В.Маслов, В.Адріанова, К.Невірова, П.Филипович, В.Отроковський, Б.Ларін, М.Зеров, С.Бугославський, О.Дорошкевич, М.Калинович, С.Савченко, М.Скрипіль, Ф.Сушицький та ін. На каф. працювали й учні В.Перетца С.Маслов, А.Лобода, О.Назаревський, Г.Чудаков. 1945–56 рр. каф. очолював акад. О.І.Білецький, енциклопедист у галузі літературознавства. Окрасою каф. були відомі літературознавці акад. Н.Крутікова, професор. В.Капустін, професор. І.Заславський, професор.З.Кирилюк, професор. Т.Маєвська, доцент. С.Щолокова, доцент. Н.Нагорна, доцент. О.Кузьменко. 1972–87 рр. роботою каф. керував професор. А.Кулініч, 1987–2002 рр. – професор. Ю.Корзов, з 2002 р. – доктор. філологічних  наук Г.Мережинська. При каф. діють асп-ра та докт-ра. З 1997 р. відкрито магістратуру за фахом «рос. л-ра», в якій викладаються спец. курси: «Література в контексті світової культури» (професор. Ю.Корзов), «Історія російського роману» (доктор філологічних  наук Г.Мережинська), «Література російського зарубіжжя» (професор. Л.Шевченко), «Типологія стилів російської літератури ХІХ–ХХ ст.» (доцент. Н.Бєляєва), «Творчість Ф.Достоєвського і розвиток європейського роману» (доцент. С.Храмова), «Міфопоетичний аналіз художнього тексту» (асист. М.Назаренко) тощо. Питанням історії рос. л-ри та її зв’язкам з укр. та ін. л-рами. присвячені численні дослідження, підруч. та посіб. викл. каф.: І.Заславський «Пушкин и Украина», «Лермонтов и Украина»; А.Кулініч «Новаторство и традиции в русской советской поэзии 20-х годов», Л.Шевченко «Русская проза трех последних десятилетий 70–90-е годы ХХ века)», Г.Мережинська «Художественная парадигма переходной культурной эпохи: Русская проза 80–90-х годов ХХ века», «Антитоталитарные идеи в русской литературе» (Ю.Корзов, К.Пахарєва, Г.Мережинська), «Современная русская литература (Ю.Корзов, Л.Шевченко, І.Заярна), «Література російського зарубіжжя» (Л.Шевченко, Г.Мережинська, І.Заярна, К.Пахарєва), «Поэтика русского символизма» (Н.Бєляєва). Важливим напрямом роботи каф. є написання підруч. і хрестоматій для школи: «Литература ХХ века», «Литература ХХ века. Хрестоматия» та ін. В активі каф. останнього десятиліття – 10 міжн. наук. конф., присвячених творчості рос. класиків – Пушкіна, Лермонтова, Гоголя, Достоєвського, Єсеніна, Булгакова, а також актуальним питанням сучас. русистики. В цей же час видані 7 зб. наук. праць, у т. ч.: «Гоголь и современность», «Пушкин и проблемы мировой культуры» (2 т.), «Достоевский и ХХ век», «Русская литература накануне третьего тысячелетия». З 1999 р. каф. випускає зб. наук. праць фахового вид. «Русская литература. Исследования». На каф. систематично отримують підготовку студенти та стажисти з різних країн: Польщі, Китаю, Кореї, Японії, Бельгії, Бразилії, Німеччини, Італії. Каф. підтримує наук. зв’язки з зарубіж. країнами (Росія, Білорусь, Польща, Німеччина, США, Китай, Італія). Студенти, що проходять підготовку при каф., друкуються не тільки в укр., але й у зарубіж. наук. вид. (Росії, США, Польщі, Канади). Студ. роботи неодноразово відзначалися поважними нагородами (зокрема, медалями АН Росії).

Александрова Лідія Павлівна

 • Останні зміни:
18.02.1917- 07.01.2010

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1941 закінчила Київ. ун-т. 1946–49 працювала дир. сш Саратов. обл.; 1943 – у Київ. обкомі комсомолу; зав. відділу л-ри і мистецтва ред. газети «Сталинское племя». 1946–49 навчалась в асп-рі при каф. історії російської літератури Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1953: викл. каф. історії рос. л-ри; 1962–95 – доцент., в.о. зав. каф. теорії літератури і літератур народів СРСР. Кандидат дис. «Идейно-художественные особенности романа А.А. Фадеева «Молодая гвардия» (1952), докт. дис. «Російський радянський історичний роман (Жанрова своєрідність і поетика)» (1974).

Читати далі >Бєляєва Ніна Вікторівна

 • Останні зміни:
03.11.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті працює з 1988: асист., доцент. каф. історії російської літератури.

Читати далі >Бородіна Ольга Костянтинівна

 • Останні зміни:
12.07.1915- 06.12.1995

Місце народження: с. Устинівка, Іркут. губ., тепер Іркут. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1939 закінчила Іркутський пед. ін-т. 1949–51 – викл. Київ. держ. ін-ту інозем. мов. У Київ. ун-ті: 1952–72 – викл., з 1954 – доцент. каф. історії російської літератури.

Читати далі >Заславський Ісай Якович

 • Останні зміни:
15.05.1915- 24.11.2000

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1940: асист., викл., старш. викл., доцент., професор. каф. історії російської літератури.

Читати далі >Заярна Ірина Сергіївна

 • Останні зміни:
15.12.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1987 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту, асп-ру, докт-ру. У Київ. ун-ті з 1992: асист., доцент. (1998), професор. (2006) каф. історії російської літератури.

Читати далі >Капустін Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
22.11.1909- 01.10.1995

Місце народження: м. Катеринослав, тепер Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1934 закінчив Дніпропетр. ун-т. У Київ. ун-ті працював 1938–80 на каф. історії російської літератури; 1957–72 – зав., 1973 – професор. каф. історії рос. л-ри.

Читати далі >Карпенко Олексій Іванович

 • Останні зміни:
27.07.1930- 14.04.2003

Місце народження: м. Гуляйполе, Запоріз. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1953 закінчив Чернігів. держ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1963 – старш. викл., 1965–70 – доцент. підготов. ф-ту; з 1970 – доцент. каф. історії російської літератури.

Читати далі >Кисельова Людмила Олександрівна

 • Останні зміни:
14.05.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1974–77: на умовах погодинної оплати; 1989–2003 – асист., доцент. каф. історії російської літератури.

Читати далі >Кононко Євгенія Миколаївна

 • Останні зміни:
04.12.1917- 12.06.1998

Місце народження: с. Космодем’янське Курськ. губ., тепер Орловськ. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1936 закінчила Ленінгр. педтехнікум ім. М.О.Некрасова, 1940 – Ленінгр. пед. ін-т ім. О.І.Герцена. У Київ. ун-ті 1959–83: з 1960 – доцент. каф. історії російської літератури; 1978–80 – заст. декана філологічного  ф-ту з вечір. і заочного навчання.

Читати далі >Копаниця Любов Миколаївна

 • Останні зміни:
01.11.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1974 закінчила відділення укр. та румун. мов і л-ри філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1974: з 1982 – асист., старш. викл., доцент. каф. історії російської літератури; з 1992 – доцент., професор. каф. фольклористики.

Читати далі >Корзов Юрій Іванович

 • Останні зміни:
01.06.1938

Місце народження: м. Архангельськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1960 закінчив Київ. ун-т, 1965 – асп-ру. У Київ. ун-ті працює: 1965–67 – в.о. доцент. каф. теорії літературири і літератур народів СРСР; з 1968 – на каф., 1987–2002 зав. каф. історії російської літератури. 1992 захистив докт. дис. З 2001 – професор.

Читати далі >Корнієнко Оксана Олександрівна

 • Останні зміни:
15.12.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 закінчила філологічний  ф-т КДПІ, Ін-т інозем. філології НПУ (2002), асп-ру Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. З 1990 працювала на каф. рос. та заруб. літ-ри НПУ, з 2000 – доцент. У Київ. ун-ті працює з 2007 на каф. історії російської літератури ІФ.

Читати далі >Котовська Олена Григорівна

 • Останні зміни:
11.08.1925- 27.03.2011

Місце народження: м. Одеса.
1948 закінчила Київ. ун-т, 1952 – асп-ру. У Київ. ун-ті працювала 1952–86 – викл., старш. викл. каф. історії російської літератури.

Читати далі >Крутікова Ніна Євгенівна

 • Останні зміни:
27.01.1912- 17.04.2008

Місце народження: м. Лодзь, нині Польща.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1932 закінчила Харків. плановий ін-т. У Київ. ун-ті з 1938 р.

Читати далі >Куземський Віктор Сергійович

 • Останні зміни:
12.07.1939

Місце народження: м. Сміла, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1963 закінчив філологічний  ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1974–77 – асп., 1977–82 – асист., 1982–87 – старш. викл., з 1987 – доцент. каф. історії російської літератури.

Читати далі >Кулінич Андрій Васильович

 • Останні зміни:
22.11.1921- 29.03.2007

Місце народження: с. Харківці, Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1938 вступив на геол.-геогр. ф-т Київ. ун-ту. На І курсі був призваний до лав Рад. Армії. У жовт. 1944 поновив навчання в Київ. ун-ті на філологічний  ф-ті. Після закінчення ун-ту (1949) навчався в асп-рі. В Київ. ун-ті з верес. 1952 – старщ. викл., доцент., професор. (1968–98), зав. каф. (1968–87) історії російської літератури.

Читати далі >Маєвська Тетяна Петрівна

 • Останні зміни:
21.11.1928- 08.09.2003

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1953 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. 1957–84 працювала у відділі рос. л-ри Ін-ту л-ри АН України. В Київ. ун-ті у 1980-ті – викладала на каф. історії російської літератури історію рос. л-ри ХІХ ст.

Читати далі >Мацай Олександр Йосипович

 • Останні зміни:
01.01.1910

Місце народження: м. Льгов Курськ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1931–33 навчався в Ніжинському ІНО на відділенні рос. мови і л-ри, 1934 перевівся до Москов. іст.-архів. ін-ту (відділ публікації документів), який закінчив в 1935 р. 1939–1941 рр. – асп. Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1948: викл, 1950 – доцент. каф. історії російської літератури, з 1951 – зав. відділенням дисертантів мовознавців і дир. річних курсів мовознавців при КДУ, 1960–63 працював за погодинною оплатою.

Читати далі >Мережинська Ганна Юріївна

 • Останні зміни:
29.03.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила Київ. ун-т, асп. В Київ. ун-ті з 1980 на каф. історії російської літератури, з 2002 – зав. каф.

Читати далі >Нагорна Наталія Мефодіївна

 • Останні зміни:
30.11.1940

Місце народження: м. Кременчук Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1957–62 навчалась на філологічний ф-ті Київ. ун-ту, асп-рі (1968–71) на каф. історії російської літератури. В Київ. ун-ті: 1971–2000 на філологічний ф-ті на посадах асист., старш. викл., доцент. (з 1979) тієї ж каф; з 2001 – на посаді старш. наук. співроб. ІФ.

Читати далі >Назаренко Михайло Йосипович

 • Останні зміни:
26.06.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 1999 закінчив філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 2003 – асист. каф. історії російської літератури.

Читати далі >Пахарєва Клара Михайлівна

 • Останні зміни:
10.09.1938

Місце народження: м. Моздок Ставрополь. краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1961 закінчила філологічний ф-т Петрозавод. держ. ун-ту. В 1969 закінчила асп-ру в Моск. пед. ін-ті ім. В.І.Леніна. 1964–84 працювала на каф. рос. л-ри Донец. держ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1984–2003 – доцент. каф. історії російської літератури.

Читати далі >


Росовецький Станіслав Казимирович

 • Останні зміни:
20.03.1945

Місце народження: м. Херцеброк (Пн. Рейн-Вестфалія) Німеччина.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1969 закінчив філологічний ф-т Київ. ун-ту, 1974 – асп. каф. історії російської літератури. У Київ. ун-ті з 1974: ас. каф. історії рос. л-ри, доцент. каф. історії рос. л-ри (1983); доцент. (1992), професор (2005) каф. фольклористики.

Читати далі >Стогнут Олександр Степанович

 • Останні зміни:
26.09.1916

Місце народження: м. Ніжин, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1937 закінчив філологічний ф-т Ніжин. держ. пед. ін-ту, де викладав 1950–57 рр. 1954–155 рр. навчався у річній асп-рі при Київ. ун-ті. В Київ. ун-ті: 1964 – старш. викл. каф. історії російської літератури, 1965–66 – на каф. за погодинною оплатою (водночас посідаючи посаду нач. відділу ун-тів МВССО УРСР), 1966–67 – доцент. каф.

Читати далі >Таланчук (Мельниченко) Олена Михайлівна

 • Останні зміни:
31.08.1943- 29.10.2003

Місце народження: м. Кіров.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1967 закінчила філологічний ф-т, 1977 – асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1970 – 2003: викл. каф. теорії літератури, доцент. каф. історії російської літератури, професор.-співзасн. каф. фольклористики. 1992–2001 – засн. та кер. відділу фольклору, етнології та нац. культури НДІУ.

Читати далі >Хмелюк Микола Дем’янович

 • Останні зміни:
22.05.1914

Місце народження: с. Соснівка, Троянівського р-ну, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1934 літ. відділенні Харків. держ. ун-ту, 1936–39 навчався у Москов. літ. ін-ті Спілки Рад. Письменників (СРП) ім. Максима Горького (заочно). В Київ. ун-ті: 1956 викл., з 1965 доцент. каф. структурної та прикладної лінгвістики, 1968–72 доцент. каф. історії рос. л-ри філол. ф-ту, 1971–87 доцент. каф. історії журналістики, потім каф. історії л-ри і журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Храмова Світлана Іванівна

 • Останні зміни:
03.12.1947

Місце народження: м.Сталінабад Таджикської РСР, тепер м. Душанбе, Респ. Таджикистан.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Дніпропетр. ун-т, асп-ру. Працювала на посаді доцент. в Дніпропетр. ун-ті. В Київ. ун-ті з 1980 – доцент. каф. історії російської літератури. 1989–94 була заст. декана філологічного ф-ту.

Читати далі >Шевченко Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
05.04.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1974 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1976: викл., доцент., професор. каф. історії російської літератури.

Читати далі >Шутенко Віра Василівна

 • Останні зміни:
30.09.1914

Місце народження: с. Дмитрівка, Знаменського р-ну, Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1941 КДПІ ім. О. М. Горького, 1947 асп-ру філол. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ ун-ті: 1947–52 викл., 1963–72 доцент. каф. історії рос. л-ри філол. ф-ту, 1972–79 та 1984 доцент. каф. історії л-ри і журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Щолокова Світлана Пилипівна

 • Останні зміни:
02.02.1931

Місце народження: м. Ленінград, тепер С.-Петерб..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1953 р. закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1953–56 – асп., 1963–95 – викл., старш. викл., доцент. каф. історії російської літератури.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи