ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Комунікації та лінгвокраїнознавства кафедра Комунікації та лінгвокраїнознавства кафедра

Каф. створено в 1992 році з метою поєднання викладання мови та культури, формування у студентів системи сучасних лінгвістичних, соціолінгвістичних, психолінгвістичних і прагмалінгвістичних знань про важливі явища мовної та міжмовної комунікації та у зв’язку із включенням до навчальних планів курсів: «Основи теорії мовної комунікації», «Лінгвокраїнознавство». Основні етапи розвитку кафедри: 1992–1994 рр. – організація та становлення кафедри; 1994–1999 рр. – впровадження нових курсів: «Основи теорії мовної комунікації», 1994; «Лінгвокраїнознавство англомовних країн («Лінгвокраїнознавство США», 1995; «Лінгвокраїнознавство Великої Британії», 1996; «Лінгвокраїнознавство країн Британської Співдружності», 1999)»; «Основи наукових досліджень», 1996; «Ділова англійська мова», 1998; 1999–2005 – удосконалення навчальних програм з курсів, що були впроваджені, публікації наукових та навчально-методичних напрацювань; 2005 – по тепер. час – публікації наукових і навчально-методичних праць, удосконалення навчальних програм, впровадження нових курсів: «Основи ділової комунікації», 2005; «Англійська мова (загальнотеоретичний курс)», 2005; «Англійська мова (загальнотеоретичний курс)» для студентів магістратури, 2007; «Країнознавство англомовних країн» для студентів Інституту журналістики, 2008. Велика заслуга в становленні кафедри належить її першим керівникам: професор. Почепцову Олегу Георгійовичу та професор. Карабану В’ячеславу Івановичу. Теперішнім керівником кафедри є доцент. Яшенкова Ольга Володимирівна. На кафедрі працює 17 викладачів, які забезпечують навчальний процес у 70–80 групах (близько 1000 студентів та аспірантів). З них: професорів – 1 (к. філологічних н. Биркун Людмила Вікторівна); доцентів – 9 (з них 8 – к. філологічних н.: Білас Лілія Михайлівна, Бондаренко Валерія Валеріївна, Боцман Андрій Васильович, Коваленко Лариса Іванівна, Козловська Тамара Петрівна, Шевченко Наталія Борисівна, Торосян Оксана Миколаівна, Яшенкова Ольга Володимирівна; та к. філос. н. Шелякіна Аліна Вікторівна,); ст. викладачів – 1 (Горбань Ірина Василівна); асистентів – 6 (Гаврилюк Ольга Олександрівна; Доній Тетяна Миколаївна; Нижник Тетяна Володимирівна; Павліченко Лариса Василівна; Попівняк Олена Олексіївна; Шебуніна Олеся Миколаївна). Кафедра забезпечує викладання таких нормативних курсів: «Лінгвокраїнознавство англомовних країн» (головна мета курсу – ознайомити студентів з мовними реаліями, що відображають особливості суспільно-політичного, економічного та культурного аспектів життя Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки); «Країнознавство англомовних країн» (головна мета курсу – ознайомити студентів з особливостями суспільно-політичного, економічного та культурного аспектів життя Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки); «Основи теорії мовної комунікації» (головна мета курсу – всебічне вивчення феномена мовної комунікації, формування вмінь і навичок правильно розуміти та аналізувати комунікативні процеси і явища, використовувати набуті знання під час вивчення іноземних мов, перекладу та філологічних досліджень; «Основи наукових досліджень» (головна мета курсу – формування в студентів наукового світогляду та підготовка їх до ефективної науково-дослідницької діяльності); «Ділова англійська мова» (головна мета курсу – ознайомлення студентів з базовою бізнесовою термінологією, формування вмінь і навичок усного та писемного спілкування у діловій сфері); «Основи ділової комунікації» (головна мета курсу – всебічне вивчення закономірностей функціонування англійської мови в діловій сфері, формування вмінь і навичок ефективного англомовного ділового спілкування в усній і писемній формах: телефонні розмови, презентації, проведення зустрічей, інтерв’ю, ділове листування); «Англійська мова (загальнотеоретичний курс)» для студентів спеціальності 6.030501 – «Українська мова і література» (головна мета курсу – всебічне вивчення закономірностей виникнення, функціонування та розвитку англійської мови); «Англійська мова (загальнотеоретичний курс)» для студентів спеціальності 7.030501, 8.030501 «Українська мова і література» (головна мета курсу – ознайомити студентів із актуальними напрямами сучасної англістики, методологією та методами лінгвістичних досліджень; розвинути в студентів здатність набувати та творчо обробляти професійно важливі знання та використовувати їх у своїй професійній діяльності); «Англійська мова (практичний курс)» (головна мета курсу – оволодіння студентами нормами літературної англійської мови (орфоепічними, лексичними, граматичними, стилістичними, орфографічними, пунктуаційними), набуття та подальший розвиток навичок та вмінь читання, письма, говоріння, сприйняття на слух англійської мови); «Англійська мова» для аспірантів Інституту філології та Інституту журналістики (головна мета курсу – ознайомлення з фаховою термінологією, оволодіння всіма мовними навичками в обсязі, що є необхідним для професійної діяльності, наукових досліджень, ефективного спілкування з носіями мови). Викладачі кафедри здійснюють наукову роботу в руслі досліджень кафедри – етноспецифіка англомовної комунікації. Напрямки індивідуальної наукової діяльності: міжкультурна комунікація; ділова комунікація; розробка навчальних програм та посібників з лінгвокраїнознавства англомовних країн, теорії й практики англійської мови, мовної комунікації, ділової англомовної комунікації. Науково-методична робота викладачів кафедри сприяє осучасненню змісту філологічної науки в Україні. Досвід кафедри широко запозичується іншими навчальними закладами. Кафедра підтримує зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами України (Донецьким національним університетом, Харківським національним університетом, Львівською комерційною академією, Київським національним авіаційним університетом та ін.), а також з міжнародними установами, зокрема: Британською Радою, Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Асоціацією американознавства (США), Центрально-Азійською Асоціацією Ділового Спілкування. О. В. Яшенкова

Бондаренко Валерія Валеріївна

  • Останні зміни:
28.03.1966

Місце народження: м. Москва, Росія, тепер РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1988 закінчила ф-т інозем. філології, 1993 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1993–98 – асист., 2000–03 – в.о зав. каф., з 2003 – доцент. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства.

Читати далі >Воїнов Вадим Володимирович

  • Останні зміни:
16.05.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1967 закінчив перекладацьке відділення Київ. ун-ту, 1976 – асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 1981: старш. викл., з 1984–87 – доцент., 1987–89 – в.о. зав. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів; з 1991–94 – доцент. каф. комунікації лінгвокраїнознавства; з 1999 – доцент. каф. теорії і практики перекладу з англійської мови. 1979–81 читав курс з історії філології.

Читати далі >Григораш Галина Федорівна

  • Останні зміни:
19.10.1945

Місце народження: м. Хабаровськ, Росія, тепер РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчила КДПІ інозем. мов; 1976 – асп-ру. У Київ. ун-ті: 1970–73 – перекладач підгот. ф-ту для інозем. студентів; 1976–82 – викл. англ. мови, 1982–85 – старш. викл., 1985–91 – доцент. каф. англійської мови природничих ф-тів; 1991–94 – доцент. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів; 1994–2003 – доцент. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства.

Читати далі >Карабан В’ячеслав Іванович

  • Останні зміни:
16.07.1947

Місце народження: м. Новокузнецьк Кемеров. обл. (Росія).
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1971 р. закінчив відділення перекладачів ф-ту інозем. мов Харків. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1973–76 асп.; 1976–79 – викл., 1980–81 – доцент. каф. англійської філології; 1981–87, 1989–92 – зав., 1987–89 – старш. наук. співроб. каф. англійської мови; 1992–93 – професор., зав. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. З 1997 – зав. каф. теорії і практики перекладу з англійської мови ІФ.

Читати далі >Коваленко Лариса Іванівна

  • Останні зміни:
02.07.1951

Місце народження: смт Совєтський Совєтського р-ну Крим. області тепер АР Крим.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчила ф-т ром.-герм. філології, 1979 – асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1979–85 – викл., 1985–87 – старш. викл., 1987–94 – доцент. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів; з 1994 – доцент. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства ІФ.

Читати далі >Козловська Тамара Петрівна

  • Останні зміни:
23.10.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила ф-т ром.-герм. філології, 1984 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1972: методист, викл. англ. мови, перекладач англ. мови в Пакистані; з 1994 – доцент. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства ІФ.

Читати далі >Кутуєва Елеонора Яківна

  • Останні зміни:
04.09.1946

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1969 закінчила ф-т інозем. мов, 1973 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1974–89 – викл., 1989–94 – доцент. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів; 1994–2001 – доцент. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. 1988–2001 – зав. секцією англ. мови на ф-ті журналістики Київ. ун-ту.

Читати далі >Малікова Євгенія Олександрівна

  • Останні зміни:
15.12.1954

Місце народження: м. Салават Башкирська АРСР, тепер Башкортостан РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, магістр ділового адміністрування.
Наукове звання: доцент.
1978 закінчила Київ. ун-т, 1999 – Міжн. ін-т менеджменту. В Київ. ун-ті з 1990: викл. каф. англійської мови ф-ту підвищення кваліфікації з інозем. мов; з 1991–93 в. о. зав. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства.

Читати далі >Шевченко Наталія Борисівна

  • Останні зміни:
09.05.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту, 1980 – асп-ру. В Київ. ун-ті з 1976: викл. каф. теорії і практики перекладу; викл., доцент. каф. англійської мови природничих факультетів, доцент. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства.

Читати далі >Яшенкова Ольга Володимирівна

  • Останні зміни:
03.02.1963

Місце народження: м. Шахти Ростов. обл., тепер РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1986 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1988–89 – викл. каф. англійської мови; 1989–91 – викл. каф. англійської мови природничих факультетів; 1991–93 – викл. каф. англійської філології; 1993–97 – викл. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства, 1997–2000 – доцент., в. о. зав. каф., з 2003 – зав. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. 2000–03 – докторант каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. 2005–06 – заст. дир. ІФ з навч.-метод. роботи.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи