ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історії та стилістики української мови кафедра Історії та стилістики української мови кафедра

Створена у 1992 р. як каф. історії української мови (з 2009 р. історії та стилістики української мови) внаслідок поділу каф. української мови філологічних  ф-ту. Перша в Україні профільна випускова каф. з іст. та стилістичною спеціалізаціями; має магістратуру, асп-ру, докт-ру. Створення зумовлено новим статусом нац. мови в суспільстві, необхідністю дослідження проблем її походження, розвитку і функціонування. Зав. – професор. О.І.Білодід (1992–97), професор. Л.І.Шевченко (з 1997). Викладаються нормат. курси: історія укр. мови, історія укр. літ. мови, укр. діалектологія, стилістика і культура укр. мови, укр. наук. мова, старослов’ян. мова, методи лінгв. аналізу, історія укр. мовознавства, теорет. проблеми історії укр. мови, методика викладання укр. мови у середній та ВШ та ін.; спецкурси і спецсемінари з проблем історії та філософії укр. мови, актуальних питань розвитку і функціонування укр. мови, термінознавства: «Інтелектуальна еволюція укр. літературної мови», «Мовні стилі як феномен національної культури», «Актуальні дослідницькі системи в українському мовознавстві», «Лінгвофольклористика як комплекс мовознавчих і дидактичних проблем» та ін.; спецкурси для асп. «Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики», «Теоретичні питання історичної лінгвістики», «Специфіка мови як об’єкта мовознавчих досліджень» та ін. Каф. продовжує традиції іст. та стиліст. шкіл в укр. мовознавстві – М.М.Максимовича, П.Г.Житецького, О.О.Потебні, А.Ю.Кримського, Л.А.Булаховського, П.П.Плюща, П.Д.Тимошенка та ін. Видання каф.: монографії – «Слов’янські мови і сучасний світ» (колективна монографія, 2000), Л.І.Шевченко «Проблеми інтелектуальної еволюції укр. літературної мови: теорія аналізу» (2001), Ю.Б.Дядищева-Росовецька «Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка» (2001), «Літературна мова у просторі національної культури» (колективна монографія, 2004), А.А. Калєтнік «Неокласична неологія: лінгвістичний статус» (2008), О.І.Ніка «Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI – першої половини XVII ст.» (2009), Л.П.Гнатюк «Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції» (2010) та ін.; укладання та редагування словників – В.Й.Горобець (Фразеологічний словник укр. мови: В 2 т., 1993, у співавт.), О.І.Білодід (Англо-українсько-російський словник з хімії у 2 кн., 1994, у співавт.; Східнослов’янський хімічний словник, 1995, у співавт.); Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова, О.І. Ніка, О.І. Хом’як «Новий англо-український медичний словник» (2006, у співавт.); Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова, О.І. Хом’як «Англо-український юридичний словник» (2007, у співавт.); Л.І. Шевченко, О.І. Ніка «Сучасний орфографічний словник» (2008, у співавт.), Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як «Новий словник іншомовних слів» (2008, у співавт.), Л.І.Шевченко, О.І.Ніка, А.А.Дем’янюк «Новий англо-український, українсько-англійський медичний словник» (2009, у співавт.), Л.І.Шевченко, А.А.Дем’янюк «Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права» (2010, у співавт.), Л.І.Шевченко, А.А.Дем’янюк «Новий українсько-англійський юридичний словник» (2010, у співавт.), Г.П. Стрельчук «Українсько-польський словник лінгвістичної термінології» (2004, у співавт.), «Polsko-ukraiński słownik terminologii lingwistycznej» (2004, у співавт.), «Українсько-сербський словник лінгвістичної термінології» (2006, у співавт.), «Українсько-німецький словник лінгвістичної термінології» (2008, у співавт.), Д.В.Дергач «Словник онімів українських мас-медіа» (2009) та ін.; посіб. – О.І.Ніка «Проблеми історичного синтаксису української мови» (2000), Л.В.Шулінова «Матеріали та методичні рекомендації до спецкурсів з ідіостилістики» (2001), Г.М.Наєнко «Курс лекцій з історії української мови. Фонетика» (2002), «Практичні заняття з історії української мови. Фонетика» (2003), Л.П.Гнатюк «Українська мова: Навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищих навч. закладів України (1995, 2002, 2004, 2006, у співавт.)», «Українська мова. Теорія, завдання, тести» (2009), Л.І.Шевченко, Л.В.Шулінова «Стилістика української літературної мови: Функціональна діагностика тексту» (2004), Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова «Стилістика української літературної мови. Тести, завдання, вправи» (1 вид. – 2004, 2 вид. – 2004), Ю.Б. Дядищева-Росовецька «Фольклор. Мова. Поетична мова» (2005), О.І. Хом’як «Мова і культура суспільства: ідіостилістика художнього тексту в контексті національної культури» (2007) та ін. З 2000 р. на каф. видається ВАКівський зб. наук. праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» як період. вид. книжкового типу (вип. 1–20). Захищено докт. Л.І.Шевченко «Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія» (2002), О.І.Ніка «Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» (2010); та кандидат дис. Г.М.Наєнко «Наукова лексика у творах Кирила Транквіліона-Ставровецького» (1994), О.І.Ніка «Дієприслівник у структурі речень староукраїнської мови 2-ої пол. ХVІ – 1-ої пол. ХVІІ ст.» (1998), Л.В.Шулінова «Словесна поетика Лесі Українки (поетизація семантики кольору)» (1999), Н.П.Маліневська «Фонетична система української мови ХVІІ – поч. ХVІІІ (на матеріалі текстів пісень, записаних латиницею)» (2000), Ю.Б.Дядищева-Росовецька «Слово в поетичних контекстах Тараса Шевченка: уснотрадиційні витоки» (2001), О.О.Суховій «Фразеологія ораторсько-проповідницької прози Варлаама Ясинського» (2002), О.І. Хом’як «Лінгвостилістика української прози 60–90-х років ХХ ст. (на матеріалі творів В.Дрозда, Р.Іваничука, В.Шевчука)» (2004), М. Вербенєц «Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування» (2005), А.А.Дем’янюк «Композити в староукраїнській літературній мові кінця ХVІ – ХVІІ ст.: структурно-семантичний і функціонально-стилістичний аспекти (на матеріалі поетичних текстів)» (2004), Р. Кисельов «Лексика української мови у Почаївських виданнях ХVІІІ – першої третини ХІХ ст.» (2005), Н.В.Заболотна «Розвиток синонімії в українській мові ІІ половини ХVІІ – І половини ХVІІІ ст.» (2005), В.Я.Семенюк «Внутрішнє мовлення: лінгвостилістичні аспекти інтерпретації української художньої прози XX ст.» (2006), А.А.Калєтнік «Лінгвістичний статус неологізмів у неокласичному тексті» (2008), М.Л.Штельмах «Інтерв’ю в системі жанрів сучасної україномовної комунікації» (2008), І.М.Марушкевич «Кодифікація української мови в першій третині ХХ ст.: правописні, граматичні, лексикографічні і текстологічні аспекти» (2009), Д.В.Дергач «Лінгвостилістика онімів сучасних українських недійних текстів» (2010) та ін. Каф. співпрацює з Ін-том укр. мови та Ін-том мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України; з ун-тами України та зарубіжжя: м. Оломоуць (Чехія), м. Кіль (Німеччина), м. Відень (Австрія), м. Скоп’є (Македонія), з ун-тами Польщі та ін. країн. Л-ра: Кафедра історії української мови; Актуальні проблеми укр. лінгвістики: теорія і практика // Енциклопедія «Українська мова», Вид. 2-е, 2004; Знайомство з кафедрою; Діалектологічна практика // Студентський вісник. 2002. № 2 (7). С. 3 та ін.

Гнатюк Лідія Павлівна

 • Останні зміни:
10.05.1959

Місце народження: м. Тростянець Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1981 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1989: асист., з 1994 – доцент. каф. історії української мови, з 2009 – доцент. каф. історії та стилістики української мови ІФ.

Читати далі >Горобець Василь Йосипович

 • Останні зміни:
18.07.1942

Місце народження: с. Лисівка Гадяц. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1965 закінчив філологічний  ф-т ОДУ. У Київ. ун-ті 1987–2009 – доцент. каф. української мови (з 1992 – каф. історії української мови, з 2009 – історії та стилістики української мови).

Читати далі >Дергач Дмитро Валерійович

 • Останні зміни:
15.02.1986

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2007 закінчив ІФ. 2007–09 асп., з 2009 асист. каф. історії та стилістики української мови ІФ.

Читати далі >Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна

 • Останні зміни:
12.06.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2000 – викл. каф. історії української мови (з 2009 історії та стилістики української мови) ІФ.

Читати далі >Калєтнік Антоніна Андріївна

 • Останні зміни:
16.08.1974

Місце народження: с. Білоусівка, Вінниц. обл., Тульчин. р-н.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2000 закінчила Херсон. держ. пед. ун-т, 2006 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 2006 – асист. каф. історії та стилістики української мови ІФ.

Читати далі >Маліневська Наталя Павлівна

 • Останні зміни:
13.08.1955- 04.03.2007

Місце народження: с. Ненадиха Тетіївського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1974–79 навчалася на філологічний  ф-ті Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1987 – асп., з 1989 – асист. каф. української мови, з 1992 – асист. каф. історії української мови.

Читати далі >Наєнко Галина Михайлівна

 • Останні зміни:
23.07.1966

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1988 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту, 1992 – асп. В Київ. ун-ті: 1992 – асист., з 1999 – доцент. каф. історії української мови, з 2009 – каф. історії та стилістики української мови.

Читати далі >Ніка Оксана Іванівна

 • Останні зміни:
29.11.1968

Місце народження: с. Голосків Летичів. р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1992 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту, 1995 – асп. цього ж ф-ту. В Київ. ун-ті: 1995–2006 – асист., доцент., 2006–09 – докторант, з 2009 – доцент. каф. історії та стилістики української мови.

Читати далі >Стрельчук Галина Петрівна

 • Останні зміни:
18.05.1950

Місце народження: с. Бахтин Муровано-Куриловецького р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1972 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1985 – асист. каф. української мови, з 1994 – доцент. каф. історії української мови.

Читати далі >Суховій Оксана Олександрівна

 • Останні зміни:
20.06.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1991 закінчила Київ. ун-т, 1994 – асп-ру. В Київ. ун-ті з 1994 – асист. каф. історії української мови, з 2009 – каф. історії та стилістики української мови.

Читати далі >Хом’як Оксана Іванівна

 • Останні зміни:
11.07.1977

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 закінчила Київ. ун-т, 2002 – асп-ру. В Київ. ун-ті з 2002 – асист., з 2007 – доцент. каф. історії української мови, з 2009 – доцент. каф. історії та стилістики української мови.

Читати далі >Шевченко Лариса Іванівна

 • Останні зміни:
10.08.1949

Місце народження: м. Большаково Калінінград. обл., Росія, тепер РФ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1972 закінчила Київ. ун-т, асп-ру і докт-ру ун-ту. В Київ. ун-ті з 1973: асист., доцент., професор. (2003), з 1997 – зав. каф. історії української мови, з 2009 – каф. історії та стилістики української мови.

Читати далі >Шулінова Лариса Василівна

 • Останні зміни:
12.11.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1993 – асист., з 2000 – доцент. каф. історії української мови, з 2009 – каф. історії та стилістики української мови.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи