ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Країнознавства кафедра Країнознавства кафедра

Перша назва − каф. гуманіт. дисциплін, гол. завдання – забезпечення викладання інозем. громадянам циклу загальногуманіт. дисциплін. У 1990 каф. переведено до складу новоствореного Ін-ту міжн. віжносин та міжн. права (тепер ІМВ) Київ. ун-ту та реорганізовано в одну з каф. спеціальності «Міжн. відносини» задля забезпечення викладання дисциплін міжн.-політолог. і регіонознавчого циклів. З 1995 назва каф. – Порівняльної політології та регіонознавства; теперішня назва – з 2003. З переведенням каф. до складу Ін-ту міжн. відносин та міжн. права її було реорганізовано в одну з фахових каф. спеціальності «Міжн. відносини» задля забезпечення викладання дисциплін міжн.-політолог. і регіонознавчого циклів. Перейменування на каф. країнознавства було пов’язане із запровадженням на відділенні міжн. відносин однойменної спеціалізації. 2012 кафедра набула статусу випускаючої за спеціальністю «Країнознавство». Того ж року за підтримки посольства Республіки Індія в Україні на базі кафедри відкрито Центр індології (керівник – проф.П.М.Ігнатьєв). Першим зав. каф. був доц. Ф.П. Остапенко. В подальшому каф. очолювали проф. І.Л. Дем’янчук, проф. І.І. Ніколаєнко. З 1997 каф. завідує проф. В.П. Крижанівський. Станом на 2013 у складі каф. працюють 8 викладачів, сер. яких 3 д-ри.н.: д. іст. н. проф. В.П. Крижанівський, д. іст. н., проф. М.С. Дорошко, д. політ. н., проф. П.М.Ігнатьєв; 5 канд.н.: к. іст. н., доц. О.А. Кравчук, к. іст. н. доц. Н.Ф. Сербіна, к. політ. н., доц. Р.А. Кривонос, к. політ. н., ас. О.В.Сахаренко, та к.політ.н.; ас. П.В. Бовсунівський. Нині каф. забезпечує два напрями наук. досліджень і навч.-метод. роботи – порівняльна політологія і регіоно-/країнознавство. З означеної проблематики колективом к-ри підготовлено ряд наук. праць, підручників, навч. посіб., зокрема: Головченко В. Порівняльна політологія: Курс лекцій. К., 2002; Головченко В., Кравчук О. Країнознавство: Азія, Африки, Латинська Америка, Австралія і Океанія: Навч. пос. К., 2006; Ігнатьєв П. Країнознавство. Країни Азії: Навч. пос. Чернівці, 2006; Ігнатьєв П. Індія на шляху до лідерства в Південній Азії. Чернівці, 2006; Дорошко М., Кривонос Р., Крижанівський В., Сербіна Н. Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: навч. посіб. К., 2009; Дорошко М. Країнознавство: країни СНД: Курс лекцій. К., 2006; Дорошко М., Демократичне врядування і культура миру: Навч.-метод. Комплекс. К., 2006; Дорошко М. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД: Навч.-метод. комплекс. К., 2008; Дорошко М. Проблеми національної та глобальної безпеки країн СНД: Навч.–метод. комплекс. К., 2009; Кривонос Р. Малі держави Європи. Країнознавство Європи і Північної Америки: Навч. матеріали. К., 2007; Країнознавство: Підручник (кол. авторів: В.П.Крижанівський, В.І.Головченко, М.С.Дорошко та ін.). К., 2009; Країнознавство: Підручник: вид. 2, переробл. і доп. К., 2012; Страноведение: Учебн. Астана; Киев, 2012 (об’єдн. колектив авторів каф. країнознавства Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка та каф. міжнар. відносин Євразійського нац. ун-ту ім. Л.Н.Гумільова, м.Астана). Каф. виконує роль метод. центру освітньої діяльності за спеціальністю «Країнознавство» в Україні, надає метод. допомогу ВНЗ, які здійснюють освітньо-проф. підготовку фахівців цієї кваліфікації. З 1998 на базі каф. діє створений за сприяння ЮНЕСКО наук.-метод. центр з питань дем. врядування і культури миру, що надає метод. допомогу ВНЗ у впровадженні в навч. процес навч. дисциплін з питань демократії, дем. врядування, нац. і міжн. комунікацій, культури миру, виступає ініціатором і організатором наук. конференцій з цієї проблематики. В.П. Крижанівський

Бовсунівський Павло Васильович

 • Останні зміни:
18.08.1984

Місце народження: смт Лугини Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Закінчив 2007 ІМВ Київ. ун-ту. Проблеми національної безпеки в регіональній політиці Арабської Республіки Єгипет (2011). У Київ. ун-ті: з 2007 асистент кафедри країнознавства ІМВ. Викладає дисципліни: «Країнознавство», «Політичний розвиток та політичні системи країн світу».

Читати далі >Головченко Володимир Іванович

 • Останні зміни:
02.03.1962

Місце народження: . Кам’яні Потоки Кременчуцького району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: з 2001 проф. каф. країнознавства ІМВ, з 2012 ст. наук. співробітник ІМВ. З 2007 гол. наук. співр. відділу соц.-політ. історії Ін-ту політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Читати далі >Дорошко Микола Савович

 • Останні зміни:
09.10.1962

Місце народження: с. Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1984 іст. ф-т Київ. ун-ту, 1991 асп-ру каф. політ. історії для гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування керівних господарських кадрів промисловості в Українській СРР (1926-1932 рр.)» (1990), докт. дис. «Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20-30–ті роки ХХ століття» (2004). Працював асист. каф. історії КПРС Кіровоград. держ. пед. ін-ту ім. О.С.Пушкіна (1986-88); наук. співроб. Ін-ту історії України НАН України (1991-98); помічник-консультант нар. депутата України (1998-2001). У Київ. ун-ті: з 2001 доц. каф. порівняльної політології та регіонознавства, з 2006 проф. каф. країнознавства ІМВ

Читати далі >Ігнатьєв Павло Миколайович

 • Останні зміни:
26.11.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
1999 закінчив ІМВ Київ. ун-ту, 2002 асп-ру каф. країнознавства ІМВ. Канд. дис. «Співробітництво України з державами Співдружності націй: проблеми становлення та розвитку» (2003), док. дис. «Політика Республіки Індії в Південній Азії» (2010). У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2007 доц., з 2012 проф. каф. порівняльн. політології та регіонознавства (з 2003 каф. країнознавства) ІМВ.

Читати далі >Кравчук Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
11.07.1960

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1982 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1987 асп-ру Ін-ту історії УАН. Канд. дис. «Підготовка кадрів середнього ланки для сільського господарства 1971-1985 рр.» (1990). Працювала наук. співроб. Ін-ту історії України (1987-93). У Київ. ун-ті: з 1993 викл., з 1997 доц. каф. країнознавства ІМВ.

Читати далі >Кривонос Роман Анатолійович

 • Останні зміни:
24.05.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 відділення міжн. відносин ІМВ Київ. ун-ту, 1999 ф-т культурології Європ. ун-ту «Viadrina», м. Франкфурт-на-Одері, Німеччина, 2002 асп-ру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Німеччина у структурі європейського співробітництва» (2003). У Київ. ун-ті: 2002-06 асист. каф. порівняльної політології та регіонознавства, з 2007 доц. каф. країнознавства ІМВ.

Читати далі >Крижанівський Володимир Прокопович

 • Останні зміни:
19.05.1947

Місце народження: с. Деренківець Корсунь–Шевченківського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Більшовицькі організації України в боротьбі за здійснення ленінського курсу партії на революційну мобілізацію мас під час муніціпальної кампанії 1917 року» (1974), докт. дис. «Більшовики і парламентаризм в Росії: історіографія проблеми» (1992). У Київ. ун-ті: з 1973 асист., з 1974 старш. викл., з 1978 доц., з 1994 проф. каф. гуманіт. дисциплін ІМВ. У 1993-2007 заст. дир. ІМВ з навч. роботи, з 1997 зав. каф. країнознавства ІМВ.

Читати далі >Ніколаєнко Іван Іванович

 • Останні зміни:
20.06.1930

Місце народження: с. Старосільці Коростишів. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 іст. ф-т Житомир. держ. пед. ін-ту ім. І. Франка. Канд. дис.: «Проблеми організації нових форм соціалістичного змагання та ї впровадження у виробництво», докт. дис «Деятельность КПСС по внедрению в промышленное производство достижений науки, техники и передового опыта в условиях развитого социализма (На материалах УССР)» (1983). У Київ. ун-ті: 1973-74 доц. іст. ф-ту, 1975-84 декан підгот. ф-ту, 1981-95 – зав. каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту. У 1990-92 перший заст. дир. ІМВ, 1992-95 зав. каф. порівн. політології та регіонознавства.

Читати далі >Сахаренко Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
15.07.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив у 2001 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис.: «Європейська політика Австрійської республіки» (2007). Працював: 2001-2007 – старший консультант у НІСД при Президентові України, 2007-2009 – заст. нач. відд. у Держінвестицій (5 ранг держ. служб.), 2009-2011 – керівник проектів у укр. представництві Grayling. У Київ. ун-ті: з 2012 р. – асистент кафедри країнознавства ІМВ.

Читати далі >Сербіна Наталя Федорівна

 • Останні зміни:
16.10.1959

Місце народження: с. Носачів Смілянського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1983 іст. ф-т Київ. ун-тут, 1987 асп-ру цього ф-ту. Канд. дис.: «Особенности социального развития ГДР. 1976-1985 гг.» (1987). У Київ. ун-ті: з 1987 ст. лаб-т каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту для іноземних студентів, з 1990 викл. цієї ж каф., доц. каф. порівн. політології та регіонознавства (з 2003 каф. країнознавства) ІМВ.

Читати далі >Сторчак Алла Іванівна

 • Останні зміни:
12.05.1937- 01.01.1999

Місце народження: м. Куп’янськ Харківської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1960 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис.: «Народные движения на Украине в 17-18 вв. в украинской демократической историграфии второй половины 19 в.» (1972). Вчен. звання доц. отримала 1973. У Київ. ун-ті: 1966–73 викл., старш. викл., доц. каф. сусп. наук підгот. ф-ту для інозем. громадян, у 1981–90 доц. ф-ту міжн. відносин та міжн. права, 1990–95 доц. каф. гуманіт. дисциплін УІМВ, 1995–96 каф. порівн. політології та регіонознавства ІМВ.

Читати далі >Стрілко Андрій Андрійович

 • Останні зміни:
16.11.1944- 01.05.2001

Місце народження: с. Переяслівка Ніжинського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Канд. дис.: «Украинская трудовая эмиграция в странах Латинской Америки» (1973). Закінчив 1969 іст. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1997–2001 доц. каф. порівн. політології та регіонознавства ІМВ. Досліджував нову й новіт. історію Лат. Америки, укр.-латиноамер. зв’язки, міграц. процеси та діяльність у регіоні укр. релігійних та культ.-просвіт. організацій.

Читати далі >Шергін Сергій Олександрович

 • Останні зміни:
26.08.1947

Місце народження: м. Олександровськ-Сахалінський, Сахалінська область, РФ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1974 іст. ф-т Куйбишевського пед. ін-ту. Канд. дис. «Эволюция концептуального подхода США к Юго-Восточной Азии. Политика и исследования 60-70-е гг.» (1981), докт. дис. «Эволюция концептуального подхода США к проблемам Тихоокеанской безопасности 80-е г». (1992). У Київ. ун-ті: 1993–97 проф. каф. порівн. політології та регіонознавства ІМВ.

Читати далі >Юнак Микола Йосипович

 • Останні зміни:
01.01.1935

Місце народження: смт Лозівок Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1961 іст.-філос. ф-т Київ. ун- ту. Канд. дис. «Партийно-политическая работа на селе в процессе становления колхозного строя (на материалах Украины. 1928-1933)» (1980). Працював: 1961-64 заст. зав. відділу пропаганди і агітації, кер. лекторської групи Черкас. Обкому комсомолу, 1964-74 – лектор відділу пропаганди і агітації Черкас. Обкому КПУ, 1974-84 – лектор, зав. відділу пропаганди і агітації ЦК КПУ. У Київ. ун-ті: 1984–91 доц. каф. теорії і методики лекційної пропаганди ф-ту підвищення кваліфікації лекторів, декан цього ф-ту; 1991–95 доц. каф. гуманіт. дисциплін підготовчого ф-ту для іноз. громадян; 1995–2000 доц. каф. порівн. політології та регіонознавства ІМВ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи