ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історичний факультет Історичний факультет

Розпочав свою роботу в якості іст.-філол. відділення філос. ф-ту ун-ту св. Володимира. В різний час мав назву іст.-філол., іст.-філос., іст.-екон., іст. Початок діяльності ф-ту пов’язаний з ім’ям першого ректора ун-ту, М.О.Максимовича. Іст. наука в ун-ті починалася спершу з однієї каф. всесвіт. історії. У різний час працювали визначні історики В.Я.Шульгин, В.Ф.Домбровський, М.І.Костомаров, П.В.Павлов, І.Я.Нейкірх, В.Б.Антонович, М.П.Драгоманов, І.В.Лашнюков, І.М. Каманін, О.І.Левицький, І.В.Лучицький, М.В.Довнар-Запольський, М.Ф.Владимирський-Буданов, Ф.Я.Фортинський, В.І.Модестов, Ф.Г.Міщенко, Є.В.Тарле, П.В.Голубовський, Ю.А.Кулаковський, С.Т.Голубєв, В.С.Іконніков, О.В.Романович-Славатинський, А.М.Лобода, В.М.Перетц. Від 1850 іст.-філол. відділення стало окремим ф-том, його першим деканом обраний проф. І.Я.Нейкірх. З 1860-х ун-т став осередком іст. науки в Україні. Поява в його стінах молодого покоління істориків сприяла наук. розробці найважливіших проблем історії України, стародавн. світу, західноєвроп. країн, слов’янських народів, історіографії, археології, джерелознавства, етнографії. Встановлення рад. влади в Україні на початку 1920-х позначилося широкомасштабними експериментами у сфері освіти. Ун-т св. Володимира було розформовано, на його базі створено Вищий ІНО ім. М.П. Драгоманова ( з 1926 Київ. ІНО). Факультетська система була знищена. В ін-ті існували лише два ф-ти: дошкільний і шкільний. До складу останнього входив т. зв. «іст. цикл», з 1921 перейменований на «підцикл іст. наук». Однак навіть в цей надскладний час тодішнім проф. вдалося зберегти вітчизн. іст. школу від цілковитого знищення. На ф-ті продовжували викладати О.П.Оглоблин, О.Ю.Гермайзе, Л.П.Добровольський, В.М.Базилевич, О.С.Грушевськй, В.О.Романовський, О.І.Покровський, В.Ю.Данилевич, Г.Г.Павлуцький. У 1923–24 «Іст. цикл» було відновлено. З 1927 при відділі профосвіти створили «іст. підвідділ», а з 1932 іст.-екон. відділ. Викладачі, у переважній більшості, в тому числі В.О. Романовський, О.Ю. Гермайзе, В.М. Базилевич, О.П. Оглоблин, А.Ю.Кримський, М.Є. Слабченко,В.О.Пархоменко, Б.М. Шевелів,Н.Ю.Мірза-Авак’янц були заарештовані НКВС та репресовані. Постановою Колегії Наркомату освіти УСРР від 01.01.1933 в Україні відновили роботу держ. ун-тів, серед яких був і Київ. ун-т. 1933 створено іст. ф-т, який очолив проф. І.І. Вейцбліт. У роки ВВв фактично існувало два іст. ф-ти – один в евакуації в Казахстані, інший – в окупованому німцями Києві. З 1944 року відновлений іст. ф-т у визволеному Києві очолив проф. Ю.Я.Білан. Починаючи з 1944 іст. (іст.-філос., іст.-екон.) ф-т очолювали Ю.Я.Білан (1944–48),О.А.Бородін (1948–52), А.К.Буцик (1952–54), П.М.Овчаренко (1955–73), Ю.Ю.Кондуфор (1973–78), А.Ф.Кізченко (1978–88), А.Г.Слюсаренко (1988–2003). З листопада 2003 очолює чл.-кор. НАН України В.Ф.Колесник. Після смерті Й.В. Сталіна репресії в ун-ті припинилися, але в 1950–80-х ідеолог. тиск на істориків продовжувався у вигляді повного цілковитого домінування усталених постулатів марксизму-ленінізму, відхилення від яких суворо переслідувалося. Дослідження цілої низки важливих іст. проблем було заборонено, доступ до архівів ретельно дозувався, а окремі періоди вітч. історії та історії заруб. країн фальсифікувалися. Це була не провина, а біда тодішніх викладачів. Попри все, вони готували наступні покоління істориків і намагалися, хоча й у межах дозволеного, проводити наук. дослідження, фактичний матеріал яких зберігає свою цінність до сьогоді. Це А.К.Буцик, В.П.Горшков, К.Г.Гуслистий, К.В.Гербов, К.О.Джеджула, В.О.Замлинський, В.А.Жебокрицький, Ю.Ю. Кондуфор, В.Н.Котов, Л.Г.Мельник, П.М. Овчаренко, М.Н.Петровський, Л.М.Славін, В.Є.Спицький, В.І.Стрельський, В.А.Тарасенко та ін. З проголошенням незалежності України викладачі іст. ф-ту поступово відроджують традиції університет. іст. школи. Сучасні вимоги нац. державотворення, повернення народові його іст. спадщини, як основи розвитку нац. свідомості, ставлять перед істориками ун-ту нові завдання. Дослідники звертаються до вивчення проблем сусп. та культ. процесів в Україні ХVІ–ХІХ ст., розвитку суспільно-політ. рухів протягом ХІХ–ХХ ст., історії державотворення періоду 1917–1920, актуальних питань ІІ світ. війни, історії міжн. відносин, історії слов’янських країн. На ф-ті працює поки що єдина в Україні школа (центр) підводної археології, розробляються перспективні напрямки в дослідженні етнології, краєзнавства, спец. іст. дисциплін. Осн. напрямком діяльності ф-ту є підготовка бакалаврів, істориків, а також спеціалістів та магістрів за 4-ма спеціальностями: «Історія», «Етнологія», «Архівознавство», «Археологія». На факультеті діє 11 каф., які забезпечують читання нормат., професійно-орієнтованих та спец. курсів: каф. давньої та нової історії України (зав. каф. чл.-кор. НАН України В.Ф.Колесник), каф. новітньої історії України (зав. каф. акад. НАН України В.М.Литвин), каф. археології та музеєзнавства (зав. каф. проф. Р.В.Терпиловський), каф. історії стародавнього світу та середніх віків (зав. каф. проф. В.В.Ставнюк), каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн (зав. каф. проф. Б.М.Гончар), каф. історії Росії (зав. каф. проф. В.М.Мордвінцев), каф. історії слов’ян (зав. каф. проф. В.І.Яровий), каф. етнології та краєзнавства (зав. каф. проф.В.П.Капелюшний), каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки (зав. каф. проф. М.Г.Щербак), каф. історії для гуманітарних факультетів (зав. каф. проф. Г.Д.Казьмирчук), каф. української історії та етнополітики (зав. каф. проф. А.П.Коцур). До складу ф-ту входять також Музей історії Київ. ун-ту, навч. археологічний музей, музей етнографії, 2 лаб. Основу професійної підготовки студ. складає цикл обов’язкових іст. дисциплін: вступ до спеціальності, історія України, основи археології, етнологія, краєзнавство, історія первісного суспільства, історія стародавн. світу, історія середніх віків, нова та новітня історія заруб. країн, історія міжн. відносин, історія слов’ян, тощо. За останнє десятиліття викладачами іст. ф-ту проводиться ретельна розробка питань з історії України та світу відповідно до держ. тем: «Наукові проблеми розбудови державотворення України»; «Українці у світі: історія, культура, побут»; «Російська багатонаціональна держава: шляхи її формування та розвитку»; «Виявлення і наукова систематизація документів, матеріалів і спогадів про зародження і розвиток суспільно-політичного руху в Україні (друга половина ХІХ ст.)»; «Розвиток первісного та стародавн. суспільства в Україні»; «Проблеми становлення багатопартійної системи в Україні (80–90-ті роки ХХ ст.)»; «Українська РСР 80–90-ті роки: оновлення суспільно-політичного життя»; «Проблеми наукового аналізу джерел з історії України»; «Соц.-політ. кризи та їх наслідки в країнах Центральної та Південно-Східної Європи (кінець 70-х – 80-ті роки ХХ ст.)»; «Київський університет у спогадах сучасників 1834-1994 рр.» та ін. На ф-ті працюють у штаті 85 викладачів, серед них 2 акад. НАН України, 1 чл.-кор. НАН України, 1 акад. АПН України, 24 проф., 47 доц., 11 асист., канд. іст. наук. До читання лекцій і проведення семінарських занять залучаються провідні спеціалісти НАН України, ін. установ, заруб. ун-тів. На ф-ті функціонують 2 спец. Вч. ради по захисту докт. і канд. дис. з історії України, всесвіт. історії, етнології, історіографії, джерелознавства та спец. іст. дисциплін (голова спец. вч. ради чл.-кор. НАН України д-р іст. наук проф. В.Ф.Колесник), з всесвіт. історії, етнології та українознавства (голова спец. вч. ради д-р іст. наук проф. В.П. Капелюшний). Відповідно до держ. замовлень ф-т має можливість приймати щорічно до 40 асп. з відривом та без відриву від виробництва. Підготовлені до друку та видані викладачами ф-ту підручники, курси лекцій і метод. посібники полегшують підготовку спеціалістів, забезпечують навч.-виховний процес потрібною фаховою літ-рою. Ф-т веде пошук нових форм міжн. співробітництва, успішно співпрацює з університетами СНД, Цн. та Зх. Європи, Пн. Америки. Серед партнерів ф-ту – Кільський, Константський, Лейпцігський, Мюнхенський (Німеччина), Ягеллонський, Варшавський (Польща), Братиславський (Словаччина), Дебреценський (Угорщина), Гранадський (Іспанія), ун-т Тампере (Фінляндія), Нанкінський (Китай) та ін. ун-ти. Випускники факультету працюють у багатьох галузях освіти, науки і культури України, ведуть актив''ну громадсько-політ. роботу. Серед вихованців ф-ту – акад. НАН України В.М.Литвин, П.П.Толочко, багато ректорів вищих навч. закладів та деканів ф-тів, нар. депутатів України, кер. центральних та місцевих органів влади, тощо. Нині колектив ф-ту, зберігаючи і примножуючи славні традиції минулого, наполегливо працює над вдосконаленням навч.-вих. процесу, розгортанням наук. досліджень, готуючи наук. кадри для вітч. іст. науки.
В.Ф.Колесник

Авсеєнко Василь Григорович

 • Останні зміни:
11.09.1842- 11.08.1913

Місце народження: м. С.-Петербург.
Наукове звання: приват-доцент.

Закінчив 1863 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Академічні зацікавлення сформували лекції В.Я.Шульгина та М.Х.Бунге. В ун-ті: 1864–66 приват-доц. по каф. заг. історії. Письменник, критик, публіцист, журналіст. Мировий посередник Київ. повіту, чл. уч. Комітету по розгляду книг для нар. читаття, чиновник особливих доручень при міністерстві нар. освіти; 1864–65 чл. ред. колегії «Киевлянина», 1883–96 видавець «С.-Петерб. ведомостей», друкувався в «Отечественных записках», «Русском слове», «Русской речи», «Русском вестнике», «Вестнике Европы», «Ниве», «Всемирной иллюстрации», «Северном вестнике» та ін., автор кількох романів, літ. псевдонім «В.Порошилов». Надвірний радник.

Читати далі >Автушенко Ірина Борисівна

 • Останні зміни:
15.10.1970

Місце народження: м. Білопілля Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1993 історичний ф-т, 2000 асп-ру каф. української історії та етнополітики Київ. ун-ту. 1993–97 старш. лаборант економічного ф-ту Київ. ун-ту; 2000–01 асист., 2001–02 старш. викл. каф. гуманіт. дисциплін Відкритого міжн. ун-ту розвитку людини «Україна». 2002–03 старш. викл. каф. військової педагогіки і психології ВІ. З 2003 доц. каф. теорії та історії держави і права Нац. транспортного ун-ту. Доц. (2004). Канд. дис. «Тоталітаризація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20–30-ті рр. ХХ ст.)» (2001).

Читати далі >Андрієвський Олексій Олександрович

 • Останні зміни:
17.03.1845- 09.07.1902

Місце народження: м. Одеса.
Наукове звання: професор.
Працював учит. рос. мови у катеринослав., одеській, тульській гімназіях, інспектором златопольської гімназії. В ун-ті св. Володимира проф. Історик, літературознавець, педагог. Засновник «Общества содействия Народному образованию», ред. «Киевских губернских ведомостей». Автор наук. праць про Т.Шевченка, В.Жуковського. Похований на Байковому кладовищі (м. Київ).

Читати далі >Андрощук Федір Олександрович

 • Останні зміни:
20.02.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив історичний ф-т Київ. ун-ту (1995), навчався в асп-рі Київ. ун-ту. 1996–2001 асист. каф. археології та музеєзнавства іст. ф-ту. Археолог. Викладав спецкурси: «Археологія ранніх слов’ян», «Археологія Київ. Русі», «Метод. проблеми археології», «Етногенетичні процеси за археол. джерелами», «Історіографія археології». Брав участь у роботі археол. експедицій на території України, Росії, Швеції. Керував розкопками на городищі Коровель поблизу с. Шестовиця (Чернігів. обл.) та на давньоруських пам'ятках Канівщини. Cпеціаліст у галузі історії середньовічної Європи. Канд. дис. «Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (IХ–Х ст.)» (1998). У листопаді 2000 направлений до Археол. ін-ту Стокгольм. ун-ту для виконання наук. проекту. Автор понад 30 наук. статей та монографії.

Читати далі >Антонович Володимир Боніфатійович

 • Останні зміни:
18.02.1834- 08.03.1908

Місце народження: с. Махнівка Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор російської історії.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Закінчив 1855 мед. та 1860 іст.-філол. ф-ти ун-ту св. Володимира зі ступенем кандидата. 1862–63 та 1864–65 викладав заг. історію у Київ. Володимир. кадет. корпусі. 1863–80 гол. ред. Тимчасової комісії з розгляду давніх актів при Київ., Подільськ. і Волин. ген.-губ. Друкував у працях комісії свої твори, редагував окремі томи видань. Всього опублікував у виданнях комісії декілька тисяч документів, об’єднаних у 9 т. «Архива Юго-Западной России», 8 з яких містять його вступні монографії. В ун-ті св. Володимира: 1870 доц., з 29.05.1878 ордин. проф., з 29.05.1895 засл. ордин. проф. по каф. рос. історії. 1880–83 декан іст.-філол. ф-ту.

Читати далі >Антонюк Олексій Сергійович

 • Останні зміни:
02.09.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичний наук.
Наукове звання: доцент.
1980 закінчив історичний ф-т, 1990 – асп-ру каф. історії сусп. рухів і політ. партій Київ. ун-ту. Канд. дис. «Політична робота більшовиків серед військ інтервентів на Україні в 1918–1920 рр.» (1991). Фахівець з новітньої історії Польщі та сусп.-політ. розвитку країн Цн.-Сх. Європи. Викладає нормат. курс «Історія західних і південних слов’ян» (нова доба), спецкурси з новітньої історії Польщі, нац. Відродження слов’янських народів Цн. та Пд.-Сх. Європи. Автор бл. 30 наук. та навч.-метод. праць.

Читати далі >Антонюк Сергій Матвійович

 • Останні зміни:
23.09.1926

Місце народження: с. Горбулів Черняхівського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т міжн. відносин Київ. ун-ту (за фахом – історик-міжнародник, референт-перекладач), 1963–67 старш. викл. каф. історії КПРС, 1967–95 доц. каф. історії зх. та пд. слов’ян (сучас. назва каф. історії слов’ян). 1972–74 заст. декана іст. ф-ту. Канд. дис. «Деятельность Польской Объединенной Рабочей Партии по развитию сельского хозяйства» (1962). Фахівець з історії політ. і соц.-екон. розвитку Польщі та рад.-польс. відносин. Викладав нормат. курс «Історія західних і південних слов’ян» (новітня доба), спец. курси з новітньої історії Польщі та ін. країн Цн. та Пд.-Сх. Європи.

Читати далі >Апанович Олена Михайлівна

 • Останні зміни:
09.09.1919- 21.02.2000

Місце народження: м. Мелекесс Куйбишевської обл., тепер м. Дімітровград Ульяновської обл., РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Навчалася у Всесоюз. комуніст. ін.-ті журналістики (1937–38), закінчила 1941 ф-т рос. мови та л-ри Харків. держ. пед. ін-ту, 1949 асп-ру при ЦДІАК УРСР. Працювала: 1942–43 інспектор санпросвіти Наркомздраву Башкирської автоном. Респ. (БАРСР), 1934–44 інспектор та кор. радіомовлення радіокомітету при РНК БАРСР, м. Уфа; 1944–49 – наук. співроб., старш. наук. співроб., 1948–49 – нач. відділу Давніх актів ЦДІАК УРСР, м. Київ. Водночас 1945–49 – викл. Вечірнього ун-ту марксизму-ленінізму (за сумісн.). У Київ. ун-ті: з 31.08.1949–01.05.1950 старш. викл. каф. історії народів СРСР історичного ф-ту. Канд. дис. «Запорізьке військо, його устрій і бойові дії в складі російської армії під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр.» (1950). У 1950–52 мол. наук. співроб., 1956–76 старш. наук. співроб. Ін-ту історії України АН УРСР. Через розходження з позицією офіц. рад. історіографії зазнала переслідувань, була звільнена з Ін-ту історії; у 1995 поновлена на посаді. У 1973–86 старш. наук. співроб. Центр. Наук. б-ки АН УРСР, тепер НБУВ. Історик, джерелознавець, археограф, публіцист. Дослідниця історії укр. козацтва, джерел історії козацтва, укр. рукописної книги XV–XVIII ст., творчості та спадщини В.І. Вернадського; у 1987–91 заст. Вчен. секретаря Комісії АН УРСР з розробки наук. спадщини В.І. Вернадського. Чл. НСПУ (1991).

Читати далі >Ардашев Павло Миколайович

 • Останні зміни:
22.11.1865- 04.05.1924

Місце народження: c. Білоярськ, Татарстан, РФ.
Науковий ступінь: ордин. проф. по каф. заг. історії.
Наукове звання: доктор загальної історії.
1889 закінчив іст.-філол. ф-т Москов. ун-ту, залишений при каф. заг. історії для підготовки до проф. звання (1890–94), 1896–98 перебував у закордон. відрядженні, вивчав документи Париз. нац. архіву. 1898 призначений приват-доц. по каф. заг. історії С.-Петерб. ун-ту, з 1899 приват-доц. Новоросійського ун-ту. 1901 отримав каф. заг. історії Юр’їв. ун-ту. 1902 перейшов на каф. заг. історії іст.-філол. ф-ту ун-ту св. Володимира, екстраордин. проф. (1903), ордин. проф. (16.06.1907). Читав курси: «Нова історія», «Історія Західної Європи в новий час»; «Історія Франції XVII ст.», «Історія Франції XVIIІ ст.», «Римська історія», «Період гуманізму та реформації», «Огляд джерел з історії гуманізму та реформації».

Читати далі >Артемова Валентина Яківна

 • Останні зміни:
17.01.1938

Місце народження: м. Стара Синева Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1961 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту, 1980 асп-ру Львів. держ. ун-ту ім. І. Я. Франка. 1961–75 – на пед. та комсомол. роботі. 1975–78 асист. каф. історії КПРС Львів. держ. ун-ту ім. І. Я. Франка; 1978–80 дир. ун-ту марксизму-ленінізму Київ. міськкому партії. 1980 обрана секретарем Ленін. райкому КПУ м. Києва. Доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту (1985–86). Канд. дис. «Діяльність Комуністичної партії України по зміцненню співробітництва Української РСР з радянськими республіками (1971–1975)» (1981). Досліджувала проблеми історії комуніст. партії та співдружності народів СРСР. Має уряд. нагороди (медалі).

Читати далі >Багалій Дмитро Іванович

 • Останні зміни:
26.10.1857- 09.02.1932

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: академік.
Закінчив 1880 ун-т св. Володимира, залишений для підготовки до проф. звання. З 1883 доц., з 1887 екстраордин. проф., з 1889 ордин. проф., з 1908 засл. ордин. проф. каф. рос. історії Харків. ун-ту. Ректор Харків. ун-ту (1906–11). Магіст. дис. «История Северской земли до половины ХІV столетия» (29.09.1882), докт. дис. «Очерки по истории колонизации и быта степной окраины Московского государства» (1887). Виборний чл. Держ. Ради (1906, 1911–14). Харків. міський голова (1914–17). Голова видавничого комітету Харків. тов-ва грамотності (1891–04). Голова правління Харків. громадської б-ки (1893–10). 1919 запрошений до Укр. держ. ун-ту, де викладав історію України. Один із засновників і перших акад. УАН (1918), голова Іст.-філол. відділу ВУАН (1918–20, 1929–30). Голова Харків. наук. тов-ва (1921–22). Керівник цн. арх. управління УРСР при ВУЦВК (1923–24). Голова Харків. наук.-досл. каф. історії укр. культури (1922–29). Дир. Наук.-досл. ін-ту Т. Г. Шевченка (1926–32).

Читати далі >Базилевич Василь Митрофанович

 • Останні зміни:
31.12.1892- 04.12.1942

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1915 ун-т св. Володимира. З 1915 – проф. стипендіат ун–ту по каф. рос. історії. З 1920 асист., проф. Київ. ун-ту. В післяреволюц. період викладав в ряді вищих навч. закладів України. У 1919–24 помічник зав. Музею Війни та Революції при Київ. ун-ті. 1926 призначений на посаду голови Шляхового Бюро Краєзнавства при Відділі Освіти Пд.-Зх. залізниці. Осн. напрямками наук. пошуків вченого були: історія України ХVII ст., історія Росії XVI–XVII ст., рух декабристів в Україні; дослідження та практична діяльність в галузях архівознавства, джерелознавства, музеєзнавства, краєзнавства, спец. іст. дисциплін. Автор понад 50 наук. праць.

Читати далі >Барабанов Юрій Миколайович

 • Останні зміни:
31.07.1938- 19.11.2001

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1964 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту, асп-ру Ін-ту заг. історії АН СРСР (Москва). У 1968–77 працював у вид-ві УРЕ на посаді наук., старш. наук. ред. У Київ. ун-ті 1980–98 асист., доц. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн. Викладав нормат. курси «Нова історія країн Західної Європи та Америки» (на іст. ф-ті), «Історія англ. регіону» (на філол. ф-ті), «Історія розвинутих капіталіст. держав» (на ф-ті міжн. права та міжн. відносин). За спогадами студ., надзвичайно ерудований лектор та фахівець енциклопедичних знань. Розробив ряд спецкурсів. Канд. дис. «Рабочее движене Великобритании и внешняя политика правительства Г.Вильсона /1964–1970» (1982).

Читати далі >Батрименко Василь Іванович

 • Останні зміни:
11.08.1949

Місце народження: с. Васківці Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
У 1976 закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту, 1998 юрид. ф-т Нац. акад. внутр. справ. У Київ. ун-ті: 1979–82 асист. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Береза Ганна Іванівна

 • Останні зміни:
23.10.1913

Місце народження: с. Жовте, тепер П’ятихатського району Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1932 закінчила шкільний ф-т Нікопол. пед. технікуму, 1938 іст. ф-т Київ. учит. ін-ту. У 1939–40 слухач Академії рад. торгівлі (м. Київ). У 1932–33 зав. відділом піонерів, 1933–35 – заст. секретаря з марксистсько-ленінського навчання Нікопол. міськкому ВЛКСМ. Упродовж 1936–37 – комсорг ЦК ВЛКСМ Київ. сш № 6, 1942–43 старш. наук. співроб. Ін-ту історії України АН УРСР. Протягом 1944–46 консультант відділу агітації і пропаганди ЦК КП(б)У, працювала в апараті ЦК КП(б)У, 1946–50 наук. співроб. Комісії з історії Вітч. війни АН УРСР, з 1950 заст. дир. з навч. частини курсів підготовки викладачів суп. наук при Київ. ун-ті. З 1951 асист., старш. викл. каф. марксизму-ленінізму, доц. каф. історії КПРС Київ. ун-ту. Канд. дис. «Борьба трудящихся Кировоградской области под руководством большевистских организаций против немецко-фашистских оккупантов (1941 – март 1944 гг.)» (1951).

Читати далі >Беркут Леонід Миколайович

 • Останні зміни:
02.06.1879- 12.02.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1901 закінчив іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Залишений при ун-ті як проф. стипендіат. У 1907–09 перебував у наук. відрядженні у Німеччині та Франції, де вивчав західноєвроп. середньовічну історію, палеографію та право. 1909–17 доц., проф. Варшавського ун-ту. У 1918–22 проф. Донського ун-ту в м. Ростов-на-Дону. Одночасно займався викл. діяльністю на ВЖК у Варшаві та Ростові-на-Дону (1910–20). З 1922 працював на посаді проф. Київ. ІНО. Д-р історії європ. культури (1928).

Читати далі >Білан Юрій Якович

 • Останні зміни:
14.04.1902- 13.12.1963

Місце народження: с. Олексинці, Срібнянського повіту, тепер Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1932 іст.-екон. ф-т Київ. ІНО, 1936 асп-ру каф. історії СРСР. Одночасно із навчанням займався пед. діяльністю: 1928–30 викл. історії класової боротьби Київ. вечірнього роб. ун-ту, 1930–32 асист. каф. історії Росії, пізніше СРСР у Київ. ін-ті профосвіти, вчитель історії в сш № 54 м. Києва. Доц. (1941) каф. історії СРСР. В евакуації викладав в Об’єднаному Укр. держ. ун-ті (м. Кзил-Орда). У 1944–48 декан іст. ф-ту Київ. ун-ту, зав. каф. історії СРСР Київ. пед. ін-ту. З 1951 зав. каф. історії СРСР Київ. ун-ту, проф. (1963) каф. історії СРСР. Канд. дис. «Крестьянское движение в 60–х годах ХІХ века на Киевщине» (1940), докт. дис. «Борьба за победу Великой Октябрьской Социалистической революции на Украине» (1961).

Читати далі >Білецький Віталій Степанович

 • Останні зміни:
31.03.1926- 01.01.1996

Місце народження: с. Лозовий Яр Яготин. р-ну Київ. обл. .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 відділення міжн. відносин іст.-філос. ф-ту Київ. ун-ту, 1961 асп-ру. У Київ. ун-ті з 1961 викл., старш. викл. ПВ (1961–62), старш. викл., в.о. доц. каф. міжн. відносин (1962–67), доц. каф. історії міжн. відносин і зовн. політики СРСР (1967–74), доц. каф. нової та новітньої історії розвинутих капіталіст. країн (сучас. назва каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн) історичного ф-ту. Канд. дис. «Политика США по отношению к Франции в годы второй мировой войны (ноябрь 1942 – май 1945 гг.)» (1965).

Читати далі >Білик Борис Іванович

 • Останні зміни:
07.01.1936- 14.12.2008

Місце народження: с. Гребінки, Васильківського району, Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1960 історичний ф-т, 1969 асп-ру при каф. історії КПРС Київ. ун-ту. 1960–66 учитель історії. У Київ. ун-ті: 1970–73 старш. викл., 1973–85 доц., 1985–2000 проф. каф. історії КПРС природ. ф-тів. Канд. дис. «Организаторская работа Коммунистической партии по осуществлению ленинской идеи сплошной электрификации. (На материалах энергостроек и электростростанций УССР в 1959–1965 гг.» (1969), докт. дис. «Деятельность КПСС по дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества украинского народа с братскими народами СССР» (1982). Наук. інтереси сягають дослідження окремих питань історії КПРС, а після здобуття Україною незалежності аспектів іст. минулого нашої держави, теми всесвіт. та укр. культури, зокрема укр.-рос. відносинах доби Козацько-гетьманської держави, історії укр. культури з прадавніх часів до сьогодення, етнополітичній історії України ХVІІ – ХVІІІ ст. Автор бл. 150 наук., наук.-попул. праць.

Читати далі >Білоусов Леонід Вікторович

 • Останні зміни:
27.11.1953

Місце народження: м. Ужгород.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчив історичний ф-т, 1980 асп-ру каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. лаборант (1977), асист., доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Канд. дис. «Критика буржуазных фальсификаций в истории большевистских организаций Украины в период подготовки и осуществления Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 – январь 1918)» (1983). Займався дослідженням історії КПРС.

Читати далі >Більбасов Василь Олексійович

 • Останні зміни:
07.06.1837- 24.07.1904

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: ординарний професор.
Наукове звання: доктор історії.
1861 закінчив іст.-філол. ф-т С.-Петерб. ун-ту. 1864–66 відряджений до Англії, Франції, Німеччини, де працював під кер. відомих нім. істориків Л.Ранке та Г.Зібеля. З 1866 приват-доц. С.-Петерб. ун-ту, з 1867 ун-ту св. Володимира, ордин. проф. (06.07.1869). У 1867–68, 1869–71 читав курс заг. історії у Київ. ун-ті на посаді проф. по каф. заг. історії. Магіст. дис. «Крестовый поход императора Фридриха ІІ из дома Гогенштауфенских герцогов» (1863), докт. дис. «Поповский король Генрих ІV Распё, ландграф туринский из дома Людовика Бородатого» (09.10.1867). Перші роки наук. діяльності Б. присвятив історії Німеччини та папства. Гол. працею вважається «История Екатерины ІІ», із запланованих 12 томів, надруковано було лише 1-й, 2-й та 12-й. Кілька праць Б. присвятив дослідженню історії слов’ян, зокрема, гуситському рухові в Чехії, а також дослідженню діяльності слов’янських просвітників Кирила та Мефодія. Останнє, хоча й не закінчене, здійснило вагомий внесок у вивчення історії слов’ян. Залучав до наук. досліджень новий докум. матеріал. Спеціаліст вгалузі іст. бібліографії. Ред. петерб. газети «Голос» (1871–83).

Читати далі >Богусевич Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
24.07.1902- 18.07.1978

Місце народження: м. Тотьма Вологодської губ. .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Історик-археолог, мистецтвознавець. Закінчив іст.-економ. ф-т Ленінград. пед. ін-ту ім. Герцена (1925), 1926-1929 навчався в аспірантурі Держ. Академії історії матеріальної культури ім. Н.Я. Марра у Ленінграді. Канд. дис. захистив у Київ. в ун-ті (1947). У Київ. ун-ті: 1947-1953 ст. викладач каф. археології та музеєзнавства.

Читати далі >Божко Олег Іванович

 • Останні зміни:
27.10.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1982 закінчив історичний ф-т, 1986 асп-ру, 2002 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1991–97 асист., з 1997 доц. каф. давньої та нової історії України іст. ф-ту. Вч. секретар спец. вч. ради по захистах канд. і докт. дис. іст. ф-ту. Автор спец. курсів «Історія українського козацтва»; «Україна в системі геополітичних відносин»; «Військова історія України». Канд. дис. «Формування та бойовий шлях 1 і 2–ї Українських радянських дивізій (вересень 1918 – червень 1919 рр.)». Фахівець з історії України, вітчизняної військ. історії, а також з історії спец. служб (розвідки, контррозвідки, політ. поліції). Працював у Цн. держ. архіві Жовтневої революції України (нині – ЦДАВО): археогр., наук. співроб., в.о. зав. відділом публікації документів (1982–86); Головній редакції УРЕ (нині – Головна редакція Української Енциклопедії ім. М.П. Бажана) ред. редакції сусп.-політ. літ-ри (1986–91). Чл. Спілки журналістів України (1988). Вч. секретар спец. вч. ради Д 26.001.20. Автор понад 60 наук. праць.

Читати далі >Бондар Микола Миколайович

 • Останні зміни:
21.09.1921- 31.12.2000

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1946 закінчив історичний ф-т, 1949 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1949–56 старш. викл., 1956–84 доц., 1984–93 проф. каф. археології та музеєзнавства, 1970–87 зав. каф. Викладав «Основи археології», спец. курси з археології бронзового віку та з античної археології. Канд. дис. «Торгівля Ольвії у догетську епоху» (1956), докт. дис. «Культура шнурової кераміки та її роль у стародавній історії Європи» (1981). Коло наук. інтересів пов’язане з дослідженнями поселень середньодніпровської культури на околицях м. Канева та вивченням проблеми формування культур шнурової кераміки. Керував Канів. археол. експедиціями (1957–72), 1974–91 очолював наук.-досл. тему НДЧ Київ. ун-ту, виконавцями якої проводились археол. розкопки в зонах новобудов України.

Читати далі >Бондарчук Олег Олександрович

 • Останні зміни:
16.11.1948

Місце народження: с. Малий Правутин Берездівського району Кам’янець-Поділької області, тепер Славутського району Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1972 іст. ф-т Донец. держ. ун-ту, 1991 докт-ру Київ. ун-ту. 1972-79 асист. каф. історії КПРС Донец. держ. ун-ту, 1980-84 асист. каф. історії КПРС КПІ. 1985-88 доц. каф. історії КПРС ІПК Київ. ун-ту, 1991-92 доц. каф. іст. дисциплін ІПК, 1992 доц. каф. української історії т етнополітики. 1993-97 зав сектору політ. аналізу при адміністрації Президента України, 1998-2000 перший заст. голови Всеукр. партії трудящих.

Читати далі >Борисенко Валентина Кирилівна

 • Останні зміни:
07.07.1945

Місце народження: с. Хижинці, Вінницького району, Вінницької області.
Закінчила 1968 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1971 асп-ру ІМФЕ. Працювала наук. співроб., зав. сектором Рукописних фондів ІМФЕ (1981–95). У Київ. ун-ті з 1995: перший зав. каф. етнології та краєзнавства іст. ф-ту (1995–2002), проф. (1997). Канд. дис. «Взаимосвязи в традиционной культуре и быту украинцев и поляков Подолии в конце XIX – начале XX в» (1974), докт. дис. «Весільні звичаї та обряди на Україні» (1992). Підготувала 15 канд. та 3 д-рів наук, консультант 2 докторантів. Розробила програми нормат. курсів: "Українська етнологія", "Зарубіжна етнологія", "Українська етнологія в контексті європейської науки". Організувала і провела ряд міжн. конф. (Київ, 1999, 2000, 2001). Прочитала лекції з укр. культури за кордоном: ун-т Тампере (Фінляндія), Сарасота, Гарвард, Філадельфія, Нью-Йорк, Вашингтон (США), Прага (Чехія), Варшава (Польща). Відп. ред. журналу "Етнічна історія народів Європи" (К., 1999–2009, №1–30).

Читати далі >Борисенко Мирослав Володимирович

 • Останні зміни:
22.02.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1996 закінчив історичний ф-т Київ. ун-ту, 1999 асп-ру, 2009 докт-ру Київ. ун-ту. 1999–2006 асист., доц. (2005), Київ. Нац. Економ. Ун-ті імені Вадима Гетьмана. Канд. дис. «Літературні організації в суспільно-політичному житті України в 1920–1932 рр.» (1999), докт. дис. «Житло та побут міського населення в умовах трансформації урбаністичного середовища України в 20–30-х роках ХХ ст.» (2009). З 2009 доц. каф. етнології та краєзнавства іст. ф-ту Київ. ун-ту. Читає нормат. курс «Українська етнологія». Розробив та впровадив нові спец. курси для магістрів, що навчаються за спеціальністю «етнологія»: «Культура та побут міського населення в ХХ ст.», «Повсякдення та міфологія сучасності» та ін.

Читати далі >Боровик Микола Андрійович

 • Останні зміни:
23.07.1972

Місце народження: смт Баришівка Баришівського р-ну Київської обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1995 історичний ф-т, 1998 асп-ру Київ. ун-ту. У 1999-2005 працював у Державній академії статистики, обліку та аудиту (в.о. доц., доц. каф. соціально-гуманітарних дисциплін). У Київ. ун-ті ас. (2005-2009), доц. ( з 2009) каф. новітньої історії України. Канд. дис. «Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.)».

Читати далі >Бородін Олексій Артемович

 • Останні зміни:
11.02.1908- 19.05.1995

Місце народження: с. Піски Козельщинського повіту, тепер Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1936 закінчив Харків. комуніст. ун-т ім. Артема, асп-ру ін-ту Червоної професури. У 1937 зав. сектором культури РНК УРСР. У червні 1938 заарештований органами НКВС, 21.09.1940 звільнений. У 1940–41 викладав історію на курсах керівних працівників при Київ. союзі кооператорів. Упродовж 1941–42 очолював каф. марксизму-ленінізму Куп’янськ. пед. ін-ту. У 1942–44 дир. Тугунського пед. ін-ту (Іркутськ. обл.), одночасно екстерном закінчив повний курс Іркутськ. пед. ін-ту за спеціальністю «Історія». З 1944 викл. історії ВКП (б) в республік. парт. школі, одночасно читав курс основ марксизму-ленінізму у Київ. ун-ті. З листопада 1948 декан історичного ф-ту, доц. (1950) каф. марксизму-ленінізму. У 1952 вступив до док-ри і залишив посаду декана. У 1952–53 старш. радник Ленінського ун-ту. З 1957 зав. каф. історії КПРС Київ. ун-ту, проф. (1960). 1979 звільнений з посади зав. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів і призначений проф. (1983–86, 1988).

Читати далі >Бортников Арсен Іванович

 • Останні зміни:
05.11.1909

Місце народження: станиця Феодосіївська Хоперської округи області Війська Донського, тепер Подтелковського району Волгоградської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1931 закінчив іст. ф-т Ленінград. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1938: старш. викл. (1938–40), доц. (1940–41, 1944–47) каф. історії СРСР, заступ. декана історичного ф-ту (1945–47). 1960 очолив каф. історії СРСР дорадянського періоду Воронез. держ. ун-ту. Автор низки досліджень з історії сусп. руху Росії І пол. ХІХ ст. Також мав роботи з царини історії рос.-польс. револ. зв’язків. У навч. процесі викладав курси історії Росії епохи імперіалізму. Досліджував історію Кирило-Мефодіївського тов-ва. Нагороджений медаллю «За доблесну працю» (1945).

Читати далі >Бортничук Микола Трохимович

 • Останні зміни:
14.09.1921- 06.02.1979

Місце народження: с. Карабачин, Брусилівського району, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1951 іст. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту ім. О. М. Горького. У 1952–79 працював на каф. історії КПРС Київ. ун-ту: асист., викл., старш. викл., доц. (1960). Читав лекції, проводив семінар. заняття з історії КПРС на історичному та юридичному ф-тах, керував асп. Канд. дис. «Роль газеты «Правда» в борьбе Коммунистической партии за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой пятилетки (1928–1932 гг.)» (1957). Друкувався в збірниках Київ. ун-ту, УІЖ, період. виданнях, видав окремі брошури. Учасник рад.-фінської, ВВв та рад.-япон. воєн.

Читати далі >Бречкевич Митрофан Васильович

 • Останні зміни:
04.07.1870- 23.08.1963

Місце народження: с. Бакоти, Кременецького повіту Волинської губернії, тепер Кременецький район Тернопільської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1901 іст.-філол. ф-т Юр'їв. (Тартуського) ун-ту. На викл. роботі: приват-доц. Юр’їв. ун-ту (1906–11), проф. Казан. ун-ту (1913–22), проф. Дніпропетр. ІНО (1923–31), проф. Київ. пед. ін-ту (1938). Під час війни працював у Сталінград. (1941–42), Бірському (1942–43) та Молдав. (Бугуруслан, 1943–44) пед. ін-тах. Повернувшись до Києва восени 1944, очолив каф. історії сер. віків (сучас. назва каф. історії стародавнього світу та середніх віків) Київ. ун-ту (до 1950). Читав лекції з історії середніх віків, історії зх. слов'ян, історії Польщі для студ. історичного та філологічного ф-тів. Магістер. дис. «Введение в социальную историю княжества Славии, или Западного Поморья: Исследование по истории прибалтийских поморян за первые полтора века со времен принятия ими христианства (1128–1278)» (1912), докт дис. «Оборона Малахова кургана в 1854–1855 гг.» (1946). Історик-славіст, досліджував середньовічну історію зх слов’ян, нім. колонізація Помор’я. Засл. діяч науки УРСР (1948).

Читати далі >Брянцева Тамара Петрівна

 • Останні зміни:
15.11.1926

Місце народження: м. Калуга, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1949 закінчила історичний ф-т, 1953 асп-ру Київ. ун-ту. В ун-ті працювала 1954–94: старш. викл. (1954–60), доц. (1961–94) каф. історії стародавнього світу та середніх віків. Читала лекційні курси з історії середніх віків та історії пд. і зх. слов'ян, спец. курси: «Основні проблеми історії Візантії», «Соц.-екон. розвиток Польщі в XIV–XVI ст.», «Слов'янське середньовічне місто», «Політичні структури Західної Європи XIV–XVI ст.», «Християнська церква в країнах середньовічної Європи та в Візантії», «Реформація в Європі: проблемні аспекти», «Основні проблеми середньовічної історії Західної Європи в сучасній історіографії». Канд. дис. «Социально-экономическое развитие польских городов в XIV – первой половине XV вв.(По материалам Малой Польши)» (1965). Вчений-славіст.

Читати далі >Бубнов Микола Михайлович

 • Останні зміни:
21.01.1858- 01.01.1943

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор загальної історії.
Наукове звання: ординарний професор.
Закінчив 1881 іст.-філол. ф-т С.-Петерб. ун-ту 1881, залишений на каф. заг. історії для підготовки до проф. звання. У 1882–85 перебував у закорд. відрядженні, досліджуючи джерела з історії Франції Х ст. – листи Герберта.

Читати далі >Буравченков Анатолій Олександрович

 • Останні зміни:
03.02.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1973 історичний ф-т, 1976 асп-ру каф. історії рад. сус-ва Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1976–81 асист. каф. історії рад. сус-ва, 1981–86 старш. викл., 1986–90 доц., 1990–91 проф. каф. історії СРСР, 1992–2005 проф. каф. новітньої історії України. Канд. дис. «Передовая интеллигенция в октябрьской революции (март 1917 – март 1918 гг.)» (1978), наук. керівник проф. Ю.Ю. Кондуфор, докт. дис. «Демократическое офицерство в революционном движении в армии и его роль в органзиации защиты Великого Октября (март 1917– май1918 гг.)» (1989). Осн. проблематика досліджень пов’язана з історією рос. армії у І світ. війні, громадянській війні 1917–20, історією Укр. Держави гетьмана П.Скоропадського, Білого руху в Росії та Україні. Наразі проф. Ін-ту туризму Федерації профспілок України.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 426
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи