ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Комісії предметні КІНО Комісії предметні КІНО

Створювались 1920 паралельно з реформою вищої школи як комісії спеціалістів. Положення про предметні комісії затверджено 1923. Вони були допоміжним органом управління ф-тами і окремими циклами. Мета їх роботи – вирішення поточних наук.-пед. питань, а саме вироблення розробка навч. планів і програм, методики викладання навч. курсів та її узгодження із заг. навч. роботою ін-ту. Кількість комісій у вузі визначалась Укр. Гол. Комітетом проф.-технічної і спец.-технічної освіти Наркомату освіти УСРР. Наприклад, 1924 на ф-ті соцвиху працювали 3 комісії: педологічна, суспільствознавства, виробнича; на ф-ті профосвіти – 10 (бот., геогр., зоол., іст., літ., мат., пед., сусп., фіз., хім.). До складу комісій входили викладачі певного напряму (наприклад, історики, філологи, хіміки, математики тощо), а також представники студентів, які мали право голосу. Голова комісії обирався з проф., які входили до її складу. Предметні комісії займались вирішенням нагальних проблем академ. життя ін-ту: розробляли програми і робочі плани для студ. у межах кола споріднених дисциплін, узгоджували їх між собою. У разі необхідності вносили поправки до поточного навчального плану; розподіляли викл. і наук. співроб. між установами, навч. курси між викладачами; окреслювали списки практичних занять; обговорювали заходи щодо запровадження новітніх методів навчання (наприклад, лабораторного, бригадного та ін.); встановлювали спільні для даного блоку предметів форми контролю знань, визначали так званий «мінімум» для переведення на наступний курс; затверджували теми для кваліфікаційних (дипломних) робіт; розглядали кадрові питання; опрацьовували матеріали студ. преси щодо роботи викладачів. У віданні предметних комісій знаходились допоміжні установи: лабораторії, кабінети, музеї тощо. Комісія мала право видавати рекомендації випускникам до асп-ри та ініціювати введення до навч. планів нових дисциплін або створення на базі вузу навч.-допоміжних установ. Рішення предметних комісій носили рекомендаційний характер і мали затверджуватись ф-тськими комісіями. О.В.Ляпіна

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи