ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історичне товариство Нестора Літописця Історичне товариство Нестора Літописця

Наук. тов-во, засн. 1872 у Києві. Існувало до 1931 (при ун-ті св. Володимира, діяло з 1874 до 1917). Названо за ім’ям лаврського ченця, давньоукр. літописця Нестора, вірогідного автора Повісті временних літ. 2-й статут прийнятий 1898. Мета: «Сприяти розвитку рос. іст. науки: історії політ. та церковної, історії літератури та права, археології, нумізматики тощо, а також загальної історії…», організовувало публічні лекції для населення. Реєструвало пам’ятки, проводило розкопки на Детинці. 1905 Тов-во брало участь в обговоренні держ. проекту охорони пам’яток. При Тов-ві функціонувала комісія по виданню старожитностей України, комісія по опису пам’яток укр. старовини. У різні роки тов-во очолювали проф. Ун-ту св. Володимира В.С.Іконников, О.О.Котляревський, В.Б.Антонович, М.Ф.Владимирський-Буданов, О.М.Лазаревський, М.П.Дашкевич, Ю.А.Кулаковський. Серед чл. були І.І.Срезневський, М.І.Костомаров, І.В.Лучицький, П.С.Єфименко, О.І.Левицький, Д.І.Багалій, Л.В.Падалка, І.М.Каманін, А.В.Стороженко, Г.Г.Павлуцький, В.Г.Георгієвський та ін. Тов-во виступило співініціатором проведення в Києві двох археол. з’їздів: ІІІ–го (1874) та ІХ (1899).У сучас. укр. історіографії діяльність Тов-ва умовно прийнято поділяти на три осн. етапи: 1) 1872–93, період становлення та формування, коли були створені організац. засади, визначилися пріоритетні напрями роботи у вивченні історії України. У цей час відбувалось кількісне зростання його членів (1873 – 6 почесних і 15 дійсн.; 1893 відповідно 24 та 108); 2) 1894–1917, період активізації та зростання авторитету; 3) 1917–31 Тов-во зазнало змін як організац., так і суто наук. характеру. З 1921 приєднане до ВУАН на правах повної автономії у внутрішній наук. діяльності, пов’язаної з проблемами історії України феодальної доби. Тов-во видавало періодичні (наук. часопис «Чтения в Историческом Обществе Нестора-летописца», 24 кн.) та спец. видання. Тов-во припинило свою діяльність через причини реорганізації ВУАН 1931. Осн. праці: Устав Исторического Общества Нестора-летописца // ЧИОНЛ. К., 1894. Кн. 8; Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. К., 1879-1913. Кн.1-24; Eranos. Сб. статей по литературе и истории в часть Н.П.Дашкевича. К., 1906; Изборник Киевский, по священній Т.Д.Флоринскому. К., 1904; Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник. К., 1902; Поминки по А.А.Котляревском. К., 1892; Публичные лекции по геологии и искусству Киева. К., 1897; Сборник в память 900-летия Крещения Руси. К., 1899; Труды ІІІ археологического Съезда в Киеве, в 1874 г. К., 1878. Т.1-2. Л-ра: Иконников В.С. Опыт русской историографии. К., 1892; Дашкевич Н. П. Историческая записка о возникновении и деятельности Исторического общества Нестора-летописца по январь 1898 г. // ЧИОНЛ. К.,1899. Кн. 13; Його ж. Общий очерк основания и деятельности Исторического Общества Нестора-летописца за истекшие 25 лет его существования // ЧИОНЛ. К., 1899. Кн.13; 25-летие общества Нестора Летописца // Известия Калужской ГУАК. 1898. Вып.3; Нестроев А.И. Историческое общество летописца Нестора в Киеве (1873–1890) // Историческое обозрение: Сборник исторического общества при С.-Петерб. университете. – СПб., 1891. Т.2; Кревецький І. Київське історичне товариство Нестора-літописця // ЛНВ. Львів, 1904. Річник VII. Т.XXVIII; Базилевич В.М. Историческое Общество Нестора-летописца (1919–1921 гг.) // Русский исторический журнал. 1922. Кн.8; Його ж. Историческое Общество Нестора-летописца в 1923 г. // Борьба классов. 1924. № 1-2; Степович А. К 50-летию Киевского Исторического Общества Нестора-летописца // Slavia. Прага, 1927-1928. VI. № 4; Житецький І. Заходи коло організації історичного товариства в Києві // Україна. 1929. Січень – лютий; Колесник М.П. Вклад Исторического общества Нестора Летописца в археогр.ию Украины // Исследования по археогр.ии и источниковедению отечественной истории XVI–XX вв. Днепропетровск, 1990. Вып.8; Його ж. Історичне товариство Нестора-літописця: основні етапи й напрями діяльності (1872–1931 рр.) // УІЖ. 1989. № 9; Його ж. Историческое общество Нестора-летописца 1872–1931 г.г. Историографический очерк. Дис. …кандидат історичних наук. К., 1989; Його ж. Історичне товариство Нестора-літописця та його вклад у розвиток історичної науки в Україні // УІЖ. 1995. № 5; Степанский А.Д. Первые исторические общества в России // Вопросы истории. 1973. № 12; Його ж. К истории научно-исторических обществ дореволюционной России // Археогр.ический ежегодник за 1974 год. М., 1975; Разгон А.М. Историческое общество Нестора-летописца // СИЭ. Москва, 1965. Т.6; Його ж. Историческое общество Нестора-летописца // БСЭ. Москва, 1972. Т.10; Наріжний С. Історичне Товариство Нестора Літописця в Києві // Український історик. 1975. № 1-2; Губицький Л.В. Дослідження історії Росії в Історичному товаристві Нестора-літописця (1872-1931 рр.). // Дис. … кандидат історичних наук. К., 2003; Стельмах С.П. Наукові товариства: між професіоналізацією і національною історичною культурою // Історична наука в Україні епохи класичного історизму. XIX – початок XX століття. К., 2005; Круглова Л.Б. Історичне Товариство Нестора-літописця: основні питання джерелознавства та історіографії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Наук.-практичний зб. К., 2/2002; Її ж. The study of historic-ethnographic problems in the university of St. Volodymyr in Kyiv, late 19th – early 20th century // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. Вип. 14. К., 2003; Її ж. Внесок Товариства Нестора-літописця у створення студентського історико-етнографічного гуртка // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. Вип. 15. К., 2003; Її ж. Джерела з історії української державності на сторінках журналу «Чтения в Историческом Обществе Нестора-Летописца» // Вісник КНУ. Історія. № 94-95. К., 2008; Колибанова К.В. Історичне товариство Нестора-літописця // ЕІУ. 2005. Т.3. Арх.: ЦДІАК України. Ф. 858. Оп. 1. Спр. 11; Ф. 222. Оп. 1. Спр. 1-344; ДАК. Ф. 16. Оп. 474. Спр. 83, Оп. 446. Спр. 96, Оп. 451. Спр. 96. Л.Б.Круглова, О.Г.Таран

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи