ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історії стародавнього світу та середніх віків кафедра Історії стародавнього світу та середніх віків кафедра

Спершу існували роздільно 2 каф.: історії стародавн. світу та історії середніх віків. Вони стали одним підрозділом у 1954/55 навч. р. В різні роки каф. очолювали Л.С.Чиколіні (1950–60), В.О.Маркіна (1960–84), А.Ф.Кізченко (1984–89), О.П.Крижанівський (1989–2009). З 2010 очолює В.В.Ставнюк. В розвитку каф. можна виділити два етапи: до і після початку 1990-х, коли її склад обновився майже на дві третини й було переглянуто тематику спец. курсів і навч. програми. Готує античників, медієвістів та орієнталістів. Забезпечує читання історії Стародавн. Сходу, історії Стародавньої Греції та Риму, історії середніх віків, історії середньовічного Сходу, історії Західної Європи XVI–XVII ст., низки актуальних спецкурсів зі стародавньої та середньовічної історії. Видала вузівські підручники з історії пд. і зх. слов’ян, історії Стародавн. Сходу та історії середньовічного Сходу. Осн. напрямками наук. досліджень каф. стали соц.-екон. процеси на Правобережній Україні XVIII ст. (В.О.Маркіна, Т.П.Брянцева), розвиток утопічної думки в Італії XVI–XVII ст. (Л.С.Чиколіні), церковне життя Правобережної України XVIII – сер. XIX ст. (О.П.Крижанівський), громадсько-політ. думка й політичні процеси в Стародавній Греції (В.В.Ставнюк), сусп.-політ. думка й політ. процеси в середньовічній Японії (В.А.Рубель), середньовічні міста у Польщі та на Правобережній Україні (Т.П.Брянцева), становище польського селянства у XVI–XVIII ст. (З.В.Мухіна), полабо-слов’янське суспільство IX–XII ст. (М.О.Рудь), античність у вітчизняній історіографії (В.С.Шиловцева), Реформація в Німеччині (П.М.Котляров), тюркомовні кочівники євразійських степів у середні віки (Ю.О.Гоман), лицарство в середньовічній Європі (Ю.Г.Грачов). Підготовлено 5 д-рів наук і майже 20 кандидатів наук. Підтримує зв’язки з Ін-том історії України ім. М.С.Грушевського НАН України, Ін-том філософії ім. Г.Сковороди НАН України, Ін-том сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, Львів. і Харків. ун-тами, Москов. ун-том ім. М.В.Ломоносова, Афінським ун-том (Греція), Варшав. Ун-том, Свєнтокшижською Академією ім. Яна Кохановського (Польща). Л-ра: Шиловцева В.С. Розробка проблем стародавнього світу // Вісник Київського університету. Історичні науки. 26. К., 1984; В.О.Маркіна, Т.П.Брянцева, О.П.Крижанівський. Розвиток медієвістики // Там само; Крижанівський О.П. Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. М.О.Рудь

Бречкевич Митрофан Васильович

 • Останні зміни:
04.07.1870- 23.08.1963

Місце народження: с. Бакоти, Кременецького повіту Волинської губернії, тепер Кременецький район Тернопільської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1901 іст.-філол. ф-т Юр'їв. (Тартуського) ун-ту. На викл. роботі: приват-доц. Юр’їв. ун-ту (1906–11), проф. Казан. ун-ту (1913–22), проф. Дніпропетр. ІНО (1923–31), проф. Київ. пед. ін-ту (1938). Під час війни працював у Сталінград. (1941–42), Бірському (1942–43) та Молдав. (Бугуруслан, 1943–44) пед. ін-тах. Повернувшись до Києва восени 1944, очолив каф. історії сер. віків (сучас. назва каф. історії стародавнього світу та середніх віків) Київ. ун-ту (до 1950). Читав лекції з історії середніх віків, історії зх. слов'ян, історії Польщі для студ. історичного та філологічного ф-тів. Магістер. дис. «Введение в социальную историю княжества Славии, или Западного Поморья: Исследование по истории прибалтийских поморян за первые полтора века со времен принятия ими христианства (1128–1278)» (1912), докт дис. «Оборона Малахова кургана в 1854–1855 гг.» (1946). Історик-славіст, досліджував середньовічну історію зх слов’ян, нім. колонізація Помор’я. Засл. діяч науки УРСР (1948).

Читати далі >Брянцева Тамара Петрівна

 • Останні зміни:
15.11.1926

Місце народження: м. Калуга, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1949 закінчила історичний ф-т, 1953 асп-ру Київ. ун-ту. В ун-ті працювала 1954–94: старш. викл. (1954–60), доц. (1961–94) каф. історії стародавнього світу та середніх віків. Читала лекційні курси з історії середніх віків та історії пд. і зх. слов'ян, спец. курси: «Основні проблеми історії Візантії», «Соц.-екон. розвиток Польщі в XIV–XVI ст.», «Слов'янське середньовічне місто», «Політичні структури Західної Європи XIV–XVI ст.», «Християнська церква в країнах середньовічної Європи та в Візантії», «Реформація в Європі: проблемні аспекти», «Основні проблеми середньовічної історії Західної Європи в сучасній історіографії». Канд. дис. «Социально-экономическое развитие польских городов в XIV – первой половине XV вв.(По материалам Малой Польши)» (1965). Вчений-славіст.

Читати далі >Гоман Юрій Олексійович

 • Останні зміни:
30.08.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті з 1997: асист., доц. каф. історії стародавнього світу та середніх віків. Читає лекційні курси з всесвіт. історії, спец. курси: «Османська імперія в системі міжн. відносин», «Кочові імперії Середньовіччя та їх місце в цивілізаційному розвої», «Роль особи в історії». Канд. дис. «Походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців в XIII – XVI ст.» (2002). Досліджує історію середньовічних тюркомовних кочовиків євразійського степу, історію Османської імперії, військову історію. Заст. декана іст. ф-ту з виховної роботи. Автор понад 20 наук. та навч.-метод. публікацій.

Читати далі >Горленко Володимир Федорович

 • Останні зміни:
21.11.1927- 11.06.2010

Місце народження: с. Вовна Шосткинського району Сумської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1953 іст. ф-т Москов. держ. ун-ту, 1957 асп-ру Ін-ту етнографії та антропології ім. М.Миклухо-Маклая. У 1957–2006 м.н.с, старш. наук. співроб., пров. наук. співроб. ІМФЕ. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1967), в.о. доц. (1968–72) каф. стародавнього світу та сеедніх віків. Викладав курси етнографії України. Коло наук. інтересів – традиційна побутова культура українців, історія укр. етнографії. Канд. дис. (1964), докт дис. «Становление украинской этнографии конца XVIII – первой половины ХІХ ст.» (1991).

Читати далі >Грачов Юрій Гелійович

 • Останні зміни:
14.12.1954

Місце народження: м. Будапешт, Угорщина.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1980 іст. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту, 1987 асп-ру історичного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1985–94 асист., з 1995 доц. каф. історії стародавнього світу та середніх віків іст. ф-ту. Читає лекційний курс з історії Стародавньої Греції та Риму, спецкурси: «Культура Стародавньої Греції та Риму», «Лицарство в середньовічній Європі». Канд. дис. «Комсомол – активный помощник партии в трудовом воспитании учащихся общеобразовательных школ (1976–1985 гг. На материалах Украины)» (1988).

Читати далі >Кізченко Анатолій Федорович

 • Останні зміни:
16.06.1924- 22.08.1991

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту (відділення міжн. відносин). У Київ. ун-ті: старш. викл. (1956), доц. (1961), проф. (1974) каф. історії стародавнього світу та середніх віків. У 1960–72 заст. декана, 1978–88 декан іст. ф-ту, 1984–89 зав. каф. історії середніх віків та стародавн. світу. Канд. дис. «Советско-чехословацкие отношения в период угрозы фашизма и гитлеровской агрессии (1933–1937 гг.)» (1956), докт. дис. «Внешняя политика Чехословакии накануне второй мировой войны» (1972). Учасник ВВв.

Читати далі >Котляров Петро Миколайович

 • Останні зміни:
15.03.1960

Місце народження: с. Озера Бородянського району, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 історичний ф-т, 1999 асп-ру каф. історії стародавнього світу та середніх віків Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1999: асист. (1999–2001), доц. (2002). Читає лекційний курс з історії Зх. Європи XVI–XVII ст., спецкурси: Історія Реформації в Західній Європі, Культура західноєвропейського Відродження. Канд. дис. «Світогляд і релігійно-політична діяльність Філіппа Меланхтона» (2000). Вчений-медієвіст. Досліджує історію німецької Реформації. Опублікував бл. 20 наук. та навч.-метод. праць

Читати далі >Крижановський Олег Прокопович

 • Останні зміни:
03.01.1944- 18.02.2010

Місце народження: с. Червона Слобідка Обухівського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1965 іст.-філос. ф-т, 1970 асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1970: асист. (1970–73), старш. викл. (1974–78), доц. (1979–88), зав. каф. історії стародавнього світу та середніх віків (1989). Читав лекційний курс з Історії Стародавн. Сходу, спец. курси: Культура Близького Сходу в давнину, Культура Стародавньої Індії та Китаю, Церква в Україні в контексті церковно-реліг. життя середньовічної Європи, історія єгиптології. Канд. дис. «Инвентарная реформа 1847–1848 гг. в Волынской губернии» (1970), докт. дис. «Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України. XVIII – перша половина ХІХ ст.» (1992). Вчений-славіст, історик церкви. Досліджував соц.-екон. історію Правобережної України XVIII – першої пол. XIX ст., церковне життя на Правобережжі. Голова комісії з історії Наук.-метод. ради МО України, чл. Експертної ради з іст. наук ВАК України. Відмінник освіти України. Засл. працівник освіти України (2009). Почесний доктор НАН України (2009).

Читати далі >Лозовик Григорій Натанович

 • Останні зміни:
09.08.1885- 22.10.1936

Місце народження: м. Брусилів, тепер Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1910 закінчив юридичний ф-т, 1912 вступив на іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира, учень Ю.А.Кулаковського. У зв’язку з револ. подіями диплом отримав 1921, вже маючи значний стаж пед. та викл. діяльності (викл. історії в школах та технікумах Києва). З 1922 – викл. історії мат. культури та класової боротьби Київ. архіт. ін.-ту. З поч. 1930-х – викл. давньої історії КІНО, проф. (1933) каф. давньої історії Київ. ун-ту. З жовтня 1925 наук. співроб. наук.-досл. каф. історії європ. культури ВУАН, з поч. 1930 – Комісії Близького Сходу АН УРСР. Наук. праці присвячені історії давнього світу та Середньовіччя, візантології, культури Бл. Сходу. 28.02.1936 заарештований органами НКВС УРСР у сфабрикованій справі «Український троцькістський центр». Реабілітований Верховним судом СРСР 01.09.1956 за відсутністю складу злочину.

Читати далі >Лучицький Іван Васильович

 • Останні зміни:
14.06.1845- 22.08.1918

Місце народження: м. Кам’янець-Подільський, тепер Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1866 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира, залишений стипендіатом для підготовки до проф. звання. В ун-ті: приват-доц. (1870), доц. (1874), екстраордин. проф. (1877), ордин. проф. (1888) засл. ордин. проф. (1898) по каф. всесвіт. Історії. Читав курс нової історії. Нетривалий час викладав у С.-Петерб. ун-ті. У І пол. 1870-х робив спроби іст. теоретизування, мав намір написати монографію з філософії історії, але змінив нарямок наук. пошуків. Блискучий педагог, умів заохотити слухачів до самост. роботи з джерелами, ретельно уникав навіть випадкової підказки учаснику семінару, вимагав від студ. самостійних висновків. Викладав на Київ. ВЖК. Магіст. дис. «Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции» (1871), докт. дис. «Католическая лига и кальвинисты во Франции» (1877). Гласний Полтав. земства (1879).

Читати далі >Ляскоронський Володимир Григорович (Георгійович)

 • Останні зміни:
20.04.1858- 21.05.1920

Місце народження: м. Золотоноша, тепер Полтавcька область.
Науковий ступінь: магістр загальної історії.
Наукове звання: приват-доцент.
Закінчив іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. За наук. роботу «Этнография по Адаму Бременскому» виборов золоту медаль, 1882–84 залишений для підготовки до проф. звання. В ун-ті св. Володимира з 1905 приват-доц. по каф. заг. історії. Читав курс «Феодалізм та лицарство» (1910), «Історія визначних винаходів та відкриттів» (1911), «Історія Англії ХІІ–ХІІІ ст.» (1914). Кавалер ордену св. Анни ІІ ст. (1904).

Читати далі >Маркіна Валентина Олексіївна

 • Останні зміни:
24.12.1910- 24.07.1990

Місце народження: с. Теплівка, Пирятинського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1937 Москов. держ. пед. ін-т, 1945 асп-ру по каф. історії середніх віків Москов. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1945: старш. викл. (1945–47), доц. (1948–61), зав. (1961–84), проф. (1984–90) каф. історії стародавнього світу та середніх віків. Читала нормат. курс з історії середніх віків, спец. курси: «Культура раннього і розвинутого середньовіччя країн Зах. Європи (V–XV ст.)», «Відображення іст. дійсності у мистецтві країн Зх. Європи у ХVІ–XVІІ ст.». Канд. дис. «Французская деревня Шампани по наказам в Генеральные штаты 1789 г.» (1947), докт. дис. «Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины ХVIII столетия» (1962). Вчений-славіст. Досліджувала соц.-екон. розвиток Правобережної України у XVIII ст. Чл. спец. вч. ради по захисту докт. та канд. дис., чл. ред. колегій фахових іст. часописів. Активний учасник наук. конференцій та симпозіумів з аграрної історії. Чл. автор. коллективу «Історії Української РСР» у 8 тт.

Читати далі >Мелащенко Михайло Данилович

 • Останні зміни:
18.11.1922- 19.01.1984

Місце народження: с. Ченчики, Холменського, тепер Корюківського району, Чернігівської області.
Остання займана посада: старший викладач.
Закінчив 1946 історичний ф-т, 1949 асп-ру каф. археології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1949 на посаді старш. викл. каф. історії стародавнього світу та середніх віків. Читав нормат. курси: «Історія стародавн. Сходу», «Історія первісного суспільства», «Історія Греції та Риму», спец. курси «Проблеми родової організації в радянській історичній науці», «Основні проблеми історії первісного суспільства в сучасній історіографії». Лекції відзначалися широтою ерудиції лектора та образністю, збираючи переповнені студ. лекційні аудиторії. Співупорядник «Хрестоматії з історії стародавн. світу» (1974).

Читати далі >Мережинський Юрій Іванович

 • Останні зміни:
04.07.1924- 26.11.1961

Місце народження: с. Клембівка Заславського району Житомирської області.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1951 іст. ф-т Ленінград. ун-ту ім. Жданова. Навчаючись в асп-рі каф. історії СРСР історичного ф-ту Київ. ун-ту, розробив курси «Основи етнографії», «Етнографія народів світу» (1952), в результаті чого був зарахований старш. викл. на каф. історії стародавнього світу та серадніх віків. Читав нормат. курси «Основи етнографії» студ. іст., філол. ф-тів (1951–54), «Історію первісного суспільства» (1960–61), спец. курс «Етногр. характеристика слов’янських народів». Старш. наук. співроб. лаб. прикладної антропології іст.-філос. ф-ту (1961). Учасник ВВв, нагороджений медалями.

Читати далі >Мухіна Зінаїда Іванівна

 • Останні зміни:
22.09.1930- 30.12.2001

Місце народження: с. Іванівка Рильського району Курської області, РФ .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1953 історичний ф-т, 1956 асп-ру по каф. історії стародавнього світу та середніх віків Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1956–94: 1956–64 старш. викл., доц. (1965) каф. історії стародавн. світу та середніх віків. Канд. дис. «Положение польских крестьян в XVI веке (по материалам Малой и Великой Польши)» (1962). Історик-славіст, досліджувала історію польс. селянства XVI–XVIII ст. Читала лекційні курси з історії первісного суспільства, історії стародавньої Греції та Риму, історії середніх віків, а також спецкурси: «Класова боротьба у Римській державі», «Проблеми станової монархії у країнах Західної Європи», «Лицарство у середньовічній Європі».

Читати далі >Наулко Всеволод Іванович

 • Останні зміни:
08.12.1933

Місце народження: м. Тараща Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАНУ.
Закінчив 1956 географічний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру відділу статистики і картографії Ін-ту етнографії ім. М.М.Миклухо-Маклая АН СРСР. У Київ. ун-ті працював 1972–1992: доц. (1972–77), проф. (1978–86) каф. історії стародавнього світу та середніх віків, проф. (1987–92) каф. археології, етнографії та музеєзнавства (сучас. назва каф. археології та мезеєзнавства); 1973–74 заст. декана іст. ф-ту. Викладав нормат. курс лекцій з основ етнографії та спец. курси «Етногенез та етнічна історія народів», «Сучасні етнічні процеси в Україні», «Питання зарубіжної етнографії» та ін. З 1992 працює в ІУАД, з 2000 проф. каф. країнознавства Київ. Славістичного ун-ту. З 2008 гол. наук. співроб. ІМФЕ НАН України. Канд. дис. «Етнічний склад населення УРСР» (1964), докт. дис. «Розвиток міжетнічних взаємин в Україні» (1976). Чл.-кор. НАН України (1997). Чл. Вч. ради по створенню Республік. музею нар. архітектури та побуту, працював у Держ. комітеті по обрядовості при ВР України. Наук. розробки Н. стосуються теорет. проблем етносу, питань етногенезу і етнічної історії України та укр. діаспори, етносоц. і етнодемограф. розвитку, міжетнічних взаємин, нац.-держ. будівництва, історії та сучас. стану етнічних спільнот, співвідношення найважливіших етнічних ознак: самосвідомості, мови, культури та ін. Чл. ред. колегії жур. НТЕ, заст. гол. ред. жур. «Університет».

Читати далі >Поріцький Анатолій Якович

 • Останні зміни:
23.05.1930- 26.06.1965

Місце народження: с. Кіровка Хмелівського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1954 історичний ф-т Одес. ун-ту, 1957 асп-ру ІМФЕ. Учень К.Г.Гуслистого. Працював у ІМФЕ 1957–65, готуючи «Етнографічну карту українського народу» до монографії «Українці» (за рад. часів не вийшла друком). У Київ. ун-ті: 1962–65 доц. каф. стародавнього світу та середніх віків іст. ф-ту; читав курси з укр. та заруб. етнографії. Серед студ. П. майбутні проф. В.К.Борисенко, А.П.Пономарьов, А.В. Орлов, та ін. Про лекції П. відгукувалися, що цікаві оповіді з історії культури народів, їх звичаїв можна було слухати годинами; студ. відзначали широку ерудицію викладача, вміння прищепити молоді любов до свого предмету. Канд. дис. «Быт сельскохозяйственных рабочих юга Украины конца XIX – начала ХХ ст.» (1964).

Читати далі >Радзиковський Борис Євгенович

 • Останні зміни:
15.07.1894- 02.10.1955

Місце народження: м. Васильків Київської губернії, тепер Київської області .
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Закінчив 1917 іст. відділення іст.-філол. ф-ту ун-ту св. Володимира. Працював викл. у Вищому початковому училищі. З 1921 викл. політекономії у військ.-політ. школі та Київ. ІНО. 1925–35 проф. політекономії. Одночасно 1927–30 старш. наук. співроб. каф. марксизму – ленінізму при ВУАН, 1937–38 старш. викл. Бібліотечного ін-ту (відділення Харків. ун-ту). У 1938–41 старш. викл. історії Київ. ун-ту. З початком ВВв кілька місяців працював старш. викл. евакуйованого Київ. учит. ін-ту. У жовтні 1941 мобілізований до лав Червоної армії, 1942 демобілізований за станом здоров’я. Працював в евакуації в сільськ. гос-ві.

Читати далі >Радзіковський Борис Євгенович

 • Останні зміни:
01.01.1894- 02.10.1955

Місце народження: м. Васильків, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1917 – закінчив Київ. ун-т за спец. «Історик-економіст». 1921 – викл., 1938-41 – старш. викл., доц., 1944 – в.о. декана екон. ф-ту, 1946 – доц. каф. політ. економії, 1947-49 – декан екон. ф-ту, 1950 – зав. каф. іст. давнього світу Київ. ун-ту.

Читати далі >Рубель Вадим Анатолійович

 • Останні зміни:
19.06.1966

Місце народження: м. Уфа, Башкортостан, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1990 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1990–94 асист., 1995–99 доц., з 2000 проф. каф. історії стародавнього світу та середніх віків.

Читати далі >Рудь Микола Олексійович

 • Останні зміни:
07.05.1958

Місце народження: с. Халепці Лубен. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1980 історичний ф-т, 1984 асп-ру по каф. історії стародавнього світу та середніх віків Київ. ун-ту. У Київ. унті: 1984–90 асист., з 1990 доц. каф. історії стародавн. світу та середніх віків. Заст. декана іст. ф-ту з наук. роботи (1989–90); вч. секретар спец. ради по захисту докт. дис. Д.068.18.06. при Київ. ун-ті (1990–95).

Читати далі >Ставнюк Віктор Володимирович

 • Останні зміни:
03.10.1956

Місце народження: с. Жван Мурованокуриловец. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1982 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1987 асп-ру по каф. історії стародавн. світу Москов. держ. ун-ту. 1982–84 та 1987–93 асист., ст. викл., доц. каф. всесвіт. історії Полтав. держ. пед. ін.-ту ім. В.Г.Короленка; 1996–2008 старш. наук. співроб. відділу укр.-грец. зв’язків при Ін-ті історії України НАН України. У Київ. ун-ті: доц. (1993), проф. (2008), зав. каф. історії стародавнього світу та середніх віків (з 2010).

Читати далі >Чиколіні Людмила Сергіївна

 • Останні зміни:
09.04.1917- 01.01.2003

Місце народження: с. Ютанівка Острогозького р-ну Воронез. обл. РРФСР., тепер РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1937 Москов. міський пед. ін-т, 1940 асп-ру по каф. історії сер. віків Москов. держ. ун-ту. Упродовж 1943–45 декан іст. ф-ту, 23.02.1945 – 16.10.1945 зав. іст.-філол. відділенням, 1946–47 зав. каф. історії Коломенського держ. вчит. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1949–60 зав. каф. історії стародавнього світу та середніх віків, 1960–61 доц. каф., 1962–63 старш. наук. співроб., 1964–77 доц. каф., 1978–83 проф. каф. історії старод. світу та сер. віків.

Читати далі >Шиловцева Валентина Семенівна

 • Останні зміни:
06.07.1929

Місце народження: с. Грунь Охтир. р-ну Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1953 іст. ф-т Харків. держ. ун-ту, 1962 асп-ру (наук. кер. проф. К.Е.Гріневич). У Київ. ун-ті 1975–94: доц. каф. історії стародавнього світу та середніх віків.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи